ضرب المثل مشک آن است که خود ببوید،نه آنکه عطار بگوید - انشا در مورد ضرب المثل مشک آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید


انشا در مورد ضرب المثل مشک آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید , معنی مشک ان است که عطار ببوید کلاس چهارم

انشا در مورد ضرب المثل مشک آن است که ببوید نه آنکه عطار بگوید

برگزیده ها: مشک آن است که خود ببوید

، نه آنکه عطار بگوید

آکایران :داستان ضرب المثل مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید

بنا به گزارش برگزیده ها : رفتار هرکس باید معرف و بیانگر فضایل و منزلت او باشد نه اینکه دیگران از او تعریف کنند.

هر چیز باید خودش خاصیت خود را نشان دهد. با تعریف کردن و گفتن این که چنین است و چنان است، نمی توان به خصوصیات و ویژگی های چیزی اضافه کرد. این مَثَل در تأکید این مطلب به کار می رود.

توضیح
مشک ماده معطری است که در کیسه ای کوچک و زیر شکم آهوی نر قرار دارد. مشک تازه، ماده ای روغنی، معطر و قهوه ای رنگ است. خشک شده آن سخت و شکننده و رنگش قهوه ای تیره مایل به سیاه می شود و بوی تندی دارد.

از مشک در ساخت عطر ، خوشبو کردن بعضی نوشیدنی ها استفاده  می شود. این ماده به دو صورت در بازار فروخته می شود؛ یکی اینکه مشک و کیسه آن را پس از شکار آهو از زیرپوستش خارج می کنند و با همان کیسه می فروشند. دیگر اینکه مشک را از کیسه بیرون می آورند و می فروشند. معمولاً مشکی که به طریق اول فروخته شود، مرغوب تر است و قیمت گران تری نیز دارد؛ چون اگر مشک از کیسه خارج شده باشد، احتمال دارد مواد دیگری به آن اضافه شود و خالص نباشد.
منبع:tebyan.net


معنی مشک ان است که عطار ببوید کلاس چهارم ,