سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما - سخنان دالای لاماسخنان دالای لاما

سخنان دالای لاما

سخنان بزرگان،سخنان دالای لاما

 

بر این باور باش که عشق و دستاوردهای عظیم، در برگیرنده مخاطرات بزرگ است. دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما

 

آنگاه که می بازی، از باختت درس بگیر. دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

دالای لاما

 

سه اصل را دنبال کن: محترم داشتن خود، محترم داشتن دیگران ،جوابگو بودن در قبال تمام کنش های خود دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

جملات قصار

 

به یاد داشته باش، دست نیافتن به آنچه می خواهی، گاهی از اقبال بیدار تو سرچشمه می گیرد. دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

سخنان زیبا و آموزنده

 

قواعد را فرا گیر تا به چگونگی شکستن آن ها به گونه ای شایسته، آگاه باشی.نگذار ستیزه ای خُرد بر ارتباطی پر قدر، خللی وارد سازد. دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

سخنان دالای لاما

 

هرگاه به اشتباه خویش پی بردی، بی درنگ گامهایی برای اصلاح آن بردار دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما

 

هر روز مجالی را صرف خلوت کردن کن. دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

جملات حکیمانه

 

آغوشت را به سوی دگرگونی بگشای، امّا از ارزش های خود دست بر ندار. دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

جملات دالای لاما

 

به یاد داشته باش، خاموشی گاهی بهترین پاسخ است. دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما

 

نیکو و آبرومند زندگی کن، آنگاه، به وقت سالخوردگی، هنگامی که به گذشته بیاندیشی، از زندگی ات دیگر بار لذت خواهی برد. دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

سخنان زیبا و آموزنده

 

فضای عشق در خانه تو شالوده ای است برای زندگی ات . دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

دالای لاما

 

در ناسازگاری ها با افراد مورد علاقه ات، تنها به وضعیت فعلی بپرداز. گذشته را بزرگ نکن. دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

سخنان بزرگان

 

دانش خود را تسهیم کن، که طریقی برای دستیابی به جاودانگی است. دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

 جملات حکیمانه

 

با زمین مهربان باش. دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

دالای لاما

 

سالی یکبار به جایی برو که پیش تر هرگز در آن جا نبوده ای. دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما


به یاد داشته باش، بهترین رابطه، رابطه ای است که عشق تان به یکدیگر بر نیازتان به یکدیگر فزونی یابد. دالای لاما

 

,سخنان زیبا و آموزنده دالای لاما, دالای لاما, جملات قصار,خواندنی ها و دیدنی ها، مطالب خواندنی، جملات زیبا، مطالب خواندنی و جالب، سخن بزرگان

سخنان دالای لاما

 

کامیابی خود را به داوری بنشین، از آن طریق که بدانی چه واگذارده ای تا کامیابی را بدست آوری دالای لاما

 

منبع:jomalatziba.blogfa.com