جنجال عروسک باربی حضرت مریم (ع)+عکس - ژیدایش عروسک باربی

عصر ایران: اسقف های کلیسای کاتولیک در واتیکان به اقدام 2 هنرمند آرژانتینی در تولید 33 عروس ک با مضامین دینی از حضرت مریم مقدس تا حضرت مسیح اعتراض کردند.

اتحادیه اسقف های کاتولیک واتیکان در بیانیه ای اعتراضی که روی وب سایت خود قرار داده اند ساخت عروس ک هایی با مضامین دینی و استفاده از مقدسات دینی را در تولید عروس ک های "باربی" گونه از حضرت مریم و عیسی مسیح را محکوم کردند.

در بیانیه این اتحادیه مذهبی آمده است که : چرا اگر آن طور که ادعا می شود هدف سازندگان این عروس ک ها استفاده از عناصر مذهبی در ساخت عروس ک بوده است، تنها مقدسات دین مسیحیت دست مایه این کار شده و از هیچ یک از عناصر دیگر ادیان از جمله اسلام در این 33 اثر ساخته شده دیده نمی شود.

اتحادیه اسقف های کاتولیک تهدید کرده است اجازه نخواهد داد این عروس ک ها به مرحله تولید تجاری و فروش در فروشگاه ها برسد.

در مقابل سازندگان آرژانتینی این مجموعه عروس ک های باربی گونه اعلام کرده اند عدم ساخت عروس ک هایی از شخصیت های اسلامی به این دلیل نبوده است که آنها از مسلمانان می ترسندبلکه هیچ تصویری از پیامبر اسلام که مورد تایید قاطبه مسلمانان باشد و از آن به عنوان یک نماد مذهبی استفاده شود، وجود ندارد از این رو در ساخت این مجموعه از عروس ک ها تنها به ساخت عروس ک هایی اکتفا شده که تصاویر آنها به عنوان نماد و نشانه از سوی ادیان و مذاهب مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

سازندگان این مجموعه عروس ک همچنین اعلام کرده اند هدف آنها توهین به مقدسات دینی نبوده است. آنها قصد دارند در ماه اکتبر نمایشگاهی از بیش از 30 آثار ساخته شده عروس کی خود را در شهر بوینوس آیرس برگزار کنند.

ژیدایش عروسک باربی

ژیدایش عروسک باربیجنجال عروسک باربی حضرت مریم (ع)+عکس عروسک,باربی,خواندنی ها و دیدنی هاجنجال عروسک باربی حضرت مریم (ع)+عکس عروسک,باربی,خواندنی ها و دیدنی هاجنجال عروسک باربی حضرت مریم (ع)+عکس عروسک,باربی,خواندنی ها و دیدنی هاگردآوری سرگرمی برگزیده ها
,