عکس: پدران از یاد رفته - عکسی ازپدران سالمندازدنیارفته

خبرگزاری مهر: پدرانی که عمری چون کوه پشتیبان خانواده بودند و با رنج و مشقت فرزندان خود را بزرگ کردند، تا در زمان پیری و سالخوردگی عصای دستشان باشند ولی غفلت ما آنان را میهمان سرای سالمندان کرده است.

عکسی ازپدران سالمندازدنیارفته

عکسی ازپدران سالمندازدنیارفتهعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبعکس: پدران از یاد رفته سرای سالمندان,پدران,عکس های عجیبگردآوری گالری عکس برگزیده ها