ساحلی مملو از ستاره های عجیب! +عکس - عکس های طبیعت - طبیعت عجیب

تاپ ناپ: هوشیزونا نو هوما نام ساحلی کوچک در شمال جزایر ایریوموت در اوکیناوا در کشور ژاپنمی باشد. چیزی که باعث شده این ساحل به شهرت جهانی برسد شن های آن است. باکمی دقت روی شن های این ساحل متوجه ساختار جالب و دیدنی آن خواهید شد. شن های این ساحل ظاهری شبیه به ستاره دارند و بهمین علت به نام ساحل شن های ستاره ای یا استار سند بیچ هم شهرت دارد.

البته این ستاره های کوچک در واقعاسکلت های جانورانی ریز جسته به نام Baclogypsina sphaerulata از رده روزن داران هستند که پس از مرگ اسکلت های آنها در شن های ساحل دفن میگردد.

طبیعت عجیب

طبیعت عجیبعکس های طبیعت,ساحلی مملو از ستاره های عجیب! +عکس ساحل,هوشیزونا نو هوما,شنعکس های طبیعت,ساحلی مملو از ستاره های عجیب! +عکس ساحل,هوشیزونا نو هوما,شنعکس های طبیعت,ساحلی مملو از ستاره های عجیب! +عکس ساحل,هوشیزونا نو هوما,شنعکس های طبیعت,ساحلی مملو از ستاره های عجیب! +عکس ساحل,هوشیزونا نو هوما,شنعکس های طبیعت,ساحلی مملو از ستاره های عجیب! +عکس ساحل,هوشیزونا نو هوما,شنگردآوری گالری عکس برگزیده ها
,