چرا مار نماد داروخانه ها در جهان شد؟ - چرا مار علامت داروخانه است

چرا مار نماد داروخانه ها در جهان شد؟


چرا مار علامت داروخانه است

چرا مار علامت داروخانه است

از زمانهای بسیار قدیم ، مار نماد تندرستی و سلامت بوده است و ریشه کلمه بی مار نیز از همین رو است یعنی بی مار .اما علت اصلی استفاده از آرم مار در علم پزشکی چه می تواند باشد؟

آیا تا حال شما نماد مار ی که بدور جام پ یچیده شده و یا دو مار ی که به دور یک میله گشته را در بی مار ستان و داروخانه و آمبولانس دیده اید ؟

کادوسه یا علامت پزشکی تصویر دو مار است که به دور یک محور قائم پیچیده اند. این علامت که نصب آن بر روی هر چیزی مشخص کننده ارتباط آن با دنیای پزشکی است .اعتقاد کلی بر این است که دو مار نشانه تعادل و تقارن است. یک مار نماینده علوم تجربی و طبیعی و مار دیگر علامت فضیلت اخلاقی و نیروی معنوی.

چرا مار نماد داروخانه است

چرا مار نماد داروخانه است

در مورد ریشه "آرم مار " به عنوان سمبل داروخانه ، دو اسطوره یونانی وجود دارد.

داستان نخست اینکه روزی اسکولاپ، پسر آپولو، سرگرم درمان مردی به نام گلائوکس بود که زئوس او را با آذرخشی از پای درآورده بود. مار ی به اتاق او خزید و اسکولاپ مار را با عصایش کشت. مار دیگری به درون اتاق آمد و گیاهانی در دهان مار مرده نهاد و او را زنده کرد. سپس اسکولاپ از همان گیاه برای زنده کردن گلائوکس بهره گرفت. از آن پس مار نماد داروخانه و پزشکی شد.

 داستان دیگری نیز هست که در افسانه های کهن یونان باستان مار نماد تندرستی بوده است.  مار بود که شهر رُم را از بی مار ی طاعون نجات داد و به پاس این کار او در سر راهش جام شرابی نهادند تا از آن بنوشد و از آن پس مار نماد بهداشت و نماد داروخانه ها شد. 1- از زهر این حیوان برای مصارف دارویی استفاده می کردن د، هنوز هم روی دارو خانه ها تصویری هست از یک جام و مار ی که زهرش را در این جام می ریزد. 2- از روغن مار برای درمان دردهای عضلانی و استخوانی استفاده می کردن د. 3- در مناطقی که مار زیاد بوده، برخی بی مار ی ها نظیر طاعون وجود نداشته و بالعکس در اماکنی که مار نبوده، این گونه بی مار ی ها شیوع داشته است؛ بنابراین، برخی داشتن و نگهداری مار را نشانه سلامت می دانستند و به افرادی که زیاد دچار امراض می شدند، می گفتند: «بی مار » (بی مار !) گفته می شود، ایرانیان باستان مار را نشانهٔ زندگی و سلامت ی می دانستند و جام را نشانهٔ دوستی. آن ها در جشن ها و مراسم، شربت را در جامی می ریختند و به نشانهٔ سلامت ی می نوشیدند. همچنین آنان به کسی که حال خوشی نداشت و در بستر بود، بی مار (بی زندگی و سلامت ی) می گفتند؛ بنابراین، مار که سمبل زندگی بود در جام سلامت ی، نشان تندرستی و شفا به ش مار می رفت.    چرا مار نماد داروخانه ها در جهان شد؟ 5/5 1 منبع : اشکبوس-/ف
,