تزئین‌های مختلف پلو - تزیین های مختلف پلو جدید

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفران ی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید را تزئین می‌کنیم

تزیین های مختلف پلو جدید

تزیین های مختلف پلو جدید

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفران ی تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک گل را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفران ی می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفران ی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفران ی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را کامل می‌کنیم.

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

 با زعفران آب کرده کمی پلو زعفران ی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. با استفاده از یک لیوان، روی پلو سفید نیم دایره‌هایی با پلو زعفران ی در می‌آوریم و بعد با پلو بنفش تزئین را کامل می‌کنیم.

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

با زعفران آب کرده کمی پلو زعفران ی تهیه کرده و با آب ترشی کلم قرمز کمی پلو بنفش رنگ تهیه می‌کنیم. روی یک کاغذ روغنی شکل یک برگ را بریده، آن را روی پلو سفید قرار می‌دهیم و دور آن پلو زعفران ی و بعد پلو بنفش می‌ریزیم تا تزئین کامل شود.

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

تزئین با پلو زعفران ی

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

تزئین با ته چین که به شکل توپ فوتبال برش خورده است.

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

تزئین با پلو زعفران ی و ته دیگ سیب زمینی به شکل سیب

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

تزئین با پلو زعفران ی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل برگ

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

تزئین با پلو زعفران ی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل عدد هفت

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

تزئین با پلو زعفران ی، زرشک و ته دیگ سیب زمینی به شکل بوته جقه

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

تزئین با پلو زعفران ی و زرشک

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

تزئین با پلو زعفران ی، ته دیگ سیب زمینی به شکل ماه و زرشک

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

تزئین با پلو زعفران ی، ته دیگ سیب زمینی و زرشک

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

تزئین با پلو زعفران ی، ته دیگ سیب زمینی به شکل ستاره و زرشک

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

تزئین با پلو زعفران ی، ته چین و زرشک

تزئین‌های مختلف پلو - آکا

tebyan.net

گردآوری آشپزی برگزیده ها