طرزتهیه مربای آلو درسته - طرز تهیه مربا الوچه

طرزتهیه درسته

برای این مربا، آلو ی نسبتا ً سفت انتخاب کنید که شکل خود راحفظ کند. آلو رادست چین کنید وپس ازشستن آن درسبد سیمی دردیگ آب جوش روی آتش تیزبگذارید. پس از5 - 6 دقیقه بردارید وبادست دانه دانه پوست بکنید ودردیگ بگذارید. سپس شکرراروی آلو بپاشید و1 شب درجای خنک بخوابانید.3پیمانه آب دربادیه بریزید و آلو راباقاشق سوراخ داردراین آب بگذارید تاشکرآن شسته شود. سپس بردارید وکناربگذارید. آب بادیه راباشکردردیگ خالی کنید.

طرز تهیه مربا الوچه , طرز تهیه مربای آ لوچه

طرز تهیه مربا الوچه

دیگ راروی آتش تیزبه جوش بیاورید. کف بگیرید و10 - 12دقیقه بجوشانید تاشهد شکرغلیظ شود. آلو رادرشهد شکربگذارید،آتش راملایم کنید و10 - 12 دقیقه دیگربجوشانید تاشهد مرباقوام بیاید.
- این مربارامی توان با آلو سیاه و آلو ی قطره طلاهم درست کرد.

دیگ راروی آتش تیزبه جوش بیاورید. کف بگیرید و10 - 12دقیقه بجوشانید تاشهد شکرغلیظ شود. آلو رادرشهد شکربگذارید،آتش راملایم کنید و10 - 12 دقیقه دیگربجوشانید تاشهد مرباقوام بیاید.
- این مربارامی توان با آلو سیاه و آلو ی قطره طلاهم درست کرد.


طرز تهیه مربای آ لوچه ,