نکات کد بانو گری - آکا بانو

آکا بانو , اکا بانو , کانال آکا بانو

آکا بانو

سیب‌ زمینی‌ با نمک‌


اگر مایلید یک‌ سیب‌زمینی‌ سرخ‌ شده‌ وخوشمزه‌ و با نمک‌ داشته‌ باشید، قطعات‌سیب‌زمینی‌ را پس‌ از سرخ‌ شدن‌، داخل‌ یک‌پاکت‌ کاغذی‌ تمیز بریزید و به‌ آن‌ نمک‌ اضافه‌کنید. با اندکی‌ تکان‌ دادن‌ پاکت‌، چربی‌ اضافی‌ به‌کاغذ جذب‌ شده‌ و سیب‌زمینی‌ها نمک‌ را به‌ خودخواهند گرفت‌.

قارچ ‌ تازه‌

برای‌ آنکه‌ قارچ ‌ شما هنگام‌ نگهداری‌ دریخچال‌، پلاسیده‌ و کوچک‌ نشود، هیچ‌گاه‌ آنها رادرون‌ کیسه‌های‌ پل استیک ی‌ بدون‌ منفذ قرارندهید، بلکه‌ داخل‌ پاکت‌ کاغذی‌ گذاشته‌ و دریخچال‌ نگهداری‌ نمایید. کاغذ باعث‌ خواهد شدکه‌ قارچ ‌ها نفس‌ کشیده‌ و در هوای‌ مرطوب‌یخچال‌، تازه‌ و شاداب‌ بمانند.

نگهداری‌ کاهو و کرفس‌

کاهو و کرفس‌ را اگر داخل‌ پاکت‌ کاغذی‌گذاشته‌ و درون‌ یخچال‌ قرار دهید، برای‌ مدت‌بیشتری‌ تروتازه‌ خواهند ماند. کیسه‌های‌پل استیک ی‌ برای‌ نگهداری‌ اینگونه‌ سبزی جات‌ جالب‌نیستند. توجه‌ داشته‌ باشید که‌ برگ‌های‌ خارجی‌کاهو یا کرفس‌ را تا لحظه‌ استفاده‌ از آنها جدانکنید.

گرفتن‌ چربی‌ غذا


برای‌ گرفتن‌ چربی‌ اضافی‌ از غذا، دو پاکت‌کاغذی‌ را با یک‌ ورقه‌ دستمال‌ یا حوله‌ کاغذی‌پوشانده‌

و روی‌ غذا بگذارید. برای‌ این‌ منظور روزنامه‌ نیز موثر است‌.

اسرار خانه داری, آشپزی , نکات مهم آشپزی , سیب‌ زمینی, قارچ , نگهداری‌ کاهو ,نگهداری کرفس‌ , گرفتن‌ چربی‌ غذا, نکته های آشپزی , نکات آشپزی , نکته های مهم آشپزی , مهارت های زندگی , زندگی نوین , نکات کد بانو گری, نکته های کدبانو گری ,اسرار خانه داری, آشپزی , نکات مهم آشپزی , سیب‌ زمینی, قارچ , نگهداری‌ کاهو ,نگهداری کرفس‌ , گرفتن‌ چربی‌ غذا, نکته های آشپزی , نکات آشپزی , نکته های مهم آشپزی , مهارت های زندگی , زندگی نوین , نکات کد بانو گری, نکته های کدبانو گری , 
اکا بانو , کانال آکا بانو