با روزنامه و کاغذ باطله می توان تابلوی هنری درست کرد؟! + عکس - بازی با خط و شکل روی کاغذ باطله


بازی با خط و شکل روی کاغذ باطله

بازی با خط و شکل روی کاغذ باطله

او این روزنامه ها را پاره کرده و به صورت تصادفی کنار هم می چیند تا تصاویر شگفت انگیزش که بیشتر روی زنان و مد فوکوس دارند را خلق کند.

Derek Gores نام گرافیست اهل فلوریداست که از روزنامه های کهنه، برچسب ها و دیگر مواد و دورریختنی استفاده می کند تا آثار هنری اش را خلق کند. او این روزنامه ها را پاره کرده و به صورت تصادفی کنار هم می چیند تا تصاویر شگفت انگیزش که بیشتر روی زنان و مد فوکوس دارند را خلق کند.

تابلو با اشیا

تابلو با اشیاکاردستی مقوا و تکه چسبانی

کاردستی مقوا و تکه چسبانیderek gores, روزنامه, کاغذ باطله,کاردستی آموزش کاردستی ساخت اشیا
derek gores, روزنامه, کاغذ باطله,کاردستی آموزش کاردستی ساخت اشیاderek gores, روزنامه, کاغذ باطله,کاردستی آموزش کاردستی ساخت اشیاderek gores, روزنامه, کاغذ باطله,کاردستی آموزش کاردستی ساخت اشیا

derek gores, روزنامه, کاغذ باطله,کاردستی آموزش کاردستی ساخت اشیاderek gores, روزنامه, کاغذ باطله,کاردستی آموزش کاردستی ساخت اشیاderek gores, روزنامه, کاغذ باطله,کاردستی آموزش کاردستی ساخت اشیاderek gores, روزنامه, کاغذ باطله,کاردستی آموزش کاردستی ساخت اشیاderek gores, روزنامه, کاغذ باطله,کاردستی آموزش کاردستی ساخت اشیا
گردآوری خانه داری برگزیده ها