کوکوی سیب زمینی با تن ماهی - کوکوی تن ماهی

 کوکو ی سیب زمینی با تن ماهی

سیب زمینی و پیاز را رند ه کرد ه مخلوط می کنیم. تن ماهی را با چنگال کمی له می کنیم و آن را همراه با تخم مرغ ، نمک، فلفل و زعفران به مخلوط سیب زمینی و پیاز اضافه

 

کوکوی تن ماهی , غذا با تن ماهی و سیب زمینی , کوکو تن ماهی و سیب زمینی

کوکوی تن ماهی

● مواد لازم
▪ نیم کیلوگرم سیب زمینی پخته
▪ یک قوطی تن ماهی که روغن آن کاملاً گرفته شد ه باشد ،
▪ یک پیاز متوسط
▪ نمک و فلفل
▪ کمی زعفران
▪ ۴ تا ۵ عد د تخم مرغ
▪ روغن به مقد ار لازم

● روش تهیه
سیب زمینی و پیاز را رند ه کرد ه مخلوط می کنیم. تن ماهی را با چنگال کمی له می کنیم و آن را همراه با تخم مرغ ، نمک، فلفل و زعفران به مخلوط سیب زمینی و پیاز اضافه می کنیم و به هم می زنیم. روغن را د اغ می کنیم و مواد آماد ه شد ه را د اخل روغن می ریزیم. پس از آنکه یک روی آن سرخ شد ، آن را مانند سایر کوکو ها به چند قسمت تقسیم می کنیم و بر می گرد انیم تا روی د یگر آن هم سرخ شود . غذا آماد ه است.
منبع: روزنامه اطلاعات

● مواد لازم
▪ نیم کیلوگرم سیب زمینی پخته
▪ یک قوطی تن ماهی که روغن آن کاملاً گرفته شد ه باشد ،
▪ یک پیاز متوسط
▪ نمک و فلفل
▪ کمی زعفران
▪ ۴ تا ۵ عد د تخم مرغ
▪ روغن به مقد ار لازم

● طرز تهیه
سیب زمینی و پیاز را رند ه کرد ه مخلوط می کنیم. تن ماهی را با چنگال کمی له می کنیم و آن را همراه با تخم مرغ ، نمک، فلفل و زعفران به مخلوط سیب زمینی و پیاز اضافه می کنیم و به هم می زنیم. روغن را د اغ می کنیم و مواد آماد ه شد ه را د اخل روغن می ریزیم. پس از آنکه یک روی آن سرخ شد ، آن را مانند سایر کوکو ها به چند قسمت تقسیم می کنیم و بر می گرد انیم تا روی د یگر آن هم سرخ شود . غذا آماد ه است.
منبع: روزنامه اطلاعات


غذا با تن ماهی و سیب زمینی , کوکو تن ماهی و سیب زمینی