غواصی در زیرزمین گلی برای یافتن طلا


بومیان فیلیپین برای یافتن طلا دست به غواصی در زیرزمین وگودال های پراز گل می زنند.

 به  گزارش ایران آنلاین؛در ۳۵۰ کیلومتری شهر مانیل پایتخت فیلیپین شهری وجود دارد که بومیان آن جا برای یافتن طلا و گذران زندگی در شرایط بسیار سخت به غواصی و جستجو در زیر زمین و گودال‌های پر از گل مشغول هستند.

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,غواصی در زیرزمین گلی

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,غواصی در زیرزمین گلی

  

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,غواصی در زیرزمین گلی

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,غواصی در زیرزمین گلی

  

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,غواصی در زیرزمین گلی

  

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,غواصی در زیرزمین گلی

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,غواصی در زیرزمین گلی

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,غواصی در زیرزمین گلی

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,غواصی در زیرزمین گلی

 

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,غواصی در زیرزمین گلی

 

 اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,غواصی در زیرزمین گلی

 

 اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,غواصی در زیرزمین گلی

  

اخبار گوناگون,خبرهای گوناگون ,غواصی در زیرزمین گلی