زندگی ۲۰ ساله یک مرد با خروس


مارتین هررا شهروند کاستاریکایی از 20 سال گذشته تا کنون وقت خود را صرف اهلی کردن و آموزش خروس در شهر سان خوزه کرده است. او با خروس مورد علاقه خود غذا می‌خورد، در شهر قدم ‌زده و سوار اتوبوس می‌شود.

 

اخبار,اخبارگوناگون,اخبار زندگی ۲۰ ساله یک مرد با خروس

 

اخبار,اخبارگوناگون,اخبار زندگی ۲۰ ساله یک مرد با خروس

 

اخبار,اخبارگوناگون,اخبار زندگی ۲۰ ساله یک مرد با خروس

 

اخبار,اخبارگوناگون,اخبار زندگی ۲۰ ساله یک مرد با خروس

 

اخبار,اخبارگوناگون,اخبار زندگی ۲۰ ساله یک مرد با خروس

 

اخبار,اخبارگوناگون,اخبار زندگی ۲۰ ساله یک مرد با خروس

 

اخبار,اخبارگوناگون,اخبار زندگی ۲۰ ساله یک مرد با خروس

 

اخبار,اخبارگوناگون,اخبار زندگی ۲۰ ساله یک مرد با خروس

 

اخبار,اخبارگوناگون,اخبار زندگی ۲۰ ساله یک مرد با خروس

 

اخبار,اخبارگوناگون,اخبار زندگی ۲۰ ساله یک مرد با خروس

 

اخبار,اخبارگوناگون,اخبار زندگی ۲۰ ساله یک مرد با خروس

 

اخبار,اخبارگوناگون,اخبار زندگی ۲۰ ساله یک مرد با خروس

 

اخبار,اخبارگوناگون,اخبار زندگی ۲۰ ساله یک مرد با خروس

 

اخبار,اخبارگوناگون,اخبار زندگی ۲۰ ساله یک مرد با خروس

 

اخبارگوناگون _ میزان