كمپين اعلام برائت از اصولگرايي!


اخبارسیاسی ,خبرهای  سیاسی ,اصولگرايان

ظاهرا برائت جستن از اصولگرايي درميان اصولگرايان همه گير شده و به نظر مي‌رسد كمپين برائت از اصولگرايي راه‌اندازي شده است كه تا به امروز ۲ عضو دارد! حميد رسايي هم راه احمدي‌نژاد را رفت و از اصولگرايان اعلام برائت كرد! او ديروز در توئيتر خود با انتقاد از مواضع روحاني نوشت: «باهنر: در اصولگرا بودن روحاني ترديدي نيست! همان‌طور كه دراصولگرا بودن باهنر ترديدي نيست! براي همين ما از اصولگرا بودن اعلام برائت مي‌كنيم.»

 

مشخص است كه رسايي از اين اعلام برائت ۳ هدف را دنبال كرده است. نخست اينكه درصدد است به هر طريقي هر از چندگاهي نام او در عرصه سياست مطرح شود، چرا كه با عدم حضور در مجلس دهم ديگر داراي جايگاهي در افكار عمومي حتي اصولگرايان طيف خود نيست پس با اعلام برائت درصدد نشان دادن خودش است هر چند برخي پس از خواندن توئيت او گفتند: «مگر قرار بود در تصميم‌گيري اصولگرايان سهمي داشته باشد كه اكنون اعلام برائت مي‌كند؟» موضوع دوم همراه بودن رسايي با احمدي‌نژاد است يعني او مي‌خواهد همان مسير را طي كند و هر از چندگاهي به تبعيت از او اظهاراتي داشته باشد كه حذف نشود.

 

اما در اذهان باقي است كه رويكرد او در مواجهه با عملكرد احمدي‌نژاد دچار چه فراز و فرودهايي بوده بنابراين نمي‌توان او را حامي هميشگي احمدي‌نژاد ناميد. سومين دليل را بايد انتقاد او از رفتار اصولگرايان ميانه رو دانست چرا كه در بندهاي مطرح شده از سوي رسايي به باهنر انتقاد شده كه چرا روحاني را اصولگرا ناميده و به نحوي سعي كرده او را از حيطه اصولگرايان مخالف رئيس‌جمهور خارج كند كه واقعيت هم به همين نحو است و باهنر نسبتي با طيف رسايي ندارد بلكه براي او بيش از هر مولفه‌اي منافع ملي مدنظر است.

 

البته نارضايتي رسايي مخالف دولت با باهنر مدافع منافع ملي به همين روزها ختم نمي‌شود چرا كه او پيش از اين هم از مشي و گفتار دبيركل جامعه اسلامي مهندسين انتقاد كرده بود. به عنوان نمونه در كانال تلگرامي خود نوشت‌: « آقاي باهنر گفته است لشكر #بيكاري تهديدي جدي براي كشور است و كاهش تورم بدون رونق توجيهي ندارد. آقاي باهنر فراموش كرده‌اند با حمايت تمام‌قد از #آخوندي در جريان استيضاح سال گذشته باعث نيمه‌تعطيل ماندن مسكن‌مهر و ادامه ركود در بخش مسكن و بيكاري يك‌ميليون نفر فعال در صنعت ساختمان شده‌اند» اگر چه ريشه اختلافات رسايي با باهنر اكنون به شكل حمايت از دولت مطرح مي‌شود اما پيش از اين همه رسايي بارها با باهنر دچار اختلاف شده‌بود، مانند همان روزي كه رسايي مجلس دهم را ترك كرد و روال قانوني را رعايت نكرد. در آن روز باهنر به رفتار رسايي ايراد وارد كرد و او هم نسبت به نحوه صحبت كردن باهنر درباره خودش با انتقاد گفت: «اينكه شما با تمسخر پشت تريبون صحبت مي‌كنيد، اين موضوع چيزي نيست كه از چشم و گوش مردم و خداوند پنهان بماند و بنده اين موضوع را به آن روزي واگذار مي‌كنم كه خداوند عدالتش را مي‌گستراند.

 

وي در خاتمه گفت: بنده مطالب ديگري داشتم كه قطعا آنها را مي‌نويسم و در اختيار رسانه‌ها قرار مي‌دهم. » و محمدرضا باهنر در پاسخ به رسايي گفت: «اگر نماينده‌اي كارت خروج از صحن علني را بزند و خارج شود، امكان ندارد كه عدد مجلس تغيير نكند و اين موضوع اتهام بزرگي است كه شما مطرح مي‌كنيداگر شما با بنده يا برخي از نمايندگان مشكل داريد، نبايد مجلس را زير سوال ببريد. اگر بنده در جايي خارج از نزاكت سخني گفته‌ام عذرخواهي مي‌كنم اما سخنان شما تهمت است. » اكنون بايد منتظر ماند كه امروز و فردا چه اعضايي از جريان اصولگرايي و با چه بهانه‌اي از اصولگرايي اعلام برائت مي‌كنند!

 

  اخبار سیاسی  -  آرمان