استقبال از سخنرانی روحانی در سالن تختی اردبیل


در آخرین روز از تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری، روحانی در سالن تختی اردبیل به سخنرانی پرداخت. استقبال مردم از روحانی و جمعیت انبوهی که پشت درهای سالن جمع شده اند را در گزارش تصویری زیر ببینید. 

 

سخنرانی روحانی در سالن تختی اردبیل

 

سخنرانی روحانی در سالن تختی اردبیل

 

سخنرانی روحانی در سالن تختی اردبیل

 

سخنرانی روحانی در سالن تختی اردبیل

 

سخنرانی روحانی در سالن تختی اردبیل

 

سخنرانی روحانی در سالن تختی اردبیل

 

سخنرانی روحانی در سالن تختی اردبیل

 

سخنرانی روحانی در سالن تختی اردبیل

 

سخنرانی روحانی در سالن تختی اردبیل

 

سخنرانی روحانی در سالن تختی اردبیل

 

سخنرانی روحانی در سالن تختی اردبیل

 

سخنرانی روحانی در سالن تختی اردبیل

 

سخنرانی روحانی در سالن تختی اردبیل

 

سخنرانی روحانی در سالن تختی اردبیل

 

 

 عکس  خبری  -  ایران تایمز