جشنواره پریدن از بچه/تصاویر


جشنواره پریدن از روی بچه در اسپانیا با هدف نمادین دور شدن شیاطین همه ساله در روستای روسیا اسپانیا برگزار می شود.

 

اخبارگوناگون,خبرهای  گوناگون,جشنواره پریدن از بچه

 

اخبارگوناگون,خبرهای  گوناگون,جشنواره پریدن از بچه

 

اخبارگوناگون,خبرهای  گوناگون,جشنواره پریدن از بچه

 

اخبارگوناگون,خبرهای  گوناگون,جشنواره پریدن از بچه

 

اخبارگوناگون,خبرهای  گوناگون,جشنواره پریدن از بچه

 

اخبارگوناگون,خبرهای  گوناگون,جشنواره پریدن از بچه

 

اخبارگوناگون,خبرهای  گوناگون,جشنواره پریدن از بچه

 

اخبارگوناگون,خبرهای  گوناگون,جشنواره پریدن از بچه

 

اخبارگوناگون,خبرهای  گوناگون,جشنواره پریدن از بچه

 

اخبارگوناگون,خبرهای  گوناگون,جشنواره پریدن از بچه