بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر


«باغ نشاط» یکی از بزرگترین و زیباترین باغ‌های مغول در کشمیر است که سالانه گردشگران زیادی را به خود جذب می‌کند. 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

بزرگترین و زیباترین باغ‌ مغول‌ها در کشمیر

 

 انعکاس  - مهر