نمونه سوال

فیزیک 3 ریاضی دی ماه

 

فیزیک 3 ریاضی دی ماه (شماره 2)

 

 

نمونه سوال فیزیک 1فصل 1

 

فیزیک 1 خرداد 89

فیزیک 1 و آزمایشگاه خردادماه

 

فصل 4 فیزیک 1 و آزمایشگاه

 

htفیزیک 1 و آزمایشگاه

 

 

فصل 1 فیزیک 1

 

فصل 1 فیزیک 1 (شماره 2)

فصل 1 فیزیک1 (شماره 3)

فصل 1 فیزیک 1 (شماره 4)

 

فیزیک 1 و آز

 

فیزیک 2 و آز دی ماه

 

فیزیک 2 و آز دی ماه (شماره 2)

 

فیزیک 3 و آز دی ماه

 

فیزیک1 پیش تجربی

 

نمونه سوال فیزیک 2 و آز نوبت دی ماه

 

 

نمونه سوال فیزیک 1 و آز ( فصل 2 دما و گرما)

 

 

فیزیک 1 و از فصل 1و 2و 3

 

بسمه تعالی

 

1) جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

1-1) مشخصه انرژی جنبشی .................. است.  

  1-2) مشخصه انرژی پتانسیل گرانشی .................. است.

1-3) مشخصه انرژی درونی .................. است.  

     1-4) مشخصه انرژی پتانسیل کشسانی .................. است.

1-5) به آهنگ مصرف انرژی  .................. هم می گویند. 

1-6) معیار و مبنایی که سردی و گرمی اجسام را مشخص می کند  .................  گویند. 

1-7) اساس کار دماسنجها بر .......................... مایعات است.

1-8) یکای گرمای ویژه .................... است.    

1-9) یکای آهنگ عبور گرما از واحد سطح به ازای واحد اختلاف دما ................ است.

1-10) هوا رسانای ............... گرما است.    

    1-11) آب رسانای ............... گرما است

1-12) بارهای الکتریکی همنام یکدیگر  را .................... و بارهای الکتریکی غیر همنام یکدیگر را ................. می کنند.

1-13) در اثر مالش میله پلاستیکی با پارچه پشمی، میله پلاستیکی دارای بار ................. و پارچه پشمی دارای بار ................

می شود.        1-14) باردار کردن اجسام از راه دور و بدون تماس را ....................... گویند.

1- 15) آهنگ عبور بار الکتریکی از سطح مقطع یک رسانا را ................... گویند.

1-16) تخلیه الکتریکی بین دو ابر که همراه با جرقه شدید است را .................... گویند.

*******************************************************************

2) از داخل پرانتز کلمه صحیح را انتخاب کنید.

2-1) زیست گاز جزو منابع انرژی ( تجدید پذیر – تجدید نا پذیر ) است.

2-2) با افزایش سرعت یک جسم انرژی ( جنبشی – پتانسیل گرانشی ) آن افزایش می یابد.

2-3) در اثر اصطکاک و مقاومت هوا انرژی جنبشی به انرژی

( درونی – شیمیایی) تبدیل می شود.

2-4) آب رسانای ( ضعیف – قوی ) برای بارهای الکتریکی است.

2-5) اگر جسمی الکترون زاید و اضافه بگیرد در این صورت بار آن جسم

( مثبت – منفی ) خواهد شد.

2-6) در اجسام ( نارسانا – رسانا ) الکتریکی به هر نقطه

از جسم که بار بدهیم، بار در همان نقطه باقی می ماند.

2-7) در اثر مالش میله شیشه ای با پارچه ابریشمی، میله شیشه ای دارای بار ( منفی – مثبت ) و پارچه ابریشمی دارای بار ( منفی – مثبت ) می شود.

2-8) معیار و مبنایی که سردی و گرمی اجسام را مشخص می کند  ( دما – گرما ) گویند.

2-9) آمپر سنج ( جریان الکتریکی – اختلاف پتانسیل الکتریکی) را اندازه می گیرد و به صورت ( متوالی – موازی) در مدار بسته می شود. 2-10) عامل شارش بارهای الکتریکی ( گرما – اختلاف پتانسیل الکتریکی ) است.

*******************************************************************

3-1) آزمایشی را طراحی کرده و توضیح دهید که نشان دهد

رسانش گرمایی اجسام مختلف متفاوت است. ( با رسم شکل)

3-2) آزمایشی را طراحی کرده و توضیح دهید که نشان دهد

آب رسانای ضعیف گرم است. ( با رسم شکل)

3-3) آزمایشی را طراحی کرده و توضیح دهید که نشان دهد در تمام نقاط یک مدار الکتریکی ساده، جریان الکنریکی یکسان و برابر است.  ( با رسم شکل)

3-4) آزمایشی را طراحی کرده و توضیح دهید که قانون اهم را بررسی کند. ( با رسم شکل)

3-5) آزمایشی را طراحی کرده و توضیح دهید که به روش القاء الکتریکی بتوان در دو کره رسانای مشابه بار الکتریکی غیر همنام و هم اندازه ایجاد کرد.

4-1) سه مورد از کاربردهای انرژی خورشیدی را بنویسید؟

4-2) در چه صورت انرژی زمین گرمایی تجدید پذیر است؟

4-3) گلوله ای از بالای یک تپه از حال سکون رها شده و پایین می آید

و در پایین تپه به یک فنر برخورد کرده و آن را فشرده می سازد، با رسم

شکل قانون پایستگی انرژی را در مورد آن توضیح دهید؟

4-4) در روی سطح زمین تفنگی قرار دارد که در مقابل فنر فشرده

آن گلوله ای وجود دارد، پس از شلیک، گلوله در ارتفاعی از دیوار روبرو برخورد کرده

و در آن فرو می رود با رسم شکل قانون پایستگی انرژی را در مورد آن توضیح دهید؟

4-5) در مورد انرژی سوخت گیاهی توضیح دهید؟

4-6) مدرج ساختن دماسنج به روش سلسیوس را توضیح دهید؟( در 4 مرحله)

4-7) در مورد گستره سنجش دمای دماسنجها توضیح دهید؟

4-8) چرا در پشت در و پنجره ها پرده نصب می کنند؟

4-9) چرا در رادیاتور اتومبیل از آب استفاده می شود؟

4-10) اگر یک میخ داغ داخل آب یخ بیفتد، در مورد تعادل گرمایی آنها توضیح دهید؟

4-11) اگر یک میخ داغ داخل آب یخ بیفتد، در مورد تبادل گرمایی آنها توضیح دهید؟

4-12) چرا با یک دماسنج الکلی نمی توان دمای آب جوش را اندازه گرفت؟

4-13) چرا در زمستان لباس پشمی می پوشیم.

4-14) در مورد پدیده آذرخش توضیح دهید؟

4-15) دو کره رسانا یکی بزرگ و دیگری کوچک بارهای هم اندازه و هم نام دارند

اگر آنها را با سیم رسانایی به هم وصل کنیم، بارهای الکتریکی از کدام یک به

دیگری می رود و چرا؟

4-16) چرا در اثر عبور بارهای الکتریکی از یک رسانا آن رسانا گرم می شود؟

4-17) اگر جریان الکتریکی عبوری از یک جسم رسانا 3 برابر شود انرژی الکتریکی مصرفی آن چند برابر می شود.چرا؟

4-18) شکلی رسم کرده و در آن مکان آمپرسنج و ولت سنج را مشخص کنید.

*******************************************************************

5) کمیات و عبارات زیر را تعریف کنید:

1) انرژی جنبشی   2) انرژی پتانسیل گرانشی

   3) انرژی درونی    4) انرژی پتانسیل کشسانی   

5) آهنگ مصرف انرژی

6) شکافت هسته ای   7) سوخت فسیلی   

8) گرما      9) گرمای ویژه       10) تعادل گرمایی    11) دماسنج

12) الکترون آزاد   13) جریان الکتریکی   14) قانون اهم    15) توان الکتریکی مصرفی

*******************************************************************

6-1) اگر شخصی مقدار 200 گرم برنج با انرژی شیمیایی 

  و 100 گرم مرغ با انرژی شیمیایی  بخورد در این صورت :

الف) مجموعا چقدر انرژی به دست می آورد؟

ب) با انرژی به دست آمده در قسمت الف چند

دقیقه می تواند فوتبال بازی کند.(آهنگ مصرف انرژی فوتبال برابر با است.

6-2) جسمی را از ارتفاع 10 متری سطح زمین از  حال سکون رها می کنند. در این صورت سرعت جسم را در نیمه راه به دست آورید؟

6-3)گلوله ای به جرم kg 2 را با سرعت اولیه  در امتداد قائم

به طرف بالا  پرتاب می کنیم اگر 20 درصد انرژی گلوله صرف غلبه

بر مقاومت هوا شود، گلوله تا چه ارتفاعی بالا می رود؟)  (

 

6-4) مقدار kg5 مس با گرمای ویژه  و دمای اولیه 60 درجه سلسیوس وجود دارد اگر از آن به میزانj40000 گرما بگیریم دمای آن به چه مقداری می رسد؟

 

6-5) مقدار kg4 آلمینیوم با گرمای ویژه  و دمای اولیه 30 درجه

سلسیوس وجود دارد چه مقدار گرما باید به آن بدهیم تا دمای آن به 

60 درجه سلسیوس برسد؟

 

6-6) یک گلوله مسی  با گرمای ویژه  از تفنگی شلیک شده و

با سرعت   به دیواری برخورد می کند، اگر تمام انرژی جنبشی گلوله

به گرما درون آن تبدیل شود افزایش دمای گلوله را به دست آورید؟

 

6-7) چکشی به جرم kg5 با سرعت   به میخی به جرم g100 و  گرمای

ویژه   برخورد می کند و 90 درصد انرژی جنبشی چکش به گرما درون میخ

تبدیل می شود. در این صورت افزایش دمای میخ را حساب کنید؟

 

6-8)در اثر مالش یک میله پلاستیکی با یک پارچه پشمی

مقدار الکترون مبادله می شود. در این صورت

الف) بار الکتریکی میله پلاستیکی چقدر می شود؟

ب) اگر این بار در مدت 5/0 دقیقه از یک سیم رسانا عبور کند،

جریان الکتریکی چقدر می شود؟

 

6-9) مقاومت الکتریکی یک اتو برابر با  و جریان عبوری از آن برابر

با A 5/2 است در این صورت

الف) اختلاف پتانسیل الکتریکی دو سر اتو چقدر است؟

ب) توان الکتریکی مصرفی آن چقدر است؟

ج) انرژی الکتریکی مصرفی آن در مدت زمان 5 دقیقه چقدر است؟

 

6-10) مقاومت یک اتو برابر با و اختلاف پتانسیل دو سر آن  برابر با V200  است.

الف) جریان الکتریکی عبوری از آن را حساب کنید؟

ب) توان مصرفی آن را به دست آورید؟

ج) انرژی مصرفی آن در مدت 120 دقیقه چند کیلو وات ساعت است؟

 

6-11) توان الکتریکی یک جاروی برقی w1500 است، اگر این جارو به

مدت 180 دقیقه روشن باشد؟

الف) انرژی الکتریکی مصرفی آن چند( kw-h) است؟

ب) اگر بهای انرژی مصرفی ( kw-h/ریال)200 باشد، هزینه مصرفی

اتو در مدت زمان ذکر شده چقدر می شود؟

 


مطالب مشابه :


راهنمای استفاده دانشجو از سامانه جامع آموزشی دانشگاه (سجاد)

دانشگاه جامع علمی دانشگاه جامع علمی کاربردی گرمی. کلاس ها و تاریخ و ساعت امتحانات دروس
جلسه 6 و 7 درس انتشارات در روابط عمومی

دانشگاه جامع علمی و 50 گرمی، 60 گرمی، 70 گرمی عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 18
جلسه 7 درس تشریفات

دانشگاه جامع علمی و دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد 18 امتحانات
آیین نامه کارورزی

نمرات دانشگاه آزاد واحد برنامه امتحانات علمی و آموزش های علمیکاربردی جهت
راهکارهای ارزشیابی مستمر

دانشگاه ازاد اسلامی واحد علمی کاربردی در كنار اراية‌ نمراتامتحانات
نمونه سوال

تجزیه و تحلیل نمرات امتحانات. که سردی و گرمی اجسام را واحد سطح به ازای واحد
برچسب :