منابع دکترای برنامه‌ریزی درسی

نظریه های برنامه ریزی درسی


نظریه های برنامه درسی،تالیف جی.پی. میلر، ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی- انتشارات سمت.
فرهنگ های برنامه درسی (نظریه ها)،تالیف بلوتین ژوزف و دیگران، ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی و همکاران،انتشارات سمت.

برنامه درسی


نظرگاه‌ها، رویکردها و چشم اندازها، محمود مهر محمدی ، آستان قدس رضوی
برنامه ریزی درسی(راهنمای عمل)،دکترحسن ملکی
برنامه درسی به سوی هویت های جدید، دکتر کورش فتحی واجرگاه، انتشارات آییش
اصول و نظریه های برنامه ریزی درسی، دکتر کورش فتحی واجرگاه
بسترهای فهم برنامه درسی؛ تألیف دکتر مصطفی قادری؛ انتشارات دانشگاه کردستان.

نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس


مقدمه ای بر نظریه های یادگیری، بی.آر. هرگنهان و متیواج. السون،ترجمه دکتر علی اکبر سیف،انتشارات آگاه.
کلیات روش ها و فنون تدریس، تالیف دکتر امان الله صفوی، نشر معاصر.
مهارتهای آموزشی و پرورشی(ویرایش جدید)، دکتر حسن شعبانی، انتشارات سمت.
الگوهای جدید تدریس ۲۰۰۴ ، جویس بروس و ریل مارشا، ترجمه محمدرضا بهرنگی
روانشناسی تربیتی دکتر علینقی خرازی
روش‌ها و فنون تدریس؛ تألیف دکتر اسکندر فتحی آذر.

آمار و روش تحقیق


مبانی نظری وعملی پژوهش درعلوم انسانی واجتماعی ، دکترعلی دلاور، انتشارات رشد
روشهای تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی، دکتردلاور، انتشارات ویرایش
آمار و روش تحقیق: روش تحقیق در علوم رفتاری،دکتر سرمد،حجازی و بازرگان ،انتشارات آگاه
آمار و روش تحقیق،اسماعیل بیابانگرد(سعدی پور)، جلد ۱و۲
احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی، دلاور، انتشارات رشد(نارنجی، دو فصل اضافه)
روش تحقیق کیفی و آمیخته ، دکتر بازرگان، نشر دیدار
روش‌های تحقیق کمی وکیفی در علوم تربیتی و روانشناسی، گال، ترجمه احمدرضا نصر و همکاران، دو جلد
کتاب چند جلدی آمار و روش تحقیق ترجمه دکتر علیرضا کیامنش.

 

کتاب اصول و نظریه های برنامه درسی واجارگاه را به عنوان اولین کتاب مطالعه نمایید و بعد از آن بترتیب راهنمای عمل ملکی ،میلر ، فرهنگ های برنامه درسی (نظریه ها)،تالیف بلوتین ژوزف و دیگران و نظریه های و رویکردهای مهرمحمدی را مطالعه کنید . کتاب برنامه ریزی درسی علی میرزابیگی انتشارات یسطرون نیز منبعی می باشد که میتوانید استفاده کنید

 

 

زبان عمومی


کتاب۵۰۴
کتاب تافل لانگمن
کتاب
TOEFL VOCABULARY

 

زبان تخصصی


متون تخصصی برنامه ریزی درسی-دکترمهرمحمدی(انتشارات سمت)
منابع آزمون دکترای برنامه ریزی درسی دانشگاه تربیت معلم
جهانی شدن فناوری اطلاعات وتعلیم وتربیت(دکترمحمدعطاران)-منبع فرعی
فناوری اطلاعات بستراصلاحات درتعلیم وتربیت(دکترمحمدعطاران)-منبع فرعی
جامعه وتعلیم وتربیت(دکترشریعتمداری)-منبع فرعی
چندمبحث اساسی دربرنامه ریزی درسی(دکترشریعتمداری)-منبع فرعی

 


مطالب مشابه :


سوالات نظریه های برنامه درسی جی پی میلرترجمه دکترمهرمحمدی

سوالات نظریه های برنامه درسی جی های برنامه درسی جی پی نظریه درسی جی پی میلر
یکصد سوال جدید از کتاب نظریه درسی جی پی میلر ازتمام فصلها

یکصد سوال جدید از کتاب نظریه درسی جی پی میلر سوالات نظریه های برنامه درسی جی پی
منابع دکترای برنامه‌ریزی درسی

نظریه های برنامه ریزی درسی. نظریه های برنامه درسی،تالیف جی.پی. میلر، ترجمه دکتر محمود
منابع پیشنهادی آزمون دکتری برنامه ریزی درسی

1- نظریه های برنامه درسی،تالیف جی.پی. میلر،ترجمه دکتر محمود مهرمحمدی- انتشارات سمت.
منابع دکترای برنامه‌ریزی درسی

درسی. نظریه های برنامه ریزی درسی: Ø نظریه های برنامه درسی،تالیف جی.پی. میلر
صد سوال از کتاب نظریه های برنامه ریزی درسی از جی پی میلر

چالش یا چشم انداز - صد سوال از کتاب نظریه های برنامه ریزی درسی از جی پی میلر - challenges or perspective
نقش متاتئوریها در برنامه درسی

آنها کلیه نظریه های برنامه درسی جان میلر معتقد است که برنامه برنامه های درسی ، جی ، پی
یکصد سوال جدید از کتاب نظریه درسی جی پی میلر ازتمام فصلها

خلاصه فصل ششم کتاب نظریه های برنامه درسی یکصد سوال جدید از کتاب نظریه درسی جی پی میلر
نظریه از نظریه های برنامه ی درسی (رویکرد موضوعی و دیسیپلینی)

منبع ،از کتاب نظریه های برنامه درسی . جی پی میلر ترجمه ی دکتر محمود مهر
انواع ديدگاهها در برنامه ریزی درسی

مطالعات برنامه درسی، آموزش برنامه درسی از منظر میلر . جی.پی(1379). نظریه های برنامه
برچسب :