نمونه سوالات اتوکد

   بسم الله الرحمن الرحیم            

   نمونه سوالات اتوكد سوم نقشه كشي ساختمان                                     

 1-كدام گزينه بيان گر نقطه اي به فاصله 12واحداز نقطه قبلي و زاويه 45درجه با محور مي باشد؟ جواب ب

الف)12 > 45@                            ب)45  >12@            ج)12  >45                             د)45  >12

2-گزينه  filletازدستور rectangموجب ....................شدن گوشه هاي مستطيل مي شود. جواب ب

الف)پخ                                          ب)گرد                                    ج)تيز                             د)مورب

3-دستور ellipse  موجب رسم ..........................مي شود. جواب ج

الف)دايره                                  ب)كمان                         ج)بيضي                                     د)مستطيل

4-كداميك از كمك رسمهاي زير موجب انتخاب نقاط ربعي مي شود؟

الف)center                         ب)endpoint              ج)midpoint                                د)quadrant

5-گزينه Grid X spacing از كادر محاوره اي Drafting Sitting جهت تنظيم ............................به كار مي رود.

الف)فواصل افقي شبكه        ب)فواصل عمودي شبكه       ج)فواصل افقي نقاط گير مكان نما      د)فواصل عمودي نقاط گير مكان

6-دستور oops موجب...................مي شود. جواب د

الف)لغو آخرين دستور        ب)اجراي مجدد آخرين دستور       ج)حذف ترسيمات                 د)لغو آخرين دستور erase

7-كدام گزينه جهت كپي هاي چندگانه به كار مي رود؟ جواب د

الف)mirror                   ب)scale                           ج)rotate                               د)multiple

8-جهت ايجاد آرايه قطبي كدام گزينه مناسب است؟

الف)دستور array گزينه rectangular                               ب)دستور array گزينه polar

ج)دستور polar گزينه array                                             د)دستور polar گزينه rectangular

9-دستور move  براي ..............................موضوع بكار مي رود. جواب الف

الف)جابجايي               ب)نسخه برداري                          ج)دوران                               د)تغيير اندازه

10-دستور offset  جهت ايجاد كپي هاي ............................از موضوعات بكار مي رود.

الف)متعدد                       ب)انفرادي                        ج)موازي                                    د)همه موارد

11-در دستور break نقطه اول شكستگي كدام نقطه است؟

الف)ابتداي خط                ب)وسط خط                       ج)انتهاي خط                                د)محل انتخاب

12-جهت استفاده از دستور stretch مي بايست موضوع را به روش ............................انتخاب كنيد.

الف)window                      ب)all                 ج)crossing                                د)كليك

13- گزينه distance از دستور chamfer جهت.................................استفاده مي شود. جواب ب

الف)تعيين شعاع گرد شدگي                                                                ب)تعيين فاصله پخي تا محل شكستگي

ج)تعيين فاصله محل شكستگي تا مركز                                                  د)تعيين روش پخي

14-كدام دستور جهت تنظيم سبك(روش) متن نويسي بكار مي رود؟

الف)text style              ب)text                          ج)multiline style                         د)  edit

15-گزينه height براي تنظيم ............................حروف بكار مي رود.

الف) فاصله                         ب)نوع                          ج)ارتفاع                                     د)رنگ

16-كدام گزينه جهت سطر بندي بر اساس گوشه پايين ،سمت راست بكار مي رود؟

الف)BR                           ب)MC                            ج)BC                                       د)TR

17-گزينه Vertical  جهت درج متون بصورت .....................بكار مي رود.

الف) مورب                     ب)ضخيم                     ج)افقي                                        د)عمودي

18-دستورBhatch  براي كدام مورد بكار مي رود؟ جواب ب

الف)كپي                           ب)هاشور                              ج)مقياس                                     د)مرز

19- دستور line type  به منظور تنظيم ......................خطوط بكار مي رود. جواب د

الف)رنگ                        ب)ضخامت              ج)اندازه                                      د)نوع

20-كدام گزينه براي تنظيم مقياس خط بكار مي رود؟ جواب الف

الف)scale                      ب)lineweight               ج)ltscale                                   د)pl

 

21-دستور  ID جهت نمايش ...................بكار مي رود. جواب ب

الف)دريافت اطلاعات در مورد موضوع            ب)مختصات نقطه        ج)زمان سيم                        د)گزارشي از كاركرد

22-براي رساندن خط A به خط B از كدام فرمان استفاده مي كنيم؟ جواب ب

الف)BREAK                          ب)EXTEND     ج)STRETCH                              د)TRIM

23-كدام فرمان براي اندازه گذاري بكار مي رود؟

الف) Dim                    ب)liner                                ج)point                            د)Diametter

24-كدام گزينه عكس عمل freeze  در دستور  layer را انجام مي دهد؟ جواب ب

الف) off                          ب) Thaw                                ج) Un lock                                د)On

25- براي اينكه بتوانيم از يك  Block در تمامي نقشه ها استفاده كنيم با كدام دستور بايد عمل ذخيره را انجام دهيم؟

الف) Block                 ب) Wblock                             ج) Insert                                   د)Minsert

26-چگونه مي توانيم دايرهاي رسم كنيم كه بر اين سه دايره مماس باشد؟

3 poin 

27- كاربرد دستور area را بنويسيد.

مساحت محیط بسته

28-كار دگمه F8 را بنويسيد؟

به کارگیری خطهای افقی وعمودی

 29-معني لغات زير را بنويسيد؟

   نقطه پایه  Base point:                                         زاویه Angle:

30- نوار ابزار Modify  را توضيح داده ،چند نمونه مثال بزنيد؟

 

 


مطالب مشابه :


چند نمونه سوال آزمون مهارتی برق ساختمان درجه دو ودرجه یک

دانلود نمونه سوال ات برق ساختمان درجه دانلود نمونه سوالات فنی حرفه ای ،با پاسخ
یک جزوه کامل از برق ساختمان درجه 2

یک جزوه کامل از برق ساختمان درجه 2 برق صنعتی(1000 سوال نمونه سوالات فنی حرفه ای
نمونه سوالات کاردانش

برق ساختمان درجه دو 1- 2- 3-برق ساختمان درجه یک 1- 1- 2- 3-نمونه فنی و حرفه ای
دانلود نمونه سوال فنی و حرفه ای و کارودانش رشته کامپیوتر و رایانه کار درجه دو 2

دانلود نمونه سوال فنی و حرفه ای و کارودانش. رشته کامپیوتر و رایانه کار درجه 2 همکاران و دانش
استانداردهای آموزشی سازمان فنی و حرفه ای سال90

فنی حرفه ای درعلامرودشت ومجری دوره icdl ودیپلم ،نمونه سوال برق‌کار ساختمان درجه 2.
نمونه سوالات برق صنعتی

سی دی آموزشی برق ساختمان درجه 1000 سوال تستی برق صنعتی درجه نمونه سوالات فنی حرفه ای
نمونه سوالات اتوکد

مجتمع فنی و حرفه ای دیپلم برق (صنعتی و ساختمان ) 2, 1__ رایانه کار درجه 2و 1
برچسب :