آئین نامه پیشنهادی اجرائی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های پرستاری و مامایی


آئین نامه پیشنهادی اجرائی،  پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های پرستاری و مامایی

مربوط به دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان


مقدمه:

هدف از ایجاد دوره کارشناسی ارشد، گسترش دانش و تربیت متخصصان و پژوهشگرانی است که با فراگیری آموزشهای لازم و آشنایی با روش های پژوهش علمی ، مهارت های لازم را برای  آموزش ، پژوهش و خدمات کسب می کنند.
تدوین و نگارش پایان نامه ، آخرین بخش دوره کارشناسی ارشد است که طی آن دانشجو موظف است در یک زمینه مربوط به رشته و گرایش تخصصی خود و زیر نظر استاد راهنما به تحقیق و تتبع بپردازد.


فصل اول  کلیات:  (دارای 18 ماده و 24 تبصره می باشد)

ماده 1:  تعداد واحد پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های پرستاری و مامایی طبق برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی به ارزش 4 واحد می باشد.

ماده 2 : دانشجو موظف است پس از پایان نیمسال اول و قبل از شروع نیمسال سوم تحصلیی ، عنوان پایان نامه و استاد راهنمای خود را انتخاب کند ، که پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی قطعیت می یابد.

ماده 3 : دانشجو پس از انتخاب واحد پایان نامه تا زمانی که آن را به پایان نرسانده است، موظف است در نیمسال های تحصیلی بعدی برای آن ثبت نام نماید. بدیهی است نمره پایان نامه در آخرین نیمسال ؛ در کارنامه وی درج گردیده و در میانگین نمرات او منظور خواهد شد.

ماده 4 : استاد راهنما به پیشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده؛ از اعضاء هیات علمی دانشکده تعیین می گردد.

نبصره 1 : استاد راهنما باید دارای شرایط ذیل باشد.

الف) با مرتبه استادیاری دارای حداقل 2 سال و با مرتبه مربی دارای 4 سال سابقه کار هیات علمی
ب) مربیان چاپ حداقل 2مقاله در مجلات معتبر علمی و پژوهشی در چهار سال اخیر
ج) مربیان اتمام حداقل یک طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه به عنوان مجری اصلی در چهار سال اخیر

تبصره2 : هر یک از اعضای هیات علمی می توانند راهنمایی یک پایان نامه از هر دوره تحصیلی را به عهده داشته باشند. در صورت  تشخیص ریاست یا شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده  راهنمایی بیش از یک  پایان نامه،  بلامانع می باشد.

ماده 5 : استاد مشاور، به پیشنهاد استاد راهنما و پس از تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده از بین اعضای هیت علمی و صاحب نظران داخل یا خارج از دانشکده انتخاب می شود.

تبصره 1 : استاد مشاور دارای حداقل مدرک کارشناسی ارشد باید دارای شرایط ذیل باشد:

الف) دارای حداقل یک مقاله چاپ شده در مجلات معتبر علمی و پژوهشی طی چهار سال اخیر
ب) مجری اصلی حداقل یک طرح تحقیقاتی مصوب در طی چهارسال اخیر

تبصره 2: برای هر پایان نامه حداکثر دو استاد مشاور تخصصی تعیین می شود.

تبصره 3: در شرایط خاص انتخاب استاد مشاور سوم ، به پیشنهاد استاد راهنما  و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بلامانع  است.


فصل دوم : مراحل انجام پایان نامه
ماده 6 : دانشجو موظف است ، پس از انتخاب عنوان پایان نامه و تایید آن توسط استاد راهنما ، فرم درخواست تصویب عنوان پایان نامه را تکمیل و به معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده ، جهت طرح در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نماید.

تبصره 1 : موضوع پایان نامه ، باید با رشته تحصیلی دانشجو هماهنگ باشد.

تبصره 2: در صورت ارائه نظر یا پیشنهاد اصلاحی از طرف شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده ، مراتب توسط معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی به استاد راهنما و دانشجو ابلاغ و دانشجو موظف است پس از هماهنگی با استاد راهنما، فرم اصلاح شده نهایی را طی حداکثر یک ماه به واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل تا در صورت نیاز مجددا در جلسه شورا مطرح گردد.

تبصره 3: در صورت عدم پذیرش عنوان پایان نامه ، دانشجو موظف است عنوان جدید را با رعایت سقف قانونی پس از تایید استاد راهنما به شورا ارائه نماید.

ماده7: پس از تصویب عنوان پایان نامه تحصیلی، دانشجو حداکثر طی مدت دو ماه (حداکثر تا پایان هفته اول نیمسال تحصیلی بعدی)،  طرح تحقیق پیشنهادی (پروپزال) خود را معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده ارائه نماید. دفاع از طرح پیشنهادی تحقیق،  در شورای تحصیلی تکمیلی و با حضور دانشجو ، استاد راهنما و حداقل یکی از اساتید مشاور انجام خواهد شد.

تبصره 1 : دفاع از طرح پیشنهادی تحقیق و پاسخ به سئوالات و اشکالات طرح شده در شورا ، بر عهده دانشجو است و اساتید راهنما و مشاور در صورت نیاز ، توضیحات لازم را ارائه خواهند کرد.

تبصره 2: در صورت ارائه نظر یا پیشنهاد اصلاحی از طرف شورای تحصیلات تکمیلی ، مراتب توسط معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی به استاد راهنما و دانشجو ابلاغ و دانشجو موظف است پس از هماهنگی با استاد راهنما، پروپزال اصلاح شده نهایی را طی حداکثر یدو هفته به واحد تحصیلات تکمیلی دانشکده تحویل تا در صورت نیاز مجددا در جلسه شورا مطرح گردد.

ماده 8: پس از تصویب طرح تحقیق ، دانشجو موظف به تهیه ابزار گرآوری داده ها و انجام مراحل روایی با نظر استاد راهنما و تائید حداقل دو نفر از صاحب نظران و تائید مراحل اعتبار ابزار می باشد.

تبصره 1 : لحاظ نمودن اصلاحات ارائه شده توسط اعضاء شورا و صاحب نظران پس از تایید استاد راهنما ، لازم الاجرا است.

ماده 9: دانشجوموظف است هر حد اکثر هر یک ماه یکبار ، فرم گزارش پیشرفت کار پایان نامه خود (مشتمل بر ، گزارش خلاصه ای از فعالیتهای انجام شده و بیان چگونگی پیشرفت مراحل پایان نامه تطابق با جدول زمان بندی) را تکمیل نموده و پس از تائید و امضاء استاد راهنما ، به معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی تحویل، تا در صورت لزوم در شورا مطرح گردد. بدیهی است عدم ارائه گزارش یک ماهه در ارزشیابی پایان نامه لحاظ خواهد شد.
ماده10 : دفاع از پایان نامه آخرین مرحله اجرائی آن است. دانشجو موظف است قبل از دفاع ، متن کامل تایپ شده پایان نامه را به همراه مجوز اساتید راهنما و مشاور ، مبنی بر آماده بودن پایان نامه برای دفاع ، به معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی ارائه نماید.

تبصره 1 : دانشجو موظف به برگزاری جلسه پیش دفاع در گروه مربوطه ، حداکثر 15 روزقبل از دفاعیه اصلی می باشد.(افراد شرکت کننده در جلسه به پیشنهاد استاد راهنما و با هماهنگی معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی دانشکده انجام می گرد).

ماده 11 : دانشجو باید پایان نامه خود را در پنج فصل و مطابق با کتابچه راهنمای نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد تدوین و پس از تگثیر(5نسخه)به معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی تحویل دهد.

تبصره : دانشجو موظف است مقاله تدوین شده از پایان نامه را به ترتیب با نام استاد راهنما (نفر اول) و نام دانشجو(نفر دوم) و نام اساتید مشاور (نفرات بعدی ) درج نماید.

ماده 13 : شورا تحصیلات تکمیلی،  پس از دریافت نظر اساتید راهنما و مشاور مبنی بر قابل دفاع بودن پایان نامه،  حداکثر ظرف مدت 10 روز، تاریخ دفاع را تعیین و اعلام نماید. بدیهی است در صورت عدم تایید داوران موضوع در جلسه شورای تحصیلات تکمیلی بررسی و تصمیم لازم اتخاذ گردد.

ماده 14 : ارزشیابی پایان نامه در جلسه دفاعیه و توسط هیات داوران متشکل از استاد راهنما ، اساتید مشاور، دو نفر نماینده از اعضای شورای تحصیلات تکمیلی و سه نفر از اعضای هیات علمی یا متخصصان داخل و خارج دانشکده ( با معرفی ریاست دانشکده)که به عنوان داور انتخاب شده اند صورت می گیرد.

تبصره 1: جلسه دفاعیه با حضور رئیس دانشکده و یا یکی از معاونین آموزشی و پژوهشی  ویا معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی به عنوان رئیس جلسه رسمیت خواهد یافت.( رئیس جلسه نمی تواند همزمان استاد راهنما باشد در چنین شرایطی نفر بعدی ریاست جلسه دفاع را بعهده خواهد داشت) 

تبصره 2:  دبیر شورای تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع و ارزشیابی پایان نامه حضور خواهد داشت.

تبصره 3: جلسه دفاعیه با حضور حداقل پنج نفر ازهیات داوران ارزشیابی پایان نامه رسمیت می یابد. بدیهی است حضور استاد راهنما، یک نفر از اساتید مشاور ، یک نفر از اعضای هیئت علمی دانشکده، یک نفر از نمایندگان شورای تحصیلات تکمیلی و یک نفر ازاعضاء هیات علمی یا متخصص خارج از دانشکده الزامی است. (حضور رئیس دانشکده و یا یکی از معاونین آموزشی و پژوهشی و یا معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع الزامی است).
تبصره 4 : در صورت ایجاد اختلاف بین هیات داوران در ارزشیابی پایان نامه ، حل و فصل موضوع به عهده رئیس جلسه خواهد بود.

ماده 15: جلسه دفاعیه به صورت علنی و باحضور هیات داوران ، اعضاء هیات علمی و دانشجویان برگزار می گردد. مدت ارائه پایان نامه توسط دانشجو حداکثر 30 دقیقه بوده و دانشجو موظف است پس از پایان گزارش تحقیق، به سوالات حضار پاسخ گوید. در ادامه هیات داوران جهت ارزشیابی پایان نامه تشکیل جلسه خواهند داد.

تبصره 1: اطلاع رسانی زمان برگزاری جلسه به صورت عمومی توسط دانشجو الزامی می باشد.

ماده 16: پایان نامه بر اساس فرم مربوطه ارزشیابی می شود.

ماده 17: پایان نامه توسط هیات داوران ارزشیابی و براساس میانگین نمره کسب شده در پنج سطح به شرح ذیل درجه بندی می گردد.بدیهی است میانگین نمره کسب شده در میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می شود.

نمره 19 تا 20 عالی

نمره 17 تا 99/18 بسیار خوب
نمره 15 تا 99/16 خوب
نمره 12 تا 99/14 قابل قبول
نمره کمتر از 12 غیر قابل قبول

تبصره 1 : بدیهی است چنانچه پایان نامه از نظر هیات داوران غیر قابل قبول تشخیص داده شود، طبق ماده 22 آیین نامه آموزشی دانشجو می تواند در مدتی که از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی تجاوز نکند ، پایان نامه خود را کامل و بار دیگر در زمانی که هیات داوران تعیین می کنند از آن دفاع نماید.

ماده 18: دانشجو موظف است اصلاحات پیشنهادی هیات داوران را که توسط دبیر جلسه به وی و استاد راهنما ابلاغ خواهد شد انجام و سپس نسخه اصلاح شده پس از تائید استاد راهنما تحویل دهد. پس از تایید (رئیس و یا یکی از معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده) مبنی بر انجام اصلاحات، نمره پایان نامه از طریق معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی اعلام خواهد شد.
آئین نامه داخلی پایان نامه های کارشناسی ارشد پرستاری و مامایی که طی جلسات متعدد شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده پرستاری و مامایی بویه گرگان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است در 18 ماده و 24 تبصره تدوین و در تاریخ 17/12/1388به تصویب نهایی شورای تحصیلات تکمیلی رسید.
مطالب مشابه :


نمونه هايي از تقديم و تشكر براي صفحه تقديم پايان نامه

با تقدیر و تشکر شایسته اتمام واکمال پایان نامه پایان نامه های کارشناسی ارشد و
راهنمای تدوین پایان نامه1

کارشناسی ارشد تقدیر و تشکر . فهرست مندرجات عیناً در متن پایان نامه و نتایج نیز
دستورالعمل نحوه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

نامه کارشناسی ارشد و تقدیر و تشکر شامل متن کامل پایان نامه و عینا
شیوه تدوین پایان نامه دوره کارشناسی و كارشناسي ارشد

شیوه تدوین پایان نامه دوره کارشناسی و كارشناسي ارشد یکی از اهداف اصلی نگارش هر پایان نامه
نکات نگارشی جهت تدوین رساله های دکتری یا کارشناسی ارشد

بخشهای مختلف رساله و پایاننامه بایستی به های کارشناسی ارشد و تقدیر و تشکر
تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر. برای رویت متن تقدیر نامه بر روی لینک ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد
آئین نامه پیشنهادی اجرائی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های پرستاری و مامایی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته متن اصلی پایان نامه تقدیر و تشکر و
دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن. پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته کتابداری و اطلاع رسانی
منابع کارشناسی ارشد حسابداری

منابع کارشناسی ارشد شيوه هاي نوشتن نامه درخواست شغل متن تقدیر و تشکر برای پایان
برچسب :