نمونه سوال آزمون dc

ماشین DC 

- بین دو سیم موازی حامل جریان با جهت مخالف نیروی ............. و با جهت موافق نیروی ................ وارد می شود .

الف) دامنه – جاذبه                     ب) جاذبه – دامنه                          ج) خنثی – دافعه                        د) خنثی – جاذبه

- در شکل روبرو تعداد حلقه ها 250 و جریان 100A می باشد . مقدار چگالی فوران سیم پیچ چند تسلا است .

الف)                        ب)

ج)                              د)

- تلفاتی که در هسته آهنی یک بربینی به منظور از بین بردن پسماند مغناطیسی مصرف می شود چه نام دارد ؟

الف) آهنی                                 ب) ثابت                                     ج) هیسترزیس                       د) فوکو

- سیمی با سرعت  در میدان مغناطیسی که چگالی شار آن 64/0 تسلا است حرکت می کند اگر زاویه حرکت سیم با خطوط میدان 30 درجه و ولتاژ تولیدی 28/1 ولت باشد طول موثر سیم چند متر است ؟

الف) 14/0                     ب) 2/0                           ج) 23/0                       د) 4/0

- فوران دربر گیرنده یک حلقه سیم بصورت شکل زیر است ولتاژ القائی دو سر حلقه کدام است ؟

 

 

 

- در منحنی شکل روبرو (oe) بیانگر چیست ؟

الف) پس ماند مغناطیسی

ب) شدت میدان خنثی کننده

ج) چگالی میدان مغناطیسی

د) انرژی مغناطیسی ایجاد شده

- سیمی که طول موثر آن 15 سانتی متر است در میدان مغناطیسی با چگالی فوران 2/1 تسلا بصورت عمود قرار دارد اگر از سیم جریان عبور کند نیروی برابر 18 نیوتن بر سیم وارد می شود مقدار جریان چند آمپر است .

الف) 10                                 ب) 20                                      ج) 100                                   د) 200

- کدام گزینه جزء ساختمان مولد ساده نیست ؟

الف) قطب اصلی                        ب) کموتاتور                               ج) جاروبک                              د) قطب کمکی

- وظیفه کموتاتور در مولدهای DC و در موتورهای DC چیست ؟

الف) در مولدها یکسوسازی ولتاژ و در موتورها یکسوسازی گشتاور            ب) در مولدها یکسوسازی گشتاور و در موتورها یکسوسازی ولتاژ

ج) در مولدها برای افزایش ولتاژ و در موتورها برای افزایش گشتاور            د) در مولدها برای افزایش گشتاور و در موتورها برای افزایش ولتاژ

- در یک سیم پیچ به تعداد 10 حلقه سیم ، فوران در مدت 4 ثانیه از 4/0 وبر به 2/0 وبر می رسد ولتاژ القائی در این سیم پیچ چند ولت است ؟

الف) 2                                 ب) 1                                     ج) 20                                د) 10

 

ماشین AC

1- انرژی الکتریکی از سیم پیچی اولیه به وسیله کدام مورد، به سیم پیچی ثانویه منتقل می

 الف) جریان الکتریکی              ب) جریان فوکو                        ج) میدان مغناطیسی                   د) هسته آهن

2-در کدام ترانسفورماتور از هسته های آهنی استفاده نمی شود؟

   الف) فرکانس پایین              ب) فشار قوی                           ج) فرکانس بالا                         د) صرفه ای (اتوترانسفورماتور)

3-عامل صدا در هسته آهنی برخی ترانسفورماتورها کدام

الف) اثر میدان مغناطیسی      ب) هسته نا مرغوب                        ج) ولتاژ زیاد                           د) محکم نبودن هسته

4-در یک ترانسفورماتور ایده آل مقدار تلفات و ضریب گوپلینگ مغناطیسی به ترتیب کدام است؟

الف) حداقل- صفر              ب) حداقل – یک                          ج) صفر – صفر                         د) حداقل – حداکثر

5-در یک ترانسفورماتور ایده آل رابطه اندوکتانس ها نسبت به تعداد حلقه ها کدام است؟

 الف)          ب)                     ج)             د) گزینه الف و ج صحیح است   

6-  در یک سیم پیچ از ترانسفورماتور با فرکانس   50HZ و فوران مغناطیسی 0.01wb نیروی محرکه ای برابر 222 ولت تولید شده است تعداد حلقه های سیم پیچ چقدر است؟

 الف) 500                         ب) 222                                   ج) 200                                   د) 100

7-  در آزمایش اتصال کوتاه یک ترانسفورماتور 220/48   ولت ، ولتاژ ورودی 20 ولت اندازه گیری شده است. درصد ولتاژ اتصال کوتاه را محاسبه کنید؟

  الف) 0.41%                  ب) 9%                                   ج) 20%                                د) 41%

8- حداکثر فوران پراکندگی چه موقع ظاهر می شود؟

 الف)در بار نامی                  ب) در بار ماکزیمم                      ج) در بی باری                          د) در راندمان ماکزیمم

9- در یک ترانسفورماتور ایده آل سیم پیچی اولیه دارای 300 حلقه و سیم پیچی ثانویه دارای 200 حلقه می باشد. اگر از سیم پیچی اولیه  0.5A  جریان بگذرد جریان سیم پیچی ثانویه چند آمپر است؟

 الف) 0.33                         ب) 0.5                                 ج)   0.75                              د) 1.5

10- در یک ترانسفورماتور مقاومت معادل اهمی سیم پیچها   و مقاومت معادل پراکندگی  است. اگر این ترانسفورماتور به یک بار سلفی به ضریب قدرت 0.6 وجریان بار 20A  وصل گردد ، افت ولتاژ کلی آن چند ولت است؟

 الف) 36                            ب) 40                                   ج) 44                                    د) 60

 

ا لکترونیک کاربردی

- در شکل مقابلVDR چه نوع حفاظتی انجام میدهد؟

الف) حفاظت از باطری                                        ب) حفاظت از اضافه ولتاژ هنگام قطع کلید

ج) حفاظت از اضافه ولتاژ هنگام وصل کلید                 د) بند ب و ج

- مقدار ولتاژ شکست در دیود های نوع ژرمانیم و سیلسیوم  به ترتیب کدام است؟

الف)3/0 و2/0                       ب)2/0و3/0                         ج)2/0و7/0                         د)7/0و2/0

- مقدلر ظرفیت خازن شکل مقابل چقدر است؟

الف) pf102                                ب) pf 1000                    ج) fµ1000                 د)     f µ102 

- مقدار مقاومت با توجه به شکل مقابل چند اهم وتلرانس آن چند در صد است؟

الف)       5  % ± Ω4 /2                                 ب)   10  % ± Ω 24            

  ج) 10 % ± Ω 240                                      د)  5  % ± Ω  24    

- شکل روبرو چه نوع جریانی ازیک دیود را نشان می دهد

الف)IF                                                     ب)IFSM   

 ج)IFRM                                                 د)IRRM

 

کارگاه برق صنعتی

- برای تغییر جهت چرخش موتورهای سه فازه کدام کلید مناسب است؟

 

الف)                                      ب)                                           ج)                                                د)

 

 

- تعداد رابطه ،تعداد کنتاکت ،تعداد صفحه در یک کلید زبانه ستاره مثلث به ترتیب برابر است با:

الف)16و4و8                        ب)8و16و4                           ج)4و8و16                          د)8و4و16

 

- در مدار شکل زیر منظور از عدد داخل دایره چیست؟

الف)انشعاب سوم در مسیر شماره اول                    

ب)شماره ترمینال

ج)انشعاب اول در مسیر شماره سوم             

د)شماره مسیر جریان

 

- مزیت کنتاکتورها (کلیدهای مغناطیسی)نسبت به کلیدهای دستی کدام است ؟

الف)داشتن قطع ووصل سریع                                   ب)امکان کنترل مصرف کننده از چندین محل

ج)امکان کنترل مصرف کننده از راه دور                        د)تمام موارد

- بر روی پلاک یک الکتروموتور سه فازه اعداد220/380 و     نوشته شده است این مصرف کننده در شبکه سه فازه برق ایران به چه صورت اتصال می یابد.

الف)ستاره                                  ب)مثلث                                 ج)ستاره –مثلث                                  د)چپگرد - راستگرد

- روی پلاک یک کنتاکتور  Ie  وUeوIth2  نوشته شده است علایم بیانگر چیست؟

الف)جریان نامی –ولتاژ نامی –جریان هفتگی                       ب)جریان نامی –ولتاژنامی – جریان هشت ساعته

ج)جریان موثر – ولتاژ موثر – جریان دائم                                د)جریان موثر – ولتاژ موثر – جریان هشت ساعته

- وظیفه ی حلقه ی اتصال کوتاه در هسته ی کنتاکتور کدام است ؟

الف)کاهش تلفات هیسترزیس           ب)کاهش تلفات فوکو             ج)جلو گیری از لرزش ونوسانات هسته        د)افزایش میدان مغناطیسی

- علامت اختصاری هادی کابل با سطح مقطع مثلث چند رشته کدام است ؟

الف)Sm                               ب)Se                                   ج)rs                                   د)re

- کنتاکتوری که فقط در قسمت مدار فرمان به کار برده می شود کدام است؟

الف)AC11                            ب)AC1                             ج)AC2                                   د)AC4

- شعاع خمش کابلهای NYY  کدام است؟

الف)10برابر قطر خارجی کابل            ب)15 برابر قطر خارجی کابل              ج)10 برابر هادی کابل            د)20 برابر هادی کابل

 

 

اگر سه لامپ مشابه به شکل زیر یعنی با اتصال مثلث بسته شده باشند در صورت قطع فاز L1 روشنائی لامپها چه تغییری

 می کند

1)      هیچ تغییری نمی کند                                                                    

2)      A2 ثابت و A1 و A2 می سوزند

3)      A2 ثابت و A1 و A2 کم نور تر می شوند

4)      بسته به تحمل لامپها یا هرسه می سوزند

 

سوالات ماشین DC

کمیتهای مغناطیسی زیررا تعریف کنید

1-نیروی محرکه مغناطیسی  2- شدت میدان مغناطسی  3- رلوکتانس مغناطیسی  4- چگالی فوران مغناطیسی

 

منحنی مغناطیسی یک جسم فرو مغناطیسی را رسم کرده ونواحی سه گانه آنرا توضیح دهید

 

بین دو سیم حامل جریان الکتریکی با جهت جریان موافق نیروی------- وباجهت جریان مخالف نیروی------ وارد میشود.

 

مقدار نیروی مغناطیسی بین دوسیم موازی حامل جریان الکتریکی به چه عواملی بستگی دارد

 

مواد از نظر خاصیت مغناطیسی به چند گروه تقسیم می شوند نام برده ومختصر توضیح دهید.

 

در شکل زیر دو هسته AوB یکدیگر را جذب ویا دفع میکنند ؟ علت را توضیح دهید.

 

به کمک دست راست جهت میدان مغناطیسی رادر شکلهای زیر مشخص کنید

 

قانون دست راست سیم پیچیها را توضیح دهید.

 

قانون پیچ راست گرد را توضیح دهید.

 

قانون دست راست مولدی را توضیح دهید.

 

قانون دست چپ موتوری را توضیح دهید

 

انرژی ذخیره شده دریک سیم پیچ به چه عواملی بستگی دارد باذکر فرمول بنویسید.

 

قانون لنز را تعریف کنید.

 

وظیغه اصلی  کمو تاتور در مولد ساده ودر موتور ساده DC چیست.

 

نحوه ایجا گشتاور در موتور DC  ساده را بارسم شکل توضیح دهید.

 

سیم پیچ قطب کمکی وسیم پیچ جبرانگر باسیم پیچ آرمیچر چگونه اتصال مییابد؟ علت راتوضیح دهید.

 

شباهت مدار مغناطیسی با هسته یک پارچه  با مدار الکتریکی را بارسم شکل و ذکر روابط مشخص کنید.

 

القائ ازطریق تغیرات فوران را با ذکر فرمول توضیح دهید.

 

منحنی تغیرات فوران دریک حلقه سیم به صورت زیر است . منحنی تغیرات ولتاژ آنرا رسم کنید.

 

اجزائ تشکیل دهنده ماشینهای جریان مستقیم را نام ببرید.

 

اجزای  ساکن ماشینهای جریان مستقیم را بنویسید.

 

اجزای قطبهای اصلی ماشینهای جریان مستقیم رابنویسید.

 

اجزاء اصلی یک مولد ساده جریان مستقیم را نام برده و وظیفه هریک را بنویسید.

 

اجزاء اصلی یک موتور ساده جریان مستقیم را نام برده و وظیفه هریک را بنویسید

دلایل مربوط به انتخاب شکل یا فرم مخصوص در هسته قطبهای اصلی ماشینهای جریان مستقیم را بیان کنید

کنید(4 مورد)

 

آرمیچر ماشینهای جریان مستقیم از چه قسمتهائ تشکیل یافته است نام ببرید.

 

وظیفه کلکتور و جاروبک در یک مولد DC را بنویسید.

 

روشهای تغیر جهت چرخش در موتور DC ساده را بنویسید.

 

روشهای تغیر پلاریته ولتاژ خروجی در مولد DC ساده را بنویسد

 

دیاگرام گستردی دو کلاف از سیم پیچی حلقوی ساده را رسم کرده وگامهای y1 وy2 وyc وy رانشان دهید.

 

دیاگرام گستردی دو کلاف از سیم پیچی موجی ساده را رسم کرده وگامهای y1 وy2 وyc وy رانشان دهید.

 

القائ ولتاژ از طریق حرکت را توضیح داده و عوامل موثر بر آنرا بنویسید.

 

القاء راتعریف کرده و انواع آنرا بنویسید.

 

در شکل مقابل اگر هسته اهنی را در داخل سیم پیچ نما ییم کمیتهای زیر چه تغیری میکند

1- جریان سیم پیچ  2- چگالی فوران  3- رلوکتانس مغناطیسی  4- ضریب نفوذ مغناطیسی

 

حلقه هیستر زیس مواد فرو مغناطیسی را رسم کرده وکمیتهایBr وHc  را نشان داده وهر یک را تعریف کنید.

 

تلفات هیسترزیس را تعریف نموده واین تلفات به چه عواملی بستگی دارد.

 

مشخصات سیم پیچ قطب اصلی در ماشینهای DC برای جریان کم وجریان زیاد چگونه است ؟توضیح دهید.

 

دو عیب عمده  موتور ساده بدون کموتاتور را بنویسید.

 

چگونه میتوان دو عیب عمده  موتور ساده بدون کموتاتور را از بین برد؟ 

 

محور ماشینهای جریان مستقم از چه جنسی ساخته میشود؟وچه ویژگیها ی دارد.

 

چهار مورد از کار برد های الکترو مغناطیس رانام ببرد .

 

افزایش تعداد کلاف وافزایش تعداد دور کلاف چه تاثیری بر ولتاژ خروجی یک مولد ساده DC دارد.

 

عوامل موثر بر ایجاد گشتاور در موتور ساده DC را نام برده وفرمول آنرا بنویسید.

 

نیروی لورنس را تعریف کرده وعوامل موثر بر نیروی لورنس را بنویسید.

 

نیروی موثر بر سیم حامل جریان در میدان مغناطیسی به چه عواملی بستگی دارد با ذکر فرمول بنویسید.

 

گام کلکتور وتعداد راههای جریان در سیم بندی حلقوی ساده ومرکب چگونه به دست می آید.

 

گام کلکتور وتعداد راههای جریان در سیم بندی موجی ساده ومرکب چگونه به دست می آید.

 

گام رفت (جلو) وگام برگشت (عقب) را تعریف کنید.

 

گام قطبی و گام کلکتور را تعریف کنید.

 

در سیم بندی حلقوی ساده اگر Yc مثبت باشد سیم پیچی را----- واگر Yc منفی باشد سیم پیچی را----- گویند.

 

آرمیچر یک ماشین جریان مستقیم 4 قطب دارای 12 شیار و12تیغه کلکتور میباشد. می خواهیم آنرابه صورت حلقوی ساده راستکرد با گام کامل سیم بندی کنیم مطلوب است محاسبه

1- گام قطبی  2- گام جلو  3- گام عقب  4- گام کلکتور 5- تعداد راههای جریان

 

آرمیچر یک ماشین جریان مستقیم 4 قطب دارای 11 شیار و11تیغه کلکتور میباشد. می خواهیم آنرابه صورت موجی ساده چپگرد با گام اضافی سیم بندی کنیم مطلوب است محاسبه

1- گام قطبی  2- گام جلو  3- گام عقب  4- گام کلکتور 5- تعداد راههای جریان

 

آرمیچر یک ماشین جریان مستقیم 4 قطب دارای 15 شیار و15تیغه کلکتور میباشد. می خواهیم آنرابه صورت حلقوی مرکب دو گانه با گام کوتاه وراست گرد سیم بندی کنیم مطلوب است محاسبه

1- گام قطبی  2- گام جلو  3- گام عقب  4- گام کلکتور 5- تعداد راههای جریان

 

روی یک قرقره پلاستیکی به طول 15 سانتی متر وسطح مقطع 10 سانتی متر مربع 1200 دور سیم پیچیده شده اگر بخواهیم فوران تولیدی 012/0 میلی وبر باشد جریان عبوری از سیم پیچ چقدر است؟(  3= π )

 

در یک مدار مغناطیسی باهسته آهنی یک پارچه با عبور جریان 2 آمپری از سیم پیچ فوران 10 میلی وبر در هسته ایجاد میشود . محاسبه کنید

الف) مقاومت مغناطیسی هسته

ب) اگر یک فاصله هوایی 2/1 میلی متری در هسته ایجاد شود وبخواهیم فوران هسته در همان مقدار قبلی باقی بماند جریان چند آمپر میباشد؟

200=N             ² M C100=A            3=π

 

در یک مدار مغناطیسی با هسته یک پارچه جهت ایجاد فوران 20 میلی وبر سطح مقطع هسته باید چندسانتی متر مربع باشد بطوری که سایر مشخصات به صورت ذیل است

3=π      8/0=I       1000 =N      1000=r µ     120=cL

 

یک مدار مغنا طیسی با رلوکتانس A/Wb  45000 دارای فوران Mwb 10 میباشد . اگر تعداد دور سیم پیچ  1000  وطول متوسط Cm 90  باشد حساب کنید

الف) جریان عبوری از سیم پیچ

ب) شدت میدان در هسته

 

یک هسته آهنی بدون فاصله هوایی با طول متوسط 12 سانتی متر و سطح مقطع 10 سانتی متر مربع دارای سیم پیچی با تعداد 500 دور وجریان 2 آمپر می باشد اگ ر ضریب نفوذ نسبی هسته 1000 و3= π  فرض شود محاسبه کنید

الف) مقاومت مغناطیسی     ب) نیروی محرکه     ج)  فوران هسته    د)  چگالی فوران

 

یک هسته آهنی با ضریب نفوذ نسبی 1500  دارای سیم پیچی به تعداد 200 دور با جریان عبوری 3 آمپر می باشد . اگر سطح مقطع هسته 82 سانتی متر مربع و طول متوسط آن 72 سانتی متر باشد محاسبه کنید

الف) مقاومت مغناطیسی   ب)  فوران عبوری ازهسته   ج)  چگالی فوران درهسته

 

یک سیم پیچ به تعريالداد دور 400  بر روی یک هسته فلزی دارای فاصله هوایی وضریب نفوذ نسبی 1000  پیچیده شده است که سایر مشخصات به شرح ذیل است

  A2=I         ² cm 80= A                mm 14/3  Lg =                cm π 50Lc=     

 

بر روی یک هسته آهنی استوانه ای شکل 200 دور سیم پیچیده شده است اگر جریان 2 آمپر از سیم پیچ عبور کند محاسبه کنید      الف)   شدت میدان مغناطیسی   ب) چگالی فوران مغناطیسی

Cm  30 =  r                         Cm  40 =  r                       1000 r =µ   

 

سیم پیچی بر روی یک هسته آهنی به طول متوسط 84 سانتی متر و سطح مقطع 25 سانتی متر مربع با فاصله هوایی 5/1 میلی متر می باشد اگر جریان عبوری از سیم پیچ 3/0 آمپر وفوران مغناطیسی آن 1/0 میلی وبر باشد .محاسبه کنید

الف) مقاومت مغناطیسی کل   ب)تعداد دور سیم پیچ      با فرض    700 r = µ  و      3 = π

 

بر روی یک هسته استوانی شکل به قطر متوسط 16 سانتی متر که دارای فاصله هوایی 6/0 میلی متر میباشد 1000  دور سیم پیچیده شده است اگر جریان عبوری از سیم پیچ 210 میلی آمپر بوده وسطح مقطع هسته وفاصله هوایی 10 سانتی متر مربع باشد محاسبه کنید

الف) مقاومت مغناطیسی کل    ب) چگالی فوران درهسته       با فرض     3 = π      و   2000  = r µ    

 

فوران یک سیم پیچ 100 دور درمدت 5 میلی ثانیه به طور یکنواخت  از 10 میلی وبر به 5 میلی وبر میرسد ولتاژ القایی دراین سیم پیچ چه قدر است

 


  فوران یک سیم پیچ 1000  دور درمدت 2 میلی ثانیه به طور یکنواخت  از 5 میلی وبر به 15 میلی وبر میرسد ولتاژ القایی دراین سیم پیچ چه قدر است

 

 

یک سیم پیچ 300  دور توسط یک فوران مغناطیسی متغیر قطع مشود این فوران در مدت 02/0  ثانیه به طور یکنواخت از صفر به 4 میلی وبر می رسد ولتاژ القایی سیم پیچ چه قدر است

 

آرمیچری دارای 400 هادی القاء شونده میباشد.اگر سیم بندی آن حلقوی ساده 4 قطب باشد ومقاومت هر حلقه 08/0 اهم باشد محاسبه کنید

الف) مقاومت کل دو سر آرمیچر  ب) مقاومت هر مسیر جریان  ج) تعداد راههای جریان

 

آرمیچری به صورت حلقوی مرکب  دو گانه  دو قطب دارای 320هادی میباشد که مقاومت  هر دور آن 01/0  اهم میباشد محاسبه کنید

الف) مقاومت کل دو سر آرمیچر  ب) مقاومت هر مسیر جریان  ج) تعداد راههای جریان

 

یک مولد 4 قطبی دارای آرمیچری است که 440 دور سیم پیچی بطور حلقوی ساده دارد. اگر مقاومت اهمی هر دور سیم پیچ 004/0 اهم و جریان آرمیچر 100 آمپر باشد محاسبه کنید؟

الف) جریان هر مسیر جریان  ب)  مقاومت کل دو سر آرمیچر  ج) مقاومت هر مسیر جریان

 

یک سیم به طول 20 سانتی متر که با سرعت20 متر بر ثانیه با ذاویه 30 درجه در یک میدان مغناطیسی با چگالی 200 میلی تسلا حرکت میکند . ولتاژ القایی در آن چند ولت است  5/0  = 30  sin

 

 

یک حلقه سیم با سرعت 2 متر بر ثانیه در یک میدان مغناطیسی با چگالی 500 میلی تسلا با ذاویه 30 درجه نسبت به خطوط میدان حرکت میکند. اگر ولتاژ القایی در حلقه 200 میلی ولت باشد طول موثر حلقه سیم چند سانتی متر است    5/0  = 30  sin 

 

 

سیمی به طول 20 سانتی متر در میدان مغناطیسی با چگالی 8/0 تسلا به طور عمود به خطوط میدان قرار دارد واز این سیم جریان 10 آمپر میگذرد نیروی موثر بر سیم چند نیو تن است.

یک حلقه سیم که طول موثر هر بازوی آن 20 سانتی متر در میدان مغناطیسی با چگالی 8/0 تسلا قرار دارد واز این سیم جریان 10 آمپر میگذرد اگر شعاع قاب استوانه ای که حلقه سیم روی آن قرار دارد 10 سانتی متر بوده حلقه سیم با ذاویه 30 درجه خطوط قوا را قطع کند. گشتاور تولیدی را محاسبه کنید.

 

 

 

 

- بین دو سیم موازی حامل جریان با جهت مخالف نیروی ............. و با جهت موافق نیروی ................ وارد می شود .

الف) دامنه – جاذبه                     ب) جاذبه – دامنه      ج)      خنثی – دافعه                        د) خنثی – جاذبه

- در شکل روبرو تعداد حلقه ها 250 و جریان 100A می باشد . مقدار چگالی فوران سیم پیچ چند تسلا است .

الف)                        ب)

ج)                              د)

- تلفاتی که در هسته آهنی یک بربینی به منظور از بین بردن پسماند مغناطیسی مصرف می شود چه نام دارد ؟

الف) آهنی                                 ب) ثابت                                     ج) هیسترزیس                       د) فوکو

- سیمی با سرعت  در میدان مغناطیسی که چگالی شار آن 64/0 تسلا است حرکت می کند اگر زاویه حرکت سیم با خطوط میدان 30 درجه و ولتاژ تولیدی 28/1 ولت باشد طول موثر سیم چند متر است ؟

الف) 14/0                     ب) 2/0                           ج) 23/0                       د) 4/0

- فوران دربر گیرنده یک حلقه سیم بصورت شکل زیر است ولتاژ القائی دو سر حلقه کدام است

 

 

- در منحنی شکل روبرو (oe) بیانگر چیست ؟

الف) پس ماند مغناطیسی

ب) شدت میدان خنثی کننده

ج) چگالی میدان مغناطیسی

د) انرژی مغناطیسی ایجاد شده

 

- سیمی که طول موثر آن 15 سانتی متر است در میدان مغناطیسی با چگالی فوران 2/1 تسلا بصورت عمود قرار دارد اگر از سیم جریان عبور کند نیروی برابر 18 نیوتن بر سیم وارد می شود مقدار جریان چند آمپر است .

الف) 10                         ب) 20                            ج) 100                     د) 200

 

- کدام گزینه جزء ساختمان مولد ساده نیست ؟

الف) قطب اصلی            ب) کموتاتور               ج) جاروبک                              د) قطب کمکی

 

- وظیفه کموتاتور در مولدهای DC و در موتورهای DC چیست ؟

الف) در مولدها یکسوسازی ولتاژ و در موتورها یکسوسازی گشتاور                                       ب) در مولدها یکسوسازی گشتاور و در موتورها یکسوسازی ولتاژ

ج) در مولدها برای افزایش ولتاژ و در موتورها برای افزایش گشتاور                                     د) در مولدها برای افزایش گشتاور و در موتورها برای افزایش ولتاژ

 

- در یک سیم پیچ به تعداد 100 حلقه سیم ، فوران در مدت 1 ثانیه از 4/0 وبر به 2/0 وبر می رسد ولتاژ القائی در این سیم پیچ چند ولت است ؟

الف) 2                                 ب) 1                      ج) 20                 د) 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

عکسل العمل مغناطیسی آرمیچر یعنی--------

1) تاثیر میدان طولی بر میدان عرضی                    2) تاثیر میدان عرضی بر میدان طولی

3) تاثیر میدان آرمیچر بر میدان قطبها                    4) مورد 2 و3

    

      عکس العمل مغناطیسی آرمیچر باعث انحراف محور خنثی----------- می شود؟

1)      درمولدها در جهت چرخش ودر موتورها در خلاف جهت چرخش

2)      درمولدهاودرموتورها درجهت چرخش

3)      درمولدهاودرموتورها درجهت چرخش

4)      درمولدها در خلاف جهت چرخش ودر موتورها درجهت چرخش

 

عکسل العمل مغناطیسی آرمیچر باعث می شود که -----

1) میدان مغناطیسی قطبها تضعیف بشود                        2) جرقه شدیدی در زیر جاروبکها بوجود آید

3) محور خنثی از محل اصلی خود منحرف بشود              4) هرسه مورد

 

با کدام وسیله می توان عکسل العمل مغناطیسی آرمیچر را از بین برد

1) با استفاده از قطبهای کمکی                         2) با استفاده از سیم پیچیهای جبرانگر

3)  با استفاده از سیم پیچیهای تعدیل                  4) هر سه مورد

 

تغییر تماس جاروبک از یک تیغه کموتاتور به تیغه دیگر از تغیر جهت جریان در مدار خارجی جلو گیری میکند  به این عمل---------گویند

1) پدیده کموتاسیون              2) پدیده عکسل العمل مغناطیسی

3) پدیده القا                         4) پدیده تولید گشتاور

 

         زمان کموتسیون در ماشینهای جریان مستقیم به کدام عامل بستگی دارد ؟

        1 ) پهنای جاروبک       2) سرعت چرخش             3) قطر کلکتور               4) هرسه مورد

 

   آرمیچر یک ماشین DC   شش قطب دارای 50 هادی است وبا سرعت 12/56 rad/s  چرخش میکند.اگر فوران زیرهر قطب 200mwb وسیم بندی آن موجی مرکب دو گانه باشد ولتاژ القایی دو سر آرمیچر چند ولت است؟

 

       1) 10                     2)  30                        3) 60                             4)  120

 

یک مولدجریان مستقیم 8 قطب با نیروی محرکه 150ولت دارای آرمیچری با سیم بندی حلقوی مرکب دو گانه و600 هادی است اگر این آرمیچر با سرعت 1500دور در دقیقه بچر خد فوران مغناطیسی هر قطب چه قدر است

1) 005/0        2) 015/0        3) 01/0     4) 02/0

 

در یک ماشین DC   چهار قطبی اگرجریان آرمیچر آن 2/88 آمپر وفوران زیر هرقطب 0/05 وبر وتعداد هادیهای آن 240عدد وسیم پیچی آرمیچر حلقوی مرکب دو گانه باشد گشتاور تولیدی ماشین چند نیوتن متر خواهد بود؟

 

1) 4/52                  2) 4/26                         3) 8/71                    4) 8/28 

 

با توجه به بلوک دیاگرام توان درموتورهای DC کدام گزینه صحیح است

1) Pcu=P1-P2        2)  Pcu=Pe-P1     3) Pcu=P1-Pe     4) Pcu=Pe-P2

 

با توجه به بلوک دیاگرام توان درمولدهایDC کدام گزینه صحیح است

1) Pe=P1-Pcu   2) Pe=P1-(Pmec-Pfe)   3) Pe=P1-(Pmec+Pfe)   4) Pe=P2+ (Pmec+Pfe)

 

 

کدام تلفات جزء تلفات ثابت ماشین نیست

1) آهنی       2) مکانیکی          3) مسی      4) مورد 1 و2

 

 مشخصات سیم پیچی قطبهای کمکی چگونه است ؟ و به چه صورت با سیم پیچی آرمیچر اتصال می یابد

1) قطر زیاد ودور کم- به صورت سری          2)  قطر کم ودور زیاد- به صورت موازی

3) قطر زیاد ودور زیاد- به صورت موازی      4)  قطر کم ودور کم- به صورت سری

 

 

در کدام حا لت ماشینهای جریان مستقیم عکس العمل مغناطیسی بیشتر است

1) در حالت بی باری    2) درحالت بار داری  3) در حالت کموتاسیون  4) در حالت راه اندازی

 

تلفات توان در ماشینهای جریان مستقیم کدام است

1) تلفات مکانیکی یا اصطکاکی   2) تلفات آهنی یا هسته   3) تلفات مسی    4) هر سه مورد

 

 

ردیف

بسمه تعالی                      آزمون هما هنگ درس ماشینهای الکتریکی DC آذر ماه 87              مدت: 100 دقیقه

 

نام ونام خانوادگی                             هنرستان کلاس سوم برق         تاریخ

 بر روی برگه امتحانی پاسخ دهید                                                      توجه استفاده از ماشین حساب مجاز میباشد

بارم

1

 

بین دو سیم حامل جریان الکتریکی با جهت جریان موافق نیروی-----  وباجهت جریان مخالف نیروی------ -وارد میشود.

 

5/0

2

در سیم بندی حلقوی ساده اگر  mمثبت باشد سیم پیچی را-------- واگر  mمنفی باشد سیم پیچی را---------- گویند.

 

5/0

3

مقداریا بزرگی نیرو بین دو سیم موازی حامل جریان به چه عاملی بستگی دارد

الف) فاصله دو سیم    ب)  شدت جریان سیمها    ج)  طول سیمها      د)  هرسه مورد

 

5/0

4

آرمیچر یک ماشین dc 120 هادی دارد اگر سیم بندی آن موجی مرکب دو گانه 6 قطب باشد ومقاومت هر هادی 1/0 باشد مقدارRa چقدر است          الف)  3             ب)  1            ج)   1/0                   د)   75/0

 

5/0

5

دو آرمیچر در توانهای مساوی کدام سیم بندی را داشته باشد تا قادر به تحویل جریان بزرگتری باشد

الف) حلقوی ساده        ب)  حلقوی مرکب          ج)   موجی ساده       د)   موجی مرکب

 

5/0

6

یک سیم پیچ 300  دور توسط یک فوران مغناطیسی متغیر قطع مشود این فوران در مدت 02/0  ثانیه به طور یکنواخت از صفر به 4 میلی وبر می رسد ولتاژ القایی سیم پیچ چه قدر است

الف)  v 60+               ب)   v 60-             ج)  v  6+          د)v    6-

5/0

7

کمیتهای مغناطیسی زیررا تعریف کنیدوفرمول هر یک را بنویسید.

1-نیروی محرکه مغناطیسی  2- شدت میدان مغناطسی 

 

 

 

 

 

 

5/1

8

منحنی مغناطیسی یک جسم فرو مغناطیسی را رسم کرده ونواحی سه گانه آنرا توضیح دهید.

 

 

 

 

 

 

2

9

قانون دست چپ موتوری  را توضیح دهید.

 

 

 

 

 

5/1

10

نحوه ایجا گشتا ور در موتور DC  ساده را بارسم شکل توضیح دهید.

 

 

 

 

 

 

5/1

11

اجزای  ساکن ماشینهای جریان مستقیم را بنویسید.

 

 

 

 

57/.

12

دلایل مربوط به انتخاب شکل یا فرم مخصوص در هسته قطبهای اصلی ماشینهای جریان مستقیم را بیان کنید(4 مورد)

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13

دو کلاف ازسیم بندی حلقوی ساده را رسم کنید وگا م قطبی- گا م رفت – گام برگشت – گام کلکتور را روی شکل نشان دهید

 

 

 

 

 

 

1

14

دو عیب عمده  موتور ساده بدون کموتاتور را بنویسید.

 

 

 

 

 

5/1

15

اجزاء اصلی یک موتور ساده جریان مستقیم را نام  ببرید

 

 

 

1

16

آرمیچر یک ماشین جریان مستقیم 4 قطب دارای 11 شیار و11تیغه کلکتور میباشد. می خواهیم آنرابه صورت موجی ساده چپگرد با گام اضافی سیم بندی کنیم مطلوب است محاسبه

1-      گام قطبی  2- گام جلو  3- گام عقب  4- گام کلکتور 5- تعداد راههای جریان

 

 

 

 

 

 

25/1

17

سیم پیچی بر روی یک هسته آهنی به طول متوسط 84 سانتی متر و سطح مقطع 25 سانتی متر مربع با فاصله هوایی 5/1 میلی متر می باشد اگر جریان عبوری از سیم پیچ 3/0 آمپر وفوران مغناطیسی آن 1/0 میلی وبر باشد .محاسبه کنید

الف) مقاومت مغناطیسی کل   ب)تعداد دور سیم پیچ      با فرض    700 r = µ  و      3 = π

 

 

 

 

 

 

 

 

2

18

یک سیم به طول 20 سانتی متر که با سرعت20 متر بر ثانیه با ذاویه 30 درجه در یک میدان مغناطیسی با چگالی 200 میلی تسلا حرکت میکند . ولتاژ القایی در آن چند ولت است  5/0  = 30  sin

 

 

 

 

 

1

 

                                                موفق با شید                                                            

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 


مطالب مشابه :


مشخصات اعضای گروههای آموزشی رشته های الكتروتكنيك و الكترونيك شاخه فنی وحرفه ای و کاردانش مناطق تا

ناحیه 1 اردبیل. سه سازمان آموزش وپرورش سازمان آموزش وپرورش استان
فصلنامه دبیرخانه راهبری برق کشور

از:اداره کل آموزش وپرورش استان البرز. به:اداره کل آموزش وپرورش استان موضوع:شیوه نامه
نمونه سوال رسم فنی

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل. نمونه سوال رسم سازمان آموزش وپرورش استان
شرح وظايف هنرآموز

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل. شرح وظايف سازمان آموزش وپرورش استان
عناوین فراخوان گروههای فنی و حرفه ای و کاردانش در سال تحصیلی 91 - 90

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل. سازمان آموزش وپرورش استان
فرم بازدید از هنرستانها (قابل توجه سرگروههای مناطق و نواحی)

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل استان اردبیل. معاونت آموزش آموزش وپرورش
کارگاه سیم کشی 1

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل. کارگاه سیم کشی 1. سازمان آموزش وپرورش استان
نمونه سوال آزمون dc

گروه الکترونیک ناحیه 2 استان اردبیل. سازمان آموزش وپرورش سازمان آموزش وپرورش استان
برچسب :