"ماجرای گاو سرخ رنگ "

  goodfullbig600.jpg

·  با تعيين تابستان امسال برای زمان اجرای نقشه, صهيونيستها شمارش معكوس برای تخريب مسجد الاقصی را آغاز كرده اند.<?xml:namespace prefix = o />

·  خاخام های يهودی تحقيقاتی را در شهرك بين شلومو برای شبيه سازی ژنتيكی گاو سرخ رنگ آغاز كرده اند و اين گاو بر اساس روايات خرافی يهوديان , ظهور كرده وسپس به دست خاخام ها ذبح و سوزانده شده و با خاكستر آن مكان مسجد الاقصی را برای ساخت معبد سليمان تطهير خواهند كرد.

·  خانواده ای از يهوديان ادوات مربوط به ذبح گاو و خانواده ای ديگر مواد لازم برای ساخت معبد را, از عناصر طبيعی, آماده كرده اند.

********

روزنامه الحقيقه الدوليه با اشاره به دلايل و وثائق ثابت كرد كه گاو سرخ رنگی كه اسرائيل بطور محرمانه برای شبيه سازی آن كار می كند گاوی است كه از طريق تحقيقات ژنتيكی آزمايشگاهی و شبيه سازی در حال توليد است و بنا بر خرافات دينی صهيونيستها ظهور اين گاو و ذبح آن به دست خاخام های يهودی در زمانی معين , بيانگر ندايی آسمانی و نشانه ای برای تخريب مسجد الاقصی و ساخت معبد يهودی است.

     روزنامه الحقيقه الدوليه با كشف وتصوير برداری ايزار آلات و اخبار مربوط به آن پرده از توطئه شوم تخريبمسجد الاقصی و ساخت معبد يهودی برداشته است , معبدی كه به ادعای يهوديانپس از ساخت آن , " مسيح يهود" ( منجی يهوديان) ظهور خواهد كرد و هزارهخوشی و شادمانی و حاكميت يهوديان آغاز خواهد شد و مسيح در جنگی معروف بهجنگ آرماگدون ( هرمجدون) به نبرد عليه اشرار پرداخته و همه اين اتفاقات پساز ظهور و يا تولد گاو سرخ رنگ به وقوع خواهد پيوست و صهيونيستها ساعت صفراجرای اين نقشه را تابستان امسال تعيين كرده اند.

دادگاه عالی رژيم صهيونيستی در تاريخ 25/7/2001 به " هيات امنای جبل الهيكل " اجازه داد تا سنگ بنای سومين معبد يهودی را در " باب المغاربه " در منطقه قدس قديمی بگذارند و صهيونيست جهانی با اشاعه اين خبر سعی كرد تا اين فكر را به جهانيان و  يهوديان تلقی نمايد كه وضع سنگ بنای "معبد سليمان " ولو به شكل رمزی, به معنای نزديك شدن موعد تخريب پايه های مسجد " قبه الصخره" و " مسجد الاقصی" در حادثه ای شبيه به زلزله بوده و اين موضوع هماهنگ با پيشگويی تورات تحريف شده در نزد يهوديان می باشد.

رهايی و آزادی خيالی!

در جزئياتی كه گروه تحقيقات و مطالعات در روزنامه "الحقيقه الدوليه" به آن دست يافته است, حاكی از آن است كه "كميته خاخام های شهرك نشين ها" در كرانه غربی رود اردن در سال 1996 گرد هم آمده و بنا بر پيشنهاد خاخام " حغای يكتوئيل" فتوايی را مبنی بر تشويق مردم برای انجام مراسم دينی (حج) در " جبل الهيكل" صادر كرد. اين فتوی كه برای متدينين يهود غير منتظره به شمار می رفت, انقلابی در مواقف خاخام ها محسوب می شد زيرا آداب و رسوم دينی يهوديان آنان را از زيارت جبل الهيكل به استثنای " كاهن اكبر" منع كرده است و دليل آن اين است كه بر اساس خرافات يهودی " تابوت عهد" در " قدس الاقداس" يعنی همان محل كنونی مسجد الاقصی وجود دارد و چون مكان آن به درستی مشخص نيست لذا از بيم بی احترامی به مكان " تابوت عهد", هيچ يهودی نبايد قبل از تطهير مكان با خاكستر گاو سرخ رنگ و مشخص شدن مكان تابوت و ساخته شدن معبد, به اين مكان پا بگذارد.


res42.jpg

صدور فتوای زيارت " جبل الهيكل" توسط خاخامهای يهودی به منزله آژير خطری برای يهوديان معتقد به تعاليم صهيونيستی بود كه خود را برای ساخت بنای معبد ادعايی سليمان(ع) آماده كنند و البته اين امر خلاف اعتقادات يهوديان اصول گراست كه معتقدند هر چند ساخت معبد به منزله رسيدن به اوج قله خلاص و رهايی و نجات قوم يهود بوده ولی نبايد برای ساخت اين معبد, مسجد الاقصی و مسجد قبه الصخره را تخريب كنند و معبد را بر روی ويرانه های آن بسازند و اين امر بطور كلی برای يهوديان حرام بوده و اين ماموريت را " مسيح منتظر" هنگامی كه به دنيا بازخواهد گشت به انجام خواهد رساند و اين معبد به دست بشر ساخته نخواهد شد.

بنا بر وثائق موجود در نزد " حقيقه الدوليه", تنها صهيونيستها وبرخی از خاخام ها هستند كه به شدت بر اين امر اصرار دارند و بارزترين آنها " شلومو غورين" خاخام بزرگ اشكناز و " غيرشون سلومون" موسس " هيات امنای جبل الهيكل" و مرده خای الياهو " خاخام بزرگ " سفاراد" و " يسرائيل آريئيل" می باشند.

 

گاو سرخ رنگ

       در شهرك بيت شلومو مزرعه ای خاص نگهداری و پرورش گاو وجود دارد و در اين مزرعه آزمايشات مختلفی بر روی گاوها انجام می شود كه "يسرائيل آريئيل" بر آن نظارت دارد . وظيفه اين مركز تحقيق , اجرای تحقيقات ژنتيكی بر روی گاوها با هدف دست يافتن به نمونه ای شبيه سازی شده از گاوی سرخ رنگ است كه توصيفات آن مطابق با روايات تحريف شده تورات بوده و خاكستر اين گاو بايستی در تطهير و پاك سازی " جبل الهيكل" يا همان " مسجد الاقصی" و قبل از ساخت معبد مورد استفاده قرار گيرد و در ايالت "لويزيانا"ی آمريكا نيز عده ای از يهوديان در حال آماده سازی تعدادی گاو سرخ رنگ برای نقل و انتقال فوری آنها از طريق هوايی, به اسرائيل می باشند.

       خانواده " نتيف" نيز در قدس تهيه و ساخت ابزار آلات و لباسهای مخصوص مراسم عبادت را به عهده گرفته است و خانواده " الفی" در جنوب اسرائيل نيز دستگاههای برش سنگ برای تهيه مصالح لازم برای ساخت معبد را آماده كرده. مصالح ساختمانی معبد همه از عناصر طبيعی بوده و شامل تخته سنگهايی است كه تا كنون به آنها چكش نخورده و به شكل طبيعی تا كنون حفظ شده اند و اين در حالی است كه عده ديگری از يهوديان در كارگاههايی در بحر الميت نمونه های جالب توجه از مدل مذبح معبد را ساخته و آماده كرده اند. خانواده " تسورفيم" نيز لباسهايی متحد الشكل و از يك نوع پارچه خاص رابرای خاخام های معبد دوخته و آماده كرده اند.

       در مركز تحقيقات " هيكل" كه "يسرائيل آريئيل" آن را اداره می كند و در خيابان " مسغاف لداخ" در منطق يهودی نشين بيت المقدس و در نزديكی " ديوار براق" قرار دارد ماكت و نمونه هايی از معبد و ادوات و وسايل مربوط به مراسم دينی و لباسهای خاخام های يهودی و تصاويری از ذبح گاو و نيز "شيپور منادی" ديده می شود.

       گفته می شود " هيئت امنای جبل الهيكل" در سال 1997 صخره بزرگی به وزن چهار تن را تهيه كرده كه برای ساخت عرش معبد مورد استفاده قرار گيرد. اين صخره كه به شكل طبيعی تا كنون حفظ شده, هرگز با ابزار و آلات بشری تماس نداشته است.

       يهوديان, شهرك " يتزهار" را به يك مكان روحی و دينی برای نجات يهود تبديل كرده تا جايی كه مسئله ساخت معبد مرتبه اول را در ذهن اهالی اين شهرك اشغال كرده است.

ds-red_cow-25.jpg

      

نظريه تاريخي

       يهوديان برای اثبات مالكيت قدس به خرافاتی پايبند هستند كه می گويد اين شهر را داود نبی (ع) بنا كرده و سپس حضرت سليمان (ع) در آن معبد " الرب" را ساخته است و اين معبد به منزله "قدس الاقداس" در نزد همه يهوديان به شمار می رود . عليرغم ادعای يهوديان و پس از گذشت 32 سال از اشغال بيت المقدس و نزديك به 150 سال حفاری در زير مسجد الاقصی , تا كنون اثری از اين معبد و ادعاهای باطل يهوديان به دست نيامده و هيچ دليلی مبنی بر وجود معبد قديمی و يا هر گونه آثار باستانی متعلق به قوم يهود در آن مشاهده نشده است.

       حتی اين قضيه باعث شده تا دانشمندان بر اين باور تكيه نمايند كه اسرائيلی ها عليرغم ادعاهايشان هرگز به واسطه جنگ كردن وارد فلسطين نشده بلكه به تدريج و به آرامي و در طی مرور زمان و در گروههايی كوچك به صورت مهاجر به اين مكان كوچ كرده اند و اين كاملاً متضاد روايات تورات تحريف شده نزد يهوديان است كه در آن گفته شده اسرائيلی ها در زمان " يوشع بن نون" در نبردهايی از جمله " معركه اريحا" و " عای الواردتين" به اين مكان وارد شده اند. حفريات باستان شناسی نشان داده است كه ديوار قلعه " اريحا" آنطور كه يهوديان تصور می كنند هرگز وجود نداشته و بلكه 300 سال قبل از تاريخ مورد ادعای آنان اين ديوار تخريب شده بوده و پس از آن هرگز بازسازی و تجديد بنا نشده است.

       اما معبد نيز يكی ديگر از خرافات يهود است كه در تورات به آن اشاره شده است و تا امروز يهوديان هيچ اثری از اين معبد اسطوره ای پيدا نكرده اند و هرگز نيز پيدا نخواهند كرد.

       در تورات ذكر شده كه سليمان نبی (ع) برای ساخت اين معبد 7 سال وقت صرف كرده و برای ساخت آن 30 هزار مرد از لبنان به آنجا آمده اند. نيز هشتاد هزار نفر برای برش و تراش سنگ معبد و هفتاد هزار نفر نيز برای حمل آن كار می كرده اند و 3300 نفر به عنوان مامور و نگهبان بر كار اين گروه نظارت داشته اند و به عبارت ديگر گروهی متشكل از 184 هزار نفر در خلال 7 سال تلاش كرده اند تا معبدی به ابعاد 60 ذراع و به عرض 20 و ارتفاع 30 ذراع ( بر حسب توصيفات تورات) بسازند.

       تلاش بی پايان صهيونيستها برای تخريب مسجد الاقصی هرگز پايان نيافته و آنها همچنان با پشتكار و بی وقفه در حال ساختن معبدی با توصيفات فوق هستند تا جايی كه گروهی متشكل از يهوديان در بحر الميت اقدام به ساخت قطعات اين معبد كرده و منتظر انتقال آن به مسجد الاقصی می باشند.

       حتی امروزه گفتگوهايی بر سر گاو سرخ رنگ در نزد متدينين يهود وجود دارد كه معتقدند ظهور گاو اشاره ای آسمانی برای ساخت معبد سليمان در مكان حرم قدسی بوده و خاخام بزرگ بايد اين گاو را هنگام رسيدن به هشت ماهگی ذبح و به خدای يهود " يهوه" تقديم نمايد و سپس لاشه آن را سوزانده و پس از آن عمليات ساخت معبد را آغاز نمايد. و هم اكنون نيز در زير مسجد الاقصی حفر تونل دوم توسط وزارت اديان اسرائيل آغاز شده تا " رباط الكرد" را كه جزئی از مسجد الاقصی است به " مبكی الصغير" ( ندوه گاه كوچك) تبديل نمايند. و اين مكانی است كه برای عبادت زنان متدين يهود در نظر گرفته شده است.

افترا‌‌ء و دروغ

       دكتر محمد القضاه معتقد است آنچه كه يهود در خصوص ظهور گاو سرخ رنگ و نشانه ای برای پيروزی يهود و تخريب مسجد الاقصی و بنای معبد ادعايی به آن اعتقاد دارند چيزی جز افترا و دروغ بر ساحت مقدس حضرت موسی (ع) نمی باشد, زيرا توراتی كه يهود به آن استناد می كنند تحريف شده و لذا چنين خرافاتی به دور از هر گونه حقيقت بوده و هيچ ارتباطی به پيامبر بزرگ الهی – حضرت موسی- ندارد.

       وی همچنين اضافه كرد كه يهوديان با اين ادعاهای خيالی و باطل می خواهند اماكن مقدس اسلامی را تخريب و ساخت معبد ادعايی و خرافی خود را برای تخريب مسجد الاقصی و به استناد اينكه مسجد الاقصی بر روی ويرانه های معبد ساخته شده, شرعی جلوه داده و رنگ مذهبی به آن بزنند در حاليكه همه اين ادعاها باطل بوده و هيچ پايه و اساسی ندارد.

       دكتر محمد القضاه همچنين تاكيد كرد كه مسلمانان بايد شجاعانه در برابر اين چالش سرسخت كه هدف آن از بين بردن نشانه های اماكن مقدس اسلامی است بايستند و گفت كه سخن از خروج گاو سرخ رنگ چيزی جز آزمونی برای مسلمانان نبوده و عدم توجه مسلمانان به اين مسئله , يهود را در اجرای نقشه هايی كه بر آن اصرار دارند, جری تر كرده و آنها را به آن سمت و سو هدايت می كند.

       وی همچنين معتقد است كه ورای طرح برقراری روابط كشورهای عربی با اسرائيل , آنچه را كه سالهاست صهيونيستها در راه رسيدن به آن تلاش می كنند , خيلی راحت به آنها عطا كرده و پس از آن هيچ هيبت و قدرتی برای دو امت اسلامی و عربی باقی نخواهد ماند.


افترائات قديمی

دكتر حمدی مراد می گويد بر اساس آنچه كه از تاريخ و كتب قديمی و خصوصاً قرآن و سنت پيامبر (ص) در دست داريم همه آنها تاكيد می كنند كه دين يهود مملو از اشتباهات و افترائات و تجاوز به حقوق ديگران و حتی پيامبران و تلفيقی از اساطير و پيشگويی های آينده بر اساس مطامع و آرزوهای يهود و ربط آنها به ادعاهای دينی و تاريخی باطل بوده و افترائات يهود هيچ ارتباطی با اقوال تاريخی و يا دينی كه ادعای آن را دارند, نداشته و لذا دليلي برای اشغال فلسطين به دست يهود وجود ندارد و عليرغم آنكه يهوديان ادعا می كنند كه قوم برتر و برگزيده خداوند بوده و دارای زمين و ارض موعود می باشند , در حقيقت يهود چيزی جز گروهی مكار و حيله گر و غاصب و اشغالگر نبوده و ادعاهای آنان در مورد روايات دينی و تاريخی تماماً كذب و دروغ است و نه تاريخ و نه حقايق و نه آيات و نشانه ای از هيچ دين آسمانی برای اثبات ادعاهايشان ندارند.

       دكتر حمدی مراد سپس تاكيد كرد كه اين خرافات تنها برای برآوردن مطامع و آزمنديهای يهوديانی است كه تاريخ قديم و معاصر بخوبی آنها را می شناسد و آنها اشغالگران و غاصبان سرزمين فلسطين وبر هم زننده آرامش و امنيت و ثبات در اين منطقه می باشند و ادعای ارض موعود آنها حتی بر حسب علم خود يهوديان, وعده و فريبی از جانب صهيونيست جهانی و با حمايت و پشتيبانی كشور های غربی و آمريكا بوده و اين امری است كه تحليلگران و مفكرين و مورخين عرب و اروپايی و آمريكايی و مورخان واقع گرای يهود به آن اعتراف دارند.

       دكتر حمدی مراد در خصوص گاو سرخ رنگ و اينكه ظهور اين گاو نشانه بنای معبد يهودی و تخريب مسجد الاقصی است گفت: اين هم جزئی از نقشه كينه توزانه صهيونيستها و حقد آنها نسبت به امت اسلامی و عربی و جزئی از استعمار صهيونيست جهانی و هتك حقوق و آزادی بشر و تروريسم بين الملل می باشد كه صهيونيستها با كمك اسرائيل آن را اداره می كنند.

دكتر حمدی مراد همچنين اشاره كرد : گفته های يهود به هيچ وجه پيشگويی با مبنای صحيح نبوده و در قرآن كريم در خصوص گاوی كه يهود آن را ذبح كرده و آنچه كه با آن انجام داده اند آياتی وارد شده و لذا حقيقت گاو برای ما روشن است.

       و ما حتی امروز به ياد داريم كه اين قوم چگونه پيامبران خدا را كشته و چگونه عليه آنان و حتي ملتهای خودشان توطئه كردند و پس از گذشت قرنها امروز نيز دوباره به صفت و خصلت سابق خود بازگشته و خونريزی و قتل را ادامه می دهند و ادعای آنها مبنی بر ظهور گاو نه تنها پيشگويی نبوده بلكه دروغی صهيونيستی بيش نيست كه هيچ پايه و اساس صحيحی در تورات وانجيل نداشته و همانا دروغ و افترائات صهيونيسم جهانی است.

       دكتر حمدی مراد اضافه كرد: آنها برای اجرای نقشه های صهيونيستی خود و تخريب مسجد الاقصی و بنای معبد يهودی ناچار به ساختن اين دروغها شده اند و تاكيد كرد كه حضرت سليمان و داود (ع) از اين دروغها و تهمتها بری و به دور بوده و با هشدار به جامعه بين المللی اظهار كرد كه نبايد تحت سخنان بی پايه و اساس صهيونيستها قرار گرفته و امت اسلامی بايد بيدار شده و با همه ظرفيت خود به موضعگيری متحد و جدی در مقابل اين نقشه شوم صهيونيستها كه مسلمانان و اعراب را هدف قرار داده بايستند.

       در خصوص چگونگی مقاومت در برابر اين توطئه شوم , دكتر حمدی مرا اضافه كرد كه می بايست موضعگيری شديد عربی و اسلامی در مورد اين قضيه داشته باشيم ولو اينكه به در گيری با اسرائيل منجر شود و در اين حالت اسرائيل بايد بداند چنانچه آسيبی به مسجد الاقصی برسد هيچ كس نمی تواند مسلمانان را از دفاع از مسجد الاقصی منع نمايد.

 

پيشگويی دروغين

       از سويی ديگر دكتر محمود السرطاوی گفت: يهوديان همواره روشهای مختلفی را برای رسيدن به اهداف خود درپيش می گيرند و از جمله آنها گاو سرخ رنگ است.يهوديان هرگز به حقايق توجه نكرده و به قرارات و قطعنامه های بين المللی پايبند نبوده اند و هرگز مسيری را طی نمی كنند مگر اينكه بر اساس مصالحشان باشد و اين موضوع بر همگان روشن است .

       همانطور كه می دانيد اسرائيل تمام قطعنامه های بين المللی را در مورد ديوار تبعيض نژادی زير پا گذاشته و بدون هيچ مانعی به كار خود و ساخت ديوار مشغول است . و اين امری است كه قران و تاريخ به آن اشاره و اعتراف دارد كه يهود فقط بر اساس مصالح خود حركت می كند و هرگز برای صلح و امنيت گام برنداشته بلكه همواره سعی در تشويش و بر هم زدن اقدامات و پيشنهادات عربی برای صلح داشته است. وی اضافه كرد چنانچه آسيبی به بيت المقدس برسد مسلمانان ساكت نخواهند نشست و درگيريهای خونينی روی خواهد داد .

       هدف يهود تجاهل و زير پا گذاشتن قطعنامه های بين المللی و طرح صلح عربی است و اين موضوع آشكار كننده مكر و خدعه آنها و عدم پايبندی آنها به معاهدات جهانی می باشد و لذا انصاف حكم می كند تا كشور های جهان برای باز پس گرفتن حقوق فلسطينيان بر اسرائيل فشار آورند و در خصوص گاو سرخ رنگ گفت با توجه به اينكه تورات تحريف شده لذا اين پيشگويی هيچ مبنای علمی و دينی صحيحی نداشته و دروغی بيش نيست. وی همچنين اظهار كرد كه " طرح صلح عربی" می تواند مانع عملی شدن اين نقشه يهوديان شود وچنانچه طرح صلح بطور عادلانه و كامل و صحيح پياده شود اسرائيل بايد از قدس عقب نشينی كرده و نخواهد توانست مسجد الاقصی را ويران كند.

 

به بازی گرفتن آشكار

دكتر احمد نوفل می گويد: يهوديان انتظار دارند كه همه جهانيان, دروغی را كه آنان ساخته و پرداخته و تصديق نموده و به خدا و پيامبران نسبت داده اند, باور كنند و بپذيرند. ممكن نيست خداوند در كتب مقدس دستور به تخريب مسجدی بدهد كه در آن ندای توحيد برمی خيزد وامر كند كه به جای آن بنايی را بسازند و در آن به خداوند شرك بورزند, وتاكيد كرد كه يهود همواره به جنگ با اديان و قتل پيامبران و ضديت با آنها معروف بوده است. آنها سليمان (ع) را تكفير می كنند و به دنبال معبد او هستند در حاليكه او را متهم می كنند .

نوفل سپس می پرسد: چگونه ممكن است كسانی كه پيامبری را متهم به دروغ و نيرنگ می كنند ادعای پيروی از او را داشته باشند؟ 60 سال است كه آنها در جستجوی ويرانه های معبد هستند و تا كنون هيچ چيزی نيافته اند و اين امر كذب و بطلان ادعاهای آنان را ثابت می كند .

دكتر نوفل گفت: يهوديان در حال نشر افكار و دروغهای خود از طريق وسايل اطلاع رسانی هستند و بر ما نيز واجب است كه با وسايل اطلاع رسانی كه در دست داريم از اسلام و قضايای امت اسلامی دفاع كرده و با تمسك به حقوق خود تزوير ادعاهای آنها را ثابت كنيم و نيز واجب است كه دانشمندان اسلامی و عامه مردم  مسلمان بپا خيزند و با موضعگيری متحد نگذارند يهود به اهداف و مطامع خود دست يابند.

دكتر نوفل سپس گفت: ادعاهای يهود در مورد گاو سرخ رنگی كه با شبيه سازی ژنتيكی و دستكاری در ژنهای وراثتی به آن رسيده اند بيانگر آن است كه اين افكار و اعمال تنها از عهده مجرمان برمی آيد و آنها می خواهند اشغالگری و خدعه و مكر خود را لباس دين بپوشانند تاهمگان باور كنند كه اين, قضا و قدر الهي است و تاكيد كرد كه بر مسلمين واجب است برای خشنودی پيامبر (ص) و دفاع از عزت و كرامت خود , از مسجد الاقصی دفاع نمايند.

نوفل تاكيد كرد كه موضعگيری واحد در دفاع از مسجد الاقصی در مقابل توطئه های شياطين تنها در قالب وحدت كلمه و اتحاد صفوف عربی و اسلامی ممكن است و برای ما شرم و عار است كه بدانيم حقد و كينه دشمنان از هر طرف ما را احاطه كرده وما در مقابل , اخباری را كه واجب است در مقابل آن به اتحاد بين عرب و مسلمين مبادرت كرده و اختلافات را كنار گذاشته و از مقدسات اسلامی و حفظ آنها از بی حرمتی حمايت نماييم, نشنيده بگيريم و به راحتی از كنار آن عبور كنيم. و اگر آسيبی به بيت المقدس برسد و مسلمين حركتی نكنند نه تنها كرامت امت اسلامی, بلكه انسانيت و بشريت آنها نيز زير سئوال خواهد رفت.

دكتر نوفل سپس گفت ما نبايد منتظر بشينيم و قبل از آنكه آسيبی به مسجد الاقصی برسد مسلمانان بايد از طريق سازمانهای مدنی و بين المللی و متفكرين و فرهيختگان و اصحاب رسانه ها , با فشار بر يهوديان, مانع از آسيب رسيدن به اين مكان مقدس شوند و اين امر محتاج وحدت صفوف رسمی و اتحاد سازمانها و ملت ها و فراموش كردن و كنار گذاشتن اختلافات و تمركز بر روی مسئله اساسی, امكان پذير است و در اين صورت خواهيم توانست در مقابل اجرای نقشه های صهيونيستها و توطئه های آنان عليه امت اسلامی بايستيم.

دكتر نوفل معتقد است كه برقراری روابط با اسرائيل نه تنها فايده ای برای مسلمانان نداشته بلكه موجب افزايش رفتارهای تبعيض آميز يهوديان در ساختن ديوار تبعيض نژادی و ساخت شهرك های صهيونيستی در " جبل المكبر" , مكانی كه عمر بن خطاب آن را فتح كرد, شده است.

از سويی ديگر تخريب خانه های فلسطينيان و قتل عام آنان و سياست محاصره كردن و گرسنه نگاهداشتن آنان در ميان سكوت و بلكه توطئه و همدستی كشور های عربی و اسلامی با اسرائيل صورت پذيرفته است. و تاكيد كرد كه وحدت كلمه و موضع گيری متحد و يكسان مانع از هتك حرمت مقدسات و غارت كشورهای اسلامی شده و پايه و اساس قوت امت اسلامی است و وحدت كلمه, علامت مشخصه عبور امت اسلامی به سوی وحدت و بيداری در مقابل خواب و پيروزی در مقابل قتل عام و كشتار مسلمانان خواهد بود.

 

تحريف تورات

دكتر رحيل الغرايبه گفت: كه رژيم صهيونيستی بر پايه اخبار دينی مكتوب در تورات تحريف شده در نزد يهوديان , تاسيس شده است و يهوديان با قرار دادن و اضافه كردن بخش هايی به تورات كه در خدمت منافع و مصالحشان است, از طريق گروههای تروريستی و سربازان احمق خود در پی تخريب مسجد الاقصی بر اساس اين روايتهای دروغين هستند.

امروز مسلمانان در مرحله سختی از تاريخ امت اسلامی واقع شده اند كه تمثيل آن نقشه های تبعيض آميز با هدف هتك حرمت مسجد الاقصی از طريق حفر تونل هايی در زير آن و خالی كردن مسجد از قسمت تحتانی آن و نيز شبيه سازی ژنتيكی گاو سعی دارند اين اخبار تحريف شده و پيشگويی های ادعايی خود را به خورد جهانيان داده و از آنان تاييد بگيرند و آنان اين نقشه ها را از سالها پيش طراحی كرده و در صدد اجرای آن هستند.

وی همچنين تاكيد كرد كه بر اردن و همه كشور های عربی و اسلامی واجب است كه به اين موضوع توجه كرده زيرا در نهايت خطر برای مسلمانان بوده و واجب است كه موضع گيری عربی و اسلامی متحدی برای ممانعت از اين توطئه يهود برای تخريب مسجد الاقصی و خزعبلات گاو سرخ رنگ و غيره و ذلك صورت گيرد. و بايد با موضعگيری قاطع و فشار های شديد اين كار را انجام داده وتنها به گفتگوی ديپلماسی اكتفا نكنيم و تاكيد كرد كه گاو سرخ رنگ و اساس و بنيان آن از اساطير و خرافات وارد شده به تورات است و مسلمانان در حفظ و صيانت و حرمت مقدسات و حمايت از قداست آنها , شايسته تر و سزاوارتر هستند ولو با بذل جان خود, و نبايد اجازه دهيم كه هيچ پيمان سياسی مانع اتخاذ موقف واحد برای حمايت از مقدسات اسلامی شود و نبايد بگذاريم برقراری روابط و معاهدات اسرائيل و ديگر كشورهای عربی مانع رسيدن فلسطينيان به حقوق حقه خود و بازگشت به وطن و باز پس گرفتن سرزمينهايشان شود چرا كه از نظر يهود تمامی معاهدات بين المللی جوهری بر روی كاغذ بيش نيست.

وی همچنين اضافه كرد كه تمامی معاهداتی كه رژيم صهيونيستی امضا نموده, تنها وسايل اجرای توطئه های صهيونيستی بوده و اين رژيم هرگز به معاهدات و قوانين بين المللی پايبند نبوده است و لذا مانبايد به تعهداتی پايبند باشيم كه نتوانيم حقوق و سرزمينهايمان را پس بگيريم و يا اسيران دربند را آزاد نمائيم و تاكيد كرد كه اسرائيل هرگز معاهده ای را امضا نمی كند مگر اينكه قدمی در راه اجرای نقشه های پليدش باشد و اين بيانگر اعتقاد آنهاست كه می گويند معاهدات كلام مقدس نيستند كه نتوان خلاف آن عمل كرد , بلكه اين مصالح صهيونيستها است كه بالاتر از همه معاهدات و قوانين بين المللی است.

وی همچنين اشاره كرد كه واجب است نسبت به آنچه در اطراف ما مي گذرد هوشيار باشيم و ملتهای عربی و اسلامی بايد موضع واحد داشته باشند و بايد خود را آماده تغييراتی كه متضمن كرامت و حفظ حقوق امت اسلامی است بكنيم چرا كه تغييرات قابل خريد و فروش نيست و خداوند می فرمايد" ان الله لا يغير ما بقوم حتی يغيروا ما بانفسهم" و بايد خود را آماده نماييم تا در اين راه مقدس از خود دفاع كنيم و هرگز به كشورهای ديگر وبالاخص اروپا و آمريكا تكيه نكنيم چرا كه نقش آنها همواره مشروعيت بخشيدن به اشغالگری رژيم صهيونيستی بوده و تاكيد كرد كه اين امر نيازمند باور داشتن به قول خداوند متعال " ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين" و" لينصرنّ الله من ينصره انّ الله لقوی عزيز" است.

 

توضیح : این مقاله برای روزنامه شهروند ارسال و در آن منتشر شده است.

منبع: روزنامه الحقيقه الدوليه – چهارشنبه 18 آوريل 2007 - شماره 62

چاپ : اردن - امان

نويسنده :گروه ديده بانی روزنامه الحقيقه الدوليه

آدرس اينترنتی: 

 

 

www.factjo.com


مطالب مشابه :


مراحل مختلف ذبح گوسفند

علمی.مذهبی.سرگرمی. - مراحل مختلف ذبح گوسفند - فرارسیدن ماه اندوه اهل بیت تسلیت باد.




کشتارگاه گاو

Images cowتصاویر ی از گاو - کشتارگاه گاو - دامدار ببین




"ماجرای گاو سرخ رنگ "

· خانواده ای از يهوديان ادوات مربوط به ذبح گاو و خانواده ای ديگر مواد لازم برای ساخت معبد




رمز و رازهای "ذبح" در مقایسه مذاهب و ادیان

جانگرک - رمز و رازهای "ذبح" در مقایسه مذاهب و ادیان - که بسته به نوع مراسم، گاو،




ماجرای گاو بنی اسرائیل /کشتن گاو برای پیداکردن قاتل

ماجرای گاو بنی اسرائیل /کشتن گاو برای پیداکردن قاتل. مسخره کردن، کار افراد جاهل و بی‌خرد است!!




چرا ذبح اسلامی؟ / بررسی ذبح غیر اسلامی

تفسیر علمی قرآن و احادیث - چرا ذبح اسلامی؟ / بررسی ذبح غیر اسلامی - تطبیق علوم روز با آیات




علت نامگذاری سوره بقره

بقره به معنای گاو ماده است و چون در سوره بقره‌، داستان گاو بنی‌اسرائیل در (ذبح گاو ماده




عیدقربان روز ذبح حیوان نفس با تیغ تقوی

عیدقربان روز ذبح حیوان الله الحرام گوسفند، گاو و يا شتري ذبح گردد تا آن صحنه فوق




ذبح اسلامی گوسفند....(حتما بخوانید)

ذبح اسلامی در تحقیقات اخیر دانشمندان معلوم شده که وقتی گوسفند،گاو یا هر حیوان دیگری




برچسب :