پرسشنامه خودکارآمدی شرر 17س

   کاملا مخالفم ، مخالفم، نظری ندارم ، موافقم، کاملا موافقم

1        وقتی طرحی می ریزم، مطمئن نیستم که می توانم آن را انجام دهم                                                          

2        یکی از مشکلات من این استکه وقتی می بایستکاري انجام دهم، نمی توانم از عهده آن برآیم                                              

3        اگر نتوانم کاري را بار اول انجام دهم، به تلاشبراي انجام آن ادامه می دهم                                                  

4        وقتی که اهدافمهمی براي خود تعیین می کنم به ندرت به آنها دست می یابم                                                   

5        قبل از تمام کردن کارهایم آنها را رها می کنم                                                                                   

6         از روبرو شدن با مشکلات اجتنابمی کنم                                                                                          

7        در صورتی که کار خیلی پیچیده به نظر برسد، حتی زحمت امتحانشرا به خود نمی دهم                                                   

8        هنگامی که کاري را باید انجام دهم که نامناسب است، آنقدر پایداري می کنم که تا آن را تمام کنم                                                 

9        وقتی تصمیم به انجام کاري گرفتم، به طور جدي و دقیق روي همان کار تمرکز می کنم                                                    

10      هنگامی که می خواهم چیز جدیدي بیاموزم، اگر در ابتدا موفق نشوم به زودي آن را رها می کنم                                         

11      وقتی مشکلاتغیر مترقبه اي برایم رخ دهد، به خوبی از پسآنها بر نمی آیم                                                  

12      از یادگیري مطالب جدید هنگامی که به نظرم مشکل می آید اجتنابمی کنم                                                     

13      شکستباعث تلاشبیشتر می شود                                                                                                   

14      به توانایی خود براي انجام کارها اعتماد ندارم                                                                                    

15      به خود متکی هستم                                                                                                                 

16       به سادگی تسلیم می شوم                                                                                                           

17      توانایی برخورد با اکثر مشکلاتی که در زندگی برایم پیشمی آید، ندارم                                                       

پرسشنامه خودکارآمدی شِرِر این مقیاس توسط شِرِر و همکاران (1982) ساخته شده است که شامل 17 ماده می­باشد. روش نمره­گذاری پرسشنامه خودکارآمدی به این صورت است که به هرماده از 1 تا 5 امتیاز تعلق می­گیرد. ماده­های شماره 1، 13، 8، 9 ، 3 و 15 از راست به چپ امتیازشان افزایش می­یابد و بقیه ماده­ها به صورت معکوس یعنی از چپ به راست امتیازشان افزایش می­یابد.

این مقیاس دارای حداکثر نمره 87 و حداقل نمره 17 می­باشد. این مقیاس توسط براتی (1375) ترجمه و اعتباریابی شده است. پایانی این مقیاس در پژوهش براتی (1376)، 79% ،عبدی نیا (1377) ، 85% و در پژوهش اعرابیان و همکاران (1383)، 91/0 بدست آمد. در پژوهش وقری (1379) برای بررسی پایانی خودکارآمدی ، آلفای کرونباخ 85/0 بدست آمده است. نجفی (1380) نیز 30 نفر از آزمودنیها را بصورت تصادفی جدا کرد و آزمون خودکارآمدی را برای آنها اجرا نمود و آلفای کرونباخ برابر با 83/0 بدست آمد. و از طریق روش اسپیرمن- براون نیز 83% بدست آمد. در پژوهش گنجی و فراهانی (1388) به روش آلفای کرونباخ ضریب پایانی 81% بدست آمد.


مطالب مشابه :


پرسشنامه سلامت عمومي GHQ-28)

پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28) [1] پرسشنامه سلامت عمومی. General Health Questionnaire. لطفا" سوالات زير را بدقت
نرم افزار فارسی آزمون GHQ-28

زرنویس - نرم افزار فارسی آزمون ghq-28 - » نرم افزار فارسی پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون
پرسشنامه اضطراب بک 21 سوالی

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه اضطراب بک 21 سوالی - پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
پرسشنامه سلامت عمومي

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - پرسشنامه سلامت عمومي - پذیرش فصل 4 پایان نامه و انجام
مجموعه پرسشنامه های روانشناسی

روانشناسی و مشاوره - مجموعه پرسشنامه های روانشناسی پرسشنامه ghq-28
پرسشنامه ی هوش معنوی 29

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه ی هوش معنوی 29 - پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
پرسشنامه خودکارآمدی شرر 17س

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه خودکارآمدی شرر 17س - پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
پرسشنامه پرخاشگری AGQتعداد سوالات 30

این پرسشنامه مشتمل بر 30ماده است که چهار ماده آن خشم و هشت ماده آن پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-FF – فرم کوتاه

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی neopi-ff پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ - پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
برچسب :