حدود و محتوای مسابقات قرآنی سال تحصیلی94- 1393 آموزش وپرورش استان مازندران

حدود و محتوای مسابقات قرآنی سال تحصیلی94- 1393 آموزش وپرورش استان مازندران

.حدود و محتوا ی رشته قرائت :                دوره ابتدایی:                

پایه تحصیلی

مرحله اول ( آموزشگاهی )

مرحله دوم ( منطقه ای )

پیش دبستانی

سوره مبارکه حمد -  سوره مبارکه قریش تا سوره ناس

سوره مبارکه تکاثر تا سوره مبارکه ناس

اول ابتدایی

سوره مبارکه حمد -  سوره مبارکه تکاثر تا سوره مبارکه ناس

سوره مبارکه ضحی تا سوره مبارکه ناس

دوم ابتدایی

سوره مبارکه حمد -  سوره مبارکه ضحی تا سوره مبارکه ناس

سوره مبارکه بلد تا سوره مبارکه  ناس

سوم ابتدایی

سوره مبارکه حمد -  سوره مبارکه بلد تا سوره مبارکه  ناس

سوره مبارکه غاشیه تا سوره مبارکه ناس

چهارم ابتدایی

سوره مبارکه حمد -  سوره مبارکه انشقاق تا سوره مبارکه ناس

سوره مبارکه مطففین تا سوره مبارکه ناس

پنجم ابتدایی

سوره مبارکه حمد -  سوره مبارکه عبس تا سوره مبارکه ناس

کل جزء سی ام

ششم ابتدایی

کل جزء سی ام

از سوره مبارکه قیامت تا آخر جزء سی  ام

دوره متوسطه :

پایه تحصیلی

مرحله اول (آموزشگاهی)

مرحله دوم (شهرستانی / منطقه ای)

مرحله سوم (استانی)

مرحله چهارم(کشوری)

دوره اول متوسطه ( راهنمایی )

5 جزء اول و جزء  30  قرآن کریم

 5 جزء دوم و جزء 30 قرآن کریم

 10 جزء اول و جزء 30 قرآن کریم

10 جزء اول و جزء 30 قرآن کریم

دوره دوم متوسطه ( دبیرستان )

10 جزء آخر قرآن کریم

ج 20 جزء آخر قرآن کریم

کل قرآن کریم

کل قرآن کریم

حدود و محتوا رشته حفظ  دوره ابتدایی:

پایه تحصیلی

مرحله اول (آموزشگاهی)

مرحله دوم (منطقه ای)

پیش دبستانی

سوره مبارکه قریش تا سوره ناس

سوره مبارکه تکاثر تا سوره مبارکه ناس

اول ابتدایی

 سوره مبارکه تکاثر تا سوره مبارکه ناس

سوره مبارکه ضحی تا سوره مبارکه ناس

دوم ابتدایی

سوره مبارکه ضحی تا سوره مبارکه ناس

سوره مبارکه بلد تا سوره مبارکه  ناس

سوم ابتدایی

سوره مبارکه بلد تا سوره مبارکه  ناس

سوره مبارکه غاشیه تا سوره مبارکه ناس

چهارم ابتدایی

 سوره مبارکه طارق تا سوره مبارکه ناس

 سوره مبارکه انشقاق تا سوره مبارکه ناس

پنجم ابتدایی

سوره مبارکه مطففین تا سوره مبارکه ناس

 سوره مبارکه عبس تا سوره مبارکه ناس

ششم ابتدایی

 سوره مبارکه نازعات تا سوره مبارکه ناس

کل جزء سی ام

دوره  متوسطه حفظ

مقطع تحصیلی

پایه تحصیلی

مرحله اول (آموزشگاهی)

مرحله دوم (شهرستانی / منطقه ای)

مرحله سوم (استانی)

مرحله چهارم (کشوری)

دوره اول متوسطه (راهنمایی)

 اول راهنمایی

از آیه 1تا 37 سوره بقره

از آیه 1 تا69سوره بقره

از آیه 1 تا 101سوره بقره

از آیه 1 تا 141 سوره بقره

دوم راهنمایی

از آیه 38تا 69 سوره بقره

از آیه 38 تا93سوره بقره

از آیه 38 تا 126 سوره بقره

از آیه 38 تا 169  سوره بقره

دوره دوم متوسطه (دبیرستان )

 اول دبیرستان

از آیه 94تا119سوره بقره

از سوره94تا 145سوره بقره

از آیه 94 تا 181 سوره بقره

از آیه 94 تا 215 سوره بقره

 دوم دبیرستان

از آیه 120تا145 سوره بقره

از آیه 120تا 176 بقره

ازآیه 120تا 202سوره بقره

از آیه 120تا 233 سوره بقره

سوم دبیرستان

از آیه 146 تا 176 بقره

از آیه 146 تا 196بقره

ازآیه 146 تا 224 سوره بقره

از آیه 146 تا 252 سوره بقره

چهارم متوسطه

از آیه 177 تا 196بقره

از آیه 177 تا219 بقره

از آیه 177 تا 245 سوره بقره

از آیه 177 تا 269 سوره بقره

حدود و محتوا   رشته تفسیر (مفاهیم)      - دوره ابتدایی رشته مفاهیم ندارد.

دوره متوسطه اول ( راهنمایی ) و متوسطه دوم ( متوسطه ):

مقطع تحصیلی

پایه تحصیلی

مرحله اول (آموزشگاهی)

مرحله دوم (شهرستانی / منطقه ای)

مرحله سوم (استانی)

مرحله چهارم (کشوری)

امتیاز

دوره اول متوسطه (راهنمایی )

اول راهنمایی

کنفرانس از آیات 18 تا26 سوره بقره

کنفرانس از آیات117 تا125 بقره

کنفرانس از آیات 18 تا26                 وآیات 117 تا125سوره بقره

کنفرانس از آیات 18 تا26

وآیات 117 تا125سوره بقره

80

صحت قرائت سوره ها

صحت قرائت سوره ها

آزمون کتبی

آزمون کتبی

20

دوم راهنمایی

کنفرانس از آیات 1تا10 سوره یونس

کنفرانس از آیات 1 تا14 سوره یونس

کنفرانس از آیات 1 تا14 سوره یونس

کنفرانس از آیات 1 تا 30 سوره یونس

80

صحت قرائت سوره ها

صحت قرائت سوره ها

آزمون کتبی

آزمون کتبی

20

دوره دوم متوسطه (دبیرستان )

 اول دبیرستان

ترجمه سوره های حجرات و انسان

ترجمه سوره های حجرات و انسان

کنفرانس تفسیر سوره های حجرات و انسان

کنفرانس تفسیر سوره های حجرات و انسان

80

صحت قرائت سوره ها

صحت قرائت سوره ها

آزمون کتبی

آزمون کتبی

20

دوم دبیرستان

ترجمه سوره های ملک و لقمان

ترجمه سوره های ملک و لقمان

کنفرانس تفسیر سوره های ملک و لقمان

کنفرانس تفسیر سوره های ملک و لقمان

80

صحت قرائت سوره ها

صحت قرائت سوره ها

آزمون کتبی

آزمون کتبی

20

سوم دبیرستان

ترجمه سوره های واقعه و معارج

ترجمه سوره های واقعه و معارج

کنفرانس تفسیر  سوره های واقعه و معارج

کنفرانس تفسیر  سوره های  واقعه و معارج

80

صحت قرائت سوره ها

صحت قرائت سوره ها

آزمون کتبی

آزمون کتبی

20

چهارم متوسطه

ترجمه سوره های حشرو مدثر

ترجمه سوره های حشرو مدثر

کنفرانس تفسیر سوره های حشرو مدثر

کنفرانس تفسیر سوره های حشرو مدثر

80

صحت قرائت سوره ها

صحت قرائت سوره ها

آزمون کتبی

آزمون کتبی

20

حدود و محتوا  نهج البلاغه:

مقطع تحصیلی

پایه تحصیلی

مرحله اول (آموزشگاهی)

مرحله دوم (شهرستانی )

مرحله سوم (استانی) و مرحله چهارم (کشوری)

دوره اول متوسطه (راهنمایی)

اول راهنمایی

کنفرانس یکی از خطبه های 231- 77 - 63- 55- 106- 105

کنفرانس یکی از خطبه های 231- 77 - 63- 55- 106- 105

کنفرانس یکی از خطبه های 231- 77 - 63- 55- 106- 105

دوم راهنمایی

کنفرانس یکی از خطبه های 233- 224- 211- 96- 216- 141

 کنفرانس یکی از خطبه های 233- 224- 211- 96- 216- 141

 کنفرانس یکی از خطبه های 233- 224- 211- 96- 216- 141

دوره دوم متوسطه (دبیرستان )

اول دبیرستان

کنفرانس یکی از خطبه های 239- 157- 50- 41- 37- 28-27- 22- 21- 20

کنفرانس یکی از خطبه های 239- 157- 50- 41- 37- 28-27- 22- 21- 20

کنفرانس یکی از خطبه های 239- 157- 50- 41- 37- 28-27- 22- 21- 20

دوم دبیرستان

کنفرانس یکی از خطبه های 223- 149- 138- 130- 126-107- 91- 88- 64- 13

کنفرانس یکی از خطبه های 223- 149- 138- 130- 126-107- 91- 88- 64- 13

کنفرانس یکی از خطبه های 223- 149- 138- 130- 126-107- 91- 88- 64- 13

سوم دبیرستان

کنفرانس یکی از خطبه های 237- 231- 221- 206- 174-167- 147- 99- 63-  55

کنفرانس یکی از خطبه های 237- 231- 221- 206- 174-167- 147- 99- 63-  55

کنفرانس یکی از خطبه های 237- 231- 221- 206- 174-167- 147- 99- 63-  55

چهارم متوسطه

کنفرانس یکی از خطبه های 197- 193- 156- 150- 144-142- 134- 131- 118- 4

کنفرانس یکی از خطبه های 197- 193- 156- 150- 144-142- 134- 131- 118- 4

کنفرانس یکی از خطبه های 197- 193- 156- 150- 144-142- 134- 131- 118- 4

 حدود و محتوای  صحیفه سجادیه:

دوره

تحصیلی

پایه

 تحصیلی

مرحله اول

 (آموزشگاه )

مرحله دوم

(منطقه )

مرحله سوم

( استان )

متوسطه

اول(راهنمایی )

اول راهنمایی

 

زندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی وترجمه دعای15 صحیفه سجادیه

زندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی وترجمه دعای15 صحیفه سجادیه

زندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی ،ترجمه ،شرح وتوضیح دعای15 صحیفه سجادیه

دوم راهنمایی

 

زندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی وترجمه دعای24صحیفه سجادیه

زندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی وترجمه دعای24صحیفه سجادیه

زندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی ،ترجمه ،شرح وتوضیح دعای24 صحیفه سجادیه

متوسطه

دوم( دبیرستان )

اول متوسطه

پرتوی اززندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی وترجمه دعای6صحیفه سجادیه

پرتوی اززندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی وترجمه دعای6صحیفه سجادیه

پرتوی اززندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی ،ترجمه ،شرح وتوضیح دعای6صحیفه سجادیه

دوم متوسطه

پرتوی اززندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی وترجمه فراز1 الی 10 دعای 20صحیفه سجادیه

پرتوی اززندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی وترجمه فراز1 الی 10 دعای 20صحیفه سجادیه

پرتوی اززندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی ،ترجمه ،شرح وتوضیح فراز1 الی 10 دعای 20صحیفه سجادیه

سوم متوسطه

پرتوی اززندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی وترجمه فراز11 الی20دعای20صحیفه سجادیه

پرتوی اززندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی وترجمه فراز11 الی20دعای20صحیفه سجادیه

پرتوی اززندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی ،ترجمه ،شرح وتوضیح فراز11 الی20دعای20صحیفه سجادیه

چهارم متوسطه

پرتوی اززندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی وترجمه فراز21 الی 31دعای20صحیفه سجادیه

پرتوی اززندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی وترجمه فراز21 الی 31دعای20صحیفه سجادیه

پرتوی اززندگی نامه امام سجاد(ع)دعا خوانی ،ترجمه ،شرح وتوضیح فراز21 الی 31دعای20صحیفه سجادیه

 حدود و محتوا ی  اذان:

مقطع تحصیلی

پایه تحصیلی

مرحله اول (آموزشگاهی)

مرحله دوم (شهرستانی / منطقه ای)

مرحله سوم (استانی) و مرحله چهارم (کشوری)

دوره اول متوسطه ( راهنمایی )

اول راهنمایی

تلاوت اذان

تلاوت اذان + صحیح خوانی نماز

تلاوت اذان + صحیح خوانی نماز + آزمون کتبی کتاب پنجره های رو به زیبایی 1

 دوم راهنمایی

تلاوت اذان

تلاوت اذان + صحیح خوانی نماز

تلاوت اذان + صحیح خوانی نماز + آزمون کتبی کتاب پنجره های رو به زیبایی 1

دوره دوم متوسطه ( دبیرستان )

 اول دبیرستان

تلاوت اذان

تلاوت اذان + صحیح خوانی نماز

تلاوت اذان + صحیح خوانی نماز + آزمون کتبی کتاب پنجره های رو به زیبایی 2

دوم دبیرستان

تلاوت اذان

تلاوت اذان + صحیح خوانی نماز

تلاوت اذان + صحیح خوانی نماز + آزمون کتبی کتاب پنجره های رو به زیبایی 2

 سوم دبیرستان

تلاوت اذان

تلاوت اذان + صحیح خوانی نماز

تلاوت اذان + صحیح خوانی نماز + آزمون کتبی کتاب پنجره های رو به زیبایی 2

چهارم متوسطه

تلاوت اذان

تلاوت اذان + صحیح خوانی نماز

تلاوت اذان + صحیح خوانی نماز + آزمون کتبی کتاب پنجره های رو به زیبایی 2

 حدود و محتوای انشاء نماز           

مقطع تحصیلی

پایه تحصیلی

مرحله اول (آموزشگاهی )

مرحله دوم ( شهرستانی / منطقه ای )

مرحله سوم (استانی) و مرحله چهارم (کشوری )

دوره اول متوسطه ( راهنمایی )

اول راهنمایی

انشاء نویسی

انشاء نویسی + صحیح خوانی نماز 

انشاء نویسی + صحیح خوانی نماز 

دوم راهنمایی

انشاء نویسی

انشاء نویسی + صحیح خوانی نماز 

انشاء نویسی + صحیح خوانی نماز 

دوره دوم متوسطه ( دبیرستان )

اول دبیرستان

انشاء نویسی

انشاء نویسی + صحیح خوانی نماز 

انشاء نویسی + صحیح خوانی نماز 

دوم دبیرستان

انشاء نویسی

انشاء نویسی + صحیح خوانی نماز 

انشاء نویسی + صحیح خوانی نماز 

سوم دبیرستان

انشاء نویسی

انشاء نویسی + صحیح خوانی نماز 

انشاء نویسی + صحیح خوانی نماز 

چهارم متوسطه

انشاء نویسی

انشاء نویسی + صحیح خوانی نماز 

انشاء نویسی + صحیح خوانی نماز 

 حدود و محتوای رشته احکام:

*مقطع ابتدایی: 

پایه تحصیلی

مرحله اول  آموزشگاهی

مرحله دوم  شهرستانی

پایه های  سوم, چهارم,پنجم ,ششم

کتابچه گلبرگ عبادت

کتابچه گلبرگ عبادت +آزمون عملی

*مقطع متوسطه اول و دوم:

ردیف

عنوان (مرحله آموزشگاهی)

ردیف

عنوان(مرحله شهرستانی)

1

احکام نماز

30

مستحبات و مکروهات سجده و سجده واجب قرآن*

2

نمازهای واجب و یومیه

31

تشهد

3

وقت نماز ظهر و عصر

32

سلام نماز

4

وقت نماز مغرب و عشاء

33

ترتیب و موالبات

5

وقت نماز صبح

34

قنوت

6

احکام وقت نماز

35

ترجمه نماز

7

نمازهایی که باید به ترتیب خوانده شود

36

ترجمه سوره حمد

8

نماز های مستحب*

37

ترجمه سوره توحید

9

وقت نافله های یومیه*

38

ترجمه ذکر رکوع ،سجود و ذکرهای مستحب بعد از آنها

10

احکام قبله

39

ترجمه قنوت

11

پوشا نیدن  بدن در نماز

40

ترجمه تسبیحات اربعه

12

لباس نمازگزار

41

ترجمه تشهد و سلام

13

مواردی که لازم نیست  بدن ولباس نمازگزار پاک باشد

42

تعقیب نماز

14

چیزهایی که در لباس نمازگزار مستحب است

43

صلوات بر پیامبر(ص)

15

چیزهایی که در لباس نمازگزارمکروه است

44

مبطلات نماز

16

مکان نماز گزار

45

چیزهایی که در نماز مکروه است

17

جاهایی که نمازخواندن در آنها مستحب است

46

مواردی که می شود نماز واجب را شکست

18

جاهایی که نمازخواندن در آنها مکروه است

47

سجده سهو و دستور آن*

19

احکام مسجد

48

قضای سجده و تشهد فراموش شده*

20

اذان واقامه

49

*کم و زیاد کردن اجراء و شرایط نماز

21

ترجمه اذان و اقامه

50

نماز مسافر و مسائل متفره ا*

22

واجبات نماز

51

*نماز قضا

23

نیت

52

*نماز جماعت

24

تکبیر ه الاحرام

53

شرایط امام جمتاعت*

25

قیام (ایستادن)

54

احکام امام جماعت*

26

*قرائت

55

چیزهایی که در نماز جماعت مستحب است*

27

رکوع

56

چیزهایی که در نماز جماعت مکروه است*

28

سجود

57

نماز آیات و دستور آن*

29

چیزهاتیی که سجده بر آنها صحیح است

58

نماز عید فطر و قربان*

به همراه موارد زیر از اجوبه الاستفتائات مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)

59

مرجعیت ورهبری

از سوال52 تا55

60

ولایت فقیه و وحکم حاکم

از سوال 56 تا69

61

لباس شهرت واحکام پوشش

از سوال1361 تا 1372

62

تقلید از فرهنگ غربی(ترویج فرهنگ غرب)

از سوال 1373 تا 1383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات:

- عناوین ستاره دار(*) در جدول فهرست فقط مربوط به دوره متوسطه دوم می باشد.

-در قسمت استفتائات عناوین (لباس شهرت واحکام پوشش و تقلید از فرهنگ غربی( سوالات 1361 تا1383) مربوط به مواد آزمون دوره متوسطه اول می باشد. وکلیه موارد استفتائات جزء موادآزمون متوسطه دوم می باشد.

-کلیه عناوین ستون اول و دوم(ردیف1تا62)  جزء مواد آزمون مرحله استانی و کشوری می باشد.

-صحیح خوانی نماز و آزمون عملی علاوه بر آزمون کتبی در هرچهار مرحله جزو مواد آزمون می باشد.


مطالب مشابه :


خوش آمدگویی خدمت همکاران محترم مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مبارکه

آموزشی وخبری - خوش آمدگویی خدمت همکاران محترم مدیریت آموزش وپرورش شهرستان مبارکه - به وبلاگ
منابع مسابقه ي علمي ، مهارتي آموزگاران دوره ی ابتدایی

به وبلاگ گروه های درسی ابتدایی شهرستان مبارکه خوش آمدید . مدیریت آموزش وپرورش شهرستان
نقش معلم در عصر دانایی

فناوري اطلاعات معلمان مبارکه آموزش و پرورش راس وزارت آموزش وپرورش ، برنامه
پیام تسلیت

لذت آموزش - پیام تسلیت - درباره فعالیت های آموزشی فرهنگی گروه های درسی آموزش وپرورش مبارکه.
فیلم سازی با windows movie maker

فناوري اطلاعات معلمان مبارکه - فیلم سازی با windows movie maker مدیریت آموزش وپرورش شهرستان
چند نمونه کارنامه ی ماهانه

آموزشی وخبری - چند نمونه کارنامه ی ماهانه - به وبلاگ گروه های درسی ابتدایی شهرستان مبارکه
پایه ی ششم

آموزشی وخبری - پایه ی ششم - به وبلاگ گروه های درسی ابتدایی شهرستان مبارکه خوش آمدید - آموزشی
حدود و محتوای مسابقات قرآنی سال تحصیلی94- 1393 آموزش وپرورش استان مازندران

برنامه پرورشی شهرستان نکا - حدود و محتوای مسابقات قرآنی سال تحصیلی94- 1393 آموزش وپرورش استان
برچسب :