نمونه سوالات امتحانی ( نیمسال اول سال 91-90 ) *شهر ری*

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ( نیمسال اول سال 91-90 )

اطلاعات درس :

ردیفمشخصهنام درسمحل امتحانساعت امتحانتاریخ امتحاننام استاد
91968اندیشه اسلامی 121811:0012/11/90مهدوي خواه روح اله

2011_07_13_110137.jpg

برای دانلود کتاب هم میتونید اینجا کلیک کنید


سوالات مهم و امتحانی :

0. شماره سوالاتی که با رنگ قرمز هستند خیلی خیلی مهّم هستند

بخش یکم > انسات و ایمان

فصل اوّل : چیستی انسان

1. قرآن و روایات اسلامی چگونه انسان را به خودشناسی دعوت میکند ؟ صفحه 24

2. دلایل خودشناسی را نام ببرید و یکی از آنها را توضیح دهید ؟ صفحه 25

3. درباره حقیقت انسان چند دیدگاه وجود دارد ، آنها را توضیح دهید ؟ صفحه 27

4. به چند دلیل روح حقیقت انسات است ؟ صفحه 28

5. ابعاد روح و روان انسان را نام ببرید ؟ صفحه 30

6. بُعد گرایشی را مختصراً توضیح دهید ؟ صفحه 32

7. بحران اخلاقی را مختصراً توضیح دهید ؟ صفحه 36

8. دین و بحران معرفتی را مختصراً توضیح دهید ؟ صفحه 38

9. دین و بحران اخلاقی را مختصراً توضیح دهید ؟ صفحه 38

10. دین و بحران روانی را مختصراً توضیح دهید ؟ صفحه 39

فصل دوّم : ایمان

11. معنای لغوی و اصطلاحی ایمان را توضیح دهید ؟ صفحه 41

12. رابطه ایمان و معرفت را بنویسید ؟ صفحه 42 ( خط اول و دوّم )

13. نمونه هایی از قرآن بنویسید که در آنجا علم هست ولی ایمان نیست ؟ صفحه 42 و 43

14. رابطه ایمان و عقل را مختصراً توضیح دهید ؟ صفحه 44

15. رابطه ایمان و عمل را بیان کنید ؟ صفحه 48

16. رابطه عمل و ایمان را توضیح دهید ؟ صفحه 49

17. رابطه ایمان و اختیار را توضیح دهید ؟ صفحه 50

18. متعلقات ایمان را فقط نام ببرید ؟ صفحه 51

19. درجات ایمان را با ذکر یک روایت بنویسید ؟ صفحه 53 ، روایت صفحه 54 ( روایتی که امام صادق ( علیه السلام ) فرموده است : ایمان مانند نردبانی است که ده پله دارد و پله های آن یکی پس از دیگری پیموده میشود )

20. چگونه ایمان خود را افزایش دهیم ؟ صفحه 54


بخش دوّم > وجود خدا ( ایمان )

فصل اوّل : برهان فطرت بر وجود خدا

21. برهان امکان و وجوب را توضیح دهید ؟ صفحه 61

22. چرا باید خداوند را شناخت ؟ 1- حس شکر گذاری ( حس نیکی ) . 2- دفع ضرر محتمل ( احتمالی )

23. چه راههایی برای شناخت خداوند وجود دارد ؟ 1- درونی ( فطرت ). 2- بیرونی

24. راه های شکوفایی فطرت را بنویسید ؟ صفحه 64

فصل دوم : برهان علّی

25. براهین اثبات خدا را بنویسید ؟ 1- برهان فطرت. 2- برهان علّی. 3- برهان نظم

فصل سوم : برهان نظم

26. یکی از راه های شناخت خدا را نام ببرید ؟ 1- راه عقلی. 2- سیر در آفاق. 3- وحی. 4- کشق و شهود

27. ساختار مشترک برهان نظم را بنویسید ؟ صفحه 75


بخش سوم > صفات خدا

فصل اوّل : امکان شناخت صفات خدا

28. در مورد شناخت صفات خداوند چند دیدگاه وجود دارد ؟ فقط نام ببرید ؟ 3 دیدگاه ( 1- دیدگاه اهل تعطیل. 2- دیدگاه اهل تشبیه. 3- دیدگاه اثبات بلاتشبیه )

29. دیدگاه اثبات بلاتشبیه را توضیح دهید ؟ ( که چطور صحیح است ) صفحه 88

فصل دوّم : راه های شناخت صفات خدا

30. راه های شناخت صفات خدا را فقط نام ببرید ؟ 1- راه عقلی. 2- سیر در آفاق و انفس. 3- قرآن و روایات. 4- کشف و شهود ( راه عقلی رو با توضیحاتش حتماً بخونید )

31. خداوند در هیچ جهتی نیست ، توضیح دهید چرا در جهتی نیست ؟ صفحه 92

فصل سوم : انواع صفات خدا

32. صفات ثبوتی و سلبی را توضیح دهید و برای هر کدام 4 مثال بزنید ؟ صفحه 97

33. صفات ذاتی و فعلی را تعریف کنید و برای هر کدام یک مثال بزنید ؟ صفحه 98


سوالات شکار شده از بیانات استاد :

1. عمومیت قدرت خدا را حتماً بخوانید ( قدرت خدا کم است یا زیاد ؟ چرا ؟ ) صفحه 105

2. دلایل اثبات معاد را بنویسید ؟ 1- فطرت. 2- حکمت الهی. 3- عدالت الهی. 4- معقولیت

3. از چه راهی میتوان معاد را شناخت ؟ از راه وحی ( قرآن و روایات )

4. از عقل در بحث معاد استفاده میشود ؟ اصل معاد - کلیات معاد ( نمونه ای از معاد در قرآن بنویسید ؟ )

5. تستی = راه شناحت معاد > وحی

6. منابع شناخت در باب معاد ، صفحه 170 = حتماً از این بخش سوال تستی میدهد

7. براهین عقلی معاد را نام ببرید ؟ دو مورد را به دلخواه توضیح دهید ؟ صفحه 178

8. انگیزه انکار توسط منکران معاد را بنویسید ؟ صفحه 183

9. یکی از شبهات معاد را به دلخواه توضیح دهید ؟ صفحه 184

10. یک نکته در صحبت های این جلسه استاد : یک سوال تستی از اینجا می آید که یکی از صفات خداوند را مینویسند و میگویند این مربوط به کدام صفات خدا است ؟

الف) سلبی                                  ب) ثبوتی

ج) ذاتی                                        د) فعلیاطلاعات درس :

ردیفمشخصهنام درسمحل امتحانساعت امتحانتاریخ امتحاننام استاد
5 3303مبانی کامپیوتر
11616:0001/11/90قسامی طاهره

4vqz24g9aorpui0vi8cr.jpg

آدرس سایت انتشارات برای خرید کتابwww.mftshop.com


سوالات مهّم و امتحانی :

1. چرا در کامپیوتر از سیستم باینری استفاده میشود ؟ صفحه 64

2. چه فرقی بین اعداد مثبت و منفی است ؟ صفحه 74

3. حافظه پنهان چیست و چه تاثیری در اجرای دستورالعملهای کامپیوتر دارد ؟ صفحه 82

4. وظایف کنترل را نام ببرید ؟ صفحه 84

5. طول کلمه چیست و چه تاثیری در پردازش دارد ؟ صفحه 85

6. چرخه ( وظایف ریزپردازنده ) را توضیح دهید ؟ ( 3 مورد ) صفحه 86

7. دلایل استفاده از حافظه کمکی ( جانبی ) را بنویسید ؟ صفحه 126

8. در یک دیسک ، شیار ، سکتور و سیلندر را تعریف کنید ؟ صفحه 128

9. استوانه یا همان سیلندر را توضیح دهید ؟ صفحه 128

10. منظور از دستیابی ترتیبی و دستیابی تصادفی ( مستقیم ) چیست ؟صفحه 133

11. چه تفاوتی بین Retrieval Speed و Access وجود دارد ؟ صفحه 133

12. SEEK TIME چیست و در چه صورتی برابر با صفر می شود ؟ صفحه 134

13. اگر یک دیسک از نوع 3/5 اینچی دارای 80 شیار و در هر شیار 18 سکتور باشد ، ظرفیت دیسک چقدر است ؟ 1/44 MB > صفحه 139 سوال 6

14. تقسیم بندی شبکه ها از نظر اشتراک منابع را بنویسید ؟ صفحه 147 ( حتماً یکی از اینها در امتحان می آید )

15. انواع شبکه از نظر فاصله و محدود جغرافیایی را بنویسید ؟ صفحه 149

16. کاربرد های اینترنت را بنویسید ؟ صفحه 149

17. سرویس های اینترنت را نام ببرید ؟ صفحه 156

18. وب را تعریف کنید ؟ صفحه 156

19. تستی = fttp > پُروتُکل ارسال فایل

20. انواع کامپیوتر ها را بر حسب نحوه کار و عملیات داخلی نام ببرید ؟ صفحه 161

21. مفسرها را تعریف کنید ؟ صفحه 172 ( توضیحاتی که استاد داد )

22. جای خالی = در حسابداری Exvel و برای سخنرانی Powen point استفاده میشود.


پاسخ سوالات تستی ( روی این نوشته کلیک کنید )


نکته های امتحانی :

توضیحاتی که استاد در صفحه 172 و 173 داده است و نوشته بودید را حتماً بخوانید

پرسش های تشریحی صفحات : 24 ، 51 ، 95 ، 136 ، 167 ، 211 را حتماً بخوانید

تمرین صفحه 94 ، سوال یک را بخوانید چون حتماً 4 الی 5 سوال از همین تمرین میاد

سوال 3 پرسش های تشریحی صفحه 51 را بخوانیداطلاعات درس :

ردیفمشخصهنام درسمحل امتحانساعت امتحانتاریخ امتحاننام استاد
26496فارسی عمومی20008:3028/10/90احمد امرجی رویا

gnwke0t0kgxflbb1e.jpg

از ما که گذشت :

سوالاتی که در امتحان اومد


تعداد سوالات : 7

1. معنی کنید :

( حاجت موری به علم غیب بداند                            در بن چاهی به زیر صخره صمّا )

صفحه 11

( دلا غافل ز سبحانی چه حاصل                            مطیع نفس شیطانی چه حاصل

        بود قدر تو افزون از ملائک                                 تو فدر خود نمی دانی چه حاصل )

صفحه 16

( به سرای سپنج مهمان را                                 دل نهادن همیشگی نه رواست

زیر خاک اندرونت باید خفت                                 گرچه اکنونت خواب بر دیباست )

صفحه 13

( جرجیس گفت : (( نگر تا به خواسته فریفته نشوی که خواسته ی این جهان چیز نیست.)) )

صفحه 20

( پرده ناموس بندگان به گناه فاحش ندرد و وظیفه روزی به خطای منکر نبرد )

صفحه 111

2. دو نمونه از کتابهای نثر مسجع و ساده را بنویسید.

3. آثار زیر از کیست ؟

مناجات نامه                                  ترجمه تفسیر طبری

4. شاهنامه چیست و شامل چند بخش است ؟

5. سبک عراقی را توضیح دهید ؟

6. دو مورد از تفاوت غزل و تغزّل را بنویسید ؟

7. این شعر در چه قالبی است ؟

از شبنم عشق خاک آدم ، گل شد                     بس فتنه و شور در جهان حاصل شد

صد نشتر عشق بر رگ روح زدند                  یک قطره از آن چکید و نامش دل شد

صفحه 272


در ترم های بعد در موقع امتحانات آخر ترم به این وبلاگ سر بزنید !


موفق باشید و پیروز


مطالب مشابه :


دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری(یادگارامام)

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭ ﺷﯿﻤﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرری(یادگارامام) - دانشگاه آزاد ورامین - صنایع غذایی - ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬﺍﯾﯽ ﻭ ﺷﯿﻤﯽ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩﯼ.
نمونه سوالات امتحانی ( نیمسال اول سال 91-90 ) *شهر ری*

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری ( نیمسال اول سال 91-90 ) ... صفحه 53 ، روایت صفحه 54 ( روایتی که امام صادق ( علیه السلام ) فرموده است : ایمان مانند نردبانی است که ده پله
اساتید دانشگاه آزاد واحد شهرری- یادگارامام--- دانشکده علوم انسانی- رشته مدیریت صنعتی

اساتید دانشگاه آزاد واحد شهرری- یادگارامام--- دانشکده علوم انسانی- رشته مدیریت صنعتی. با سلام. ما دراین وبلاگ قصد داریم تا به بررسی اساتید این دانشکده در رشته
دامنه ارواح سنگی تهران

2 فوریه 2014 ... این وبلاگ مطلق به انجمن دانشجویان و استادان جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری (یادگار امام) میباشد.امیدواریم مطالب جمع آوری شده در این وبلاگ
اطلاعیه درس شبکه های کامپیوتری (استاد جعفری پژوه)

گروه الکترونیک واحد یادگار امام-شهرری - اطلاعیه درس شبکه های کامپیوتری (استاد ... الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)-شهرری راه اندازی گردیده است.
آموزش نصب و تنظیمات RSS Feed Reader

گروه الکترونیک واحد یادگار امام-شهرری - آموزش نصب و تنظیمات RSS Feed Reader ... الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام (ره)-شهرری راه اندازی گردیده است.
مراسم تجلیل از اساتید دانشگاه آزاد دزفول

7 مه 2014 ... یکشنبه ای که گذشت بنا به دعوت دانشگاه آزاد اسلامی دزفول درمعیت همسرگرامی یادگارامام ،سرکارخانم طباطبایی رییس محترم گروه عرفان و رییس
تصاویر زیباترین ایستگاههای مترو جهان

23 مه 2013 ... این وبلاگ مطلق به انجمن دانشجویان و استادان جغرافیایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری (یادگار امام) میباشد.امیدواریم مطالب جمع آوری شده در این وبلاگ
عکس های یادگاری فاتحان فاو

حوزه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد واحد نور - عکس های یادگاری فاتحان فاو - جایگاه ارتباطات و اطلاع رسانی حوزه شهدای گمنام بسیج ... پخش زنده حرم اقا امام رضا (ع)
امام باصدور فتواهایی در رابطه با شطرنج و موسیقی،بت تحجر را شکستند

15 مارس 2015 ... یادگار امام(ره) با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد اسلامی برای تامین پیشرفت فردای علمی کشور شکل گرفت، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی برای تحقق اهداف
برچسب :