نام باكتري هاي موجود در كتب درسي دبيرستان و پيش دانشگاهي

نام باكتري هاي موجود در كتب درسي دبيرستان و پيش دانشگاهي

 

رديف

اسامي باكتري هاي ذكر شده در كتاب درسي

1

استرپتوكوكوس نومونيا:

 باكتري مولد ذات الريه در انسان وموش ، اين باكتري از نوع كوكسي (كروي) است و اجتماع آن به صورت رشته اي است ، اين باكتري ها در واحد هاي دوتايي كنار هم قرار دارند ودونوع از آنها وجود دارد . الف:نوع كپسول دار: به علت دارا بودن كپسول پلي ساكاريدي در برابر دستگاه ايمني مقاومت مي كند و عامل بيماريزايي است . ب: نوع بدون كپسول: فاقد كپسول است در مقابل دستكاه ايمني مقاومت نمي كند و بيماري زا نيست .

2

استافيلوكوكوس اورئوس :

 نوعي باكتري گرم مثبت . عامل ايجاد شايع ترين نوع مسموميت كه بر اثر مصرف غذاي محتوي سم اين باكتري ايجاد مي شود . فلمينگ اولين بار از طريق مشاهده ي قارچي كه در محيط كشتي از اين باكتري رشد كرده بود ، به وجود آنتي بيوتيك پي برد .

3

استرپتومايسز :

 سرده اي از باكتري هاي هتروتروف كه به صورت رشته اي در خاك زندگي مي كنند . وسازنده ي بيش از نيمي از آنتي بيوتيك هايي هستند كه در اختيار داريم .

4

اشريشياكلاي(E.Coli ):

نوعي باكتري گرم منفي كه در روده ي بزرگ انسان به فراواني يافت مي شود . از باكتري هاي ميله اي شكل ( باسيل) . اولين جانداري كه باروش هاي مهندسي ژنتيك مورد دست ورزي ژن قرار گرفت ، در DNA ي حلقوي اين باكتري باز گوانين (G) بيشتر از ساير بازها حضور دارد .

5

آنابنا:

 نوعي سيانو باكتري ( باكتري سبز – آبي) كه قابليت تثبيت نيتروژن را دارد . اجتماع آن ها بصورت رشته اي است كه دراين رشته سلول هاي مخصوصي براي تثبيت نيتروژن وجود دارداين سيانوباكتري ها در حفرات موجود در برگ شاخه هاي آزولا نيز زندگي مي كند . در اين رابطه ي همزيستي آنابنانقش تثبيت كننده ي نيتروژن را دارد ، و اين رابطه در سرتاسرحيات سرخس آزولا ادامه پيدا مي كند .

6

باكتري هاي تثبيت كننده ي نيتروژن :

 باكتري هايي كه در چرخه ي نيتروژن تبديل N2 آزاد جورا به يون آمونيوم به عهده دارند .

7

باكتري هاي آمونياك ساز :

 گروهي از باكتري ها ي دخيل در چرخه ي نيتروژن كه مواد آلي را به آمونيوم تبديل مي كند .

8

باكتري هاي نيترات ساز :

 باكتري هاي موجود در خاك كه آمونيم را به نيترات تبديل مي كنند .

9

باكتروئيد:

 باكتري هاي ريزوبيوم كه وارد تاركشنده شده پس از القاي سلول هاي آن محل به تقسيم ، به باكتروئيد تكامل مي يابند ، كه باكتروئيدهاتثبيت كننده ي نيتروژن اند. اين باكتري ها ي تغيير شكل يافته سازنده ي بخش هم لگ هموگلوبين هستند .

10

پروپيوني باكتريوم آكنس :

باكتري هايي كه عامل جوش صورت هستند .

11

ريزوبيوم :

نوعي باكتري كه در مرحله ي رويشي دانه وارد تارهاي كشنده ي گياهان تيره يپروانه واران (سويا، لوبيا ، بادام زميني ، يونجه شبدر و ....) ميشود . و باعث ايجاد گرهك هاي تثبيت نيتروژن در اين گياهان مي گردد . اين باكتري ها هتروتروفند و مهمترين جانداران تثبيت كننده ي نيتروژن محسوب مي شوند . كشاورزان از توانايي ريزوبيوم ها در تثبيت نيتروژن استفاده هاي زيادي مي كنند . به اين صورت كه هر چند سال يك بار در زمين هاي كشاورزي خود گياهاني از تيره ي پروانه واران مي كارند ، تا خاك را از تركيبات نيتروژن دار غني سازند .

12

كورينه باكتريوم ديفتريا :

عامل بيماري ديفتري ، نوعي باكتري گرم مثبت كه در گلو رشد مي كند و توكسين آن برقلب ، اعصاب ، كبد ، و كليه ها اثر مي گذارد . 

13

كلستريديوم ها :

 گونه اي از باكتري ها كه در صنعت براي توليد بعضي مواد شيميايي استفاده مي شوند .نوعي از آن ها به نام كلستريديوم بوتولينوم ، باكتري بي هوازي و آندوسپور داري است كه در كنسرو هايي كه به درستي حرارت نديده اند ، رشد مي كندو ايجاد توكسين خطر ناكي مي كند . كه بر دستگاه عصبي انسان اثر مي كند . كسي كه اين توكسين را مصرف كند به بيماري بوتوليسم مبتلا مي شود . رشد اين باكتري در قوطي كنسروبه علت توليد گاز ، باعث برآمدگي درب قوطي مي شود .

14

مايكوباكتريوم توبركلوسيز:

عامل بيماري سل كه باعث آسيب به شش ها مي شود . اين بيماري از طريق تنفس قطره هاي ريزآلوده به باكتري نيز منتقل مي شود . ازنوع باسيل ( ميله اي ) است .

15

نيتروزوموناس :

 از باكتري هاي شوره گذار ( نيترات ساز) محسوب مي شود .

16

نيترو باكتر:

 از باكتري هاي شوره گذار ( نيترات ساز) محسوب مي شود.

-هموفيلوس آنفلوآنزا :

از باكتري هايي كه توالي ژنوم آن ها به صورت كامل مشخص شد .

 


مطالب مشابه :


آشنایی با خاموش کننده های دستی

انواع كپسول يك كپسول حاوي پودر شيميايي مي باشد كه عامل خارج كننده آن كه گاز نيتروژن مي
مختصری از آشنایی با انواع خاموش کننده های دستی.

انواع كپسول كننده شامل يك كپسول پودر شيميايي مي شود كه عامل خارج كننده آن گاز نيتروژن
پرو آمینو Pro Aminos

كپسول‌هاي پرو وضعيت توازن مثبت نيتروژن، بهترين محيط براي رشد عضلات و جلوگيري از تجزيه
نام باكتري هاي موجود در كتب درسي دبيرستان و پيش دانشگاهي

الف:نوع كپسول دار: نوعي سيانو باكتري ( باكتري سبز – آبي) كه قابليت تثبيت نيتروژن را دارد .
تجهيزات و وسايل مبارزه با حريق

كپسول هاي آتش نشاني عامل توليد فشار آن گاز ازت يا نيتروژن يا هواي معمولي است ، كه در فضاي
نام باكتري هاي موجود در كتب درسي دبيرستان و پيش دانشگاهي

نوع كپسول دار: نوعي سيانو باكتري ( باكتري سبز – آبي) كه قابليت تثبيت نيتروژن را دارد .
رمز جي تي اي 5

yecgaa كپسول پرواز تمام ماشين ها نيتروژن دار
برچسب :