نمونه سوال جغرافیای پیش دانشگاهی-علوم انسانی

  بسمه تعالی

                                                              پیش دانشگاهی .......................

       مشخصات دانش آموز

           مشخصات  امتحان

           زمان امتحان        

نام ونام خانوادگی:

 درس: جغرافیا

روزوتاریخ:

کد دانش آموز:

رشته:  ادبیات وعلوم انسانی

زمان:……../ مدت: 60 دقیقه

 

 

ردیف

                         ســــــــــــــــــــــــــــــوءالات امتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحان                          

بارم

 1

کدام گزینه ازوظایف اصلی جغرافیدانان درمطالعه عوامل محیطی است؟

الف-مطالعه پدیده های طبیعی موءثردرشکل گیری چشم اندازها

ب- مطالعه اثرفعالیتهای اقتصادی درزندگی اجتماعی

ج- دقت به ارتباط عوامل طبیعی وانسانی درشکل گیری چشم اندازها

د-توجه به ویژگیهای فرهنگی جوامع درمطالعه چشم اندازها

 

 

5/

 2

کدام گزینه ازمراحل رسیدن به یک قانون علمی درجغرافیا بشمارنمی آید؟

الف- مشاهده پدیده ها                  ب-فرضیه                      ج- نتیجه گیری                         د-تهیه گزارش

 

5/

 3

درکدام تحلیل ویژگیهای یک شهر موردبررسی قرار می گیرند؟

الف-تکوینی                            ب- ساختاری                   ج- کارکردی                             د- آینده نگر

 

5/

 4

سنجش ازدور ارتباط کدام علم با جغرافیا است؟

الف-کارتوگرافی                      ب- فیزیک                      ج- هندسه                                 د- مهندسی

 

5/

 5

جمع آوری داده ها گام چندم دریک پژوهش جغرافیایی است؟

الف- چهارم                           ب- پنجم                         ج- ششم                                    د- هفتم

 

5/

 6

علاوه برمکان چه مطالعاتی مورد توجه جغرافیا است؟

الف-  پراکندگی روستاها           ب-پراکندگی شهرها          ج- پراکندگی پدیده های مکانی         د- پراکندگی زمانی پدیده ها

 

5/

 7

فرضیه چیست؟

الف- حدس                           ب- پیش بینی عملی            ج- پژوهش علمی                        د- پیش علمی

 

5/

 8

کدام روش از روشهای تهیه نقشه؛ زیر مجموعه نقشه کشی است؟

الف- نقشه برداری زمینی        ب- دورکاوی                   ج- هیدروگرافی                            د- تلفیقی

 

5/

 9

مراحل تهیه نقشه از عکسهای هوایی وماهواره ای به چه نامی معروف است؟

الف- کارتوگرافی                  ب- تبدیل                         ج- فتوگرامتری                            د- گزینه های ب و ج

 

5/

 10

اگر نقشه ای ازمدرسه خود تهیه کنید؛آنرا درکدام مقیاس طبقه بندی می کنید؟

الف- بسیاربزرگ                  ب- بزرگ                       ج- متوسط                                  د- کوچک

 

5/

 11

درکدام سیستم تصویر ؛ مدارات ونصف النهارها به شکل خطوط متقاطع وعمودبرهم دیده می شوند؟

الف- مسطح                        ب- مخروطی                   ج- استوانه ای                              د- قطبی

 

5/

 12

امروزه ؛ برای نمایش ناهمواریها از چه تکنیکی استفاده می شود؟

الف- نورپردازی                  ب-رنگ آمیزی                ج- منحنی های بسته                       د- علایم خطی

 

5/

 13

اگربخواهیم نقشه ای ازشادگان تهیه کنیم ازکدام سیستم تصویر باید استفاده کنیم؟

الف- استوانه ای                   ب- مسطح                      ج- مخروطی                                د- گزینه های الف وب

 

5/

 14

درنرم افزار انکارتا اطلاعات به چه صورتی فراهم شده اند؟

الف- صدا وفیلم                   ب- تصویر وگزارش         ج- نمودار ونقشه                            د- تمام موارد

 

5/

 15

کدامیک ازگزینه های زیرازسایتهای جست وجوی اینترنتی نیست؟

الف- yahoo                     ب- google                    ج- msn                                      د-e.mail

 

5/

 16

نورخورشید جزو کدام امواج است؟

الف- امواج مرئی                ب- پرتوهای مرئی           ج- امواج الکترومغناطیسی                د- همه موارد

 

5/

 17

قدرت تفکیک درکدام پهنه اندازه گیری بیشتر است؟

الف-185×185 کیلومتر      ب- 5/28×5/28 متر        ج- 1×1 متر                                 د- 30×30 سانتیمتر

 

5/

 18

از کدام سیستم می توان برای تعیین موقعیت پدیده ها استفاده کرد؟

الف- سیستم اطلاعات جغرافیایی       ب- GIS              ج-GPS                                       د-گزینه های الف وب

 

 

5/

 19

مهمترین منبع ورود داده ها درسیستم اطلاعات جغرافیایی چیست؟

الف- جداول                         ب- نمودارها                              ج- نقشه ها                             د- تصاویر ماهواره ای

 

5/

20

آخرین مرحله یک سیستم اطلاعات جغرافیایی چیست؟

الف- پردازش                      ب- رقومی کردن واسکن کردن       ج-جمع آوری داده ها                 د- تصمیم گیری

 

5/

21

اولین ماهواره های سنجش ازدور توسط کدام کشور به فضا فرستاده شد؟

الف-شوروی سابق                ب- چین                                    ج- فرانسه                               د- آمریکا

 

5/

22

کدام مدل؛ مدل ریاضی بشمارنمی رود؟

الف- رشد طبیعی جمعیت       ب- تراکم نسبی جمعیت                 ج- رطوبت نسبی هوا                 د- چارت سازمانی

 

5/

23

هنگامی که ورودی یک سیستم بیشترازخروجی آن باشدکدام فرایند شکل نهایی یک سیستم راتشکیل می دهد؟

الف- پسخوراند منفی            ب- پسخوراند مثبت                      ج- تعادل                                 د- بازخورد منفی

 

5/

24

درسیستم فون تانن اراضی دورازشهربرای کدام فعالیت مناسب است؟

الف- تولید گوشت               ب- تولید لبنیات                            ج- گله داری                            د- تولید سبزی

 

5/

25

درکدام مرحله آمایش سرزمین طرحهای کاربردی جنبه ی عملیاتی به خود می گیرند؟

الف- تهیه ی طرحهای کلان ملی    ب- سطح منطقه ای    ج- تهیه ی برنامه های توسعه وآینده نگری  د- گزینه های الف وب

 

5/

26

کدام عامل بیشترین درصد بیابانزایی درکشورمان راتشکیل می دهد؟

الف- استخراج معادن        ب- تخریب اراضی کشاورزی           ج- تخریب جنگل                       د- تخریب مراتع

 

5/

27

عناصر مشترک جغرافیا وآمایش سرزمین کدامند؟

الف- انسان؛ اقلیم؛سرزمین         ب- فضا؛فعالیت؛انسان             ج- فضا؛جمعیت؛فعالیت             د- اقتصادانسانی؛فضا؛فعالیت

 

5/

28

آمایش سرزمین دراروپا درچند سطح صورت می گیرد؟

الف- 2                                 ب-3                                   ج-4                                       د-5

 

5/

29

درفرایند کلی؛آمایش سرزمین دارای چند مرحله است؟

الف-2                                 ب-3                                    ج- 4                                      د-5

 

5/

30

باتوجه به مشکلات زیست محیطی ؛درمدیریت وبرنامه ریزی بایدبه کدام بعد توجه بیشتری داشته باشیم؟

الف-بعد اقتصادی                 ب-بعد اجتماعی                      ج- بعدمکانی                               د- بعد زمانی

 

5/

                  کلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــه پاســـــــــــــــــــــــخها درپاســــــــــــــــــــــــخنامه علامت گذاری شوند.

          

                                                                با آرزوی موفقیت روزافزون               

 

15


مطالب مشابه :


سوال و جواب های کتاب علوم اجتماعی پیش دانشگاهی جدیدالتالیف

نمونه سوالات علوم پیش دانشگاهی می کند؟ترویج علوم انسانی غربی
نمونه سوال جغرافیای پیش دانشگاهی-علوم انسانی

پیش دانشگاهی-علوم انسانی نمونه سوال جغرافیای پیش نمونه سوالات
نمونه سوالات دروس پیش دانشگاهی رشته ادبیات و علوم انسانی

نمونه سوالات دروس پیش دانشگاهی رشته ادبیات و علوم انسانی نمونه سوالات دروس پیش
نمونه سوال علوم اجتماعی پیش دانشگاهی رشته ادبیات وعلوم انسانی

نمونه سوال علوم اجتماعی پیش دانشگاهی رشته ادبیات وعلوم انسانی پیش دانشگاهی
نمونه سوالات دوره پيش دانشگاهی رياضی ـ تجربی ـ انسانی( بخش اول )

(رياضی تجربی انسانی) نمونه سوالات مشاهده فایل های آموزشی کتاب علوم زمین پیش دانشگاهی
نمونه سوالات پیش دانشگاهی

نمونه سوالات نمونه سوالات پیش دانشگاهی علوم تجربی و علوم انسانی در مقطع پیش
برچسب :