آموزش گام به گام ترسیم برش ساختمان

ترسیم برش یا مقطع { Section }

 درفرايندتكاملنقشه،طرّاحبراىرسيدنبه طرحنهايى،مىتواندبااستفادهازمقاطع(برشها)،روابطمتغير بينفضاهاىمثبتومنفى،طرحهاى مختلفراموردبررسىقراردهدوآنهارابهمعرض ديدبگذارد.

هرگاهصفحهىبرشفرضىبخشىازپلانرابه صورتعمودىقطعكندوازپايينترينطبقه(زيرزمين) تاآخرينطبقهازساختمانرابرشدهد،آنرا (مقطع يابرشساختمان) مىنامند.

انتخابمحلبرشدرپلانبسياراهميتدارد بهطورىكهمحلبرشوعبوراينصفحهيفرضى بايدازقسمتىباشدكهبيشتريناطلاعاتراازدرون ساختمانبهطرّاحبدهد. درمسيرقرارگيرىاينصفحه (صفحهىبرش)ممكناستدرها،پنجرهها،ديوارها،پاسيووراهپلهبرشبخوردورسّامباترسيمنقشهى مقاطع،نحوهىبريدگىآنهاراباصفحهىبرشنمايش می دهد.

شكلهاى 2-4 تا 6-4 مراحلبرشعمودىيك ساختمانرانشانمىدهد


31552518041583924486.jpeg


 

مقاطعازجملهمهمتريننقشههاىساختمانى هستندكهسازندگانبنابهآنهانيازدارند. باترسيم مقاطع،مىتوانرابطهيساختمانبازمين،تعدادطبقات وديوارهاى داخلىرامشخصنمود. معمولاًاندازهي ساختمانوپيچيدگىقسمتهاىداخلىآنتعيينكنندهى تعدادمقاطعلازمبراىنقشههاىساختمانىاست.مطالب مشابه :


نما,پلان. برش از خانه آبشار

bache memar - کارهای بچه های معماری دانشگاه آزاد شهرکرد
پلان- برش- نما

برای نشان دادن داخل اجسام از برش استفاده می شود. برای این کار جسم را با یک صفحه فرضی میبریم.
دانلود نقشه های ساختمان مسکونی ۳ طبقه - پلان ، نما ، برش

خانه معمار - دانلود نقشه های ساختمان مسکونی ۳ طبقه - پلان ، نما ، برش -
دانلود نقشه های ساختمان مسکونی ۳ طبقه - پلان ، نما ، برش

مهرازان - معماری - طراحی شهری - دانلود نقشه های ساختمان مسکونی ۳ طبقه - پلان ، نما ، برش
آموزش گام به گام ترسیم برش ساختمان

معماری فراتر از علم فراتر از هنر - آموزش گام به گام ترسیم برش ساختمان - www.Memari2013.blogfa.com
نقشه های مجتمع تجاری اداری (پلان ، نما ، برش)

پلانکده - نقشه های مجتمع تجاری اداری (پلان ، نما ، برش) - وبلاگ تخصصی معماری برای استفاده
پلان مسکونی دو طبقه

.به خاطر تو - پلان مسکونی دو طبقه - عمران
پلان ساختمان (1)

دارینوش - پلان ساختمان (1) - شهر بابک - ( پلان طبقات ، پلان بام ، پلان مبلمان ، نما ، برش )
آموزش گام به گام ترسیم پلان ساختمان ( مبتدی ، حرفه ای )

نقشه کشی ساختمان و معماری - آموزش گام به گام ترسیم پلان ساختمان ( مبتدی ، حرفه ای ) - Architecture
برچسب :