عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری)

 عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی 

 (کارشناسی ارشد و دکتری)
    سال تحصیلی     استاد راهنما      عنوان       نویسنده       شماره بازیابی


1388 علی حسین نجفی ابرندآبادی حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری ایران(با تاکید بر لایحه قانون آیین دادرسی کیفری) و ایران آبزن، مهدی 1429
1385 جعفر کوشا حمایت کیفری از اشخاص کهنسال در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی آبسالان، عمار 1178
1390 باقر شاملو پدیده مجرمانه و پاسخ های آن در سیاست جنایی اقتدارگرا آرامش، علی 1827
1383 جعفر کوشا بررسی تطبیقی سرقت در حقوق ایران،مصر،لبنان آرامی، مجید 1013
1379 محمد علی اردبیلی  محاکم نظامی در جمهوری اسلامی ایران آرزومندی، محمد 291
1372 رضا نوربها مسئولیت جزایی در امور پزشکی در حقوق کیفری ایران آرمیده،محمد 369
1378 محمد علی اردبیلی بررسی جرائم تکدی و ولگردی و کلاشی (مواد 712و713قانون مجازات اسلامی) آرین پور،محمد رضا 213
1375 منوچهر خزانی آثار گذشت شاکی در جرائم ارتکابی آزادی طلب،محمد جعفر 69
1377 علی حسین نجفی ابرند آبادی مطالعه تطبیقی آزادی مشروط در حقوق ایران و انگلستان  آقامجیدی،میترا 299
1390 علی حسن نجفی ابرندآبادی جایگاه پرونده شخصیت در نظام کیفری ایران و کانادا آقا میرسلیم، مرضیه 1888
1370 محمد علی آشوری موانع قصاص نفس در شریعت اسلام آقاوردی،علی 360
1388 باقر شاملو گفتمان سیاست جنایی تقنینی در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری.... آقایی، مهدی 1558
1391 رجب گلدوست جویباری نقش دادستان در پیشگیری از وقوع جرم: از نظر تا عمل PHD آقایی، جان احمد 2015
1384 محمد علی اردبیلی مسئولیت کیفری مقامات مافوق وزیر دستان آنان در حقوق بین الملل کیفری  PHD     آقایی جنت مکان، حسین 1081
1379 محمد علی اردبیلی آزادی مشروط زندانیان در حقوق ایران آل منصور،علی رضا 9
1389 علی حسین نجفی ابرند آبادی ضابطه مندی اختیارات قضایی در تعیین مجازات در نظام کیفری ایران، انگلستان و مصر PHD آماده، غلامحسین 1674
1347 علی آزمایش شرکت و معاونت در جرم از نظریه قضایی دادگاههای ایران و فرانسه و عقاید علمای حقوق آیرم،هرمز 855
1387 نسرین مهرا وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور ایران و مقایسه آن با نهاد مشابه در نظام کیفری انگلستان ابریشمی ، انتصار 1331
1386 باقر شاملو معیارهای عادلانه دادرسی در اسناد بین المللی وحقوق داخلی ابن علی ، داود 1232
1352 اسدالله كازروني ایراد ضرب وجرح عمدی اتکال، تقی 21
1368 ولي الله انصاري قوانين حاكم بربليس از صدراسلام تا حكومت اسلا مي و مطالعه تطبيقي آن احساني،بهروز 545
1386 رضا نوربها سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بیماران روانی بزهکار-بزه دیده احمدی ، احمد 1194
1382 حسین میر محمد صادقی جایگاه قانونی سازمان تعزیرات حکومتی در دادرسی و پیشگیری از جرائم اقتصادی احمدی، علی 1002
1389 علی حسین نجفی ابرندآبادی فرآیند تاریخی تدوین و تصویب قانون مجازات عمومی 1304 و تحولات بعدی این قانون(1346-1304) احمدی ندوشن، بهزاد 1621
1377 محمد علی اردبیلی تحليل وبررسي مفهوم  فعل حرام از دیدگاه علمی و قانونی(ماده 638 ق. م.ا.) احمديان حسيني،محمد 435
1363 رضا نوربها تغییرات حاصله در سیستم قضایی کشور بعد از انقلاب اخوان فراهانی، مهراندخت 449
1353 سیروس عظیمی تحقیق راجع به متهمین مختل المشاعرموضوع ماده 36 اخیرالتصویب اخوان ملایری ، حسین 431
1387 رضا نوربها رویکرد تقنینی و قضایی عرف در نظام کیفری ایران PHD اخوت ، محمدعلی 1401
1384 جعفر کوشا حمایت کیفری ازحق مالکیت بر علایم تجاری ارادتی ، مجتبی 1074
1375 رضا نوربها دیه و خسارات مازاد بر آن با نگرشی بر قوانین و رویه قضایی اسدالله زاده تنسوان،هادی 713
1378 رجبعلی گلدوست تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری اسداللهی بابلی،محمود  132
1387 حسین میر محمد صادقی حقوق بزه دیده در فرآیند دادرسی کیفری بین المللی PHD اسدی، لیلا سادات 1365
1350 محمد مجلسی  هدف از مجازاتها چیست؟ اسدی،بیوک 221
1380 حسین میر محمد صادقی تاثیر فعل غیر مادی در ماهیت قتل اسکندری، عبدالصاحب 778
1386 محمد علی اردبیلی بررسی قوانین جزایی ایران در پرتو فن آوری اطلاعات اسلامی، زهرا 1308
1381 محمد علی اردبیلی بررسی حق دفاع متهم در نظام کیفری ایران  اسلامی، محمد 888
1353 کازرونی جرائم مالی کارمندان دولت" اختلاس- ارتشاء" اسماعیلی حسینی، محمد 507
1374 رضا نوربها مبانی فلسفی حقوق جزا اسماعیلی زاده، جلال الدین  315
1390 علی حسین نجفی ابرندآبادی تقلب و دسیسه در امور خدمت وظیفه عمومی اشرافی، محمود 1784
1351 منوچهر خزانی تحقیقیٍٍ پیرامون جرائم مطبوعاتی اعتماد راد ، ایرج 403
1370 محمدعلی اردبیلی رابطه علیت در ارتکاب جرم اعتمادی خیاوی، علی 767
1346 صلاحی دادرسی روستایی در ایران(خانه های انصاف)و بررسی تطبیقی با دادرسی روستایی در هند افشار،فرشید 705
1385 حسین مهر پور مقام زن در اسلام و جایگاه آن در حقوق کیفری ایران اکبری امیر:آزاده 128
1379 محمدعلی اردبیلی وظیفه ضابطان دادگستری و رعایت حقوق فردی اکبری رومنی، فرناز 1273
1379 رضا نوربها جرائم و مجازات اخلال کنندگان در تاسیسات گاز کشور امامی، اکبر 746
1386 باقر شاملو بررسی تاثیر رضایت مجنی علیه در جرایم علیه اشخاص امرودستانی ،نرجس 1217
1379 علی حسین نجفی ابرند آبادی زنان بزه دیده در دو نظام کیفری ایران و انگلستان امیرخانی، فهیمه  732
1389 رحیم نوبهار تحلیل مبنای دیه امیری، سعید 1696
1379 جاوید صلاحی استرداد مجرمین امین پور، محمد تقی 19
1348 جاوید صلاحی بحث پیرامون جرائم احتکار و گرانفروشی امینی، روح الله 101
1384 محمدعلی اردبیلی قضا زدایی وجایگاه آن در نظام کیفری ایران امینی، محمد 1126
1374 محمد علی اردبیلی حمایت کیفری از صغار در قوانین ایران انجم شیرازی، محمد مهدی 627
1351 پرویز صانعی سالم سازی محیط انجمنی، جعفر 800
1385 رجبعلی گلدوست جویباری  بررسی تطبیقی ماده واحده قانون احترام به آزادیهای مشروع وحفظ حقوق شهروندی انصاری، رضا  1176
1352 اسدالله کازرونی صلاحیت دادگاههای نظامی ایران انصاری، علی 439
1379 محمد هاشمی مطالعه تطبیقی جرائم مطبوعاتی در حقوق ایران،مصر ولبنان(اهدائی) انصاری،محمد صادق 1207
1388 جعفر کوشا جرائم موسسات پولی و اعتباری غیر بانکی در حقوق ایران ایازی، هومن 1452
1389 محمد علی اردبیلی وندالیسم در سیاست کیفری ایران ایرانمنش، اعظم 1705
1386 علی حسین نجفی ابرند آبادی بررسی مجازاتهای اجتماعی در پرتو اسناد بین المللی ولایحه قانون مجازاتهای .... ایرانمنش ،مهدی 1229
1384 جعفر کوشا سیاست جنایی و الگوهای آن در چالش با توسعه نیافتگی و آثار آن با تاکید بر سیاست گذاری جنایی در ایران ایروانیان، امیر 1042
1390 محمدعلی اردبیلی سیاست گذاری جنایی: مبانی اصول راهبردی و مدل ها PHD ایروانیان، امیر 1820
1381 جعفر کوشا زندان وتاثیرآن در تکرار جرم بابا زاده القی، قاسم 913
1388 حسین میر محمد صادقی مطالعه تطبیقی قتل از روی ترحم در حقوق ایران و انگلستان بابادی هارونی، رحمان 1443
2534 پرویز صانعی  جرائم بر ضد مصالح عمومی مملکت(خیانت -جاسوسی) باختری -مهدی              510
1383 رضا نوربها بررسی حدود اختیارات دادستان (در قانون اصلاح ق.ت.و.ع.1381) بادله،حمید 1044
1378 حسین میر محمد صادقی بررسی تطبیقی جرم سرقت در حقوق ایران و انگلستان باشکوه، مظفر 207
1381 رجبعلی گلدوست جویباری قرارها در حقوق کیفری ایران باغستانی، مجید 974
1350 جاوید صلاحی سرقت در حقوق جزای ایران، سوئیس- فرانسه باقرزاده، چنگیز 804
1391 نسرین مهرا بررسی تاثیر جنسیت بر ارتکاب جرم باقرزاده، فاطمه 2022
1391 علی حسین نجفی ابرندآبادی اصل شفافیت در حقوق کیفری اقتصادی (اهدایی) باقری، فرشاد 2050
1352 اسدالله کازرونی  شهادت کذب وقسم دروغ وآثار مترتبه برآنها در حقوق باقری، محمد جعفر 858
1374 محمد علی اردبیلی مباشرت و تسبیب در جنایات عمومی باقری، محمود 379
1391 محمدعلی اردبیلی پزشکی از راه دور و مسئولیت کیفری ناشی از آن در نظام حقوقی ایران باهو، محمد 2039
1354 پرویز صانعی تاثیر مقررات مالی در قرار دادها بخشی دزفولی،اسمعیل 432
1371 منوچهر خزانی بررسی موارد تجدید نظر نسبت به احکام کیفری بخنوه، کریم 163
1381 جعفر کوشا علل نقص آراء کیفری  در مرجع دیوانعالی کشور در جرائم علیه اموال "سرقت، خیانت در امانت، چک پرداخت نشدنی" بدری،علی 930
1352 جاوید صلاحی بررسی تحلیلی موانع مجازات برادر، ناصر 126
1376 رضا نوربها مطالعه تطبیقی اصول راهبردی سیاست جنایی اسلامی و سیاست جنایی معمول در کشورهای غربی بردبار، محمد کریم 388
1376 رضا نوربها  سیاست جنایی ایران در قانون اساسی مشروطه وجمهوری اسلامی (مطالعه تطبیقی) بزرگ نیا، دلاور 840
1377 رضا نوربها جعل اسناد در حقوق کیفری ایران بشارتی فر، صمد 532
1376 حسین میر محمد صادقی تاثیر اشتباه در شخص و شخصیت در قتل عمدی در حقوق کیفری ایران بلالی مهیاری، بهروز 482
1376 محمد علی اردبیلی سیاست جنایی مشارکتی در اسلام بنی ادم کشتیبان، رضا 846
1378 جعفر کوشا تحریک به ارتکاب جرم در حقوق ایران بوستانی، افشین 133
1349 علی آزمایش فرار از خدمت نظام در قانون ایران و فرانسه بهزادی، سیاوش 535
1374 رضا نوربها بررسی ومقایسه قانون دادرسی و کیفر ارتش باقانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بیاتی، سعید 175
1374 رضا نوربها بررسی بزه قتل در فراش در مقررات کیفری ایران و فقه امامیه بیک وردی ، محمد علی 210
1352 بی نا تابعیت بیگدلی، علی محمد 429
1388 رجب گلدوست جویباری موارد عدول از دادرسی عادلانه در حقوق کیفری ایران و کنوانسیونهای بین المللی بیگ زاده، جلال 1416
1391 علی حسین نجفی ابرندآبادی نهادهای متولی پیشگیری رشدمدار در ایران و مقایسه آن با انگلستان پاشائی وحید، مهدی 2010
1389 جعفر کوشا جلوه های رفتار منصفانه نسبت به بزه دیده در مقررات دادرسی کیفری ایران و سازمان ملل متحد پاک نیت،مصطفی 1641
1388 علی حسین نجفی ابرندآبادی سنجش و مدیریت ریسک جرم  PHD پاک نهاد ،امیر 1450
1383 نسرین مهرا رشد جزایی وجایگاه آن در مسئولیت کیفری در حقوق ایران وانگلستان پاک نهاد ،امیر 1026
1375 محمد علی اردبیلی جرائم کامپیوتری پاکزاد، بتول 526
1388 حسین میرمحمد صادقی تروریسم سایبری PHD  پاکزاد، بتول 1577
1388 مهرا نسرین اصول تعیین کیفرهای سالب آزادی در حقوق ایران و انگلستان پروینی، مهدی 1540
1383 باقر شاملو بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق ایران، انگلستان و مصر پور نجفی قوشچی، لیلا 1001
1354 اسدالله کازرونی اعدام و مجازاتهای سالب آزادی و تاثیر آنها در پیشگیری از ارتکاب جرم پیشنماز زاده، میرقاسم 29
1387 جعفر کوشا اصل مشروعیت تحصیل دلیل در آئین دادرسی کیفری ایران و فرانسه   PHD تدین ، عباس 1347
1370 منوچهر خزانی شهادت در حقوق جزای ایران نقوی ،مهدی   866
1385 جعفر کوشا حقوق متهم در داد رسی کیفری بین المللی        PHD تقی پور ،علیرضا 1191
1373 محمدعلی اردبیلی اصول حاکم بر مجازاتها در حقوق کیفری ایران تقی زاده واشان،ابراهیم  60
1381 علی صفاری تعلیق مجازات در حقوق جزای ایران وانگلیس  (اهدائی داشگاه آزاد) تمجیدی نوجه ده،فرامرز 0
1356 اسداله کازرونی بررسی جزائیات در اسلام تنکابنی، فروغ 136
1375 منوچهر خزانی بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی( تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) توحیدی نافع، جلال 184
1384 محمد علی اردبیلی معماری وشهر سازی وارتباط آنها باجرم تیموری،آرش 1103
1352 جاوید صلاحی جرم و فلسفه مجازات ثقفی، منوچهر 505
1376 رضا نوربها تعارض قوانین جزایی در زمان ثمره صنعتی،حمیدرضا 488
1380 رجبعلی گلدوست جویباری بررسی فقهی و حقوقی مرور زمان کیفری جاهدی دانالو، بهمن 811
1382 حسین میر محمد صادقی بررسی تطبیقی عنصر روانی قتل در حقوق کیفری ایران و انگلیس جدیدی سرای، سبحان 991
1387 رضا نوربها  جدیدی، سولماز 1289
1387 حسین میر محمد صادقی پیشگیری از تطهیر سرمایه های نا مشروع در حقوق داخلی و اسناد بین المللی جعفری ، علی 1349
1391 باقر شاملو رویکرد جنبش مطالعات انتقادی حقوق به حقوق کیفری PHD جعفری، مجتبی 2051
1384 باقر شاملو بررسی مقررات حاکم بر ضبط و نحوه اجرای آن در قرارهای تامین کیفری جعفری دولت آبادی،عباس 1056
1378 رضا نوربها مبانی فقهی و حقوقی جرائم شرب خمر و قماربازی  جعفری،عمران 285


انجام امور پایان نامه و گرد آوری مطالب

tell : 09304037260

و یا تماس با ایمیل های زیر :

ایمیل : [email protected]
جیمیل : [email protected]


مطالب مشابه :


موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم حقوق جزا, پایان نامه ارشد
عناوینی برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد

حقوق جزا وجرمشناسی.ایران اسلامی - عناوینی برای نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد - مباحث حقوق و
کارشناسی ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)

کارشناسی ارشد حقوق جزا تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه
نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی، حقوق.
عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری)

عناوین پایان نامه های حقوق جزا و جرم شناسی (کارشناسی ارشد و دکتری) سال
عناوین پیشنهادی برای پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

عناوین پیشنهادی برای پایان نامه ارشد حقوق جزا و جرم
موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد جزا جرم شناسی

موضوعاتی برای پایان نامه کارشناسی ارشد جزا حقوق ملاحظه پایان نامه کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)

کارشناسی ارشد حقوق جزا تعداد پایان نامه های کارشناسی ارشد در حال راهنمایی دانشگاه
نوشتن پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق پایان نامه کارشناسی ارشد نقل، حقوق بین. الملل، جزا و
نمونه پروپوزال رشته حقوق جزا و جرم شناسی مصوب گروه

در پایان نامه کارشناسی ارشد خود که به ، پایان نامه کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم
برچسب :