فرازهایی از قوانین و مقررات در ساخت و ساز شهری و اهم وظایف و اختیارات مهندسان ناظرالف: قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقررات فنی و کنترل ساختمان
ماده 30- شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهرک‌سازی و شهرسازی و سایر مجوزهای شروع عملیات ساختمان و کنترل و نظارت براین گونه طرح‌ها در مناطق و شهرهای مشمول ماده (4) این قانون برای صدور پروانه و سایر مجوزها تنها نقشه‌هایی را خواهند پذیرفت که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی دارندة پروانه اشتغال به کار و در حدود صلاحیت مربوط امضاء شده‌ باشد و برای انجام فعالیت‌های کنترل و نظارت از خدمات این اشخاص در حدود صلاحیت مربوط استفاده نمایند.
ماده 31- در مواردی که نقشه‌های تسلیمی به شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی و تفکیک اراضی توسط اشخاص حقوقی امضا و یا تعهد نظارت می‌شود، مسئولیت صحت طراحی و محاسبه نظارت به عهده مدیرعامل یا رئیس تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسئولیت طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود، مگر اینکه نقشه‌ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربوطه امضا و یا تعهد نظارت شده باشد.
ماده 32- اخذ پروانه کسب و پیشه در محل‌ها و امور موضوع ماده (4) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود. در محل‌های یادشده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود.
الف- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ج- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط
د- ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجر و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز بر عهده دارند.
ب: آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان پروانه اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار مهندسی، حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال
ماده 4- دارندگان تحصیلی کارشناسی و بالاتر، در هریک از «رشته‌های اصلی» یا «رشته‌های مرتبط» می‌توانند از طریق تقاضای صدور پروانه به کار مهندسی با توجه به مدارک تحصیلی و سوابق کار و تجربه در یک یا چند زمینه خدمات مهندسی از قبیل طراحی، محاسبه، نظارت، اجرا، بهره‌برداری، نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت و تولید، نصب، آموزش و تحقیق درخواست تشخیص صلاحیت نمایند.
ماده 19- امضای مجاز اشخاص حقیقی و حقوقی ذیل نقشه‌ها و اسناد تعهدآور، همراه با مهری خواهد بود که در آن نام کامل و شماره «پروانه اشتغال» و شماره عضویت نظام مهندسی، رشته و کد اقتصادی درج شده باشد.
ماده 23- در موارد زیر «پروانه اشتغال» حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا اعتبار آن معلق یا اساساً ابطال خواهد شد.
الف- فوت دارنده «پروانه اشتغال»
ب- حجر دارنده «پروانه اشتغال» تا زمانی که رفع حجر نشده باشد
پ- عدم تمدید یا تجدید یا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ انقضای مهلت
ت- محکومیت قطعی، دارنده «پروانه اشتغال» به مجازاتی که کیفر تبعی آن محرومیت از حقوق اجتماعی باشد، تا انقضای مدت محرومیت از حقوق اجتماعی
ث- در صورتیکه دارنده «پروانه اشتغال» به موجب رأی قطعی شورای انتظامی استان یا «شورای انتظامی نظام مهندسی» محکوم به محرومیت از کار شود، در مدت محرومیت از کار
ج- تصمیم وزیر مسکن و شهرسازی در صورت عدم توجه به ابلاغیه‌ها و اطلاعیه‌های قانونی وزارت مسکن و شهرسازی
چ- قطع عضویت از «نظام مهندسی استان» یا اخراج از آن
ح- انحلال یا فقدان شرایط لازم در خصوص اشخاص حقوقی
ج: شورای انتظامی استان
ماده 85- شورای انتظامی استان مرجع رسیدگی به شکایات و دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی مهندسان و کاردانهای فنی عضو نظام مهندسی استان و یا دارندگان «پروانه اشتغال» می‌باشد.
ماده 90- مجازات‌های انتظامی به قرار زیر است:
درجه 1- اخطار کتبی به درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان
درجه 2- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان
درجه 3- محرومیت موقت از استفاده از «پروانه اشتغال» به مدت سه ماه تا یکسال و ضبط «پروانه اشتغال» به مدت محرومیت
درجه 4- محرومیت موقت از استفاده از «پروانه اشتغال» به مدت یکسال تا سه سال و ضبط «پروانه اشتغال» به مدت محرومیت
درجه 5- محرومیت موقت از استفاده از «پروانه اشتغال» به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط «پروانه اشتغال» به مدت محرومیت
ماده 91- تخلفات انضباطی و انتظامی و حرفه‌ای مهندسان ناظر:
الف: عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام یا عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد، مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج
ب: مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود، از درجه یک تا درجه چهار
پ: مسامحه و یا عدم توجه در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر و یا تضییع حقوق یا اموال عمومی شود، از درجه یک تا درجه پنج
ت: خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هریک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لوازم و مصالحی و کیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی، از درجه یک تا درجه سه
ث: صدور گواهی‌های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج
ح: تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستورات مراجع ذیصلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذیربط بوده است، از درجه یک تا درجه سه
خ: عدم توجه به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های ابلاغ شده از سوی مراجع ذیصلاح و ذیربط، از درجه یک تا درجه پنج
ذ : اشتفال در حرف مهندسی موضوع قانون خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال از درجه یک تا درجه پنج
و: دریافت هرگونه وجهی خارج از ضوابط، از درجه دو تا درجه پنج
ز: عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب «نظام مهندسی استان» از درجه یک تا درجه سه
ع: انجام هر عملی که به موجب آیین‌نامه‌های داخلی «نظام مهندسی استان» مربوط، مخالف شؤون حرفه‌ای بوده و موجب خدشه‌دار شدن حیثیت «نظام مهندسی استان» شود ازدرجه یک تا درجه چهار

د‌‌‌‌: مقررات ملی ساختمان مبحث دوم (نظا‌مات اداری)
فصل چهارم- نظارت ساختمان، اهم وظا‌یف و ‌اختیا‌ر‌ات:
- «نا‌ظران ساختمان مکلفند» عملیات ساختمانی را که توسط مجری و تحت نظارت آنها احداث می‌شود در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه خود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندر‌ج در پروانه، نقشه‌ها، محاسبا‌ت و مشخصا‌ت فنی منضم به آن و مقرارت ملی ساختمان بر‌اساس شرح خدمات مصوب مهندسان رشته ساختمان نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.
- «ناظران حقیقی و حقوقی » مکلفند براسا‌س، شیوه‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها و ضوابط و مقررات ابلاغی توسط وزارت مسکن و شهرسازی و رعایت شؤون حرفه‌ای و اخلاقی نسبت به انجام خدمات مهندسی اقدام نمایند.
- صاحب‌کار نمی‌تواند ناظر ساختمان یا مجموعه ساختمانی خود باشد.
- «ناظران حقیقی وحقوقی» رشته‌های معماری، عمران، برق و مکانیک و ناظر هماهنگ کننده که یکی از ناظران رشته‌‌های معماری یا عمران همان کار خواهد بود، توسط «نظام مهندسی استان» نعیین و به صاحب‌کار، شهرداری و مجری ساختمان معرفی می‌شوند. ناظرهماهگ کننده هر ساختمان باید گزارش پایان هریک ازمراحل اصلی کارخود و سایر ناظران را وفق مفاد ماده 23 آیین‌نامه ماده 33 به مرجع صدور پروانه ساختمان و «نظام مهندسی استان» تسلیم نموده و چنانچه در حین اجرای ساختمان با تخلفی برخورد نماید و یا سایر ناظران به او اعلام دارند مراتب را به مراجع ذکر شده اعلام نماید.

گزارش های مربوط به ساختمانهای گروه «الف و ب»
- ‌‌وضعیت همجواری محل ساختمان و اعلام شروع عملیات ساختمان.
- تأیید تحکیم و پایدارسازی همجواری‌ها و پایان پی‌سازی ساختمان.
- پایان اسکلت و سقف‌‌‌های ساختمان و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی.
- پایان سفت‌کاری ساختمان.
- پایان عملیات تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی توکار و موتورخانه ساختمان.
- پایان عملیات نازک‌کاری ساختمان.
- پایان عملیات روکار تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی ساختمان.
- پایان عملیات اجرای ساختمان.

گزارش‌های مربوط به ساختمانهای گروه «ج و د»
- وضیعت همجواری محل ساختمان و اعلام‌ شروع عملیات‌ ساختمانی.
- تأیید تحکیم و پایدار‌سازی همجواری‌ها و پایان پی‌سازی ساختمان.
- پایان اسکلت و سقف‌های زیرزمین‌ یا زیرزمین‌‌ها و اعلام وضعیت مجاری و محل‌های تأسیسات عمومی و آسانسور ساختمان.
- پایان اسکلت و سقف‌ها تا طبقه میانی ساختمان از روی زمین و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی.
- پایان اسکلت و سقف‌های ساختمان تا طبقه آخر آن و اعلام وضعیت مجاری تأسیساتی.
- پایان عملیات سفتکاری ساختمان.
- پایان عملیات تو‌کار تأسیسات مکانیکی و برقی ساختمان.
- پایان نماسازی‌های خارجی ساختمان.
- پایان نازک‌کاری‌های داخلی ساختمان.
- پایان عملیات تأسیسات برقی و مکانیکی.
- پایان نصب لوازم وتجهیزات بهداشتی، ایمنی، حفاظتی و ...
- پایان عملیات اجرایی ساختمان.
- «ناظران حقیقی» در بخش نظارت بر ساختمانهایی که به موجب این شیوه‌نامه، استفاده مجری در آنها الزامی است، مکلفند نسبت به اجرای ساختمان توسط مجری اطمینان حاصل نمایند. شروع هرگونه عملیات ساختمانی که مشمول شیو‌نامه مجریان می‌شود، منوط‌به داشتن مجری و معرفی وی به ناظران حقیقی می‌باشد. «پروانه ساختمان و مجوز شروع عملیات ساختمانی باید دارای امضای همه ‌ناظران ‌و ناظر هماهنگ کننده ‌پروژه ‌ساختمان ‌و مجری باشد.»
- چناچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا فوت، حجر، ناتوانی، ناظر حقیقی «درصورت تأیید مراجع قانونی» یا سلب صلاحیت قانونی وی و نظایر آن، ادامه کار ناظر حقیقی غیرممکن شود، عملیات ساختمان متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود.

هـ: قوانین و مقررات شهرداری‌ها
(تبصره 7 ماده 100)
«مهندسان ناظر ساختمانی موکلفند» نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنان احداث می‌گردد، از لحاظ انطباق ساختمانی با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمة آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی کند و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی ‌به طرح در کمیسیون مندرج در تبصرة یک مادة 100 قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نطام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب بوسیله کمیسیون مادة 100 گردد به حداکثر مجازات محکوم کند. مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانة اشتغال درج و در یک یا چند مورد از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌گردد. شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پروندة کمیسیون مادة 100 بمدت حداکثر 6 ماه از اخذگواهی امضا مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری کند. مأمورین شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمانها نظارت کنند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب به تقصیری شوند، طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می‌شود و در صورتی‌که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأمورین شهرداری واجد جنبة جزایی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود.

و: تعهدات و وظایف مهندس ناظر:
- شروع عملیات ساختمانی را با ارائة گزارش فنی در خصوص ایمن‌سازی پلاک‌های مجاور، تخریب بنا و گودبرداری با رعایت اصول و مقررات ملی ساختمان، همراه با برگه شروع کار به مالک، تواماً به مالک و شهرداری منطقه ابلاغ و رسید دریافت دارد.
- ‌عملیات ساختمانی را طبق مندرجات پروانه و نقشه‌های مصوب، نظارت مستمر نموده و گزارشات پیشرفت عملیات ساختمانی در مراحل مختلف تعیین شده را به شهرداری تسلیم و در صورت تخلف ساختمانی، مورد را به موقع گزارش نماید.
- مهندس ناظر درصورتی‌که قصد مسافرت بیش از یک ماه داشته باشد، باید مهندس ناظر دیگری را از جانب خود به کارفرما و شهرداری معرفی نماید.
- چنانچه به دلایل قانونی مندرج در قرارداد با مالک، از ادامه نظارت منصرف شود، باید مراتب را با ذکر دلیل و گزارش کامل از عملیات انجام شده، به امور مهندسین ناظر شهرداری تسلیم و موافقت کتبی را اخذ نماید.
- ‌با آگاهی کامل ‌از قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان و آیین‌نامه اجرایی آن، مقررات ملی ساختمان را رعایت نموده و موارد فنی را کتباً ‌به ‌مالک‌ و‌ مجری ابلاغ نماید.
- پس از اتمام کلیه مراحل ساختمانی، برگ تأییدیه پایان کار ساختمانی را تحویل شهرداری منطقه داده وپس از ثبت در دفتر شهرسازی، نسخه‌ای از آن دریافت دارد.
- در زمان درخواست صدور عدم خلاف ساختمانی در هر مقطع توسط مالک، گزارش مرحله‌ای خود را کتباً اعلام نماید.
- انجام هرگونه تغییر در نقشه‌های معماری، محاسباتی و تأسیساتی را منوط تأیید مهندسین معمار ومحاسب و تأسیساتی مربوطه دانسته و در صورتی‌که این تغییرات، مغایر با مفاد پروانه باشد پس از اعلام مراتب به شهرداری، نسبت به آن اقدام نماید.
- با کارفرمای مورد‌نظر با توجه به وظایف محوله‌ به ناظر ‌و ‌مالک در شهرداری، قراردادی با شرایط روز تهیه ‌و امضا نماید، تا در صورت در خواست شهرداری یا مراجع دیگر، قرارداد یادشده را ارائه نماید.
- ‌طبق برنامه زمانبندی که با هماهنگی کارفرما و مجری تهیه گردیده و به تأیید ناظر رسیده است، بر عملیات ساختمانی نظارت نموده و در صورت به تعویق افتادن هر یک از مراحل ساختمانی بیشتر از یک ماه، مراتب را با ذکر علت به شهرداری منطقه گزارش نماید.
- ‌با آگاهی از ضوابط و مقررات شهرداری تهران در خصوص مهندسان ناظر و همچنین محرومیت‌های مقرر در تبصره7 اصلاحی ماده 100 قانون شهرداری‌ها و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، پس ازبررسی پرونده توسط شورای انتظامی استان محرومیت‌ها و جرایم قانونی را نپذیرد.

ز: تخلفات و نحوه جلوگیری از عملیات ساختمانی:
- ‌هرگاه مهندس ناظر، تخلف مالک از قبیل عدم بکارگیری مصالح با مشخصات فنی لازم و در نتیجه عدم ایستایی ساختمان و یا هرگونه تخلفات ساختمانی مغایر با نقشه مصوب با ضوابط و مقررات ملی ساختمان اعلام نماید، شهرداری منطقه باید به محض وصول گزارش از ادامه عملیات ساختمانی جلوگیری ‌و اقدام قانونی بعمل آورد.
- در مواردی که مهندس ناظر، نسبت به عملیات اجرایی پروژه تحت نظارت، اعلام تخلف نماید، شهرداری منطقه باید به محض وصول اعلام تخلف، از ادامه عملیات خلاف جلوگیری ‌و اقدامات قانونی را بعمل آورد.
- ‌تخلفات انجام شده توسط مالک پس از صدور پایان‌کار، خلاف انجام شده بدون مجوز تلقی گردیده و مهندس ناظر در قبال آن مسئولیتی ندارد پس از انجام کلیه اقدامات قانونی، مالک ملزم به ارائة تأییدیه مهندس ذیصلاح نسبت به استحکام ساختمان خواهد بود.

ح: عدم خلاف و پایان کار
- ‌صدور گواهی عدم خلاف با ارائة گزارش پایان‌کار، در مورد ساختمانهای نیمه تمام و دارای پروانه، با گزارش مهندس ناظر مربوط بلامانع بوده و نیاز به بازدید از طرف شهرداری ندارد.


مطالب مشابه :


فرازهایی از قوانین و مقررات در ساخت و ساز شهری و اهم وظایف و اختیارات مهندسان ناظر

فرازهایی از قوانین و مقررات در اشخاص حقوقی ج: شورای انتظامی ضوابط و مقررات
قوانین مربوط به ساختمان

در ساخت و قوانین و ضوابط حقیقی و حقوقی که انتظامی نظام معماری و
قوانین و مقررات منابع طبیعی

مقالات حقوقی، قوانین و کند و مجری قبلی و مخبرين و مأمورين انتظامی در
تعرّض قوه قضاییه به اصل استقلال کانون های وکلای دادگستری - آزمون و خطایی دیگر

است و با قوانین و ميثاق جایگزین ضوابط و بی نظامی و انتظامی و سیاسی
قانون زمین شهری

قانون و ضوابط آن به طبق قوانین و مقررات شاکی و اداره حقوقی وزارت
متن آیین‌نامه نحوه اجرای مجازات‌های تکمیلی موضوع ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

نیروی انتظامی محل معرفی و ضوابط مرخصی بررسی قوانین و دکترین حقوقی و
قوانین مربوط به ساختمان

طرحی که براساس معیار ها و ضوابط کلی طرح مالک و مجری از حقیقی و حقوقی که
شرایط و ضوابط جدید استخدام دولتی (کارشناس حقوق، و ارشد و دکتری)در سال ۹۴

شرایط و ضوابط توسط مؤسسه مجری و با و بررسی قوانین و دکترین حقوقی و همچنین
کلیات قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

8- حفظ و حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی كه به و ضوابط خاص صنفی و انتظامی و شركت
برچسب :