پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-FF – فرم کوتاه

پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-FF – فرم کوتاهNEO-Personality Inventory – Revised (NEO-FF-R)در پاسخ دادن به هر سوال باید احساسات و رفتار عادی و عمومی خود را در نظر بگیرید . لطفا به تمام سوالها پاسخ دهید و وقت خود را روی سوال خاصی تلف نکنید. در این پرسشنامه پاسخ صحیح و غلط وجود ندارد بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد.الف = کاملا مخالفم ... ب= مخالفم ... ج= نظری ندارم ... د= موافقم ...هـ = کاملا موافقم1.            من اصولا شخص نگرانی نیستم.2.            دوست دارم همیشه افراد زیادی دور و برم باشند.3.            دوست ندارم وقتم را با خیال پردازی تلف کنم.4.            سعی می کنم در مقابل همه مودب باشم.5.            وسایل متعلق به خودم را تمیز و مرتب نگه می دارم.6.            اغلب خود را کمتر از دیگران حس می کنم.7.            زود به خنده می افتم.8.            هنگامی که راه درست کاری را پیدا کنم آن روش را همیشه ادامه می دهم.9.            اغلب با فامیل و همکارانم بگو مگو دارم.10.    به خوبی می توانم کارهایم را طوری تنظیم کنم که درست و سر زمان تعیین شده انجام شوند.11.    هنگامی که تحت فشار روحی زیادی هستم گاه احساس می کنم دارم خرد می شوم.12.    خودم را فرد سرحال و زنده ای نمی دانم.13.    نقش های موجود در پدیده های هنری و طبیعت مرا مبهوت می کنند.14.    بعضی مردم فکر می کنند که من شخصی خودخواه و خود محورم .15.    فرد خیلی منظم و مرتبی نیستم.16.     به ندرت احساس تنهایی و غم می کنم.17.    واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.18.    فکر می کنم گوش دادن دانشجویان به مطالب متناقض ، فقط به سر در گمی و گمراهی آنها منجر خواهد شد.19.    همکاری را بر رقابت ترجیح می دهم.20.    سعی می کنم که همه کارهایم را با احساس مسئولیت انجام دهم.21.    اغلب احساس عصبی بودن و تنش می کنم.22.    همیشه برای کار آماده ام.23.    شعر تقریبا اثری در من ندارد.24.    نسبت به قصد و نیت دیگران حساس و مشکوک هستم.25.    دارای اهداف روشنی هستم و برای رسیدن به آنها طبق برنامه کار می کنم.26.    گاهی کاملا احساس بی ارزشی می کنم.27.    غالبا ترجیح می دهم که کارهایم را به تنهایی انجام دهم.28.    اغلب غذاهای جدید و خارجی را امتحان می کنم.29.    معتقدم اگر به مردم اجازه دهید، اکثر آنها از شما سوء استفاده می کنند.30.    قبل از شروع هرکاری وقت زیادی تلف می کنم.31.    به ندرت احساس اضطراب یا ترس می کنم.32.    اغلب احساس می کنم که سرشار از انرژی هستم.33.    به ندرت به احساسات و عواطفی که محیط های متفاوتی به وجود می آورند، توجه می کنم.34.    اغلب آشنایانم مرا دوست دارند.35.    برای رسیدن به اهدافم شدیدا تلاش می کنم.36.    اغلب از طرز برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.37.    فردی خوشحال و بشاش و دارای روحیه خوبی هستم.38.    معتقدم که هنگام تصمیم گیری در مستئل اخلاقی باید پیرو مراجع مذهبی باشیم.39.    برخی فکر می کنند من فردی سرد و حسابگر هستم.40.    وقتی قول یا تعهدی می دهم همواره می توان برای عمل به آن روی من حساب کرد.41.    معمولا وقتی کارها درست پیش نمی رود دلسرد شده و از کار منصرف می شوم.42.    شخص با نشاط و خوش بینی نیستم.43.    بعضی اوقات وقتی شعری می خوانم یا یک کارهنری را تماشا می کنم ، یک احساس لرزش و یک تکان هیجانی را حس می کنم.44.    در روش هایم سرسخت و بی انعطاف هستم.45.    گاهی آنطور که باید و شاید قابل اعتماد و اتکا نیستم.46.    به ندرت غمگین و افسرده هستم.47.    زندگی و رویدادهای آن برایم سریع می گذرد.48.    علاقه ای به تامل و تفکر جدی درباره سرنوشت و ماهیت جهان یا انسان ندارم.49.    عموما سعی می کنم شخصی با ملاحظه و منطقی باشم.50.    فرد مولدی هستم که همیشه کارهایم را به اتمام می رسانم.51.    اغلب احساس درماندگی می کنم و دنبال کسی می گردم که مشکلاتم را بر طرف کند.52.    شخص بسیار فعالی هستم.53.    من کنجکاوی فکری فراوانی دارم.54.    اگر کسی را دوست نداشته باشم ، می گذارم متوجه احساسم بشود.55.    فکر نمی کنم هیچ وقت بتوانم فردی منطقی بشوم.56.    گاهی آنچنان خجالت زده شده ام که فقط می خواستم خودم را پنهان کنم.57.    ترجیح می دهم برای خودم کار کنم تا رهبر دیگران باشم.58.    اغلب از کلنجار رفتن با نظریه های انتزاعی لذت می برم.59.    اگر لازم باشد می توانم برای رسیدن به اهداف دیگران را به طور ماهرانه ای به بازی بگیرم.60.    تلاش می کنم هرکاری را به نحو احسن انجام دهم.حق شناس ، حسن . طرح پنج عاملی ویژگی های شخصیتی ( راهنمای تفسیر و هنجارهای آزمونNEO-PI-R و NEO-FFI ) . شیراز: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شیراز .فتحی آشتیانی ، علی . آزمون های روان شناختی – ارزشیابی شخصیت و سلامت روان . انتشارات بعثت . 1388

پرسشنامه NEPI-R ، يكي از آزمون هاي شخصيتي است كه بر اساس تحليل عوامل ساخته شده است و از جديدترين ابزار ها در زمينه شخصيت است كه توسط مك كري و كوستا در سال 1985 تحت عنوان پرسشنامه شخصيتي NEO معرفي شد. فرم تجديد نظر شده اين پرسشنامه توسط همان مولفين تحت عنوان فرم تجدبد نظر شده پرسشنامه شخصيتي نئو ارائه شده است.

فرم بلند پرسشنامه در 240 عبارت، به منظور اندازه گيري پنج عامل يا حيطه اصلي روان نژدي، برونگرايي، انعطاف پذيري، دلپذير بودن و مسئوليت پذيري طراحي شده است. همچنين اين پرسشنامه فرم ديگري به نام NEO-FFI دارد كه يك پرسشنامه 60 سوالي است براي ارزيابي پنج عامل اصلي شخصيت به كار مي رود. در فرم 240 سوالي هر عامل داراي 6 سطح يا زير مقياس است، در حاليكه در فرم كوتاه هر عامل با 12 سوال سنجيده مي شود.

-نمره گذاري:

شيوه نمره گذاري سوالات بصورت ليكرت پنج گزينه اي از كاملاً مخالفم (.)، مخالفم(1)، نظري ندارم (2)، موافقم(3) و كاملاً موافقم(4) مي باشد. برخي پرسش ها به صورت معكوس نمره گذاري مي شود كه در جدول زير آورده شده است.                       

كليد نئوي 60 سئوالي

روان نژندي         1-     6        11      16-     21      26      31-     36     41     46-   51     56

برون گرايي         2      7        12-     17      22      27-     32      37     42-   47     52     57-

دلپذير بودن        3-     8-      13      18-     23-     28      33-     38-   43     48-   53     58

انعطاف پذيري      4      9-      14-     19      24-     29-     34      39-   44-   49     54-   59-

مسئوليت پذيري   5      10      15-     20      25      30-     35      40     45-   50     55-   60

 

مدت زمان لازم جهت تكميل پرسشنامه 10 تا 15 دقيقه است و پرسشنامه به صورت خود سنجي مورد استفاده قرار مي گيرد نظر به اينكه فرم كوتاه در جامعه ايراني هنجاريابي نشده است، پرسشنامه داراي نرم ايراني نيست وليكن در پژوهشي كه توسط فرنام و همكارانش (1385) بر روي گروهي از دانشجويان ايراني انجام شد، ميانگين و انحراف معيار مقياس هاي آزمون به شرح زير بدست آمد.

زير مقياس ها            انحراف معيار             ميانگين

انعطاف پذيري           87/4                     94/27

مسئوليت پذيري        64/5                     62/31

برون گرايي              15/6                     89/26

دلپذير بودن              7                         90/32

روان نژندي              54/9                     92/22

اعتبار و پايايي پرسشنامه ي ويژگي هاي شخصيت

فرم بلندپرسشنامه در كشور هاي مختلف جهان از جمله در ايران اعتبار يابي شده است در ايران فرم بلند، توسط گروسي، مهريار طباطبايي ( 1380) اعتبار يابي شد و نتايج اعتبار يابي شبيه نتايج بدست آمده در آزمون در زبان اصلي بود.

در خصوص پايايي NEO-FFI ، نتايج چندين مطالعه حاكي از آن است كه زير مقياس هاي NEO-FFI، همساني دروني خوبي دارند به عنوان مثال: كاستا و مك كري ( 1992) ضريب آلفاي كرونباخ بين 68/0  ( براي موافق بودن ) تا 86/0 را گزارش كردند. هلدن[1] (1999) نيز ضريب آلفاي اين د عامل را در دامنه ي 76/0 ( براي باز بودن تا 87/0 ( براي عصبيت) گزارش مي كند. نتايج مطالعه موراديان و نزلك[2] (1995) نيز حاكي از آن است كه آلفاي كرونباخ عصبيت، برون گرايي ، گشودگي، موافق بودن و با وجدان بودن به ترتيب عبارت از 84/0 ، 75/0، 74/0، 83/0.

پرسشنامه NEO-FFI در ايران توسط گروسي (1377) هنجار يابي شده است. پايايي اين پرسشنامه با استفاده از روش آزمون آزمون مجدد در مورد 208 نفر از دانشجويان به فاصله ي 3 ماه به ترتيب 83/0، 75/0، 80/0، 79/0، براي عوامل C,A,O,E,N بدست آمده است.

همچنين در تحقيق ملازاده (1381) ضرايب پاياني آزمون آزمون مجدد در فاصله ي 37 روز در مورد 76 نفر از فرزندان شاهد به ترتيب 83/0، 78/0، 73/0، 79/0، 85/0، براي عصبيت ، برون گرايي، باز بودن، توافق و وجداني بودن گزارش شده است.

آلفاي كرونباخ نيز براي عصبيت 6/0، برون گرايي 83/0، باز بودن 74/.، موافق بودن76/0، با وجدان بودن87/0 و آلفاي كل برابر 83/0 بدست آمده است.

در زمينه اعتبار همزمان اين پرسشنامه و پرسشنامه چند جنبه اي شخصيتي مينه سوتا (MMPI)[3] رابطه بالايي گزارش شده است ( ملازاده، 1381).

گزارش هايي نيز در ارتباط با اعتبار عوامل NEO-FFI ارائه شده است. مك كري و كاستا (1989) اظهار مي دارند كه ابزار كوتاه شده NEO ، با فرم كامل آن (NEO-PI-R) مطابقت دقيقي دارد به گونه اي كه مقياس هاي فرم كوتاه، همبستگي بالاتر از 68/0 را با مقياس هاي فرم كامل دارا مي باشند.

در پژوهش حاضر پايايي آزمون NEO-FFI با استفاده از آلفاي كرونباخ 34/0 بدست آمد و جهت تعيين اعتبار اين آزمون از آزمون هاي سلامت روان SCL-90-R و آزمون شخصيتي آيزنك استفاده شد اين آزمون ها به عنوان ابزار هايي براي تعيين اعتبار همزمان مورد استفاده قرار گرفتند، ضرايب اعتبار همزمان حاصل از آنها به ترتيب برابر است با 46/0 و 33/0 بدست آمد.[1]Holden

[2]Mooradoan & Nezlek

[3]Minnesota Multiphasic Personality Inventory


مطالب مشابه :


پرسشنامه سلامت عمومي GHQ-28)

پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28) [1] پرسشنامه سلامت عمومی. General Health Questionnaire. لطفا" سوالات زير را بدقت
نرم افزار فارسی آزمون GHQ-28

زرنویس - نرم افزار فارسی آزمون ghq-28 - » نرم افزار فارسی پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون
پرسشنامه اضطراب بک 21 سوالی

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه اضطراب بک 21 سوالی - پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
پرسشنامه سلامت عمومي

انجام پروژه های spss -مقاله-پایان نامه - پرسشنامه سلامت عمومي - پذیرش فصل 4 پایان نامه و انجام
مجموعه پرسشنامه های روانشناسی

روانشناسی و مشاوره - مجموعه پرسشنامه های روانشناسی پرسشنامه ghq-28
پرسشنامه ی هوش معنوی 29

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه ی هوش معنوی 29 - پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
پرسشنامه خودکارآمدی شرر 17س

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه خودکارآمدی شرر 17س - پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
پرسشنامه پرخاشگری AGQتعداد سوالات 30

این پرسشنامه مشتمل بر 30ماده است که چهار ماده آن خشم و هشت ماده آن پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-FF – فرم کوتاه

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی neopi-ff پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ

تحقیق و پژوهش در روانشناسی - پرسشنامه سبک عشق استرنبرگ - پرسشنامه سلامت عمومي ghq-28)
برچسب :