ارتباط بين مديرت در آمدها و تقلب در حسابهاي مالي

نتايج مانشان مي دهد که احتمال تقلب بيشتر مربوط به شرکتها ي است که دارايي قبلي خود رامديرت کرد

باشد ودر زمانيکه بازرسان پيش بيني مي کردند هيچگونه سندي در مورد افزايش در آمدها وجود نداشته

است مابيشتر احتمال دريافتيم که کارشناسان پيش بيني مي کند که گزارش در آمدها زياد شده است بيشتر

احتمال تقلب وجود دارد . حتي زمانيکه هيچگونه مدرکي در مورد در آمدهاي مديرت شده وجود نداشته باشد.

نتايج همچنين نشان ميدهند که در مديرت در آمدهاي قبلي بشتر احتمال داردکه شرکت هاي که توسط

بازرسان پيش بيني شده اند دچار تقلب شوند و احتمال تقلب بيشتر در مورد شرکت هاي با در آمد بالا مي

باشد که دچار تقلب شوند اين يافته درمتون تشخيص تقلب و متون مديرت در آمدهاي نيز وجود دارند و اين

توانايي بازرسان و قانوگذاران رابراي تسخيص تقلب بالا مي برد.

به علاوه درمشارکت باتحقيق قبلي بوسيله امتحان رابطه بين مديرت در آمد و تقلب ماسه مقدار تازه تهيه مي

کنيم جمع در آمدهاي دلخواه قبلي به مواجهه باپيش بيني کارشناسان در آمد غير منتظره براي هر کارمند

که مي توان از آنها براي تشخيص تقلب استفاده کرد اين مقادير جديد ارزيابي از تحقيق قبلي بود و سهم

کمي را در مقايسه با امتحان ارتباط بين مديرت در آمدها و تقلب دارند بيشتر بويژه ميزان مديرت در

آمدهاي قبلي و مجموع در آمدهاي دلخواه قبلي که اساس آنها تخمين زده شده بود مورد استفاده قرار

گرفت اما فقط قسمتي از آن مورد آزمايش قرارگرفته است .به علاوه ماتحقيق مي کنيم که آيا فشاري که در

مورد مواجهه باپيش بيني کارشناس وجود دارد باعث ايجاد تقلب مي شود.

تحقيق قبلي نشان داد که اين مشارکت محرک مديرت در آمدها مي شود اماتشخيص نيست که باعث تقلب

نيز مي شود يا نه آيا اينکه مي تواند در تشخيص تقلب مورد استفاده قرا ر گيرد يا نه ما همچنين مقادير جديد

راتوسعه داديم در آمد مي باشد اين سه مقدار جديد مهم هستند چراکه آنها همچنين توانايي حقوقداناد را بري

تشخيص تقلب افزايش مي دهند.

اين مقاله در ادامه منظم تر مي شود .ما دستکاري صورت حساب هاي مالي و مديرت در آمدهاي و تقلب

راتعريف کرده و بر تحقيقات قبلي در مورد تقلب مروري کرده و فرضيه خود را در بخش ۲توسعه مي دهيم

مامعيار راانتخاب نمود خودر اتوصيف کرده و تحقيق را در بخش ۳طراحي مي کنيم و نتايج تجربي را در بخش

۴ نشان داد و در بخش ۵ اظهارات نهايي رابيان مي کنيم.

۲.توسعه فرضيه و تحقيقات مرتبط با آن

۲.۱ تعاريف مربوط به دستکاري صورت حسابهاي مالي و تقلب ومديرت در آمدها.

مااز تعاريف و اهلن و هئالي در مورد مديرت در آمدها استفاده مي کنيم :مديرت در آمد زماني اتفاق مي افتد که

مديران از قضاوت خود در مورد گزارشهاي مالي و ساختار معاملات و تفسير گزارشهاي مالي استفاده مي کنند

که براي سهامدارن درمورد کارهاي اقتصادي شرکت بوده و اينکه اطمينان يابند که به درآمدمورد قرار دارد و

انتقادات دست پيدا کرده اند.

تقلب موضوعي مشابه مديرت در آمدهاي مي باشد اماتفاوت مديرت درآمدهاي و تقلب در آنست که تقلب خارج

است . GAAP در صورتيکه مديرت در آمدها درون .(GAAP) ار اصول حسابداري مورد پذيرش عموم مي باشد

استفاده از تعريف واهلن و هئالي در مورد مديرت در آمدها ما مي توانيم تقلب در صورت حسابهاي مالي به

صورت زير تعريف کنيم تقلب درحسابهاي مالي زماني اتفاق مي افتد که از کارهاي حسابداري استفاده کنند که

نيست براي تفسير گزارشهاي مالي شرکت با گمراه کردن سهامداران در مورد عمليات اقتصادي GAAP مطابق

انجام گرفته توسط شرکت و تاثيري در آمدهاي قرار دادي که مورد اطمينان حسابدار ي گزارش مي کنند

سرانجام اينکه شرکتهاي مي توانند صورت حسابهاي مالي خود را استفاده از عملياتهاي حسابداري درون

يا خارج ان دستکاري کنند ما دستکاري صورت حساب مالي را از اينچنين تعريف مي کنيم،آن GAAP محدود

زماني اتفاق مي افتد که مديران دچار تقلب در صورت حساب مالي يا مديرت در آمدها يا هر دو شوند.

۲.۲ ارتباط بين مديرت در آمدها و تقلب

زمانيکه شرکتها در اطلاعات مالي بوسيله مديرت در آمدها افزايش راگزارش مي کند آنها جمع مي کنند که

مجموع در آمدهاي افزايش يافته با کل زمان مربوط به ان نسبت معکوس داشته است اين شرکته در حلول

سالهاي قبلي مجموع در آمدهاي آنها افزايش يافته است.

بنابراين در معاملات و در آمدها ي خود دچار تضاد شد و براي جبران اين تضادها دچار تقلب شده اند افزايش

در آمدها ي سالهاي قبلي و ذخاير مالي دلخواه ممکن است باعث شود که راهي کارهاي مديرت در آمد کم

شوند و زمان مواجهه شدن با در آمدها مديران در آمد کم شوند و زمان مواجهه شده با در آمدهاي ضد و نقيض

و کاهش انعطاف مديرت در آمدها مديران براي رسيدن به اهداف از قبل تعيين شده دچار تقلب شوند .بنابراين

ما انتقاد داريم ارتباط مثبتي بين مجموع ذخاير مالي و تقلب وجود داشته باشد و اين به ارتباط بين تضاد

مديرت در آمدها و فرضيه فشار بر مي گردد.

متن قبلي تا اندازه فرضيه تضاد مديرت در آمدهاي و فرضيه فشار راامتحان مي کند بينش ارتباط مثبتي را

اولين تقلب سال وجود دارد. to احتمال تقلب در سال

يعني سال قبل از اولين T و مدل اندازگيري رابيان مي کند که در آن مجموع ذخاير مالي شرکت در دوسال، ۱و

مثبت مي باشد لي و ديگران درسند بعدي ارتباط مثبتي را بين احتمال تقلب و کل ذخاير T. تقلب يعني سال

کشف کرده که تقلب مربوط به تاريخهاي SEC آشکارمي کند با وجود اين SEC مالي در طي سال قبل بوسيله

قبل از اولين تقلب مي باشد و اين بوسيله يک ميانگين ۲۸ ماهه مي باشد بنابراين کل مقادير مربوط به کل

مي باشد و بيشتر بوسيله اندازگيري در انتهاي ۳۶ ماه و يک دوره ۲۸ ماهه t+2،to ، t- ذخاير مالي سالهاي 1

بعد از اولين تقلب و کل مقادير شامل ميانگين ۸ ماهه قبل از تقلب و ۲۸ ماه بعد از تقلب مي باشد اخيرانيز

و تقلب نشان داده اند در صورتيکه t- جونزوکريشان و سلندرز ارتباط مثبتي رابين ذخاير مالي در سال 1

دارند to دکوولارسون و سلوثان نتيجه مي گيرند اين آزمايش غير آماري مي باشد و ذخاير مالي نسبت عکس با

.سرانجام اگر چه انها کل ذخاير مالي راپيش از ذخاير مالي آزمايش مي کنند دکو ارتباط مثبتي را بين کل

نشان مي دهد در صورتيکه بينش ارتباط مثبتي رابين کل to و احتمال تقلب در سال to ذخاير مالي در سال

نشان مي دهند. to و تقلب درسال t- ذخاير مالي در سال 1

در صورتيکه تحقيق قبلي از معکوس بودن مديرت در آمدها و فرضيه فشار پشتيباني مي کند فقط مطالعاتي

هستند که براي اطلاع ما ذخاير مالي قبلي را آزمايش کرده اند و ديده اينکه ذخاير مالي شرکت به ترتيب در

احتياطي مي باشد و با وجود اين انعطاف مديرت در آمدها کمتر شده و t- مثبت و در سال 1 to،t- سال 1

فشار براي تقلب کردن در ذخاير مالي زيادي مي شود . در نتيجه شرکتها از مجموع ذخاير افزايش در آمد در

طي چند سال بيشتر از يکسان استفاده کرد و در آمدهاي خود را با استفاده از ذخاير مالي احتياطي افزايش مي

مديرت در to دهند بنابراين تضاد در مديرت در آمدها و فرضيه فشار پيش بيني نم کند که آيا شرکتها در سال

آمدها ادامه مي دهند يا نه ودکو و همکارانش مدل گرافيکي رانشان مي دهند که در آن شرکتهاي متقلب

بشيترين ذخاير مالي احتياطي راقبل از سال تقلب در طي سال داشته اند نسبت به شرکتهاي که تقلب نکرده

اند بنابراين نمودار دکو و همکارانش نشان ني دهد که دوره زماني مناسب براي اندازگيري در آمده ا سه سال

قبل از اولين سال تقلب مي باشد .

شرکتهاي متقلب داري دلايل مختلفي مي باشدند که شامل تضاد در ذخاير مالي وفشار مديريت در آمدهاي مي

باشد .موضوع گزارشهاي مالي نهايي مربوط به تقلب و مديرت در آمدها مي باشد و تحقيق قبل آزمايش شد که

آيا علتهاي که محرک مديرت درآمدها هستند.

محرک تقلب نيز مي باشند.تمرکز بشتر روي علتهاي است که با قرار دادهاي بدهي دار و جبران پاداش مي باشد

مابعدا در اين تحقيق روي آن بحث کرد و ايده اي را معرض مي کنيم که با انتقادات بازار سرمايه مرتبط بوده و

کارشناسان به علتهاي مديرت در آمدها رسيدگي کرد اما تحقيق درمورد تقلب انجام نمي دهند.همچنين تهيه

ميکنن دلايلي را براي تقلب کردن ۲.۳ دلايل موجود در بازار سرمايه باعث تقلب مي شوند.

در متن مربوط به مديريت درآمدها فرضيه قار دادها وجود دارد و اين زماني پيش مي آيدکه شرکتهاي داراي

قرار دادهاي بدهي دار هستند مديران آنها از ذخاير مالي احتياطي افزايش در آمدها براياجتناب از چنين

قرارداد ها يي استفاده مي کنند بينش و دکو ارتباط مثبتي رابين تقاضا براي فعاليتهاي مالي و خارجي و تقلب

نشان ميدهند و اين مربوط به اجتناب ازتخلفات مربوط به قرار دادهاي بدهي دار و تقلب مي باشد . نتايج

متنوع بود باوجود اين يافته هاي دکو و همکارانش از فرضيه ارتباطات حمايت کرده ،ولي يافته هاي بينش چنين

چيزي رابيان نمي کند.

فرضيه طرح پاداش در متون مديرت در آمدها پيش بيني مي کند که اگر پاداشها در آمدها افزايش نيابد .

سپس مديران از ذخاير مالي احتياطي افزايش درآمدها براي افزايش پاداشها ي جاريشان استفاده نخواهند کرد

.زمينه تقلب دکو همکارانش و بينش بيان مي کنند که مديران بيشترين دلايل رابراي تقلب دارند و اين زماني

است گه آنها مي توانندبواسطه کارکنان داخلي تجارتي و توافقات جبراني آنها از تقلب استفاده کرد بر خلاف دکو

بينش نتايج مهمي را در زمينه تجارت کارکنان داخلي بدست آورده است در مطالعه اي مشابه سامرز و سويني

خريدها وفروشهاي کارکنان داخلي را امتحان کرده اند و دريافتند که يک محايت جزئي از تجارت کارکنان

داخلي وجود دارد هر چند که دکو دريافت که محاسبات بر اساس فرضيه اي است که وجود طرح پاداش احتمال

تقلب را افزايش مي دهد.

در صورتيکه تحقيق قبلي در مورد تقلب دلايل تقلب مرتبط با پاداش و بدهي رابر رسي مي کند در آن دلايل

مرتبط با انتقادات بازار سرمايه مورد بررسي قرار نمي گيرد در متن نربوط يه مديرت در آمدها فرضيه ا نتقادات

بازار سرمايه پيش بيني مي کند مديران داراي دلايلي براي دستکاري صورت حسابهاي مالي هستند و اين براي

اجتناب از پيش بيني کارشناسان بود که به صورت ديگري يا متجاوزان از حد آن بيان مي شوند. ماتحقيق در

مورد تقلب توسعه مي دهيم بوسيله امتحان انکه آيا انتقادات بازار سرمايه بهصورت تجربي با مديريت در آمدها

مرتبط هستند يا اينکه با تقلب .مديران مي توانند صورت حسابهاي مالي را دستکاري کنند براي دوره کردن از

پيش بيني کارشناسان و اين باعث تقلب کردن مديران در صورتيکه تحقيق قبلي ارتباط بين پيش بيني

کارشناسان و تقلب رابررسي نمي کند.

دکو نشان مي دهد که شرکتهاي متقلب که داراي ذخيره مالي قوي هستند که قبلا دچار تقلب شده اند و

نشان مي دهد که اين ممکن است تحت تاثير فشار باشد و براي اجتناب از مايوس کرد ن سرمايه گذران در

سندهايي را در مورد حالتهاي SEC مورد سرمايه گذاري بالاي آنها .بنابراين حسابداري ئ اجراي بازرسي

خاص بيان مي کند در جايکه تقلب براي دوري کردن از پيش بيني کارشناسان اتفاق مي افتد در اينجا دلايلي

نيز بريا کار مديران در ارتباط با اين وجو دارد.

ترکيب اين دو ايده باعث بروز مديريت درآمدها ي قبلي در تقلب مي باشد وآنکه پيش بيني هاي کارشناسان

دلايلي را براي شرکت درمورد تقلب کردن بيان مي کند .ما حدس مي زنيم شرکتهاي که صورت حسابهاي

مالي دستکاري شده اي دارند براي اجتناب از پيش بيني کارشناسان اين کار راانجام مي دهند.و زماني بيشتر

احتمال تقلب دارند که قبلا در آمدها ي آنها نياز به آناليز و تشخيص روابط غير معمول در آمد ها داشته باشند

براي مثال بين در آمدو توليد سرمايه . همچنين شرکتها از منابع براي ذخاير فروش استفاده مي کند ارتباط

ميزان فروش در منابع موجود در کل براي تشخيص تقلب مي باشد هر چند که بال رفتن در آمدها مي تواند

در نتيجه توليد در آمد از طريق داراي و کارمندان باشد سطوح غير معمول يا تغيرات در مقادير بهروري علامت

وجود تقلب مي باشد.

تحقيق قبلي فروش را در نرخهاي متفاوت نشان مي دهد که براي هدف نشان دادن تقلب در در آمدها طراحي

را در حسابداري بکار گيردند علي رغم اينها نتايج SAS شده اند و همچنين طراحي نشده اند که توصيه هاي

اين مطالعات به صورت زيادي حاوي شرکتهاي است که بکاربگيرند ئر حسابهاي در آمدي خود رادستکاري

انجام مي دهند سند اريکسون ارتباط مثبتي برابين رشد فروش تقلب پيدا کردند اي ارتباط مثبت در رشد

فروش منهاي رشد است با استفاده از مقادير غير مالي تقلب بدست مي آيد در کل اين نتايج شرکتهاي را که با

استفاده از تقلب افزيش در آمد دارند .شناساي مي کنند وبيشتر احتمال دارند که داراي نرخهاي رشد بالاي

باشد و اينها نسبت به شرکتهايي که نرخ رشد پاييني دارند احتمال تقلب بالاتر دارند.

چنو سنتي و فانتينگ و گوکر ارتباط مثبتي رابين حاشيه سود ناخالص و تقلب نشان ميدهند که اين وسيله

فروشهاي زيادي مي باشد .چن و سنتي دريافتند که شرکتهاي نتقلب داراي نسبتهايو نرخهاي پاييني در

تحقيق بود مقادير فروش آنها زيادي مي باشد و اين نسبت به شرکتهاي غير متقلب مي باشد مقادير پايين اين

نرخها باعث کاهش در آمد مي شود. هر کارمند و تقلب در عموم وجود داشته باشد ما همچنين انتظار داريم

اين ارتباط در زمانيکه د ر سالهاي قبل شرکت در آمدهاي خود رامديرت کرد .بيشتر بود باشد اين بحث

مبني به وجود امدن دومين فرضيه مي شود .شرکتهاي که در آمد زياد دارند بيشتر احتمال دارد که تقلب

کرد ه باشند و اين بيشتر شرکتهاي هستند که سالهاي قبل در آمدهاي خودرا مديرت کرده اند.

۲.۵ اثرات مستقيم مديريت کردن درآمدهاي قبلي و پيش بيني کارشناسان و ميزان بالاي در

آمدهاي دو فرضيه اوليه براساس اين تفکر هستند که شرکتهاي که در سالهاي قبل در آمدهاي خود را

مديريت کرده اند بيشتر احتمال تقلب دارند همچنين اگر بوسيله پيش بيني کارشناسان تحريک شده باشد

علي رغم اين حتي زمانيکه شرکت در سالهاي قبل در آمدهاي خود را مديريت نمي کرد .احتمال تقلب

وجود داشته است و اين در مواجهه باپيش بيني کارشناسان مي باشد.

براي مثال اگر د رآمدهاي واقعي يا به صورت معني دار کمتر از درآمدهاي مورد انتظار باشندوممکن است

نشان دهنده آن باشد که به صورت مناسبي در آمدها مديريت نشده که به سطح دلخواه برسند بنابراين دچار

تقلب مي شوند ما همچنين فرضيه اي رادنبال مي کنيم که پيش بيني کارشناسان اثرات اصلي در تقلب

کردن دارا مي باشد.

فرضيه ۳ شرکتهايي که در سالهاي قبل در آمدهاي خود را مديريت نکردهاند بيشتر احتمال دارد که تقلب

شوند اگر آنها باپيش بيني مالي کارشناسان نيز روبه رو شوند.

فرضيه ۴ شرکتهايي که داراي مديرت در آمدهاي در سالهاي قبل بوده اند بيشتر احتمال تقلب دارند و بيشتر

آها در آمد زيادي را دارند.

شرکتهاي که صورت حسابهاي مالي را دستکار مي کند .بيشتر به خار پيش بيني کارشناسان مي باشد و براي

افزايش در آمدهاي نيز مي باشد وبراي مثال شرکتهاي که صورت حسابهاي خود را دستکاري مي کنند براي

اجتناب ازبدهي در قرار دادها و براي افزايش ميزان سرمايه مي باشد چيزهاي که هدف حسابهاي مي باشد

دارايي هاي ثابت و هزينه هاي در آمد ها مي باشد .

شرکتهاي ه قبلا مورد بحث قرار گرفتند براي دستکاري صورت حسابهاي يا در آمدهارا مديريت کرده يا

دچار تقلب مي شوند و در اثر فشار وتضاد درمديريت درآمدهاي بلي ما انتظار داريم شرکتهاي بيشتر دچار

تقلب شوند زمانيکه آنها در سالهاي قبل درآمدهاي خودرا مديريت کرده اند حسابهاي خود را دستکاري مي

کنند بنابراين فرض مي شود که شرکتهاي که به دلايلي حسابهاي خود را دستکاري کرده اند .بيشتر به خاطر

پيش بيني کارشناسان ويا براي ازدياد درآمد مي باشد. ما انتظار داريم مديريت در آمدها احتمال تقلب و

دستکاري حسابهاي مالي را افزايش مي دهد. حتي زمانيکه آنها افزايش درآمد نداشته باشند ويا اينکه با پيش

بيني کارشناسان رو به رو نباشند برا ين اساس فرضيه بعدي ما شکل مي گيرد.فرضيه ۵ شرکتهاي که پيش

بيني کارشناسي درمورد آنها وجود نداشته و داري درآمد زياد ي نيز نيوده اند نسبت به آنهايي که درسالهاي

قبل در آمدها خود را مديريت کرده اند بيشتر احتمال تقلب را دارا مي باشند.

۳.طرح تحقيق

۳.۱ ساختار تفسير

براي امتحان کردن پديد يا فرضيه مانياز به اندازه گيري حجم ذخاير قبلي داريم که شامل فشار تضاد در

آمدها و محدويتهاي مديريت درآمدها مي باشد هر فرضيه در برگيرنده فشار و تضاد در مديريت درآمدها مي

باشد و اساس آن در نمودار ي است که بوسيله دکو تهيه شده است.

مابيان مي کنيم که فشار تضاد در ذخاير مالي زياد بود و انعطاف پذيري مديريت در آمدها را کاهش مي

دهد براي بيشتر درآمدها يي که درسالهاي قبل مديريت شده اند سپس ما مجموع ذخاير مالي رامثل کل ذخاير

مالي در سه سال قبل از اولين سال تقلب بوسيله که دادن به آنها تعريف مي کنيم.

در جائيکه ذخاير مالي مانند تفاوت بين کل ذخاير ذخاير مالي تخمين برآورد مي شود.در کل ذخاير

j به عنوان درآمد قبل از غير عادي شدن وضعيت منهاي جريان نقدي ذخاير مالي براي شرکت

بيان مي شود و اين با استفاده از مدل متغير جونز است که بوسيله کاسزيک پيشنهاد مي شود که ما t. در سال

j براي همه شرکتهاي که در j براي بدست آوردن , ما پارمترهاي گريسون را درمدل ۳ براي شرکت


مطالب مشابه :


پاسخ به سوالات نرم افزاری و آموزشی

PowerPoint (Advance) (پاورپوينت- پيشرفته) ArcGis سايت ايران هيدرولوژي پايگاه ملي داده هاي علوم
نحوه نگارش پروپوزال

ابرارهاي محاسبات انلاين ايران هيدرولوژي سازمان زمین شناسی اطلس
ساخت AutoRun براي پاورپوينت

مهندسی عمران راه و ساختمان - ساخت AutoRun براي پاورپوينت - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی ( عمران
ليست پاورپوينت هاي روانشناسي

ليست پاورپوينت هاي لیست پایان نامه علوم و تحقیقات آبياري و هيدرولوژي.
ضرورت توسعه روستايي و نقش آن در توسعه ملي رشته کشاورزی

مرکز پایان نامه - پروژ های دانشجویی - ضرورت توسعه روستايي و نقش آن در توسعه ملي رشته
علل فرهنگی فرار از خانه

لیست پایان نامه علوم و تحقیقات آبياري و هيدرولوژي. ليست پاورپوينت هاي
ارتباط بين مديرت در آمدها و تقلب در حسابهاي مالي

مرکز پایان نامه - پروژ های دانشجویی - ارتباط بين مديرت در آمدها و تقلب در حسابهاي مالي
برچسب :