آگهی استخدام کادر اداری در قوه قضائیه ( دادگستری استان فارس )

باسمه تعالي  

«آگهي استخدام کادر اداری در قوه قضائیه – دادگستری استان فارس »   قوه قضائيه در نظر دارد به استناد بند "ب" ماده 211 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه تعداد 217 نفر از افراد واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون و انجام مراحل گزينش براي خدمت در دادگستري کل استان فارس و مراکز ستادي اين دادگستري استخدام نمايد. داوطلبان استخدام براي ثبت نام در آزمون مي توانند از تاريخ 5/6/90 لغايت 19/6/90 به آدرس اينترنتي قوه قضائيه www.modiriat.org و سايت دادگستري استان فارس www.dadfars.ir مراجعه نمايند.         حوزه معاونت اداري مالي دادگستري کل استان فارس    
الف - شرايط عمومي استخدام
-1 تابعيت جمهوري اسلامي ايران .
-2 نداشتن سابقه محکوميت جزائي مؤثر.
-3 عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر.
-4 داشتن توانائي جسمي و رواني متناسب با شغل مورد درخواست و عدم ابتلا به بيماري‌هاي مسري به تشخيص پزشک قانوني يا پزشک معتمد دادگستري جمهوري اسلامي ايران
-5 اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يکي از اديان رسمي مصرّح درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
-6 التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
-7 نداشتن منع استخدامي در دستگاههاي دولتي به موجب آراء مراجع قانوني.

ب - مدارک مورد نياز
-1 فرم تکميل شده درخواست شغل از دادگستري جمهوري اسلامي ايران که پس از ورود اطلاعات داوطلبان از طريق سايت مربوطه اخذ شده باشد.
-2 دوقطعه عکس 4×3 که مشخصات متقاضي در ظهر آن قيد شده باشد.
-3 رسيد بانکي مبني بر پرداخت مبلغ 60000 ريال به حساب شماره 980 خزانه نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران قابل پرداخت درکليه شعب بانک ملي ايران بعنوان حق ثبت نام (براي مشمولين بند 1 قسمت ج- ايثارگران 50% مبلغ مذکور )
-4 تصوير کارت پايان خدمت وظيفه عمومي يا معافيت دائم ( براي آقايان (
-5 تصوير کارت ملي و تمامي صفحات شناسنامه
-6 تصوير آخرين مدرک تحصيلي
-7 تصوير مدارک مندرج در بند 7 قسمت ج
-8 ساير مدارک پيش‌بيني شده در بند 12 قسمت ج (گواهي‌هاي مربوط به افزايش حداکثر سن )
-9 داوطلبان واجد شرايط پس از تکميل فرم ثبت نام از طريق اينترنت مي‌بايد کليه مدارک مشروحه فوق را ضمن اسکن در سيستم رايانه از طريق سايت مذکور حداکثر تا تاريخ 19/6/90 با پست سفارشي به نشاني دادگستري کل استان مورد تقاضا ارسال نمايند (آدرس دادگستري کليه استان‌ها ضميمه مي‌باشد.(
* مدارک صرفاً در پاکت A4 ارسال شود.
به مدارک ناقص و يا مدارکي که بعد از مهلت مقرر به پست تحويل شده باشد و يا بدون ثبت نام در آدرس اينترنتي ارسال شود ترتيب اثرداده نخواهدشد. (وجوه پرداختي و مدارک ارسالي به هيچ وجه مسترد نخواهد شد)

ج - تذکرات:
-1 جانبازان و آزادگان عزيز انقلاب اسلامي و اعضا خانواده معظم (شهداء، مفقودين و جانبازان) به شرط دارابودن شرايط مذکور درآگهي از اولويت مقرر قانوني و امتيازات قانوني برخوردار خواهند بود.
-2 کارکنان قرارداد کار معين دادگستري جمهوري اسلامي ايران حداکثر از 10 امتياز (بابت هر يک سال سابقه خدمت قراردادي 2 امتياز)
* کارکنان قراردادي سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه مشمول اين بند نمي‌باشند.
-3 افراديکه بطور پيوسته با شوراهاي حل اختلاف همکاري داشته‌اند به شرط اشتغال و دارابودن شرايط مندرج در آگهي متناسب با سابقه خدمت حداکثر از 5 امتياز برخوردار خواهند بود. (بابت هر يک سال سابقه خدمت، يک امتياز)
-4 معلولين عادي به شرط دارابودن سايرشرايط مندرج دراين دفترچه از 3% سهميه قانوني بهره‌مند خواهند بود.
-5 بسيجياني که حداقل 4 سال سابقه عضويت فعال و مستمر، درگردان‌هاي عاشورا و الزهرا داشته باشند درشرايط مساوي با ساير داوطلبان غير ايثارگر دراولويت خواهند بود.
-6 داوطلبان بومي در صورت کسب حد نصاب نمره لازم و داشتن شرايط مندرج در آگهي تاسقف 50% مجوزهاي استخدامي مربوطه از اولويت لازم برخوردار مي‌باشند و در اين صورت رقابت در بين افراد بومي همان مناطق انجام خواهد شد. چنانچه نسبت به باقيمانده سهميه، ساير افراد بومي رتبه لازم را در بين کليه افراد کسب کرده باشند امتياز فوق مانع از جذب آنها به ميزان بيشتر از 50% سهميه نخواهد شد.
داوطلبان بومي به افرادي اطلاق مي‌شود که داراي يکي از شرايط بند‌هاي ذيل باشند
• الف - محل تولد آنها با محل جغرافيايي مورد درخواست (استان مورد تقاضا) يکي باشد
• ب - حداقل 2 مقطع از مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه را در استان مورد درخواست گذرانده باشند.
• ج – فرزندان پرسنل نيروهاي مسلح درصورتيکه محل 3 سال از سنوات تحصيلي آنها (اعم از ابتدايي، راهنمايي و يا دبيرستان) با استان مورد تقاضا يکي باشند نيز بومي تلقي مي‌شوند.
-7 مشمولين بندهاي ج - 1 ، 2 ، 3 ،4 ، 5 و 6 ضروريست گواهي لازم را از مراجع ذيصلاح { بنياد شهيد و امور ايثارگران – سازمان بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي – دادگستري مرکز استان (جهت تاييد سوابق قراردادي و فعاليت مستمر در شوراهاي حل اختلاف)- مديريت توانبخشي سازمان بهزيستي و اداره آموزش و پرورش } حسب مورد اخذ و همراه با ساير مدارک ارسال نمايند. ضمناً جانبازان و اعضاي خانواده محترم شهداء درصورت دارابودن کارت شناسايي معتبر از بنياد شهيد و امور ايثارگران تصوير آن را ارسال نموده ، درغيراينصورت گواهي لازم را از بنياد مذکور اخذ و ارسال نمايند.
توضيح اينکه:
فرزندان محترم شهدا، فرزندان جانبازان 50% و بالاتر و فرزندان آزادگاني که حداقل 5 سال سابقه اسارت دارند از شرکت در آزمون معاف مي‌باشند (هماهنگي لازم در اين خصوص قبلاً با بنياد شهيد و امور ايثارگران بعمل آمده است).
-8 به مدارک ارسالي توسط دانشجويان و دارندگان مدارک تحصيلي بالاتر و پايين تر از مقطع تحصيلي اعلام شده در شرايط احراز مشاغل مورد اشاره و همچنين مدارک معادل ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-9 معدل کل داوطلبان در مدرک تحصيلي ارائه شده نبايد از 14 کمتر باشد.
-10 تاريخ فراغت از تحصيل يا ترخيص خدمت نظام وظيفه داوطلبان بايد قبل از مورخه 19/06/1390 باشد و به آن دسته از مدارک تحصيلي يا کارت پايان خدمت که بعد از تاريخ مذکور اخذ شده باشد ترتيب اثر داده نخواهد شد.
-11 داوطلبان استخدام نبايد مستخدم رسمي و يا پيماني دادگستري جمهوري اسلامي ايران و ساير دستگاههاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي باشند.
-12 حداقل سن 20 سال تمام و حداکثر سن براي دارندگان مدرک تحصيلي فوق ديپلم و ليسانس 34 سال (متولدين 19/06/1356 به بعد) و براي دارندگان مدرک تحصيلي فوق ليسانس 35 ســال (متولدين 19/06/1355 به بعد) مي‌باشد.
تبصره: موارد زير به شرط ارائه تائيديه‌هاي معتبر به حداکثر سن مذکور اضافه خواهد شد.
الف- جانبازان داوطلب در اثر مجروحيت در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل به ميزان مدت حضور در جبهه، مدت زمان بستري شدن و يا استراحت پزشکي.
ب- آزادگان از حداکثر سن فوق‌الذکر معاف مي‌باشند.
ج- اعضا خانواده معظم شهداء، مفقودالاثر، جانبازان تا 5 سال.
د-کارکنان قرارداد کارمعين دادگستري جمهوري اسلامي ايران به ميزان سابقه خدمت قراردادي در دستگاه حداکثر 5 سال.
-13 درهرمرحله از مراحل آزمون و استخدام چنانچه عدم صحت اطلاعات اعلام شده توسط داوطلب احراز شود. داوطلب از انجام مراحل بعدي محروم خواهد شد.
-14 مواد آزمون عبارتند از:
الف – آزمون عمومي شامل:
فرهنگ و معارف اسلامي – احکام (رساله عمليه) زبان و ادبيات فارسي –زبان انگليسي
ب- آزمون تخصصي:
سئوالات تخصصي متناسب با رشته شغلي از چهار الي پنج درس اصلي رشته‌هاي تحصيلي مندرج در شرايط احراز آن رشته شغلي خواهد بود.
-15 آزمون چهار مهارت اوليه ICDL شامل (مهارتهاي مباني کامپيوتر، Windows ، Word ، Excel و تايپ ده انگشتي با سرعت حداقل 150 حرف در دقيقه) اين آزمون حداکثر سه ماه پس از پذيرفته شدن در آزمون‌هاي عمومي، تخصصي و مصاحبه انجام مي‌شود.
-16 نظر به اينکه براي اشتغال در برخي از مشاغل نياز به طي دوره آموزش شغلي مي‌باشد، بنابراين پذيرفته‌شدگان موظفند در شش ماهه اول خدمت، دوره مربوطه را با موفقيت طي نمايند.
-17 اشتغال قبول‌شدگان از بدو استخدام در رشته‌ شغلي پذيرفته شده و در منطقه جغرافيايي انتخابي حداقل به مدت ده سال خواهد بود ( در اين مدت امکان ا نتقال و جابجايي وجود نخواهد داشت.) خواهد بود.
* زمان توزيع کارت ورود به جلسه آزمون و تاريخ برگزاري آزمون متعاقباً از طريق سايت www.modiriat.org به اطلاع داوطلبان خواهد رسيد. نگهداري کد رهگيري تا اعلام نتايج آزمون ضروري است.
* اقليت‌هاي ديني ملزم به پاسخگويي به سوالات فرهنگ و معارف اسلامي و احکام نمي‌باشند.    
آدرس ،‌کد پستي و تلفن دادگستري استان فارس
رديف استان آدرس کد پستي تلفن
* فارس شيراز - ميدان شهدا- دادگستري کل استان فارس - طبقه همکف - اداره استخدام و مرخصيها 7137673548 0711-2230500
     
رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي
جنسيت ساير شرايط
مرد زن
3 تقرير نويس 87 فارس: شيراز چهل نفر – کازرون پنج نفر- پاسارگاد، سپيدان و ني‌ريز هر کدام سه نفر- ارسنجان، استهبان، اقليد، خرم بيد، داراب، رستم، فيروزآباد، گراش، لارستان، لامرد، مرودشت و مهر هر کدام دو نفر- بوانات، جويم، دشمن زياري، زرين دشت، سروستان، فراشبند، فسا، کنارتخته و کمارج و مشهد مرغاب هر کدام يک نفر *   دارا بودن دانشنامه ليسانس در يکي از رشته‌هاي تحصيلي: حقوق(بدون گرايش)، علوم قضايي، الهيات و معارف اسلامي (گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي)، زبان و ادبيات فارسي و يا دارا بودن مدرک تحصيلي حوزوي (سطح 2) 4
رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي
جنسيت ساير شرايط
مرد زن
4 حسابدار 19 فارس: شيراز پنج نفر - استهبان، بيضاء، پاسارگاد، جويم، خنج، داراب، دشمن زياري، زرين دشت، شيبکوه، کنارتخته، لامرد، مشهد مرغاب، ممسني و ني ريز هر کدام يک نفر * * دارا بودن دانشنامه ليسانس و يا فوق ليسانس دريکي از رشته‌هاي تحصيلي: مديريت مالي- حسابداري- مديريت بازرگاني 4 و 5
رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي
جنسيت ساير شرايط
مرد زن
12 کاردان شبکه 31 فارس : آباده، اقليد، بوانات، بيرم، بيضاء، پاسارگاد، جره و بالاده، جهرم، جويم، خرم‌بيد، خفر، خنج، داراب، رستم، زرقان، زرين‌دشت، سپيدان، سروستان، شيبکوه، فسا، قيروکارزين، کازرون، کامفيروز، کربال و خرامه، کنارتخته و کمارج، کوار، گراش، لارستان، لامرد، ممسني و مهر هر کدام يک نفر *   دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم در يکي از رشته‌هاي تحصيلي: کاربرد کامپيوتر، علوم کامپيوتر (گرايش نرم افزار و سخت افزار)، نرم افزار سيستم 3
رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي
جنسيت ساير شرايط
مرد زن
14 کارشناس آمار موضوعي 7 فارس: سروستان، جهرم، شيراز، گراش، لامرد، ممسني و نی ریز هرکدام يک نفر *   دارا بودن گواهينامه ليسانس يا فوق ليسانس در يکي از رشته‌هاي تحصيلي: آمار، آمار اقتصادي و اجتماعي، آمار کاربردي، آمار نيروي انساني، آمار بيمه 4 و 5
رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي
جنسيت ساير شرايط
مرد زن
16 کارشناس امور اداري 1 فارس: شيراز يک نفر *   دارابودن دانشنامه ليسانس و يا فوق ليسانس دريکي ازرشته هاي تحصيلي: مديريت دولتي، علوم اداري ، مديريت اداري، مديريت بيمه، مديريت خدمات اداري، مديريت پرسنلي، مديريت سيستم و بهره‌وري، مديريت سيستمها، مديريت بازرگاني 4 و 5
ردیف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي
جنسيت ساير شرايط
مرد زن
19 کارشناس امور تاميني و تربيتي 1 فارس: شيراز يک نفر *   دارابودن دانشنامه ليسانس و يا فوق ليسانس دريکي ازرشته هاي تحصيلي: علوم اجتماعي با گرايش پژوهشگري، مردم شناسي گروه روان‌شناسي با گرايش اصلاح و تربيت، روان‌شناسي تربيتي، کارشناس امور تربيتي و مشاوره روان‌شناسي عمومي   4 و 5
رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي
جنسيت ساير شرايط
مرد زن
20 کارشناس امور سخت‌افزار رايانه 1 فارس: شيراز يک نفر *   دارا بودن دانشنامه ليسانس در رشته تحصيلي: مهندسي کامپيوتر گرايش سخت‌افزار 4
رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي
جنسيت ساير شرايط
مرد زن
28 کارشناس شبکه 2 فارس: شيراز دو نفر *   دارا بودن دانشنامه ليسانس و يا فوق ليسانس يکي از رشته‌هاي تحصيلي: مهندسي کامپيوتر (گرايش سخت افزار)، انفورماتيک، مهندسي سيستم، کاربرد کامپيوتر و آناليز سيستم، علوم کامپيوتر، تجزيه و تحليل سيستم‌ها   4 و 5
رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي
جنسيت ساير شرايط
مرد زن
29 کارشناس مطالعات اجتماعي 3 فارس : شيراز سه نفر *   دارا بودن دانشنامه ليسانس يا فوق ليسانس در يکي از رشته هاي تحصيلي: جمعيت شناسي، مردم شناسي، جامعه شناسي، روان‌شناسي عمومي، مشاوره و راهنمايي، امور تربيتي و مشاوره، مطالعات خانواده 4 و 5
رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي
جنسيت ساير شرايط
مرد زن
30 کارگزين 2 فارس: شيراز دو نفر *   دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم و يا دانشنامه ليسانس دريکي ازرشته هاي تحصيلي: مديريت دولتي، مديريت اداري، علوم اداري، مديريت سيستم‌ها، حسابداري 3 و 4
رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي
جنسيت ساير شرايط
مرد زن
31 ماشين نويس 19 فارس : شيراز سه نفر – استهبان، اقليد، جره و بالاده، جهرم، خرم‌بيد، داراب،‌ دشمن‌زياري، رستم، زرين دشت، سروستان، فراشبند، فسا، کازرون، کربال، لامرد و‌ مشهد مرغاب هر کدام يک نفر   * دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم يا دانشنامه ليسانس در يکي از رشته‌هاي تحصيلي: کاربرد کامپيوتر، علوم کامپيوتر، کاربرد رايانه در امور اداري، کاربرد کامپيوتر در امور مالي، امور دفتري و ماشين‌نويسي و تسلط در مهارت‌هاي هفتگانه ICDL 3
رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي
جنسيت ساير شرايط
مرد زن
32 مامور حراست 1 فارس : شيراز يک نفر *   دارا بودن دانشنامه ليسانس و يا فوق ليسانس در يکي از رشته‌هاي تحصيلي: روانشناسي با گرايش: عمومي، باليني، شخصيت، مشاوره و راهنمايي، تربيتي – مديريت پرسنلي – علوم اجتماعي با گرايش مردم شناسي – علوم سياسي – الهيات و معارف اسلامي (فقه و حقوق) - حقوق قضايي 4 و 5
رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي
جنسيت ساير شرايط
مرد زن
33 متصدي امور دفتري 4 فارس: شيراز چهار نفر *   دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم و يا دانشنامه ليسانس در يکي از رشته‌هاي تحصيلي: مديريت دولتي، مديريت بازرگاني، مديريت پرسنلي، مديريت اداري و علوم اداري 3 و 4
رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي
جنسيت ساير شرايط
مرد زن
35 مسؤول ابلاغ و اجرا 36 فارس : شيراز ده نفر – سروستان دو نفر – ارسنجان، استهبان، بوانات، بيرم، پاسارگاد، جره و بالاده، داراب، دشمن زياري، رستم، شيبکوه، فراشبند، فسا، فيروز‌آباد، قيروکارزين، کازرون، کامفيروز، کربال، کنارتخته، کوار، گراش، لارستان، مرودشت، مشهدمرغاب، ني‌ريز هر کدام يک نفر *   دارابودن گواهينامه فوق ديپلم و يا دانشنامه ليسانس دريکي ازرشته‌هاي تحصيلي: حقوق، الهيات و معارف اسلامي (صرفا گرايش فقه و مباني حقوق اسلامي) 3 و 4
رديف عنوان رشته شغلي تعداد مورد نياز محل جغرافيايي خدمت شرايط احراز طبقه شغلي
جنسيت ساير شرايط
مرد زن
36 مسؤول خدمات اداري 3 فارس : شيراز دو نفر – مهر يک نفر *   دارا بودن گواهينامه فوق ديپلم و يا دانشنامه ليسانس در يکي از رشته‌هاي تحصيلي: مديريت دولتي، مديريت بازرگاني، مديريت پرسنلي، مديريت اداري، مديريت خدمات اداري، علوم اداري، امور اداري و مديريت 3 و 4

جهت ورود به سامانه ثبت نام آزمون استخدامی قوه قضائیه به آدرس زیر مراجعه فرمایید http://95.38.60.169/Home.aspx
 

 


مطالب مشابه :


موضوعات تجربیات مدون فرهنگیان

کارشناس امور اداری تجربیات طراحی سوال گانه مدیریت تجربیات کارشناس اقامه نماز
نمونه تجربیات مدون شده

نمونه تجربیات مدون شده قوانین ومقررات اداری. کارشناس تربیت بدنی اداره آموزش وپرورش
دبیرخانه

امور اداری جهت اتخاذ تقسیم یا استفاده علمی فنی یا اداری از آن اطلاعات و تجربیات به
فرم ارتقای رتبه شغلی

5- رییس امور اداری وتشکیلات مستند سازی تجربیات
مسائل پیرامون کتابخانه های آموزشگاهی

خاطرات و تجربیات یک خاطرات و تجربیات یک کتابدار روستایی و کارشناس امور اداری
استخدام در شرکت راهبرد آمایش سرزمین

تجربیات مرتبط : مدیر کارشناس برنامه ریزی کارمند اداری و امور
آگهی استخدام کادر اداری در قوه قضائیه ( دادگستری استان فارس )

«آگهي استخدام کادر اداری در قوه قضائیه کارشناس امور سخت‌افزار رايانه زیرا در طی تجربیات
آشنايي با طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل (2)

شورای امور اداری و کاردان ، کارشناس و مدیر نیازمند تجربیات و
برچسب :