سیتم های اطلاعاتی (صرافی زاده)(فصل ششم-هفتم)

فصلششم

توسعهسیستمهایاطلاعاتی

 

طراحی و توسعه سیستمهای اطلاعاتی فرآیندی نظامیافته است که سازمانها به شیوههای مختلف آن را جهت پاسخگویی به نیازهای خود طی میکنند.

فرآیند توسعه سیستمهای اطلاعاتی عبارت است از: تشخیص، شناخت فرصتها و محدودیتها، انتخاب راه حل، طراحی و استقرار سیستمها.

مشارکتکنندگاندرتوسعهسیستمهایاطلاعاتی:

•                         ذینفعان: افرادی هستند که مستقیم یا غیرمستقیم به نمایندگی از سوی گروهها یا سازمانها از توسعه سیستم منتفع میشوند.

•                         کاربران سازمانی: افرادی هستند که بطور مستقیم یا غیرمستقیم با سیستم در تعاملاند و از منافع حاصل از آن در انجام امور جاری شغلی و یا نیازهای اطلاعاتی و تصمیم گیری استفاده میکنند. کاربران سازمانی به سه دسته تقسیم میشوند:

1-کاربرانعملیاتی                               2- سرپرستان                               3- مدیران

کاربران عملیاتی تعامل روزانه با سیستم دارند و عملیات سیستم از طریق آنها انجام میشود.سرپرستان، عهده دار نظارت بر اجرای صحیح سیستم هستند و اغلب گروهی از کاربران عملیاتی را اداره میکنند. مدیران معمولاً مستقیماً درگیر یک پروژه توسعه سیستم نمیشوند مگر این که پروژه آنقدر بزرگ و با اهمیت باشد که اثر زیادی بر موسسه داشته باشد.

تحلیلگرانسیستم: تحلیلگران نقش محوری در توسعه سیستمها دارند و در تعامل با سایر عناصر پروژه توسعه سیستم به عهده دارند از جمله:

•                         واقعهنگار: وظیفه آنها کشف جزئیات سیاستهای موسسه و مستندسازی آنهاست

•                         بدعتگذار: به شناخت علل واقعی مشکل کمک میکند و با تکیه بر دانش خود به کاربر کمک میکند تا راههای جدیدی برای راهبری موسسه بیابد.

•                         میانجی: به عنوان رابط میان کاربران و دیگر عناصر پروژه توسعه سیستم، سعی میکند یک وحدت نظر در گروه ایجاد نماید.

•                         رهبرپروژه: در بسیاری از پروژه ها تحلیل گران مدیریت آن را نیز بعهده دارند و لذا ضروریست مسئولانه بر خود کنند و طرح را در راستای اهداف تعیین شده هدایت کنند.

طراحان سیستم: طراح سیستم حلقه ارتباطی بین تحلیلگر و برنامه نویس است و مسئولیتهای زیر را به عهده دارد:

•                         بررسی شیوه ها و اشکال مختلف تکنولوژی به منظور اجرا و توسعه سیستم مورد نظر

•                         مدیریت و کنترل جنبه های فنی سیستم

•                         تعیین ویژگیهای سیستم تعیین شده برای تحلیل گران

 

برنامه نویسان:

برنامه نویس مسئول تبدیل طرح تفضیلی سیستم را به برنامه نرم افزاری بعهده دارد. برنامه نویسان طرح سیستم را دریافت و به تهیه برنامه یا اصلاح برنامه موجود میپردازند.

کارشناسان فنی و تامین کنندگان تجهیزات سیستم:

از جمله متخصصان پایگاه داده ها، کارشناسان ارتباطات، مهندسین نرم افزار و گروه هایی که به تهیه برنامه و تجهیزات اشتغال و به عنوان تدارک کنندگان سیستم شناخته میشوند.

 

آغازتوسعهسیستمهایاطلاعاتی:

شروع توسعه سیستمهای اطلاعاتی میتوانند براساس یک برنامه جامع سازمانی و پشتیبانی از راهبردهای سازمان باشد و یا تنها پشتیبانی از عملیاتی که در گذشته بصورت سنتی انجام میشده است. توسعه سیستمهای اطلاعاتی همچنین میتواند در تمامی سطوح سازمانی به صورت برنامهای و یا غیرمترقبه و براساس یک نیاز آن انجام شود. بیان مشکل، اهداف سیستم مورد نظر، چگونگی انجام بهبود و اینکه چه بخشهایی از سازمان در فرآیند توسعه درگیر خواهند شد و چه نتایج از توسعه سیستم بایستی حاصل شود از ضروریات طرح اولیه است.

فرآیندحیاتسیستمعبارتاستاز:

شناخت – توسعه و طراحی- اجرا- بکارگیری و نگهداری

شناخت: اولین گام در آغاز پروژه توسعه سیستم است. این مرحله با تعریف مسئله آغاز میشود. مشکلاتی از جمله فقدان اطلاعات جهت تصمیم گیری و یا عدم تامین به موقع اطلاعات و عدم پاسخگویی سیستمهای موجود به نیازهای سازمانی، به شروع فرآیند می انجامد. علل نیاز به اطلاعات عبارتند از:

•                         بهبود عملکرد

•                         بهبود جریان اطلاعات

•                         بهبود وضعیت اقتصادی

•                         بهبود نظارت و کنترل

•                         بهبود ارائه خدمات

هرگونه انحرافی در این مرحله میتواند عدم کارکرد صحیح سیستم در حمایت از اهداف سازمانی را به همراه داشته باشد. اگر نتوان در این مرحله در مورد نحوه حل مشکل و امکان پذیری راه حلها به توافق رسید، بهتر است فرآیند را متوقف کرد تا در سایر مراحل مشکل بوجود نیاید.

توسعه: این مرحله با تصمیم گیری در مورد نحوه عملیات بخشهای دستی و کامپیوتری سیستم مورد نظر آغاز میشود و با کسب منابع لازم ادامه مییابد و چنانچه نرم افزارهای مورد نیاز وجود نداشته باشد، به خرید و نصب آنها اقدام میشود. این مرحله شامل مستنداتی است که نحوه کارکرد سیستم اطلاعات را تشریح میکند.یکی دیگر از موارد اساسی این مرحله، طراحی سیستم از نظر فنی به گونه ای است که بتواند در برابر نیازهای آتی، قابلیت تغییر و اصلاح داشته باشد. این مورد را انعطاف پذیری مینامیم.

اجرا (استقرار): اجرا عبارتست از فرآیند عملیاتی نمودن سیستم توسعه یافته در سازمان که شامل مراحل برنامه ریزی آموزش کاربران، تبدیل سیستم قدیم به جدید و پیگیری در جهت عملیاتی نمودن سیستم طراحی شده است. اجرای یک سیستم میتواند تغییرات اساسی در نحوه انجام کار را به همراه داشته باشد.

بکارگیریونگهداری: این مرحله شامل بکارگیری سیستم از سوی کاربران و تلاش در جهت عملیاتی نگهداشتن آن میباشد. از نظر کاربران پذیرش تغییرات در سیستم موجود پذیرفته تر از کارکردن با سیستم جدید است. هرچه از عمر یک سیستم اطلاعاتی در سازمان بیشتر سپری میشود، اعمال تغییرات و پذیرش آن از سوی کاربران مشکلتر است.

 

نگرشهایتوسعهسیستماطلاعاتی:

•                         سیکل حیاتی سنتی سیستم Traditional system life cycle

•                         الگوسازی( نمونه سازی) Protoyping

•                         بستههای کاربردی Application Package

•                         توسعه کاربر نهایی End- user development

هدف سیکل حیاتی سنتی سیستم نظارت و کنترل بر فرآیندها، طراحی و توسعه سیستم و اطمینان از پاسخگویی سیستم طراحی شده به نیازها میباشد. این نگرش به چهار مرحله اصلی تقسیم میشوند:

الف) شناخت: این مرحله غالباً با یک نیاز آغاز میشود که به شیوههای متفاوت از سوی سازمان ابراز میشود.

ب) مطالعهامکانسنجی: مطالعه و بررسی میزان پاسخگویی راه حل پیشنهادی به نیازهای کاربران، منابع مورد نیاز، هزینه ها، منافع و امکان بکارگیری آن از سوی سازمان است که از سه جنبه انجام میشود:

1- امکانسنجیاقتصادی                                2- امکانسنجیفنی                    3- امکانسنجیعملیات

گزارشامکانسنجی: این گزارش نتیجه ی تلاشهای تحلیل گران را در مرحله شناخت سیستم نشان میدهد که بر اساس یافته های تحلیل گران به دو شکل گزارش کلی( خاص مدیران ارشد) و گزارش تفصیلی (برای کارشناسان) تهیه میشود.

ج) طرحپروژه: منظور از تهیه طرح پروژه، آگاهی از فعالیتها و اقدامات یک پروژه و کنترل کلیه فعالیتهای آن است. طرح پروژه شامل موارد زیر میباشد:

1- مقدمه      2- مراحل فعالیتها       3-  طرح سازمان  پروژه         4- طرح پرسنلی           5- طرح منابع             6- بودجه   

 7- بررسی و گزارش      8- طرح آموزشی   9- طرح مستندسازی    10- طرح آزمایش   11- طرح تغییر    12- طرح استقرار

د) طراحیوتوسعه: این مرحله شامل ایجاد نرم افزار مورد نظر به همراه نصب سخت افزارها به منظور تحقق اهداف بیان شده در مشخصات عملکردی به برنامه های کامپیوتری و به بکارگیری تجهیزات سخت افزاری امکانپذیر میشود.

ه) برنامه نویسی: برنامه نویسی به ایجاد کدهای کامپیوتری که بتواند محاسبات، جمع آوری داده و ایجاد گزارشات را انجام دهد می پردازد که شامل کدگذاری همان مفهومی است که اغلب آن را به برنامه نویسی میشناسند. آزمون به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح و منطقی برنامه به اجرا در میآید و مستندات شامل ویژگیهای فنی سیستم، فرضیات در تهیه برنامه و نیز زبان انتخاب در نگارش نرم افزار است.

و) تبدیلسیستم: پس از آمادگی کاربران و زمینه سازی لازم جهت استقرار سیستم، فرآیند جایگزینی سیستم جدید به جای سیستم قدیم انجام می پذیرد. این تبدیل سیستم به سه روش یکباره، موازی و بخشی انجام میشود. در روش یکباره، پس از آماده شدن سیستم و با توجه به برنامه استقرار در یک زمان مقرر، سیستم قدیم کنار گذاشته شده و سیستم جدید به کار گرفته میشود. در روش موازی، سیستم طراحی شده به موازات سیستم قدیم به کار گرفته میشود و تا زمانی که از عملکرد سیستم جدید اطمینان حاصل نگردد، سیستم قدیم کماکان عملیاتی میباشد. در روش بخشی، میتوان سیستمهای فرعی را با عملکرد مشخص جدا نموده و علی رغم آگاهی از ارتباط سیستمهای فرعی هر بخش را به طور مجزا بر اساس الویتها و ویژگیهای آنها مستقر نمود.

ز) آزمونپذیرشسیستم( ارزیابی): بکارگیری سیستم از سوی کاربران و ارزیابی نتایج حاصل از اثرات این است که آیا سیستم طراحی شده با نیازهای حاصل از اجرای این مرحله، میزان تغییرات لازم در سیستم و یا تطبیق سیستم با نیازهای سازمان را نشان میدهد.

ح) اصلاحونگهداری: تداوم عملیات یک سیستم مستلزم اطمینان از کارایی و عملکرد صحیح سیستم در طی زمان بکارگیری است. نگهداری فرآیند اعمال اصلاحات در سیستم در طی زمان است.

 

الگوسازی (نمونهسازی):

الگوسازی، فرآیند ساخت مدلی است که ویژگیهای کالا یا خدمات مورد نظر و یا سیستم مورد نظر را نشان دهد.  سیستمهای اطلاعاتی، نمونهسازی در مواردی مورد بهره برداری قرار میگیرد که تعیین و بیان نیازها بطور دقیق و شفاف امکانپذیر نباشد. مدلسازی فرآیندی است پویا که به کاربران این فرصت را میدهد که مدل اولیه را مشاهده و یا آن را بکار گیرند و به ارزیابی آن بپردازند.

هدف از نمونه سازی، کاهش زمان توسعه سیستم است. اهداف نمونه سازی عبارتند از:

•                         کاهش زمان دسترسی کاربر به سیستم قبل از اتمام مرحله طراحی

•                         ارائه بازخور سریع از سوی کاربر به طراح

•                         کمک به پاسخگویی به نیازهای کاربران با حداقل اشتباهات

•                         ارتقاء درک طراح  و کاربر از آنچه سیستم بایستی انجام دهد

•                         درگیر کردن کاربر در تحلیل و طراحی سیستم

 

کارکردهاینمونه سازی:

•                         جمع آوری نیازها

•                         کمک به تعیین نیازها

•                         نشان دادن این که شکل گیری سیستم امکانپذیر است

•                         جلب توجه در مورد سیستم پیشنهادی

طراحان سیستم از نمونه سازی به دو منظور استفاده میکنند:

•                         فرآیند مستقل در توسعه سیستمها: از این منظر نمونه سازی به عنوان نگرشی جایگزین دیگر روشهای سیستم مانند SSADM و یا توسعه کاربر نهایی تلقی میشود و هدف توسعه سیستم با رویکرد نمونه سازی است.

•                         تسهیل فرآیند تعیین نیازها: در نمونه سازی میتوان نیازهای کاربران را به طور کامل و طی مراحل مختلف دریافت کرد. پس از تایید نمونه، طراحان بایستی از ابزارها و قابلیت های فنی لازم در جهت تکمیل سیستم بهره گیرند.

 

گامهاینمونه سازی:

•                         تعیین نیازهای اصلی کاربران

•                         ایجاد نمونه اولیه بر اساس نظرات کاربران

•                         استفاده کاربر از نمونه و ارائه نظرات و پیشنهادات

•                         بررسی و اصلاح و توسعه نمونه بر اساس نظرات

•                         گامهای 3 و 4 تا آنجایی تکرار میشود و ادامه مییابدکه ساختار سیستم نهایی بین طراح و کاربر توافق شود

•                         طراحی سیستم نهایی

 

مزایاینمونه سازی:

•                         ترغیب کارکنان دانشی به مشارکت فعال

•                         کمک به حل تعارضات بین کارکنان دانشی

•                         نمونه احساسی از سیستم نهایی را به کارکنان دانشی منتقل میکند

•                         کمک به تعیین امکان سنجی فنی

•                         کمک به ارائه ایدهای از سیستم پیشنهادی

 

محدودیتهاینمونه سازی:

•                         نمونه میتواند هیچ یک از ابعاد عملکردی سیستم را تحت شرایط عملیاتی ارائه ننماید

•                         نادیده گرفتن آزمون و مستندسازی صحیح سیستم از سوی طراحان سیستم

 

بسته هاینرم افزاری:

شرکتهای نرم افزاری سرمایه گذاری قابل توجهی بر شناخت نیازهای کاربران انجام میدهند و هدفشان ارائه سیستمی است که با نیازهای عام موسسات سازگاری داشته باشد که به تدریج توسعه یافته و بسته های نرم افزاری با بخشهای عملکردی خاص را تولید میکنند. بسته های نرم افزاری امروزه پاسخگوی نیازهای موسسات از نظر یک سیستم اطلاعات مدیریت میباشند. خرید بستههای نرم افزاری از سوی موسسات، زمان تهیه و بکارگیری سیستم را کاهش میدهد که از نظر هزینه به نفع موسسه است.

توسعهکاربرنهایی:

توسعه کاربر نهایی شکلی از محاسبات کاربر نهایی است که در آن کاربران به توسعه برنامه های مورد نیاز خود می پردازند. ابزارهای خاص توسعه کاربر نهایی شامل صفحات گسترده، سیستمهای مدیریت پایگاه داده ها، زبانهای نسل چهارم و نرم افزارهای تحلیل داده است.

نتیجه گیریازچهارنگرش:

همانگونه که ملاحظه شد، هر یک از روشهای ارائه شده تاکید خاصی بر فرآیند و نحوه انجام کار داشت. جدول زیر مقایسه چهار روش بکارگیری سیستمهای اطلاعاتی را نشان میدهد.

 

 


مطالب مشابه :


تکذيب دو خبر در رابطه با دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد

ف» در دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد به نقل از حاج آقا عسکري رئيس مرکز بزرگ اسلامي ... امام حسين(ع) با دستور مسئولان دانشگاه آزاد مهاباد در سايت بازتاب آنلاين، پايگاه ... در گزارش ارسالي، مسئول بسيج دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد و دفتر
اساتید گروه عمران دانشگاه آزاد مهاباد

siavash darbani - اساتید گروه عمران دانشگاه آزاد مهاباد - ... دانشجوی دکتری. 4. رضا ميلانچيان. عمران. کارشناسی ارشد ... سامانه دانشجویان وکاربران · حقوق من وتو
تصویر دوره دانشجویی امیر پاکدل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

تصویر خاطره انگیز امیر پاکدل در دوره دانشجویی اش در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد منتشر شد ... این تصویر در ... در آن زمان مسئول روابط عمومی واحد مهاباد آقای "فریدالدین صدقی" بود ... این عکس ... سامانه ارسال پیامک انبوه/ بهین پیام · وبلاگ نویسان
اساتید گروه برق و الکترونیک دانشگاه آزاد مهاباد

siavash darbani - اساتید گروه برق و الکترونیک دانشگاه آزاد مهاباد - ... دانشجوی دکتری. ----------------------. --------------------. 2 ... سامانه دانشجویان وکاربران · حقوق من وتو
سیتم های اطلاعاتی (صرافی زاده)(فصل ششم-هفتم)

دانشجویان مدیریت دانشگاه آزاد مهاباد - سیتم های اطلاعاتی (صرافی زاده)(فصل ششم- هفتم) - - دانشجویان ... سیکل حیاتی سنتی سیستم Traditional system life cycle.
سیتم های اطلاعاتی (صرافی زاده)(چهارم-پنجم)

دانشجویان مدیریت دانشگاه آزاد مهاباد - سیتم های اطلاعاتی (صرافی ... در شبکه محلی یک سایت رایانهای وجود دارد که یک سری رایانه PC را به یک سری تجهیزات وصل میکند
راهنماي نگارش پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و رساله هاي دكتري (كليه رشته ها)

دانشجویان مدیریت دانشگاه آزاد مهاباد - راهنماي نگارش پايان نامه هاي كارشناسي ارشد و ... معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان ..... اصفهان، گزارش علمي شماره 33
سیستم اطلاع رسانی نمرات

سایت دانشگاه آزاد مهاباد ... سیستم جامع مکانیزاسیون دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد. ... و دانشجوياني که از طريق شبکه خارجي وارد سايت شده باشند ميتوانند نمرات خود را از اين
اساتید گروه معماری دانشگاه آزاد مهاباد

siavash darbani - اساتید گروه معماری دانشگاه آزاد مهاباد - ... دانشگاه پیام نور مهاباد · سامانه دانشجویان وکاربران · حقوق من وتو · مرکز آزمون دانشگاه آزاد آرشیو پیوندهای
انجمن علمی پرستاری دانشگاه آزاد مهاباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد-سرپرست کلاسهای آموزشی. آخرين مطالب ... تا شما عزیزان راحت تر بتوانید روی سایت از آخرین وضعیت کلاسها مطلع شوید. با تشکر کریم
برچسب :