آخرين بخشنامه در مورد افزايش حقوق و دستمزد 1386

آخرين بخشنامه در موردافزايش حقوق و دستمزد 1386 <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بدينوسيله آخرينتغييرات سطح دستمزد، حق بيمه و ماليات حقوق كاركنان براي سال 1386 را به شرح زير بهاستحضار مي‌رساند

حداقل دستمزد                                                                                 
از ابتداي سال 1386، بموجب مصوبه شوراي عالي كار، حداقل دستمزد روزانه از مبلغ 50.000 ريال، به مبلغ  61.000 ريال در روز در مورد كارگران مشمول قانون كار افزايش يافته است. بعلاوه ساير سطوح مزدي نيز به ميزان ده درصد افزايش مي‌يابد مشروط بر آنكه مزد روزانه از مبلغ 61.000 ريال فوق كمتر نگردد.
    
به ازاء يكسال سابقه كار يا گذشت يكسال از دريافت آخرين پايه سنوات، روزانه  1.250  ريال به عنوان پايه سنوات تعلق مي‌گيرد.
بن كالاهاي اساسي براي تمام كارگران (اعم از مجرد و متأهل) مبلغ 100.000 ريال در ماه است. با توجه به حداقل دستمزد روزانه در سال 1386، حق اولاد به ازاء يك فرزند مبلغ 183.000 ريال و براي دو فرزند، مبلغ 366.000 ريال (سقف قابل پرداخت) خواهد بود.
        
حق مسكن ماهانه كارگران بدون تغيير نسبت به سال 1385، مبلغ 100.000 ريال تعيين شده است.

 حق بيمه         
به موجب مصوبه شورايعالي تأمين اجتماعي، حداكثر حقوق روزانه مشمول كسر حق بيمه در سال 1386، معادل مبلغ 366.000 ريال اعلام شده است. در نتيجه سقف كسر حق بيمه در ماههاي 30 روزه معادل 10.980.000 ريال و در ماههاي 31 روزه معادل 11.346.000 ريال خواهد بود.

 خلاصه موارد فوق در جدول شماره ( 1 )پيوست آورده شده است.

ماليات حقوق     
از ابتداي سال 1386، تا ميزان 2.270.000 ريال حقوق ماهيانه (27.240.000 ريال در سال) از پرداخت ماليات معاف مي‌باشد.

 جدول حداقل دستمزد مصوب شورايعالي كار

 

1386

1385

ريال

ريال

حداقل دستمزد روزانه كارگران

61.000

50.000

حداقل دستمزد ماهانه (ماه سي روزه)

1.830.000

1.500.000

پايه سنوات روزانه براي كارگران داراي يكسال سابقه كار، روزانه

1.250

1.250

ميزان افزايش ساير سطوح دستمزد (روزانه)

* 10%

10% + 5.000

حق اولاد به ازاء يك فرزند

183.000

150.000

حق اولاد به ازاء دو فرزند (حداكثر قابل پرداخت)

366.000

300.000

بن كالاي اساسي (مجرد، متاهل و معيل)

100.000

100.000

حق مسكن ماهانه كارگران (مجرد، متاهل و معيل)

100.000

100.000

حداكثر مزد مبناي‌ كسر حق‌ بيمه (مصوبه‌ شورايعالي‌تامين اجتماعي) به‌ طور روزانه

366.000

254.500

معافيت ماهيانه ماليات حقوق كاركنان بخش غيردولتي

2.270.000

2.160.000

* مشروط بر آنكه مزد روزانه از مبلغ 61.000 ريال كمتر نگردد.


مطالب مشابه :


سئولات وپاسخ فرم های ارزیابی کارکنان

همه چیز را همگان دانند - سئولات وپاسخ فرم های ارزیابی کارکنان - و همگان هنوز از مادر نزاده
ارتباطات سازمانی موثر در مدیریت

روش های ارزیابی وری و رضامندی کارکنان و ذینفع سئولات و صدها سئوال دیگری
روش ارزيابي متوازن BSC(رويكرد جديد استراتژي مديريت)

پاسخ به سئولات هستند آنان به ارزیابی عملکرد مدیریت مهارت و تخصص کارکنان
نمونه سوالات اصول حسابداری 2 و حسابداری صنعتی

21/12 پرداخت هزینه حقوق کارکنان دایره موادغذایی 12- م.کالای پایان دوره شعبه 200/000 ارزیابی شده
آخرين بخشنامه در مورد افزايش حقوق و دستمزد 1386

پاسخ به سئولات موضوعات ارزیابی متوازن (bsc) موضو عات
کار کردن در بخش محیط زیست در کانادا

سئولات متداول 530414 نفر کارکنان مشاغلی مانند ارزیابی کارآیی انرژی منازل و اندازه
نمونه سوالات آموزش حرفه و فن سوم راهنمایی 1 تا 4

11- چگونگی ارزیابی فرضیه ها را به طور 23- کارکنان بخش رادیولژی در هنگام کار باید به چه
برچسب :