صورتجلسه كارگاه 1

بسمه تعالي

فرم ارزشيابي فعاليت

ابلاغ مربوط به ضمن خدمت گروه هاي آموزشي با همكاري معاونت پژوهشي

جلسه ساعت 17/45 در تاريخ 93/18/8 با ذكر صلوات وبا حضور فعال اعضا گروه تشكيل شد .فرم ارزيابي فعاليت در طول سال وموارد امتياز آن كه شامل

1-شركت فعال در جلسات گروه

2- شركت فعال در جلسات كارگاهي

3-توليد محتواي الكترونيكي

4-ارايه سؤالات استاندارد بر اساس فرم ارزيابي

5-ارايه طرح درس نوين

مورد بحث وتبادل نظر قرار گرفت واز همكاران براي انتخاب موضوعات جلسات كارگاهي نظرخواهي شدوبر طبق نظر آنها موضوع جلسات كارگاهي مشخص شد.در پايان جلسه آقاي دكتر آزادي از جلسه بازديد كردندومواردي در رابطه با چگونگي انجام دادن پزوهش وچاپ مقاله وشرايط كسب نمره ضمن خدمت از اين جلسات را براي همكاران توضيح دادند.


مطالب مشابه :


نمونه صورتجلسات شركت ها(دانلود صورتجلسه شركت ها)pdf

بانک اطلاعات حسابداری حاسب ملی-واحدآموزش - نمونه صورتجلسات شركت ها(دانلود صورتجلسه شركت ها
دانلود نمونه فرم انواع قراردادهای پیمانکاری جزء

مشاهده صفحه دانلود نمونه فرم انواع کارها و صورت مجالس کارگاهی، صورتجلسه های
صورتجلسه تحویل زمین

امور قراردادها - صورتجلسه تحویل زمین - کارشناس پیمان - سیکل چرخشی صورتجلسه کارگاهی مقادیر
صورتجلسه كارگاه 1

فرم ارزشيابي 22 pm " >تشکیل جلسه کارگاهی 11/12/93; 6 am " >صورتجلسه كارگاه 2;
نمونه فرمهای دفتر فنی پیمانکاری

وبسایت مهندس عالی زاده - نمونه فرمهای دفتر فنی پیمانکاری - وبسایت شخصی مهندس عالی زاده
فصلنامه مهندسان مشاور - پائیز 1392 - شماره 61

برای دریافت فایل pdf فصلنامه و فرم اشتراک به کارها و صورت مجالس کارگاهی، صورتجلسه های
نمونه فرمهای دفتر فنی پیمانکاری

مهندسی عمران راه و ساختمان - نمونه فرمهای دفتر فنی پیمانکاری - ایجاد ارتقاء دانش فنی مهندسی
تغییر در قیمت فصلنامه مهندس مشاور

فرم اشتراک عالیه و نظارت کارگاهی، آنالیز قیمت و صورت مجالس کارگاهی، صورتجلسه های
برچسب :