پرسشنامه استاندارد جو سازمانی (ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ)

پرسشنامه استاندارد جو سازمانی(ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ)

 

پرسشنامه استاندارد جو سازمانی ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ[1] 1989 که شامل 20 گویه و پنج مولفه (وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ اﻫﺪاف، وﺿﻮح و روﺷﻨﻲ ﻧﻘﺶ، رﺿﺎﻳﺖ از ﭘﺎداش، رﺿﺎﻳﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ روي روﻳﻪﻫﺎ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ ارﺗﺒﺎﻃﺎت) می باشد.


شامل:

توضیحات ابزاری

جدول سوالات پرسشنامه به تفکیک ابعاد پرسشنامه

شیوه نمره گذاری و تفسیر نتایج

روایی و پایایی

منابع


راهنمای خرید پرسشنامه از سایت[1]. Sussmaan L and Deep S.


مطالب مشابه :


پرسشنامه جو سازمانی «هالپین و کرافت»

مشاوره و روانشناسی دانشگاه شبستر - پرسشنامه جو سازمانی «هالپین و کرافت» - بانک جامع نمونه
پرسشنامه جو سازمانی

بی رمان - پرسشنامه جو سازمانی - رمانها و ترانه های ایرانی | خارجی
پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه Innovative organizational climate questionnaire این پرسشنامه شامل 24 جمله توصیفی در
پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه

پرسشنامه توصیف جو سازمانی- مدرسه Describe the organizational climate questionnaire ساخته شده توسط : علی اجاقی (1377)
پرسشنامه استاندارد جو سازمانی (ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دﻳﭗ)

موسسه فرهنگی پژوهشی دریای دانش قائم - پرسشنامه استاندارد جو سازمانی (ﻻﻳﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم
49 نظریه " لیتوین و استرینجر" George Litwin & Robert Stringer ارتباط بین رهبر و جو سازمانی

49 نظریه " لیتوین و استرینجر" George Litwin & Robert Stringer در مورد ارتباط بین رهبر و جو سازمانی
فهرستي از پرسشنامه هاي موجود به تفكيك موضوع

پرسشنامه توصیف جو سازمانی- پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و
پرسشنامه شاخص های جو سازمانی هالپین و کرافت

موسسه فرهنگی پژوهشی دریای دانش قائم - پرسشنامه شاخص های جو سازمانی هالپین و کرافت -
پرسشنامه ها INVENTORY یا آزمون ها (روانسنجی)

پرسشنامه ها. Questionnaires. پرسشنامه پنج عاملی شخصیت NEO (N.E.O) Personality Inventory Revised . پرسشنامه 16 عاملی کتل
برچسب :