آزمونك شماره 2 سري جديد آزمون هاي رواني (زمينه هاي كاربردي)

سئوالات فصل دوم: زمینه های کاربردی

 

1- سایکو تکنیک عبارت است از:

1) استفاده از آزمون ها برای گزینش دانش  آموزان یا دانشجویان در دانشگاه ها.

2) مجموعه آزمون هایی که با آنها استعداد افراد را اندازه گیری میکنند.

3) مجموعه رو شهایی که آنها را در مورد متغیر های مستقل و وابسته به کار میبریم.

4) مجموعه شیوه هایی که ویژگی های روانی را از حالت کیفی به حالت کمی در می آورند.

2- براساس نتایج آزمونها در زمینه نظامی راهنمایی و آموزش سربازان در جنگ جهانی اول بر حسب............ امکان پذیر بود.

1) استعداد اختصاصی

2) علایق

3) توانایی فردی

4) شخصیت

3- کدام گزینه زیر از کاربرد های غیر مستقیم  علم روانشناسی  است؟

1) ایجاد مساعد ترین موقعیت کار

2) انطباق ابزار با کارگر

3) ایجاد محیطی شاد و با انگیزه

4) استفاده از روانشناسی تفاوت فردی در روابط انسانی

4- در تمام زمینه ها اضافه شدن آزمون ها به روش های سنتی تشخیص سبب................ می شود.

1) افزایش پایایی

2) کاهش روایی

3) تاثیر استفاده ازآ زمون ها یکسان  است

4) افزایش روایی

5- کدام گزینه زیر از موارد اساسی و پایه ای در کاربر آزمون ها نمی باشد؟

1) پی بردن به تفاوت ها

2) ارائه یک راه حل قطعی

3) استفاده از نتایج عملی آزمون

4) انفرادی کردن کار ها

 

 

 

با آرزوي موفقيتهاي بيشتر...


مطالب مشابه :


جعبه ی لایتنر لغات زبان انگلیسی تخصصی مهندسی عمران

سایت انتخاب واحد ویژه ی کنکور کارشناسی ارشد نیز توسط سایکو تهیه شده و
منابع کارشناسی ارشد روان شناسی و مشاوره 1392

منابع کارشناسی ارشد روان شناسی و مشاوره 1392 - سایکو پرس. دائره وب سایت رسمی انتشارات
سیستم های نرم افزاری کوچک غذا یی:

سایت آزمون ارشد دانشگاه این ابزار با توجه به رشد و روند کشت سو دوموناس سایکو تو لرانت
آشنایی با خانواده زنبورها...

کارشناسی ارشد. سایت جامع علوم سایکو. سایت دکتر
آزمونك شماره 2 سري جديد آزمون هاي رواني (زمينه هاي كاربردي)

وبلاگ حاضر، ویژه داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد مشاوره از سایت موسسات نام سایکو تکنیک
برچسب :