دکتر مهرداد محرم زاده


سوابق تحصيلي : دیپلم اقتصادو علوم اجتماعی :دبیرستان طالقانی مشکین شهر در سال 1362 کارشناسی تربیت بدنی : دانشگاه اصفهان 1367 کارشناسی ارشد تربیت بدنی : دانشگاه تهران، 1370 دكتراي مدیریت و برنامه ریزی در تربیت بدنی Ph.D. : دانشگاه تهران، 1376 آشنايي با زبانهاي خارجي : انگلیسی – روسی – ترکی استانبولی سوابق خدمت دانشگاهي و غيردانشگاهي : 1- عضو هیئت علمی و رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه پیام نور اردبیل طی سال های 1370 - 1372 2- عضو هیئت علمی و مدیر گروه تربیت بدنی دانشگاه اورميه طی سال های 1374- 1376 و سال های 1382-1383 3 - عضو هیئت علمی دانشکده تربیت بدنی دانشگاه ارومیه 4-قائم مقام اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی با مجوز دانشگاه ارومیه 5-رئیس دانشگاه پیام نور مشکین شهر 6-رئیس دانشگاه جامع علمی – کاربردی استان آذربایجان غربی 7- مشاور مدیر کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی در امور تحقیقات و عضو شورای پژوهش و عضو اتاق فکر اداره کل 8-عضو شورای پژوهش و فن آوری استان آذربایجان غربی 9-رئیس کمیته تدوین برنامه درسی دوره کاردانی علمی –کاربردی مدیریت تربیت بدنی 10-عضو شورای انتشارات دانشگاه ارومیه 11- عضو هیئت تحریریه مجله پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 12- مشاور تربیت بدنی بنیاد مستضعفان و جانبازان استان آذربایجان غربی 13- رئیس هیئت شطرنج استان آذربایجان غربی 14- رئیس انجمن های والیبال و جودوی دانشگاه ارومیه 15- عضو هیئت تحریریه نشریه علمی پژوهشی پژوهشکده وزارت علوم تحقیقات و فناوری 16- عضو انجمن بین المللی ECSS ( انجمن اروپایی علوم ورزشی ) 17- عضو انجمن بین المللی Sport marketing( بازاریابی ورزشی ) 18- دارای کارت های مربیگری و داوری در رشته های ورزشی والیبال ، دو ومیدانی ، آمادگی جسمانی ، بدمینتون ،فوتبال و شطرنج 19- عضو انجمن تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران 20- عضو شورای انتشارات جهاد دانشگاهی آذربایجان غربی 21- عضو هیئت رئیسه ، هیئت علمی و اجرایی کنگره های بین المللی در علوم ورزشی به ویژه مدیریت ورزشی سوابق آموزشي (تدريس) : تدريس دروس زير در دانشگاه ارومیه (دوره‎هاي کارشناسی و كارشناسي ارشد) : 1ـ زبان تخصصی 1 و 2 2 ـ مدیریت سازمانهای ورزشی 3 ـ مبانی روانی اجتماعی 4 ـ والیبال 1 5- والیبال 2 6 ـ تربیت بدنی عمومی1 7 ـ تربیت بدنی عمومی 2 8- تمرین دبیری 9- زبان تخصصی (ارشد) 10- مدیریت و برنامه ریزی ورزشی ( ارشد) 11- روانشناسی مربیگری 12- تئوری های مدیریت (ارشد) 13- مطالعه موردی (ارشد) 14- تئوری های مربیگری 15- اصول و مبانی مدیریت سازمانهای ورزشی (ارشد) 16- مدیریت بازاریابی ورزشی 17- سمینار ( ارشد) 18- کارورزی ( ارشد) 19- شطرنج 20- روانشناسی کودک و نوجوان 21- مبانی مدیریت ورزشی (ارشد) 22- روش تحقیق در مدیریت ورزشی (ارشد) 23- اصول و مبانی تربیت بدنی 24- روانشناسی ورزشی 25- ارتباطات در ورزش 26- حقوق ورزشی 27- تجزیه و تحلیل سیستم ها و بهبود روش ها 28- مدیریت رفتار سازمانی 29- اصول مدیریت و سرپرستی 30- مدیریت عمومی کتاب های تالیفی چاپ شده : 1- مدیریت سازمانهای ورزشی 2- مبانی روانی – اجتماعی در تربیت بدنی 3- تئوری های مدیریت 4- مدیریت بازاریابی ورزشی 5- مدیریت مشارکتی در سازمان های ورزشی 6- اصول و مبانی گردشگری ورزشی 7 مدیریت ارتباطات ورزشی ترجمه کتاب های : 1- تئوری های مربیگری ( زیر چاپ ) 2- تئوری های توریسم و توریسم ورزشی ( زیر چاپ ) مقالات چاپ شده علمي – پژوهشي : 1- بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان دانشگاه ارومیه و تهیه نورم امتحانی- مجله علمی پژوهشی حرکت دانشگاه تهران - بهار 79- دکترمهرداد محرم زاده - دکتر حسن محمد زاده 2- بررسی ومقایسه تاثیر برنامه تمرینی PRT بر روی استرس و عوامل آمادگی جسمانی و حرکتی دانشجویان - مجله علمی پژوهشی حرکت- دانشگاه تهران- بهار 81 - دکتر مهرداد محرم زاده 3- بررسی تأثیر عامل های بیوگرافی در اثر بخشی سبک های مدیریتی مدیران دانشکده ها و گروههای تربیت بدنی دانشگاههای ایران- نشریه علمی - پژوهشی "المپیک" - بهار و تابستان81- دکتر مهرداد محرم زاده 4- بررسی منابع و عوامل تنیدگی شغلی در مربیان ورزشی آذربایجان غربی- نشریه علمی - پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی" – زمستان85 - دکتر مهرداد محرم زاده - ابوالقاسم رجائیان 5- مقایسه شیوه های بازاریابی ورزش دانشگاهی کشور های ایران و ترکیه- فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی – پاییز 85 - دکتر مهرداد محرم زاده 6- مطالعه تطبیقی روش های درآمد زایی فدراسیون کاراته کشور های ایران و ژاپن - نشریه علمی - پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی " – زمستان86 - امیر قیامی راد - دکتر مهرداد محرم زاده 7- بررسی عوامل انگیزشی نیرو های داوطلبی در ورزش دانشگاهی - نشریه علمی - پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی " – تابستان87 - دکتر مهرداد محرم زاده- محمد صادق افروزه 8- بررسی رابطه عوامل سازمانی(ساختار و تکنولوژی) سازمان تربیت بدنی کشور با استراتژی مدیریت دانش (KM) - نشریه علمی - پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی" - پاییز87- دکتر میر حسن سید عامری- کیوان عرضه - دکتر مهرداد محرم زاده 9- بررسی تطبیقی نقش عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندکاران ورزش ایران و استرالیا - مجله علمی پژوهشی حرکت- دانشگاه تهران – بهار 87-امیر قیامی راد- دکتر مهرداد محرم زاده 10- رابطه دیدگاه مدیران ورزشی و مدیران گردشگری کشور و عوامل گردشگری ورزشی در ایران - علمی - پژوهشی "المپیک" – تابستان 87- امیر قیامی راد،- دکتر مهرداد محرم زاده - باقر حسین پور 11- تأثیر نظام ارتباطات سازمانی بر تعارض در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی - علمی - پژوهشی "المپیک" - بهار88 - حسام اشراقی، - دکتر میرمحمد کاشف - دکتر مهرداد محرم زاده 12- The study of Applying the Situational Management - مجله علمی پژوهشی حرکت- دانشگاه تهران- تابستان 2004 - دکتر مهرداد محرم زاده 13- بررسی راهکارهای بازار یابی برای ترویج و توسعه رشته های ورزشی در ایران - مجله علمی پژوهشی حرکت- دانشگاه تهران – بهار 88- امیر قیامی راد- دکتر مهرداد محرم زاده 14- انگیزش،رضایت مندی و تحلیل رفتگی داوطلبان در ورزش - مجله علمی پژوهشی حرکت- دانشگاه تهران - گواهی چاپ - دکتر مهرداد محرم زاده 15- مقايسه تأثير بازخورد آزمودني مدار و مربي مدار (پس از کوشش هاي درست و نادرست) بر عملکرد و يادگيري مهارت هاي حرکتي - نشریه علمی - پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی" - بهار 88- مهديه قره لر - دکتر حسن محمد زاده - دکتر مهرداد محرم زاده 16- بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و استقرار مدیریت دانایی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی – نشریه علمی - پژوهشی "المپیک" – زمستان 88- دکتر مهرداد محرم زاده - دکتر میر حسن سید عامری - فریده اسدی 17- رابطه سرمايه اجتماعي و کارآفريني سازماني در اداره کل تربيت بدني استان آذربايجان غربي نشریه علمی - پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی" - بهار 89- دکتر مهرد اد محرم زاده دکتر ميرمحمد کاشف - شيما بهنوش 18 - ارتباط عوامل خود کارآمدی (عمومی و تخصصی ) با متغییر های شخصی دبیران تربیت بدنی آذربایجان غربی - نشریه علمی- پژوهشی "پژوهش در علوم ورزشی" – زمستان 88- دکتر مهرداد محرم زاده - منیژه حسین زاده 19 – نگاهی به اسب و اسب سواری در ایران - مجله مطالعات ایرانی - بهار 89 - روژان عیسوی- دکتر مهرداد محرم زاده - دکتر حسن محمد زاده 20- تبیین عوامل موثر بر حمایت های مالی شرکت های خصوصی از باشگاه های ورزشی استان آذربایجان شرقی - نشریه علمی –پژوهشی المپیک - گواهی چاپ - دکتر میر حسن سید عامری - دکتر مهرداد محرم زاده - مهدی بشیری - هادی بشیری 21- رابطه فشار اجتماعی و تصویر بدنی با اختلالات خوردن در دانشجویان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار، سمیه محمودی (دانشجوی ارشد) دکتر فاطمه سادات حسینی دکتر مهرداد محرم زاده ، "پژوهش در علوم ورزشی" ( گواهي چاپ) 22- the Effect of Organizational Communications System on the Conflict in Physical Education Offices of West Azerbaijan Province, IRAN- M.M.Kashef, M.Moharramzadeh, H.Eshraghi- International Review of Business Research Papers- October 2007 23- Evaluation Of Sport Sponsorship: As An Element Of Sport Marketing Mix- Bashiri M, Seyed-Ameri MH, Moharramzadeh M- International Review of Business Research Papers- February 2010 24- Moharramzadeh M, ErshadiFard R, M,.Talaie, R. (2011). The relationship between social capital and organizational entrepreneurship in Iran Physical Education Organization. Middle-East Journal of Scientific Research 7 (4): 574-580, ISSN 1990-9233 (ISI Journal) 25- Moharramzadeh M, ErshadiFard R, M,.Talaie, R. (2011). The relationship between social capital and organizational entrepreneurship in Iran Physical Education Organization. Middle-East Journal of Scientific Research 7 (4): 574-580, ISSN 1990-9233 (ISI Journal) 26- M.Moharramzadeh S.Nouri (2011). THE INVESTIGATION OF MANAGERS' LEADERSHIP STYLES AND THEIR RELATIONSHIP WITH EMPLOYMENTS COMMITMENT AND GROUP COHESION IN PHYSICAL EDUCATION ORGANIZATION OF IRAN Journal of Sports Scienceand Technology ارائه مقاله در همایشهای علمی معتبر : 1. بررسی میزان انعطاف پذیری و سبک های رهبری اتنخابی مدیران ورزشی شاغل در دانشگاهها و تعیین عوامل بیوگرافی مؤثر در انتخاب سبک یا سبک های مناسب مدیریت ورزشی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران - سومین کنگره علمی – ورزشی آموزش عالی- ایران – تهران -دکتر مهرداد محرم زاده 2. تأثیر حرکات تمرینی ریلاکس عضلانی ، تنفسی و تصوری بر روی چابکی حرکتی و استقامت عضلانی دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه تبریز - همایش علمی کاربردی تربیت بدنی و ورزش (همگانی، قهرمانی) ايران- تبريز - دکتر مهرداد محرم زاده 3. بررسی کاربرد نظریه مدیریت مبتنی بر موقعیت هرسی و بلانچارد در مدیریت ورزشی سازمان تربیت بدنی و دانشگاههای ایران - چهارمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی - ايران - گيلان - دکتر مهرداد محرم زاده 4. بررسی نحوه اجرای نظام نوین اداره بیمارستانها در مراکز آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ارومیه اولین همایش بین المللی اصلاحات و مدیریت تغییر در آموزش پزشکی – ايران- تهران - رقیه مکاری، مهناز کفیلی، ابوالفتح لامعی، نادر پاشاپور، جواد موسوی،زهرا یکتا، خدیجه مخدومی، دکتر مهرداد محرم زاده، جاوید فریدونی 5. بررسی رابطه مدیریت مشارکتی باخلاقیت دبیران تربیت بدنی - چهارمین همایش علمی دانشجوی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای سراسر کشور - ايران - تهران - محمد صادق افروزه، محسن افروزه، دکتر مهرداد محرم زاده 6. رابطه سبک رهبری با میزان رضایت شغلی مدیران تربیت بدنی استان اصفهان - چهارمین همایش علمی دانشجوی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای سراسر کشور - ايران – تهران - حسام اشراقی، دکتر مهرداد محرم زاده 7. بررسی پتانسیل های توریسم ورزشی در مشکین شهر - چهارمین همایش علمی دانشجوی تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاههای سراسر کشور - ايران - تهران - فرزاد نوبخت، ایمانعلی ایمانی، دکتر مهرداد محرم زاده 8. رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجانشرقی - اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی – ایران – تهران - محبوب شیخ علیزاده، دکتر میر حسن سید عامری، دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر فرشاد تجاری 9. دیدگاه صاحبان باشگاههای خصوصی شهر ارومیه درباره موانع ومشکلات موجود در خصوصی سازی ورزش اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی -ايران - تهران- دکتر مهرداد محرم زاده ،اکرم مهدیزاده 10. مقایسه بازاریابی توریسم ورزش کاراته در ایران با کشور ژاپن- اولین کنگره بین المللی رویکردهای نوین تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی - ايران - تهران - امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده 11. بررسی نقش حامیان مالی، کلوپ های ورزشی و گروههای داوطلب در حضور ایران در عرصه های بین المللی ورزشی - نخستین هم اندیشی بین المللی تاریخ و ورزش ایران- ايران – تهران - دکتر مهرداد محرم زاده 12. بررسی مقایسه ای نقش عوامل سوق دهنده، جلب کننده و بازدارنده بر توسعه گردشگری ورزشی در ایران با کشور ژاپن - هفتمین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی - ايران – تبريز - امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده 13. بررسی تأثیر دو نوع بازخورد مربی مدار و آزمودنی مدار بر اجرا و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون- اولین همایش بین المللی علمی- ورزشی دانشگاههای جهان اسلام - ايران- تهران - مهدیه قره لر، دکتر حسن محمد زاده، دکتر مهرداد محرم زاده 14. بررسی تأثیر دو نوع بازخورد مربی مدار و آزمودنی مدار بر اجرا و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون - اولین همایش بین المللی علمی- ورزشی دانشگاههای جهان اسلام – ايران- تهران - مهدیه قره لر، دکتر حسن محمد زاده، دکتر مهرداد محرم زاده 15. بررسی تعامل ارگانها در توریسم ورزشی - پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی وعلوم ورزشی – ايران- مازندران - خدیجه جوانبخت،، محمدصادق افروزه، دکتر مهرداد محرم زاده 16. بررسی نقش مسافرتهای خارج از کشور مدیران و دست اندرکاران ورزش کشور در دیدگاه آنان نسبت به عوامل موثر بر توسعه گردشگری ورزش در ایران - پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - ايران - مازندران - امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده - اصغر ذوالفقاری 17. رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان تربیت بدنی ایران پنجمین همایش دانشجویی تربیت بدنی وعلوم ورزشی - ايران - مازندران - کیوان عرضه، دکتر میرحسن سید عامری - دکتر مهرداد محرم زاده 18. بررسی تحلیلی وضعیت فنی و مهندسی اماکن ورزشی سرپوشیده استان آذربایجان شرقی - اولین کنفرانس بین المللی مهندسی ورزش ایران – ايران - تهران - فرزاد نوبخت، دکتر مهرداد محرم زاده 19. مقایسه تأثیر دو نوع بازخورد پس از کوشش های خوب و پس از کوشش های بد بر اجرا و یادگیری مهارت سرویس بلند بدمینتون - اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش- ايران- کرمانشاه- مهدیه قره لر، دکتر حسن محمد زاده،- دکتر مهرداد محرم زاده 20. تعیین فاکتور های درگیر در تحلیل رفتگی ورزشکاران- اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش - ايران- کرمانشاه- محمدصادق افروزه، دکتر مهرداد محرم زاده، محسن افروزه، علی اصغر سروی 21. مقایسه میزان اعتماد بنفس و و عزت نفس معلولین ورزشکار و غیر ورزشکار استان آذربایجان غربی اولین همایش ملی رفتار حرکتی و روانشناسی ورزش – ايران- کرمانشاه- امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده 22. بررسی راهکارهای پیشرفته بازاریابی رشته ورزشی بدنسازی و قویترین مردان در ایران با تأکید بر توریسم ورزشی - ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی - ايران- کیش- یحیی کیانمرز، دکتر مهرداد محرم زاده- وحیده کیانمرز، رضا رشدی 23. بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سالهای 80 تا 84 - ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی- ايران- کیش- یحیی کیانمرز، دکتر مهرداد محرم زاده- وحیده کیانمرز، رضا رشدی 24. بررسی تطبیقی نقش عوامل موثر برتوسعه گردشگری ورزشی از دیدگاه مدیران و دست اندرکاران ورزش ایران و ترکیه - ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی – ايران- کیش - امید فتح اللهی پروانه، دکتر مهرداد محرم زاده، کیوان عرضه 25. بررسی رابطه تکنولوژی مورد استفاده سازمانی (پشتیبانی ICTو شناخت ICT) سازمان تربیت بدنی ایران با استراتژی مدیریت دانش (KM) - ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی- ايران- کیش- کیوان عرضه، دکتر میر حسن سیدعامری- دکتر مهرداد محرم زاده 26. عوامل جلب کننده موثر بر توسعه گردشگری ورزشی شهرستان ارومیه با تأکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی ششمین همایش بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی- ايران- کیش- - امید فتح اللهی پروانه، دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر میر محمد کاشف، حامد عبدالله زاده 27. آیین پهلوانی در ایران باستان- سومین گردهمایی انجمن ترویج زبان و ادبیات فارسی- ايران- تهران - روژان عیسوی، دکتر مهرداد محرم زاده - دکتر حسن محمد زاده 28. بررسی مقایسه ای شیوه های امکان سنجی بازاریابی ورزشی کشور های ایران و ترکیه اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی- ايران - آمل- امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده 29. بررسی تحلیلی وضعیت فنی مهندسی اماکن ورزشی سرپوشیده استان آذربایجان شرقی - اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی- ايران- آمل - امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده 30. ارتباط بین ساختار سازمانی و کاآفرینی سازمانی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی - ايران- آمل - علی محمد جعفری،- دکتر میر محمد کاشف، - دکتر مهرداد محرم زاده 31. بررسی عوامل بازدارنده موثر بر گردشگری ورزشی استان آذربایجان غربی از دیدگاه کارشناسان اداره کل تربیت بدنی - اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی - ايران – آمل- اميد فتح الهي پروانه،- دکتر مهرداد محرم زاده - دكتر ميرمحمد كاشف - دكتر ميرحسن سيد عامري 32. بررسی نقش عوامل موثر در توسعه گردشگری ورزشی استان اردبیل - اولین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی - ايران – آمل- فرزاد نوبخت، دکتر مهرداد محرم زاده - دکتر ناهید اتقیاء 33. ایرانیان مبدع چوگان و گسنره آن در جهان - همایش بین المللی ایران فرهنگی : گذشته حال آینده ايران - تهران- روژان عیسوی، دکتر مهرداد محرم زاده - دکتر حسن محمدزاده 34. بررسی رابطه عوامل سازمانی ( تعلق سازمانی، خلاقیت فردی و سازش با پدیده تعارض) با استقرار مدیریت دانایی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی - همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران - ايران - تهران - فریده اسدی، مهتاب امیر خسرو، دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر میرحسن سیدعامری 35. بررسی همسویی عملکرد رسانه های گروهی کشور با اهداف تربیت بدنی - همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران - ايران - تهران- امیر قیامی راد، دکتر مهرداد محرم زاده 36. توسعه پایدار و ورزش ، همایش ملی مدیریت ورزشی با تأکید بر سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران - ايران- تهران- دکتر مهرداد محرم زاده، فرزاد نوبخت، پریسا صداقتی 37. ارتباط ادراک کارکنان از عدالت توزیعی، رویه ای و مراوده ای و توسعه رفتار شهروندی سازمانی آنها در ادارت تربیت بدنی استان آذربایجان غربی ، همایش توسعه ورزش شهروندی ، ايران- تهران- زینب شاکر ، دکتر مهرداد محرم زاده، دکتر میرمحمد کاشف 38. بررسی وضعیت ایمنی و بهداشتی اماکن و فضا های ورزشی شهرستان جهرم ، همایش توسعه ورزش شهروندی ، ايران- تهران- محمد صادق افروزه ، دکتر مهرداد محرم زاده ، دکتر میر محمد کاشف، محسن افروزه 39. ارتباط بین مدیریت تجربه مشتری و بهره وری سازمانی در باشگاههای ورزشی شهرستان ارومیه ، همایش توسعه ورزش شهروندی ، ايران- تهران- دکتر مهرداد محرم زاده ، هاجر محمدی 40. نقش توریسم ورزشی بر توسعه شهری، همایش توسعه ورزش شهروندی ، ايران- تهران- رضا طلایی، دکتر مهرداد محرم زاده ، وجیه سادات امیری 41. ارتباط بین ابعاد شخصیت ( مدل 5 عاملی) و تحلیل رفتگی شغلی در کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی - دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی - ايران – آمل- محسن وحدانی – دکتر مهرداد محرم زاده 42. بررسی ادراکات کارکنان و مدیران از عناصر مدیریت استعداد در اداره کل تربیت بدنی استان فارس - دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی - ايران – آمل- 43. بررسی عوامل توسعه گردشگری ورزشی شمالغرب کشور- دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی - ايران – آمل- 44. رابطه فشار زندگی دومین همایش ملی تخصصی مدیریت ورزشی - ايران – آمل- 45. کیفیت زندگی کاری 46. محرم زاده م، طلایی ر، بهنوش ش. (1390) بررسی ومقایسه ویژگیهاي کمالگرایی وپرخاشگري بازیکنان پست هاي مختلف فوتبال لیگ دسته دوکشوري، ، دومين همايش ملي تخصصي مديريت ورزشي، 19 و20 خرداد ماه، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران (پوستر) 47- Study of sport managerleadership style of iran sport organization and Universities - 14th Multy-disciplinary Iranian Researchers confrence in Europe - ENGLAND – LIVERPOOL - Moharramzadeh.M 48- Study of University Sport Marketing Methods: A case Study in Turkey University and comparative with Iran universities - 14th Multy-disciplinary Iranian Researchers confrence in Europe - ENGLAND – LIVERPOOL - Moharramzadeh.M - Mahnazmohmmadzade nasrabadi 49- The comparison of incoming channels between IRAN and TURKEY Karate Federation - Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science – Japan - Hiroshima - GHiami rad.A - Moharramzadeh.M 50- The comparison of the factors affecting development of sort tourism from the point view of sport managers of Iran and Australia - Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science - Japan - Hiroshima - GHiami rad.A- Moharramzadeh.M 51- The examination of marketing approaches to the development of sport tourism in IRAN - Asia-Pacific Conference on Exercise and Sports Science - GHiami rad.A - Moharramzadeh.M- Japan- Hiroshima 52- The Comparative Study of Sport Marketing Opportunity Bulding Methods of Iran & Turkey - 8th International Confrence on sport- GHiami rad.A - Moharramzadeh.M - Hoseinpour.B- Economics,Management,Marketing & Social Aspects – Athen- Greece 53- Study and Comparison of Characteristics of Perfectionism and Aggression of Football Players in Different Position in League Competition Tow in Iran-15th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE of SPORT SCIENCE- MOHARRAMZADEH, M., TALAIE, R., NAGHAVI, L. - Antalia-Turkey-23-26 June 54- THE INVESTIGATION OF THE IRANIAN MASS MEDIAS ROLE IN EAST AZERBAIJANIAN FEMALES TRENDING TOWARDS GENERAL AND COMPETITIVE SPORTS TRAINING - 15th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE of SPORT SCIENCE- Amir Ghiami Rad (MSc), Mehrdad Moharramzadeh (Ph.D), Erdal zorba (Prof.Dr) - Antalia-Turkey-23-26 June 55- EFFECT OF MODELING METHODS ON LEARNING OF VOLEYBALL SERVE SKILL- EMPHASIS ON SELF- EFFICACY- Mohammadzadeh.H -Moharramzadeh.M-Yazdani .Hajar- 15th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE of SPORT SCIENCE- Antalia-Turkey-23-26 June 56- THE ROLE OF MEDIA IN ATTRACTING ECONOMIC SITUATION IN GENERAL AND CHAMPION SPORTS IN IRAN- MOHARRAMZADEH, M., TALAIE, R., NAGHAVI, L- 13th World Sport for All Congress- 13th World Sport for All Congress- Jyväskylä, Finland 57-the Causes of tendency and non-tendency of woman of Tabriz for sport for all-M.Moharramzadeh-A.ghiiami rad-5th international Scientific Congress “Sport, Stress, Adaptations”- 23-25 April 2010- Sofia- Bolgharia 58-Moharramzadeh M., Talaie R., Abbasi F., Naghavi L. The study of Effective factors on presence of fans in volleyball matches of West Azarbyjan teams, , ECSS Congress, Liverpool United Kingdom, 23-27 June 2011 (Poster) 59-Moharramzadeh M., Talaie R., Saeedi Sh., Naghavi L. Relationship biographical partecular and emotional intelligence components total Office Managers, of Physical Education Offices and Sport Board West Azarbaijan Province, 10th ECSS Congress, Liverpool-United Kingdom, 23-27 June 2011 (Poster) 60-Moharramzadeh M., Talaie R., Naghavi L. Applied Comparative of university sport marketing approach of Iran and Turkey in order to physical education development of Iran higher education, 9th Annual International Conference on Marketing, Athens, Greece, 4-7 July 2011 (Oral) اطلاعات مربوط به پایان نامه ها و رساله ها (استاد راهنما) کارشناسی ارشد ردیف موضوع دانشگاه دانشجو 1 بررسي اثر يك دوره برنامه تمريني منتخب هوازي كوتاه مدت در 17 بتا- استراديول سرم (نشانگر سرطان سينه) زنان يائسه ارومیه اعظم زرنشان 2 بررسی و مقایسه میزان ویژگی سخت رویی و بهداشت روانی در دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه شهر ارومیه ارومیه مریم محمدی فر 3 بررسی رابطه سبک های مدیریتی انتخابی مدیریان تربیت بدنی و تعیین نیاز های شغلی دبیران تربیت بدنی مرکز و شمال استان آذربایجان غربی ارومیه ابراهیم لیلوی 4 بررسی و مقایسه ویژگی های کمال گرایی و پرخاشگری بازیکنان پست های مختلف فوتبال لیگ دسته 2 کشور ارومیه ماهرخ دهقانی 5 برآورد حداکثر نبض اکسیژن در زنان یائسه ارومیه سودابه شرابیانی 6 ارتباط سبک رهبری مدیران مدارس با کارایی معلمان تربیت بدنی در شهرستان پارس آباد مغان پيام نور میر مرتضی سیدکلان 7 بررسی رابطه عوامل سازمانی (ساختار و تکنولوژی) سازمان تربیت بدنی ایران با استراتژی مدیریت دانش (KM) ارومیه کیوان عرضه 8 بررسی شاخص های توانمند سازی به عنوان یک شیوه مؤثر مدیریتی و تعیین ارتباط آن با عوامل فردی در بین مربیان اداره کل تربیت بدنی شهر ارومیه با تأکید بر ارائه راهکارهای ارتقای آن ارومیه لیدا محمد قلیزاد 9 بررسی اثر ترکیبی تمرین هوازی کاهنده و مکمل امگا-3 به دنبال انقباضات برونگرا روی شاخص های انتخابی منتخب(ظاهری و بیوشیمیایی) در زنان بسکتبالیست شهرستان گیلانغرب ارومیه طاهره رشید پور 10 بررسی رابطه مولفه های اثربخشی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی ارومیه اسماعیل کیومرثی 11 بررسی و توصیف عوامل توسعه گردشگری ورزشی در استان اردبیل پيام نور فرزاد نوبخت ساربان 12 ارتباط عوامل تنش زای شغلی و سازمانی با خودکارائی عمومی و اختصاصی در دبیران تربیت بدنی جنوب استان آذربایجان غربی ارومیه منیژه حسین زاده 13 بررسی و مقایسه سلامت روان و پرخاشگری دانش آموزان دختر ورزشکار و غیر ورزشکار مقطع متوسطه شهر ارومیه ارومیه فاطمه حاجی علیلو یوشانلوئی 14 نقش رسانه های گروهی بر گرایش بانوان استان آذربایجان غربی به ورزش های همگانی و قهرمانی از دیدگاه فارغ التحصیلان تربیت بدنی ارومیه نیر حاجی زاده 15 امکان سنجی استقرار مدیریت کیفیت جامع در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی ارومیه حسن شناوری 16 مقایسه کیفیت آموزشیرشته تربیت بدنی در دو نظام آموزش حضوری و نیمه حضوری در استان اردبیل ارومیه علی مهری 17 بررسی وضعیت اقتصادی صنعت ورزش ایران در سال های 80 تا 84 ارومیه یحیی کیان مرز بناب 18 ارتباط جو سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارشناسان اداره کل تربیت بدنی استان کرمانشاه ارومیه محمد مرادی 19 امکان سنجی توسعه گردشگری ورزشهای آبی در دریاچه زریوار ارومیه سیروان نامداری 20 ارتباط ساختار سازمانی با مدیریت مشارکتی در بین کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان زنجان ارومیه سیده مریم ترابی 21 بررسی عوامل و راهکار های توسعه گردشگری با تاکید بر جاذبه های طبیعی ورزشی استان اردبیل ارومیه عذراگلدوست 22 تببین عوامل موثر بر حمایت های مالی شرکت های خصوصی از باسگاههای ورزشی استان آذربایجان شرقی ارومیه مهدی بشیری 23 ارزیابی عملکرد منابع انسانی اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی با استفاده از مدل ارزیابی بازخورد 360 درجه ارومیه شیوا حلیمی اسکویی 24 مطالعه عوامل موثر بر حضور تماشاچیان مسابقات تیم های والیبال استان آذربایجان غربی ارومیه فرهاد عباسی 25 رابطه فعالیت های سیستم مدیریت کیفیت با عملکرد سازمانی تربیت بدنی دانشگاههای استان کردستان در سال 1387 ارومیه هیوا فاتحی 26 مقایسه و تحلیل مسیر برنامه توسعه کلان ورزش استان آذربایجان غربی و تحلیل آن با متدولوژی مهندسی ارزش ارومیه سحر احمدی 27 برآورد سهم ورزش و درمان از سبد هزینه خانوار های سنندجی ارومیه سیاوش مشیر وزیری 28 ارتباط عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی ارومیه زینب شاکر 29 بررسی تأثیر تمرینات تای چی چوان بر تعادل و هماهنگی سالمندان ارومیه هانیه کلی ارسی 30 رابطه میان خودکارایی و ریسک پذیزی در بین مدیران، کارشناسان و روسای هیئت های ورزشی اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی ارومیه سمیه راستگو 31 عوامل مرتبط با رضایت مندی مشتریان استخرهای سرپوشیده دولتی و خصوصی شهر مشهد ارومیه حمیدرضا کاظمی 32 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و موقیعت شغلی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی ارومیه روح الله صاحب 33 تاثیر شیوه های مدل سازی تمرین بر عملکرد و یادگیری مهارت های سرویس ساده والیبال با تاکید بر خودکارآمدی ارومیه هاجر یزدانی 34 رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی استان آذربایجان غربی ارومیه محبوب شیخعلی زاده هریس 35 رابطه مدیریت تجربه مشتری با بهره وری سازمانی در باشگاههای ورزشی شهرستان ارومیه ارومیه هاجر محمدی آلاگوز 36 مقایسه کارایی اماکن سرپوشیده خصوصی و دولتی شهر سنندج از طریق روش تحلیل پوششی داده ها ارومیه محمد جعفر مبارکی طرحهاي پژوهشی و فناوری : 1- بررسی نقش عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری ورزشی در استان آذربایجان غربی - دانشگاه اروميه 2- بررسی ظرفیت های بازاریابی ورزشی و عوامل مؤثر بر آن به منظور افزایش منابع مالی و توسعه رشته های ورزشی در ایران کمیته ملی المپیک (با معرفي دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اروميه) 3- بررسی سطح آمادگی جسمانی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه ارومیه و تهیه نورم پیشنهادی – مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه با همکاری دکتر حسن محمد زاده 4- بررسی عوامل تنش زای شغلی سازمانی و فردی در مربیان رشته های ورزشی استان آذربایجان غربی 5- بررسی کیفیت احداث اماکن ورزشی آذربایجان غربی – معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه 6- بررسی سرانه خدمات شهروندی در استان اردبیل – شورای پژوهشی استانداری اردبیل با همکاری آقای قنبر عبدالله وند 7- ارزیابی کیفیت اماکن تفریحی و نیازهای اماکن ورزشی روباز استان آذربایجان غربی، طرح تصویب شده معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه 8- بررسي ارتباط بين تعالي سازماني (EFQM) و تعهد عاطفي کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی، طرح تصویب شده معاونت پژوهشی دانشگاه ارومیه ارزیابی و نظارت طرحهای پژوهشی و فناوری : 1- ناظر طرح تحقیقاتی" مطالعه ویژگی ها، توانمندی ها و شناسایی قطب های ورزش قهرمانی استان های منتخب کشور" جمهوری اسلامی ایران 2 - ناظر طرح تحقیقاتی" بررسی میزان ناهنجاری های وضعیتی اندام تحتانی در نزد دانش آموزان پسر دوره ابتدایی 11-7 ساله شهرستان ارومیه" - آذربايجان غربي 3- ناظر طرح تحقیقاتی بررسی رابطه میزان بهره وری از منابع و امکانات موجود ورزشی استان آذربایجان غربی و مقایسه آن با متوسط کشوری- اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان غربی 4- ناظر طرح"تأثیر کاربرد آرتز های حمایت کننده مچ پا بر عملکرد ورزشی والیبالیستهای حرفه ای استان آذربایجان غربی" - دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه 5- نظارت و داوری طرح تحقیقاتی کاربردی "بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان ارومیه" - دانشگاه ارومیه 6- نظارت و داوري طرح هاي تحقيقاتي کاربردي - استان آذربايجان غربي برپايي نمايشگاهها و طراحي و راه اندازي آزمايشگاه يا كارگاه : 1-برگزاری اولین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان دانشگاههای علمی و کاربردی سراسر کشور در ارومیه- دبير اجرائي المپياد 2- راه اندازای آزمایشگاه تربیت بدنی - دانشکده ادبیات دانشگاه ارومیه 3- برگزاری آماده سازی و مسابقات انتخابی دانشجویان مراکز و واحد های پیام نور منطقه 1 کشور در زمان مدیریت دانشگاه پیام نور مشکین شهر فرصت مطالعاتی : بررسی شیوه های بازاریابی ورزش دانشگاهی – 9 ماه در کشور ترکیه


مطالب مشابه :


فرم پیشنهاد تحقیق(پروپوزال)

مهندس مهدی دکتر مهدی قیامی راد
اسامی دانشجویان حور مشغول به تحصیل در دانشگاهها:

۳ـکیوان فروغی راد حسابداری ۷-مهدی شرقی حور علوم 54- شهرام قیامی دانشجویی کارشناسی
آهنگ پیشواز های جدید علیرضا قربانی

آهنگ پیشواز های جدید علیرضا قربانی : ٤٩١٢٠٦ / قطره های باران 1 / علیرضا قربانی
دکتر مهرداد محرم زاده

امیر قیامی راد شرکت های خصوصی از باسگاههای ورزشی استان آذربایجان شرقی ارومیه مهدی
کارمندان حور

۲-محبت فروغی راد فوق لیسانس مدیریت مالی ۶.مهدی نوروزی حور مدیر حوزه ۷.اکبر قیامی
معرفی کتاب های مفید

مسعود راد. ج. ۱۶. درباره مهدی استاد [ 9:7 ] [ خانم الهه قیامی ] .: Weblog Themes By Pichak:. درباره
تبیین تاثیرات گردشگری ورزش چوگان در اقتصاد استان اصفهان

نتایج تحقیق قیامی راد و محرم زاده در سال 1386 در مورد بررسی تطبیقی نقش عوامل نادرپور، مهدی.
برچسب :