پروژه درس متره و برآورد ساختمان

 

فــــهـرسـت مــطـالـب

 


- عنوان

 

صفحه

- گزارش پروژه

 

2

- صورت پيمان

 

4

- فرم ريز متره

 

6

- فرم خلاصه‌ متره

 

83

- فرم مالي

 

101

­- خلاصه صورت  وضعيت

 

119

- فرم صورت وضعيت

 

120

- محاسبه ضرايب

 

121

- محاسبه نسبت كاركرد در دوره هاي تعديل

 

122

- محاسبه تعديل

 

123

- خلاصه تعديل

 

127

- محاسبه مبلغ كلي

 

128

- آناليز بهاي واحد ساختمان

 

129

- جدول زمانبندي مصالح

 

131

- جدول گردش نقدينگي

 

132

- پيوست شماره يك - محاسبات درها و پنجره ها

 

133

- پــيوست شماره دو - نقشه ها

 

-

 

خلاصه گزارش و خلاصه اطلاعات پروژه

 


اين پروژه مربوط به يك انبار هزار مترمربعي در  شهر تهران مي‌باشد كه نقشه‌هاي آن از واحد عمراني اداره مخابرات و خطوط لوله شركت ملي نفت گرفته شده است.

اين انبار به طول 48 متر و عرض حدود 20 متر مي‌باشد كه يك پياده رو بتني به عرض يك متر دور آن را احاطه كرده است. اسكلت انبار به صورت قاب فلزي مي‌باشد مي‌باشد كه ستونها و تيرها با جان متغيير از ورق ساخته مي‌شوند. سقف انبار از ورق گالوانيزه موجدار مي‌باشد. ساختمان مذكور از هر چهار طـــرف آزاد بوده و در معرض ديد مي‌باشد. انبار داراي دو در ريلي آهــني براي وارد و خارج كردن اجناس و يك در معمولي براي رفت و آمد افراد مي‌باشد.

داخل انبار يك دفتر اداري همراه با سرويس دستشويي و توالت با زير بنايي حدود 56.94 مترمربع قرار دارد.

براساس محاسبات انجام شده در اين پروژه كل هزينه پروژه براساس فهرست بها و تاثير ضرايب تعديل و ساير ضرايب  ‌484,085,498 ريال برآورد شده است كه قيمت هر مترمربع زيربناي ساختمان 484,085 ريال مي‌باشد. قيمت هر مترمربع ساختمان بر اساس فهرست بها و بدون اعمال ضرايب تعديل  314,080  ريال محاسبه گرديده است. فهرست بهاي استفاده شده فهرست بهاي سال 79 مي‌باشد كه فرض شده است كه اين فهرست بها مربوط به سال 77 مي‌باشد كه به منظور تعديل بهاي ساختمان, از شاخصهاي قطعي دوره‌هاي سه ماهه سال 1377 استفاده گرديده است كه شاخص مبنا براي محاسبات تعديل، شاخــــص زمستان سال 1376 در نظر گرفته شده است.

زمان امضا و تنظيم پيمان نامه پانزدهم اسفند سال 1378 مي‌باشد و  آغاز پروژه 20 فروردين سال 79  مي‌باشد كه يازده ماه براي انجام پروژه در نظر گرفته شده است كه براين اساس تاريخ اتمام پروژه بيستم اسفند ماه سال 1379 مي‌باشد.

بدليل كامل بودن نقشه‌ها تقريبا هيچ چيزي فرض نگرديده و همه موارد از داخل نقشه‌ها برآورد و محاسبه گرديده است.

 

 

مقدار مواد اوليه مصرفي در ساختمان

 


مقدار آهن مصرفي به ازاي هر متر مربع بنا به شرح زير مي‌باشد :

مقدار ميلگردهاي مصرفي (كيلوگرم)………………14433                   مقدار فولاد سنگين مصرفي (كيلوگرم)…………………13461             مقـــــــدار فولاد سبــــــــك (كيلوگرم) ………………………14280

_________________________________________________

مقدار كل آهن مصرفي در ساختمان (كيلوگرم)…………………42174     مـــقدار آهن مصرفي به ازاي هر مترمربع (كيلوگرم بر مترمربع)……2/42                 

 


مقدار سيمان مورد نياز براي بتن ريزي :

بتن با عيار 100 كيلوگرم در مترمكعب ………………30.76 (مترمكعب) بتن با عيار 150 كيلوگرم در مترمكعب ………………34/28 (مترمكعب) بتن با عيار 250 كيلرم در مترمكعب …………………17/393(مترمكعب) بـــتن با عيار 300 كيلوگرم در مترمكعب …………………3 (مترمكعب) ____________________________________________________مقدار سيمان مصرفي (كيلوگرم) ……………………………5/106519

مقدار سيمان مصرفي به ازاي هر متر مربع (كيلوگرم بر مترمربع) 5/106

 

 


مقدار آجر مصرفي براي ساخت ديوارها و طاق ضربي به شرح زير است:

ديوارهاي 45 سانتيمتري ………………………………268,277 عدد   ديوارهاي 22 سانتيمتري …………………………………3463 عدد طاق ضربي …………………………………4329 عدد               __________________________________________________   تعداد كل آجر مصرفي ………………………………276,069 عدد          آجر مصــــــرفي در هـــــر مترمربع (عدد بر مترمربع ) …………276      

 

موافقت نامه (پيمان نامه) ……………

موضوع پيمان : ساخت يك انبار هزار مترمربعي

شماره :

تاريخ :  5/12/78

اين موافقتنامه به همراه شرايط عمومي و ديگر مدارك الحاقي آن كه يك مجموعه غير قابل تفكيك است، پيمان ناميده مي‌شود.

در تاريخ 5/12/78 بين ……… كه در اين پيمان كارفرما ناميده مي‌شود از يك سوي و ……… كه در اين پيمان، پيمانكار ناميده مي‌شود از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين پيمان درج شده است، منعقد مي‌گردد.

 

ماده 1 موضوع :

موضوع پيمان عبارتست از ساخت يك انبار هزار مترمربعي طبق سند و پلاك ثبتي ……… كه موقعيت مكاني آن طبق نقشه‌ها موجود مي‌باشد. كل زير بناي اين انبار 1000 متر مربع ميباشد كه از اين مقدار 56.94 مترمربع به دفتر انبار اختصاص دارد.

 

ماده 2 اسناد و مدارك :

اين پيمان ، شامل اسناد و مدارك زير است :

الف ) موافقتنامه

ب   ) شرايط عمومي

ج   ) شرايط خصوصي

د    ) برنامه زماني

هـ  ) فهرست بها و مقادير كار

و   ) مشخصات فني (مشخصات فني عمومي، مشخصات فني خصوصي) دستورالعملها و استانداردهاي فني

ز   ) نقشه ها.

 

اسناد تكميلي كه حين اجراي كار به منظور اجراي پيمان به پيمانكار ابلاغ مي‌شود يا بين طرفين مبادله مي‌گردد نيز جزء اسناد و مدارك پيمان به شمار مي‌آيد. اين

اسناد بايد در چارچوب اسناد و مدارك پيمان تهيه شود. اين اسناد ممكن است به صورت مشخصات فني، نقشه، دستور كار و صورت مجلس باشد.

در صورت وجود دوگانگي بين اسناد و مدارك پيمان، موافقتنامه پيمان بر ديگر اسناد و مدارك پيمان اولويت دارد.

 

ماده 3 مبلغ

مبلغ پيمان (به حروف ) ريال و (به عدد) ريال است. مبلغ پيمان، با توجه به اسناد و مدارك پيمان تغيير مي‌كند. ضريب پيمان برابر 1.09 مي‌باشد.

 

ماده 4 تاريخ تنفيذ، مدت، تاريخ شروع :

الف) اين پيمان از تاريخ مبادله آن (ابلاغ از سوي كارفرما) نافذ است.

ب  ) مدت پيمان يك سال و يك ماه يعني برابر سيزده ماه مي‌باشد، اين مدت تابع تغييرات موضوع ماده 30 شرايط عمومي پيمان است.

ج  )  تاريخ شروع كار، تاريخ نخستين صورتمجلس تحويل كارگاه است كه پس از مبادله، پيمان تنظيم مي‌شود. پيمانكار متعهد است از تاريخ تعيين شده براي شروع كار ، در مدت نيم ماه نسبت به تجهيز كارگاه به منظور شروع عمليات موضوع پيمان اقدام نمايد.

 

ماده 5 دوره تضمين

حسن انجام عمليات موضوع پيمان، از تاريخ تحويل موقف يا تاريخ ديگري كه طبق ماده 39 شرايط عمومي تعيين مي‌شود براي 6 ماه از سوي پيمانكار تضمين مي‌گردد و طي آن به ترتيب ماده 42 شرايط عمومي عمل مي‌شود.

 

ماده 6 نظارت بر اجراي كار

نظارت بر اجراي تعهدات پيمانكار طبق اسناد و مدارك پيمان، از طرف كارفرما به عهده ……… به نشاني……………………واگذار گرديده است كه با توجه به مواد 32 و 33 شرايط عمومي انجام مي‌شود.

 

ماده 7 نشاني دو طرف :

نشاني كارفرما :


نشاني پيمانكار:

نماينده كارفرما                                                               نماينده پيمانكار

نام و نام خانوادگي                                                            نام و نام خانوادگي

امضاء                                                                                امضاء


برگ محاسبه ضرايب

 


محاسبه ضريب طبقات : (P)

 

            بدليل يك طبقه بودن انبار ضريب طبقات اعمال نمي‌گردد و در اين پروژه  P  برابر 1 مي‌باشد.

P = 1  

                                                                                                           

 

محاسبه ضريب ارتفاع : (Q)

 

            Q = 1+  [4*(H-3.5)*(H+0.6) ] / [ 2 * 100 * H ]

 

در اين رابطه  H برابر ارتفاع طبقه از تراز كف است كه بدليل شيبدار بودن سقف انبار متوسط ارتفاع خط الراس شيب و ارتفاعي كه شيب آغاز مي‌شود در نظر گرفته شده كه برابر 8.29 متر مي‌باشد.

Q = 1+  [4*(8.29-3.5)*(8.29+0.6) ] / [ 2 * 100 * 8.29 ]

Q = 1.026

Q = 1.026

 

 


ضريب منطقه‌ اي :

 

            چون ساختمان در تهران واقع است ضريب منطقه‌أي آن يك مي‌باشد.

 

ضريب بالاسري :

 

            ضريب بالا سري برابر 1.3 است

 

ضريب پيشنهاد :

 

            ضريب پيشنهاد برابر 1 است

 

ضريب صعوبت :

 

ضريب صعوبت برابر 1 است.


برگ محاسبه نسبت كاركرد دوره‌هاي تعديل

 

 


تاريخ آغاز كاركرد اين صورت وضعيت

 

تاريخ انتهاي كاركرد اين صورت وضعيت

 

تعداد روزهاي دوره اين صورت وضعيت

21/1/1379

 

21/2/1380

 

237

 

 

 

رديف

شـــــــــرح

تعداد روزهاي كاركرد در هر دوره

نسبت كسري

نسبت اعشاري

1

دوره سه ماهه اول سال 1379

74

337/74

220/0

2

دوره سه ماهه دوم سال 1379

93

337/93

276/0

3

دوره سه ماهه سوم سال 1379

90

337/90

267/0

4

دوره سه ماهه چهارم سال 1379

80

337/80

237/0

 

 

 

 

 

محاسبه تعداد روزهاي كاركرد

دوره سه ماهه

ماه اول

تعداد روزها

ماه دوم

تعداد روزها

ماه سوم

تعداد روزها

جمع

اول

فروردين

12

ارديبهشت

31

خرداد

31

74

دوم

تير

31

مرداد

31

شهريور

31

93

سوم

مهر

30

آبان

30

آذر

30

90

چهارم

دي

30

بهمن

30

اسفند

20

80

 

 

 

 

 

جمع روزها

337

 

 


مطالب مشابه :


پروژه متره و برآورد ساختمان یک طبقه فلزی

پروژه متره و برآورد ساختمان یک طبقه به همراه فایلهای اکسل متره و برآورد و نقشه های
متره و برآورد یک پروژه ساختمانی مسکونی اسکلت فولادی شامل سه طبقه (مهندس حسن فراهانی)

متره و برآورد یک پروژه ساختمانی مسکونی اسکلت فولادی شامل سه طبقه راه و ساختمان
مجموعه ۱۵ پروژه متره و برآورد اسکلت بتنی و فلزی – از یک تا ۶ طبقه – (نقشه های اتوکدی)

متره و برآورد اسکلت بتنی و فلزی – از یک تا ۶ طبقه برآورد ساختمان سه طبقه مسکونی
دانلود متره و برآورد یک پروژه ساختمانی مسکونی اسکلت فولادی شامل سه طبقه

فولادی شامل سه طبقه متره و برآورد یک پروژه ساختمانی عمومی ساختمان
دانلود متره و برآورد یک پروژه ساختمانی مسکونی اسکلت فولادی شامل سه طبقه

دانلود متره و برآورد یک پروژه ساختمانی مسکونی اسکلت فولادی شامل سه طبقه عمومی ساختمان
دانلود پروژه متره ساختمانی یک طبقه

دانلود پروژه متره ساختمانی یک طبقه ساختمان و متره و برآورد یک ساختمان هفت طبقه بتنی
متره و برآورد پروژه

بنابر این در متره و برآورد ، دو هدف اولیه یک ساختمان ۱۷ طبقه ( شنبه بیست و چهارم
پروژه درس متره و برآورد ساختمان

پروژه درس متره و برآورد ساختمان بدليل يك طبقه بودن انبار ضريب طبقات اعمال نمي یک جرعه
برچسب :