برنامه ي توسعه ي در خواستي شوراي شهر

با توجه به اینکه از طرف شورای محترم شهر ملکان از اینجانب برای شهرداری درخواست برنامه شده است لذا ضمن تشکر از کلیه اعضای شورای شهر برای این حسن ظن  این برنامه را که با  مطالعه و آسیب شناسی شهر و نهاد شهرداری و با دیدگاه استراتژیک  انجام شده تنظیم نموده ام و از آنجایی که هدف اصلی اینجانب کمک به توسعه پایدار شهر با رعایت اصول عدالت محوری و قانون مداری است لذا این برنامه را اینجا تقدیم می نمایم و امیدوارم شوراهای عزیز شهرمان بتوانند از آن استفاده لازم را ببرند و با توجه به اینکه دانستن حق مردم است مایلم شهروندان  نیز از محتوای برنامه آگاهی داشته باشند.

 

برنامه توسعه پنجساله شهر ملکان ۹۳-۹۷

تهیه و تدوین: وحید بنائی

۱۳۹۲

شهر خوب يافتني نيست ساختني است.

براي ساختن شهر خوب همه (شورا، مديريت شهري، شهروندان و ...) بايد همدل باشند.

 

مقدمه

مدیریت بهینه، حفظ پویایی و ارتقاء كيفيت زندگي شهري  نیازمند تجزیه و تحلیل صحیح محیط، انتخاب بهترین اهداف و راهبردها، ارتقاء توانمندی­های شهر و شهروندان و اقدام مؤثر در جهت تأمین هدف­های تدوین شده است. بدون شك تدوين اهداف و سياستهاي متعالي و قابل اجرا و اجماع بدون حضور ذينفعان اعم از شوراها (نمايندگان منتخب مردم)، نمايندگان اصناف، نمايندگان گروههاي اثر گذار در شهر (مانند روحانيون و ...) و مديران ساير دستگاهها امكانپذير نيست.

ساختن شهري خوب، بدون برنامه امكانپذير نيست و به عبارتي "اگر در برنامه‌ريزي قصور كنيد آنگاه براي شكست برنامه‌ريزي مي‌كنيد." بنابراين در قدم اول تدوين برنامه توسعه پنج ساله شهر با حضور همه ذينفعان لازم و ضروري است.

برنامه ريزي راهبردي توسعه شهري رويكرد نويني در برنامه ريزي و مديريت توسعه و عمران شهري است كه با اتكاء به اصول توسعه پايدار شهري بر ترسيم چشم انداز ، تدوين اهداف توسعه، رويارويي همه جانبه و منظم با مسائل شهر (موضوعات كليدي و ساختاري شهر)، استفادة بهينه و اثربخش از منابع كمياب (حفاظت و اعتلاي كيفيت محيط ) و دستيابي به نتايج مناسب براي عموم (تأكيد بر اجرا و مشاركت)  استوار است.

ادبيات برنامه ريزي

استراتژي راهي است كه رسيدن به هدف را تضمين نموده و جهت گيري گروهي را براي بكارگيري توانمنديهاي شهر و بهره گيري از فرصتها فراهم مي سازد.

چشم انداز(Vision): مي خواهيم به كجا برسيم (چه بشويم)؟

ماموريت (Mission): به چه كاري مشغول هستيم؟ فلسفه وجودي ما چيست؟

اهداف كلان (Objectives): اهداف بلند مدت براي رسيدن به چشم انداز چيست؟

استراتژيها و راهبردها (Strategies):  برنامه بازي چيست؟ چگونه مي خواهيم به اهداف برسيم؟

برنامه ها و اقدامات اجرايي (Action Plans): براي رسيدن به اهداف و راهبردها چه كارهايي لازم است انجام دهيم؟

 

چشم انداز(Vision): شهرداري ملكان نهادي خواهد بود مردمي و دانش محور كه شهر ملكان را با جلب مشاركت مردم به شهري منسجم و با هويت، زيست پذير و پايدار[1] ، با رونق اقتصادي و توانمند در جذب سرمايه گذاري تبديل مي نمايد.

ماموريت (Mission):

شهرداری ملكان نهادی اجتماعی است که با ارزش نهادن بر خواسته‌های ذینفعان شهری به ویژه شهروندان ، وظایف قانونی خود را برای خدمت رسانی مطلوب با کارآیی و اثربخشی به انجام مي‌رساند. شهرداری با اتکاء بر ویژگی‌های زیست محیطی منطقه و مشارکت مردمی سعی دارد شهری سالم برای زندگی و مکانی متمایز برای کسب وکار و رشد اقتصادی فراهم کند.

شهرداری در فضایی آکنده از همدلی و همکاری با توانمندسازی کارکنان مي‌کوشد به سازمانی زود یادگیرنده مبدل شده و با گسترش یک فرهنگ کاری بي‌نظیر و برخورداری از سرمایه های اجتماعی به ویژگی‌های منحصر بفردی دست یابدکه احساس اعتماد و امنیت را برای همه به ارمغان آورد. پیامد انجام این رسالت،  بهره‌گیری از بهترین دست‌آوردهای علمی و فناور یهای نوین در ارائه خدمات کیفی، تأمین منابع پایدار برای شهر، دستيابي به جايگاه مناسب در بين شهرداريهاي منطقه و استان و جلب رضايت شهروندان است.

اهداف كلان (Objectives):

1-     توانمند سازي شهرداري در راستاي ايجاد مديريت خوب شهري

2-     يكپارچه سازي و هويت بخشي به ساخت كالبدي شهر

3-     دسترسی عدالت محور به خدمات شهری

4-     ارتقاء سیستم حمل و نقل عمومی در سطح شهر

5-     ايجاد فضاي مناسب و قابل اعتماد جهت سرمايه گذاري در شهر با محوريت شهرداري

6-      ارتقاء سطح مشاركت اجتماعي شهروندان

استراتژيها و راهبردها (Strategies):  

راهبرد یا استراتژی به طرح عملیاتی درازمدتی گفته می‌شود که به منظور دستیابی به یک هدف مشخص طراحی شده باشد.

هدف كلان 1- توانمند سازي شهرداري در راستاي ايجاد مديريت خوب شهري

استراتژي 1- توسعه منابع انساني

استراتژي 2- اصلاح ساختارهاي سازماني (اداري، مالي و تشكيلاتي)

استراتژي 3- ارتقاء ديپلماسي شهري و تقويت سرمايه اجتماعي

استراتژي 4- تقويت مديريت برنامه‌ريزي و اجرايي در شهرداري

هدف كلان 2-  يكپارچه سازي و هويت بخشي به ساخت كالبدي شهر

استراتژي 1-  توسعه نظام مند، با برنامه و غير سليقه‌اي شهر

استراتژي 2- تهيه طرحهاي موضوعي و موضعي

استراتژي 3-  ارتقاء كيفيت سيما و منظر شهر

استراتژي 4- ارتقاء شاخصهای ساخت و ساز در شهر

هدف كلان 3-  دسترسیعدالتمحوربهخدماتشهری

استراتژي 1-  تقويت محلات شهر

استراتژي 2- توجه به گروههاي سني و جنسي ويژه

هدف كلان 4-  ارتقاء سیستم حمل و نقل عمومی در سطح شهر

استراتژي 1- اصلاح ساختار كالبدي شهر

استراتژي 2- ساماندهي ترافيك شهري

هدف كلان 5-  ايجاد فضاي مناسب و قابل اعتماد جهت سرمايه گذاري در شهر با محوريت شهرداري

استراتژي 1- كمك به بهبود فضاي كسب و كار در شهر

استراتژي 2- جلب مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي

هدف كلان 6-  ارتقاء سطح مشاركت اجتماعي شهروندان

استراتژي 1- ارائه آموزشهاي شهروندي

استراتژي 2- نهادسازي اجتماعي

برنامه ها و اقدامات اجرايي (Action Plans):

هدف كلان 1- توانمند سازي شهرداري در راستاي ايجاد مديريت خوب شهري

استراتژي

برنامه هاي اجرايي

توسعه منابع انساني

1-      توانمندسازي و ارتقا سطح علمي و فني پرسنل با طراحي و تدوين و برگزاري آموزشهاي مستمر و هدفمند بر اساس نيازها، تخصصها و شرح وظايف

2-      اجراي نظام ارزشيابي عملكرد پرسنل ( انتخاب پرسنل نمونه، تدوين نظام تشويق و تنبيه، تدوين مسير ارتقاء شغلي پرسنل)

3-      استفاده از نيروهاي متخصص و فني در شهرداري ملكان

4-      تلاش در جهت ايجاد مركز آموزش عالي شهرداري طبق مقررات

اصلاح ساختارهاي سازماني (اداري، مالي و تشكيلاتي)

1-      ايجاد زيرساختهاي مناسب  وارتقاء فن آوري جهت حركت به سمت شهرداري الكترونيك

2-      اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و نظام پيشنهادات

3-      پايدار سازي درآمد هاي شهرداري ملکان

4-      تنوع بخشي به شيوه­هاي تأمين مالي شهرداري

5-      استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي در شهرداري ملكان

6-      برقراري انضباط مالي و استفاده از سيستمها و روشهاي نوين مديريت مالي

7-      كم كردن هزينه هاي جاري غير ضروري و افزايش هزينه هاي عمراني در بودجه

8-      كوچك سازي ساختار و برون سپاري فعاليتها تا حد امكان

9-      اصلاح ساختار و تركيب منابع انساني و تطبيق پست سازماني با مدرك تحصيلي پرسنل

10-  استاندارد سازي فعاليتها و اصلاح فرآيندهاي سازمان

11-  اصلاح تشكيلات سازماني و ايجاد دفاتر "مشاركتهاي مردمي و سرمايه گذاري" و "اموراجتماعي و بانوان"

ارتقاء ديپلماسي شهري

و تقويت سرمايه اجتماعي

1-      توسعه روابط شهرداري با دانشگاهها و مراكز علمي

2-      توسعه روابط شهرداري با دستگاهها و نهادهاي ملي و منطقه اي

3-      تعامل مؤثر و برخورد فعال مديريت شهري با مديريت سطح كلان

تقويت مديريت برنامه‌ريزي و اجرايي در شهرداري

1-      نظارت و ارزيابي پروژه ها به منظور افزايش كارايي و اثر بخشي (استفاده از نرم افزارهاي كنترل پروژه به منظور كنترل زمان، هزينه و مشخصات فني پروژه ها)

2-      اصلاح نظام نحوه واگذاري پروژه ها به پيمانكاران و مشاوران (ارزيابي كيفي و فني و تهيه شرح خدماتهاي مناسب)

3-      اصلاح نظام نحوه تحويل‌گيري پروژه ها از پيمانكاران و مشاوران ( براساس كيفيات مندرج در شرح خدماتها و پيشرفت فيزيكي)

4-      تدوين برنامه توسعه پنج ساله با مشاركت ذينفعان

 

 

   

هدف كلان 2-  يكپارچه سازي و هويت بخشي به ساخت كالبدي شهر

استراتژي

برنامه هاي اجرايي

توسعه نظامند، با برنامه و غير سليقه‌اي شهر

1-      پیگیری  موضوع تهيه  طرح  جامع  شهر ملكان

2-      کنترل گسترش افقی بي قواره شهر و افزایش تراکم ساختمانی

3-      تهيه طرحهاي شهرسازي براي گسترش هاي آتي

تهيه طرحهاي موضوعي و موضعي

1-      انتقال  کارگاههای  صنعتی  و مزاحم شهری به خارج  از محدوده

2-      ساماندهی محورها و محلات

3-      ساماندهی و گسترش فضاهای شهری

ارتقاء كيفيت سيما و منظر شهر

 

1-      ساماندهی نما و منظر شهر خصوصاً در محورهای اصلی از جمله در میادین شهر

2-      ساماندهی و طراحی ورودی­های شهر و استفاده از نمادهای مناسب در سطح شهر

3-      ساماندهی و مدیریت زوائد و الحاقات بصری در فضاهای شهری

4-      تهيه سند زيباسازي شهر

5-      تهيه طرح جامع تبليغات محيطي

6-      ساماندهي مشاغل مزاحم

7-      ممنوعیت ایجاد صنایع و کارگاههای جدید ناسازگار با کاربریهای سکونتگاهی در محدوده شهر با اعمال ضوابط و مقررات

ارتقاء شاخصهای ساخت و ساز در شهر

1-      تقویت نظام فنی، نظارت و کنترل ساخت و ساز در شهر

2-      تشویق مالکان و سرمایه گذاران به نوسازی ساختمانهای فرسوده و مخروبه

3-      تشویق مالکان به ساخت اراضی رها شده در سطح شهر

  

هدف كلان 3-  دسترسی عدالت محور به خدمات شهری

استراتژي

برنامه هاي اجرايي

تقويت محلات شهر

1-      تامين فضاهاي شهري در سطح محلات و متناسب با مقياس

2-      شناسايي، ساماندهي و تقويت مركز محلات

3-      تامين خدمات مورد نياز در سطح محلات

4-      ساماندهي بافتهاي حاشيه اي و سكونتگاههاي غير رسمي

توجه به گروههاي سني و جنسي ويژه

1-      ايجاد محلهاي بازي كودكان در سطح محلات

2-      ايجاد پارك و محل تفريح مخصوص بانوان

3-      ايجاد پاتوقهاي مخصوص سالمندان

4-      مناسب سازي معابر و اماكن و فضاهاي عمومي جهت استفاده سالمندان و معلولان داراي مشكلات جسمي و حركتي

   

هدف كلان 4-  ارتقاء سیستم حمل و نقل عمومی در سطح شهر

استراتژي

برنامه هاي اجرايي

اصلاح ساختار كالبدي شهر

1-      ساماندهی به  ساختار  شبکه ارتباطی (ایجاد سلسله مراتب دسترسی در شبکه معابر شهر)

2-      توسعه فضاها و تسهيلات پياده روي و دوچرخه سواري

3-      اصلاح هندسی معابر و احداث پل بر روی رودخانه

 ساماندهي ترافيك شهري

1-      پیش بینی پایانه­ها و پارک سوارهای مسافربری جهت سرویس دهی به سیستم حمل و نقل درون شهري و برون شهري

2-   ایجاد دسترسیهای مناسب عابرین در سطح شهر و خصوصاً در مقاطع عرضی معابر

3-      اصلاح هندسی معابر موجود

4-      تكميل شبكه معابر

5-      ايجاد پاركينگهاي عمومي

6-      ساماندهي مشاغل مزاحم

7-      ايمن سازي پياده روها

8-      تهیه طرح ساماندهی حمل و نقل و ترافیک شهر

 

هدف كلان 5-  ايجاد فضاي مناسب و قابل اعتماد جهت سرمايه گذاري در شهر با محوريت شهرداري

استراتژي

برنامه هاي اجرايي

كمك به بهبود فضاي كسب و كار در شهر

1-      تسهيل مراحل صدور پروانه

2-      توسعه زيرساختهاي شهري و ارتقاء كيفيت محيطي شهر به منظور افزایش جذابیت ها برای سرمایه‌گذاران

3-      محرومیت زدایی از پهنه های خاص شهر و افزایش تلاشهای در حوزه نوسازی و بهسازی شهری

 

جلب مشاركت و سرمايه گذاري بخش خصوصي

1-      تشكيل كارگروه ويژ ه اقتصادي و سرمايه گذاري

2-      آماده سازي بسته هاي ويژه سرمايه گذاري و معرفي فرصتهاي سرمايه گذاري در پروژه هاي شهري

3-       ارتقاء سطح مشاركت زنان  و توانمند سازی آنان جهت مشارکت فعال در عرصه توسعه اقتصاد محلی

4-      استفاده از پتانسيل و سرمايه ملكانيهاي مقيم ساير شهرها

5-      اجراي پروژه هاي محرك توسعه شهري با استفاده از توان محيطي و اكولوژيكي منطقه

6-      جلب سرمايه‌گذاران خارج از ملكان در اجراي پروژه‌ها

 

 

هدف كلان 6-  ارتقاء سطح مشاركت اجتماعي شهروندان

استراتژي

برنامه هاي اجرايي

ارائه آموزشهاي شهروندي

 

1-      بسط توانایی­های شهروندان از طريق آموزشهاي شهروندي

2-      تقویت حس تعلق اجتماعی شهروندان به شهر و زندگی شهری

3-      تقویت حس اعتماد اجتماعی شهروندان به نظام مدیریت شهری و شهرداری

4-      قویت حس همکاری میان شهروندان و شهرداری و مدیران شهری

 

نهادسازي اجتماعي

 

1-      تشكيل كارگروههاي مختلف با حضور متخصصين و معتمدين

2-      حل مشکلات شهری از طریق مشارکت شهروندان و شراکت با شهرداری

3-      استفاده از پتانسل ملكانيهاي مقيم ساير شهرها

 

 


[1]  بانک جهانی شهرهای پایدار را شهرهایی می داند که:

قابل زندگی  (livable):  شهری قابل زندگی است که در آن همه ساکنین از فرصتهای یکسان برای مشارکت و بهره مندی از زندگی اقتصادی و سیاسی شهر برخوردار باشند

رقابتی  (Competitive): شهرهای رقابتی شهرهایی هستند که اقتصاد قوی با رشد اشتغال، درآمد و سرمایه گذاری همه جانبه دارند در شهرهای رقابتی، تولید، سرمایه گذاری ، اشتغال و تجارت به شکل پویا و در ارتباط با فرصتهای بازار شکل می گیرند.

بانکی (Bankable): شهرهای بانکی شهرهایی هستند که دارای سیستم مالیه شهری کارآمد در استفاده از منابع درآمدی و هزینه ای خود هستند.

خوب مدیریت و اداره می شوند (Well managed and well governed)                                      

حاکمیت شهری به استفاده از قدرت برای اداره توسعه اجتماعی و اقتصادی شهر گفته می شود. عناصر حاکمیت خوب شهری عبارتند از :

حساب پس دهی (Accountability)

اصل رقابت ( (Contestability

شفافیت (Transparency)

 

  نوشته شده در  سه شنبه 9 مهر1392ساعت 10:49  توسط وحید بنائی  |   


 

 


مطالب مشابه :


یزد شهری که برنامه 5 ساله ندارد و چشم انداز 20 ساله هم ....

تهيه طرح جامع ترافيك آن ارجاع دستور العمل تهيه پتانسيل مالي شهرداري به عمل
نظام نظارتي و بازرسي از عملكرد شهرداري ها و دهياري ها تدوين شد

از تدوين نظام جامع بازرسي و هاي مالي و اداري شهرداري يا حسب دستور العمل
آیین نامه مالی شهرداریها تغییرات و کمی ها و کاستی ها ( قسمت دوم)

برنامه جامع مالي كه در آن دستور العمل که در وضع‌ مالي شهرداري و همچنين
دانلودمصوبات ،آئين نامه ها ، بخشنامه ها ، نامه ها ، دستور العمل ها ،فرم ها و....ابلاغ شده به همكارا

گروه نظارت مالي ها ، نامه ها ، دستور العمل ها ذیحسابان شهرداري هاي
حسابداري شهـرداري ها

1- سال مالي شهرداري : هاي ضميمه دستور العمل هاي مالي در نظر جامع اقتصاد، ارز
برنامه ي توسعه ي در خواستي شوراي شهر

دستور العمل سال 93 بودجه شهر داری شيوه­هاي تأمين مالي شهرداري. تهيه طرح جامع
دستور العمل نحوه کنترل طراحی نقشه های برق

نظام مهندسي ساختمان دستور العمل نحوه کنترل دستورالعمل جامع نحوه کنترل طراحی
حسابداری شهرداری ها

حسابداری یکی از خرده نظام هایی به دستور العمل و هاي مالي شهرداري ها كه
حسابداری شهرداری ها

حسابداری یکی از خرده نظام هایی به دستور العمل و هاي مالي شهرداري ها كه
برچسب :