منابع مطالعاتی مهندسی شیمی

منابع مطالعاتی مهندسی شیمی

 

معرفی کتب و جزوات مورد نیاز درس انتقال حرارت 1 و 2:

کتاب انتقال حرارت هولمن

کتاب انتقال حرارت اینکروپرا

جزوات انتقال حرارت دکترنوید نادرپور (حرارت 1) -دانشکده فنی و مهندسی تهران شمال

کتاب انتقال حرارت دکتر خشنودی - جلد اول

معرفی کتب کارشناسی ارشد درس انتقال حرارت 1 و 2 :

انتقال حرارت دکتر بهزاد خداکرمی انتشارات راهیان ارشد (تست)

انتقال حرارت دکتر محمد سمیع پور انتشارات پوران پژوهش

 

معرفی کتب و جزوات مورد نیاز درس انتقال جرم و عملیات واحد:

کتاب رابرت تریبال ترجمه دکتر سیف کردی و دکتر جاودانی

کتاب رابرت تریبال ترجمه دکتر کاغذچی و دکتر سهرابی

اصول عملیات انتقال جرم دکتر چالکش امیری

جزوه عملیات واحد 1و2 دکتر معصومی- دانشکده فنی تهران شمال

کتاب MCCabe

معرفی کتب کارشناسی ارشد درس انتقال جرم :

انتشارات راهيان ارشد(تست)

کتاب انتقال جرم و عملیات واحد دکتر میرزازاده انتشارات دانشگاه هرمزگان

جزوه انتقال جرم دکتر سیف کردی

 

معرفی کتب و جزوات مورد نیاز درس کاربرد ریاضیات در مهندسی شیمی:

جزوات کاربرد ریاضیات دکتر نوید نادرپور

کتاب کاربرد ریاضیات دکتر نیک آذر و دکتر خراط

کتاب کاربرد ریاضیات دکتر رفیع زاده

معرفی کتب کارشناسی ارشد درس كاربرد رياضيات :

کتاب محاسبات عددی تالیف دکتر خداکرمی انتشارات راهیان ارشد

کتاب مهندسی شیمی انتشارات ارکان

انتشارات  راهيان ارشد(تست)

دانشجویان می توانند برای مطالعه قسمت معادلات دیفرانسیل معمولی از منابع زیر استفاده نمایند:.

جزوه معادلات دفرانسیل دکتر فروغ  

جزوه معادلات دیفرانسیل دکتر نادرپور

و برای مطالعه قسمت فوریه و معادلات پاره ای از:

جزوه ریاضیات مهندسی دکتر نیک آزاد

کتاب ریاضیات مهندسی انتشارات پارسه  

 جهت مرور مطالب ریاضی 1و2  کتاب ریاضی عمومی 1 و 2 انتشارات پوران پژوهش

 

معرفی کتب و جزوات مورد نیاز درس طراحي رآکتور:

جزوه راکتور دکتر نوید نادرپور

کتاب رياضيات مهندسی انتشارات پارسه

معرفی کتب کارشناسی ارشد درس طراحي رآکتور:

کتاب تست و نکات سنجش تکمیلی مربوط به درس رآکتور

کتاب مهندسی شیمی انتشارات ارکان به عنوان ( تست)

کتاب طراحی رآکتور تالیف دکتر بهزاد خداکرمی انتشارات راهیِان ارشد

جزوه پارسه

 

معرفی کتب و جزوات مورد نیاز درس زبان عمومي و تخصصي :

کتاب زبان تخصصی در مهندسی شيمی

معرفی کتب کارشناسی ارشد درس زبان عمومي و تخصصي :

کتاب خلاصه مباحث مهندسی شيمی انتشارات پردازش

کتاب تست کارشناسی ارشد مهندسی شيمی انتشارات دانشگاه تهران تاليف دکتر سيف کردی و دکتر باستانی و دکتر بهمنيار

 

معرفی کتب و جزوات مورد نیاز درس ترموديناميك 1 و 2:

ترموديناميک ون وايلن ترجمه مهندس کاشانکی حصار

 ترموديناميک مهندسی شيمی اسميت ون نس ترجمه دکتر سلطانيه

جزوه ترموديناميک 1 دکتر نصراله مجيديان

جزوه ترموديناميک 2 مهندس لادن جعفری نديمی

معرفی کتب كارشناسي ارشد درس ترموديناميك 1 و 2:

جزوه پارسه

انتشارات  راهيان ارشد(مبحث ترمو1- تست)

انتشارات  پوران پژوهش (مبحث ترمو2- تست)

کتاب ترموديناميک مهندسی شيمی تاليف دکتر رضا طاهری انتشارات هرمزگان

کتاب ترموديناميک مهندسی شيمی انتشارات سنجش تکميلی

 

معرفی کتب و جزوات مورد نیاز درس سيالات :

MC Cabe1 - مکانيک سيالات

مکانيک سيالات استريتر 

مکانيک سيالات وايت

جزوه مکانيک سيالات دکتر باستانی

جزوه مکانيک سيالات دکتر رفيع زاده

معرفی کتب كارشناسي ارشد درس سيالات :

کتاب ارشد مکانيک سيالات مهندسی شيمی تاليف دکتر محمد سميع پور انتشارات پوران پژوهش

کتاب ارشد مکانيک سيالات دکتر وفايی پور

کتاب ارشد مکانيک سيالات دکتر کله چی انتشارات پلی تکنيک

 

معرفی کتب و جزوات مورد نیاز درس كنترل فرايند :

کتاب کنترل فرآيند در مهندسی شيمی دکتر نيک آذر

Coughnowr2 - کتاب کنترل فرآيند

جزوه دکتر معصومی فنی مهندسی تهران شمال

معرفی کتب كارشناسي ارشد درس كنترل فرايند :

کتاب تست و خلاصه درس مهندسی شيمی انتشارات ارکان

کتاب کنترل فرآيند انتشارات سنجش تکميلی

کتاب تست مهندسی شيمی انتشارات دانشگاه تهران تاليف دکتر سيف کردی و دکتر باستانی  ودکتر سهرابی

منبع : Cheau.com

 


مطالب مشابه :


رتبه های برتر از چه کتب و جزواتی برای مطالعه ارشد استفاده کردند:

رتبه های برتر دانلود دفترچه حرارت:-کتاب راهیان ارشد(جهت انتقال جرم:-کتاب تریبال
منابع مطالعاتی مهندسی شیمی

کتاب انتقال حرارت دکتر خداکرمی انتشارات راهیان ارشد کتاب مهندسی کتاب دانلود
مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی ارشد

انتقال حرارت: راهیان سیالات در14صفحه برای ازمون کارشناسی ارشد دانلود کتاب
گرایش های کارشناسی ارشد شیمی و منابع آن برای کنکور ارشد

کتاب انتقال حرارت راهیان ارشد انتقال حرارت رشته های ارشد، دانلود نمونه
منابع مطالعاتی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

انتقال حرارت: انتقال ، مکانیک سیالات، انتشارات راهیان ارشد کتاب MCCabe، انتقال جرم و
منابع کارشناسی ارشد رشته مکانیک

دانلود کتاب انتقال حرارت: راهیان ارشد مختلف به کتاب‌های انتقال حرارت تألیف
پرونده ای کامل در مورد کنکور کارشناسی ارشد مهندسی شیمی

انتقال حرارت: راهیان عصفوری+ ضمیمه ی کتاب راهیان ارشد در مورد رسم دانلود فایل
کارشناسی ارشد مهندسی شیمیمهندسی شیمی

دانلود سوالات آزمون ارشد انتقال حرارت: انتقال ، مکانیک سیالات، انتشارات راهیان ارشد
منابع کنکور مهندسی مکانیک

1- کتاب انتقال حرارت 2- کتاب طراحی اجزا راهیان ارشد * حل سؤال هاي دانلود کتاب
برچسب :