تولك رفتن

تولك رفتن از نظر ظاهري همراه با پرريزي و جايگزيني پرها و آغاز سيرقهقراي ارگان هاي توليد مثلي و قطع تخمگذاري مي باشد. در گونه هاي غير اهلي پريزي قبل از جفت گيري ممكن است قبل از آغاز فصل جفت گيري اتفاق افتد در حالي كه پريزي پس از جفت گيري بين پايان فصل توليد مثل و آغاز پائيز يا مهاجرت پائيزه اتفاق مي افتد تاكنون مكانيزم فيزيولوژي كه باعث پريزي مي شوند شناخته نشده اند. به هر حال در اين پديده غده هيپوفيز ،تيروئيد، تخمدان و فوق كليه به عنوان واسطه عمل مي كنند .
رفتار كرچي و لانه گزيني
رفتار كرچي عبارت است از: خاتمه توليد تخم، خوابيدن بر روي تخمها و مراقبت از جوجه هاي جوان مي باشد .
درصد باروري 96 – 85 درصد و ميزان جوجه درآوري 85 –80 درصد است رفتار خوابيدن روي تخم در كبوتر موجب تحريك رشد و توسعه كيسه چينه دان مي گردد به نظر مي رسد كه رشد و تزايداين غده تحت كنترل مستقيم پرولاكتين باشد تصور مي شود كه در قمري توليد استروژن، آندروژن كه با ترشح FSH تحريك مي شود موجب رفتار لانه سازي در جنس ماده مي گردد در مقابل آغاز فعاليت لانه سازي در جنس نر بستگي به شرايط هورموني و رفتار جنسي ماده دارد. در پرندگان رفتار لانه سازي به طور وسيعي در تخمك گذاري مرتبط مي باشد 100% از تخمك گذاري 24 ساعت پس از رفتار لانه سازي و 99% لانه سازي قبل از تخمك گذاري انجام مي شود با اين حال تنها 95 – 60% از تخمك گذاري پس از يك سيكل تخمگذاري انجام مي شود . تخمهاي شكسته ناشي از مبارزات بر سر لانه نيز در حدود 6 درصد برآورد مي گردد . تلفات در بين جوجه ها تقريبا 9% و گاهي بيشتر مي باشد . براي افزايش راندمان تخمگذاري تعدادي از كبوتران را فقط مخصوص گذاشتن تخم انتخاب مي كنند . بدين ترتيب كه پس از گذشت 10 روز از تاريخ تخمگذاري تخمها را از زير كبوتران برداشته ودر نتيجه پرنده در عرض 2-1 هفته مجددا تخم خواهد گذاشت با اين روش مي توان تا 60 درصدبه راندمان تخمگذاري افزود .

در ايتاليا به مجرد تخمهاي گذاشته شده جمع آوري مي گردد, درچنين متدي تخمها را به طور متوسط از 15 عدد در سال به 47 عدد فزوني مي بخشد .
تخمهاي برداشته شده را يا به كمك ماشين جوجه كشي به جوجه تبديل كرده و تحويل كبوترهاي مادر كه در همان روز جوجه هايشان متولد شده مي دهند و يا هر تخم را به عنوان تخم سوم زير كبوترهاي ديگر مي گذارند هم سن بودن اين سه تخم كاملا ضروري است .كبوترها قادرند تا سه نوزاد را نگهداري كنند ولي اكثرا از عهده تغذيه و رسيدگي 4 جوجه عاجزند و فشار كاري زيادي را بايد تحمل كنند . در جوجه كشي مصنوعي كبوترهانسبت به مرغها به درجه حرارت كمتر 7/36 – 1/36 درجه سانتي گراد و رطوبت بيشتري نياز است .
ركوردهاي نمودارهاي فوق واقعي هستند و از يك گيرنده حساسي كه در جلوي سيني حاوي تخمهاي كبوتر قرار داده شده بود به دست آمده اند هر سي دقيقه سيني به اندازه 90درجه به سمت جلو و عقب چرخانده مي شود به طوري كه در دوره نيم ساعته بعدي گيرنده حساسي قبل از اينكه بر روي تخمها قرار بگيرند در معرض جريان هوا قرار مي گيرند و سپس بر روي آنها قرار مي گيرند. پس از عبور از روي تخم مرغهاي تازه درجه حرارت هوا زياد نمي شود ولي در تخمهاي نزديك جوجه كشي دما 75/1فارينهات افزايش پيدا مي كند .
تفاوتهاي گوناگوني در درجه حرارت مطلوب وجود دارد كه شامل حرارت داخل بدن پرنده بالغ ، اندازه تخمها و تناسب آنها با بدن پرنده ، خلل و فرج پوسته و طول دوره جوجه كشي مي باشد .
هنوز جزيات زيادي در رابطه با ايجاد شرايط مناسب جوجه كشي براي پرندگان ديگر وجود دارد كه بايد مورد مطالعه قرار گيرد . تحقيقات پايه اي بسياري بر روي شرايط مطلوب مورد نياز براي جوجه كشي كبوتر انجام گرفته است همچنان كه در نمودار مشاهده مي شود تخم كبوترها را مي توان در دماي بين 97 –2/97 درجه فارنهايت (1/36 – 7/36)سانتي گراد در صورت تعديل رطوبت و جريان هوا به طور مطلوب جوجه كشي كرد حداكثر جوجه كشي با امكان 100%تنها در دماي F 2/97 F 97 حاصل مي شود .كه اين درجه حرارت بر روي تخمهاي شتر مرغ آمريكايي ، غاز و اردك – به ترتيب در دماي F 97 (c 1/36 ، c 2/37 F 2/99 c 3/37( مي باشد . براي به گزيني در جهت توليد مناسبتر بايد به موارد زير توجه نمود.
توليد تخم زيادتر زودرس چون به توليد بيشتر تخم منتج مي گردد . عبا رتند از:
1- طول عمر و قدرت مقاومت بيشتر
2- توليد تخم حتي در زمان تولك
3- باروري مناسب و كاهش تلفات زمان جنيني
4- روحيه آرام ، وزن زياد بدن در صورتي كه توليد گوشت هدف باشد. بدن فشرده با عضلاتي بيشتر به عبارتي گوشت بيشتر .
بوسيله هيبريداسيون مي توان راندمان توليد را افزايش داد . هيبريد و يا آميخته Hybrid اين اصلاح را در مورد موجودات هتروزيگوت به كار مي برند . اگر والدين از نظر يك جفت صفت خالص با يكديگر اختلاف داشته باشند . از منوهيبريد گفتگو به ميان مي آيد و بلعكس اگر والدين از نظر چندين صفت خالص با يكديگر متفاوت باشند پلي هيريد گفتگو به ميان خواهد آمد .
براي به وجود آوردن گله هاي گوشتي توصيه مي شود از تجربيات كشورهايي مانند ايتاليا و فرانسه سود برد. كبوترهاي گوشتي در سنين 3-2 ماهگي و اغلب در 4 ماهگي تحويل مي گردند .كه اين كبوترها را مي توان بعد از ذبح به صورت لاشه كامل –سينه كامل- ران كامل –لاشه به صورت قطعه قطعه شده به صورت تازه و منجمد در اختيار مصرف كنندگان قرار داد. افت پس از كشتار در كبوتر در حدود 20-25 درصد وزن زنده مي باشد. در گوشت آماده براي طبخ نيز افت استخوان كبوتر كمتر از گوشت ساير ما كيان ديگر مي باشد. بدين ترتيب از يك كيلو وزن زنده كبوتر گوشت و در نتيجه پروتئين بيشتري در اختيار مصرف كنندگان قرار مي گيرد. از گوشت كبوتر تقريبا هيچ گونه بيماري به انسان منتقل نمي شود تنها بيماري قابل انتقال بيماري سالمونلوز , كه اغلب گوشت انواع پرندگان ديگر در مرحله آماده سازي با آن آلوده مي گردد و از اين رو چنانچه پس از سر بريدن كبوتر پركني و تهيه گوشت و ذخيره آن به طور بهداشتي صورت گيرد هيچگونه خطري از نظر انتقال بيماريهاي مشترك بين انسان وجود ندارد. سرعت رشد در كبوتر نسبتا بالا و در حدود 60-90 روزگي به وزن مناسب كشتار خواهد رسيد و هيچ گونه از طيور صنعتي شايد قابل مقايسه با كبوتر نباشند. زيرا كبوترها قادرند به علت سهولت تغذيه دوباره به لانه خود بازگردند و در واقع مي توانند از مواقع وسيع طبيعي و يا كشتزارهاي اطراف به عنوان منبع تهيه خوراك استفاده كنند .
صرفه جويي در جايگاه و زمين به منظور تامين بخشي از پروتئين حيواني از كبوترها نيازي به احداث سالنهاي آن چناني نيست .
و مي توان با احداث جايگاه و آشيانه اي كه فقط پرنده را از گرما نور و حرارت و سرما در واقع عوامل محيطي و بعضي ديگر محافظت كندنسبت به تهيه جايگاه اقدام كرده كه اين جايگاه به دليل آنكه در اغلب موارد در مرتفع ترين قسمت ساختمان يعني پشت بام احداث مي شود مي تواند بازده اقتصاد فراواني را به همراه داشته باشد . زيرا در واقع از سطح بام (منازل ، كارخانجات ، و . . .) مي توان به عنوان يك مجتمع تامين احتياجات غذايي سبد خانوار استفاده كرد و بخشي از احتياجات خانوار شهري و روستايي را از منابع پروتئين حيواني بر طرف كند .
گوشت كبوتر از لحاظ محصولات طيور مي تواند در رديف و هم تراز با گوشت جوجه ، قرار گيرد زيرا وزن اين فرآورده در حدود 600 تا 800 گرم است و بسته به نژاد در سن بين 4-5 هفتگي به بازار ارسال مي شود كه اين نوع گوشت مي تواند به علت سهولت هضم ، بودن گوشت و فرم بودن استخوان اغلب براي تغذيه كودكان و بيماران سالمند كه احتياج به غذاي مغذي و سهل الهضم و مغذي و سبك دارند مورد استفاده قرار گيرد .
منبع:راسخون


مطالب مشابه :


تير ماه و روزهاي گرو بندي كبوتر بازان

فروشگاه کبوتر در استان سمنان - تير ماه و روزهاي گرو بندي كبوتر بازان - فروشگاه کبوتر و
نژادها

كبوتر شاهي سفيد در آمريكا از سفيد رومي ، سفيد مالتز (Maltese) و سفيد داكس (Duches )به وجود آمده است .
تولك رفتن

فروشگاه کبوتر در استان سمنان گوشت كبوتر از لحاظ محصولات طيور مي تواند در رديف و هم تراز
مسابقه کبوتر پرانی (اطلاعات کلی)

فروشگاه کبوتر در استان سمنان - مسابقه کبوتر پرانی (اطلاعات کلی) - فروشگاه کبوتر و داروهای
شرایط قابل ذکر در آمادگی کبوتر قبل از مسابقه

فروشگاه کبوتر در استان سمنان - شرایط قابل ذکر در آمادگی کبوتر قبل از مسابقه - فروشگاه کبوتر و
تجربه من در اصول جفت كردن، جوجه كشي و تغذيه كبوترهايم

فروشگاه کبوتر در استان سمنان. هم كبوتر نر به قول ما بايد " شور" باشد ( مستي كند و بخواند)
کفتر پاکستانی(بهترین نژاد پرشی)

فروشگاه کبوتر در استان سمنان - کفتر پاکستانی(بهترین نژاد پرشی) نشانه هاي كبوتر پاكستاني:
راههای غریب گیری

فروشگاه کبوتر در استان سمنان روش دوم برای گرفتن كبوتر غریب هنگامی كه نشست به این صورت
ویژگی کبوتر اصیل شمرون

فروشگاه کبوتر در استان سمنان - ویژگی کبوتر اصیل شمرون - فروشگاه کبوتر و داروهای امراض کبوتر
سخن اول

معرفی برترین کبوتران و کبوترداران سمنان - سخن اول - كبوتر شيراز (سينا از شيراز) كبوتر
برچسب :