خانه حیاط دار و ویلائی در بابلسر و حومه

   ساختمان محدوده  متراژ زمین ساختمان  خواب وضعیت قیمت واحد
بازسازی نیروهوائی 430 110 - 70 0 سنددار 150
قدیمی سادات محله 227 100 2 سنددار 90
قدیمی شریعتی 215 85 1 مشاع متری 650
بازسازی بلوار دانشگاه 225 120 2 بدون سند 80
بازسازی بلوار دانشگاه 225 90 2 بدون سند 60
قدیمی شهید لقمانی 780 200 2 سنددار متری 300
ویلا آذرنوش 325 300 3 سنددار 200
قدیمی شریعتی 250 120 3 مشاع متری 650
قدیمی بهشتی 245 120 2 دست نوشته 70
بازسازی باقرتنگه 330 110 2 سنددار 55
قدیمی شهرک ساحلی 235 135 2 سنددار 150
بازسازی بلوار دانشگاه 180 130 2 ندارد 50
قدیمی همت آباد 476 330 6 سنددار 380
ویلا سرخرود 400 200 3 سنددار 480
ویلا بلوار دانشگاه 140 122+65 2 ندارد 120
بازسازی امیرمازندرانی 130 85 1 سنددار 50
قدیمی شهرک قائم 200 80 2 سند عادی 80
بازسازی میوندشت 115 85 2 سنددار 40
حیاط دار پاسداران 242 120+40 2 سنددار 220
حیاط دار شهرک مخابرات 308 245 3 سنددار 200
حیاط دار سادات محله 892 160 2 سنددار 180
ویلا مولانا 300 150 2 سنددار 240
ویلا شریعتی 300 160+90 2 سنذار 350
تمام پیلوت کوچه ضابطپور 162 100+60 2 سندار 90
قدیمی رودبست 220 100 2 35
ویلا اجاکسر 250 125+125 2 سندشورائی 70+70
حیاط دار شریعتی 250 120+70 2 بدون سند 130
ویلا امیرمازندرانی 175 127+70 3 سنددار 130
ویلا بلوار ساحلی 230 136+90 2 سنددار 150
حیاط دار پاسداران 93 120 2 سنددار 70
قدیمی امیرمازندرانی 160 90 2 سنددار 60
ویلا میرود 250 100 2 سنددار 200
تجاری مسکونی سرچاه پدافند 340 450 3 سنددار 400
ویلا بلوار طالقانی 210 175+65 2 سنددار 350
ویلا بهنمیر 200 80 2 طرح هادی 45
حیاط دار کوچه بنیادشهید 385 420 0 سنددار 350
حیاط دار شریعتی 380 120-60 0 سنددار 380
ویلا بالا احمد کلا 250 110 2 سند شورایی 60
ویلا شریعتی 450 320+100 3 سنددار 350
ویلا نوخط 260 155 2 سندشورائی 110
ویلا بلوار بسیج 108 160 3 سندماده100 85
حیاط دار باغ باقری 313 130 3 سنددار 150
حیاط دار شهرک قائم 238 125 2 سنددار 130
حیاط دار پاسداران 105 75 2 سنددار 60
حیاط دار خیابان امام 212 110 2 سندار 100
حیاط دار فروغی 396 160 3 سنددار 120


مطالب مشابه :


خانة 70 متری به سبکِ ژاپنی+تصاویر

خانة 70 متری به سبکِ ژاپنی+ نقش پل ورسک در تغییر نقشه
خانه ی 23 میلیاردی

در حالی که مساحت خانه ی ما یک متر از صد متر فراتر رفته و نسبت به خانه های 70 یا 80 متری نقشه
قیمت اجاره مسکن در تهران

همچنین درشرق تهران رهن کامل خانه ای 70 تا 80 متری معادل 15 میلیون تومان است و نقشه های
خانه حیاط دار و ویلائی در بابلسر و حومه

خانه حیاط دار و ویلائی در بابلسر و حومه متری 650: بازسازی 70: بازسازی
خانة 70 متری به سبکِ ژاپنی+تصاویر

خانة 70 متری به سبکِ ژاپنی+ نقش پل ورسک در تغییر نقشه
خانه ی 23 میلیاردی

در حالی که مساحت خانه ی ما یک متر از صد متر فراتر رفته و نسبت به خانه های 70 یا 80 متری نقشه
قیمت اجاره مسکن در تهران

همچنین درشرق تهران رهن کامل خانه ای 70 تا 80 متری معادل 15 میلیون تومان است و نقشه های
خانه حیاط دار و ویلائی در بابلسر و حومه

خانه حیاط دار و ویلائی در بابلسر و حومه متری 650: بازسازی 70: بازسازی
برچسب :