اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص زمان کارت ورود به جلسه / محل آزمون/ داشتن ماشین حساب برای کنکور فنی وحرف

سازمان سنجش آموزش كشور بدين وسيله به اطلاع كليه داوطلبان متقاضي ثبت‌نام و شركت در آزمون كارداني نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي سال 1389 مي‌رساند: 1 -آزمون داوطلبان 21 كد رشته امتحاني شامل كد رشته‌هاي امتحاني 11 (الكترونيك)، 12 (الكتروتكنيك)، 13 (ماشين‌هاي الكتريكي)، 15 (ساخت و توليد)، 16 (نقشه‌كشي عمومي)، 17 (مكانيك خودرو)، 18 (صنايع فلزي)، 19 (تأسيسات)، 20 (صنايع چوب و كاغذ)، 21 (چاپ)، 22 (ساختمان)، 23 (نقشه‌كشي معماري)، 24 (نقشه‌برداري)، 25 (صنايع شيميايي)، 26 (صنايع نساجي)، 27 (متالورژي)، 28 (سراميك)، 29 (معدن)، 30 (ناوبري)، 31 (الكترونيك و مخابرات دريايي) و 32 (مكانيك موتورهاي دريايي) در صبح روز جمعه 26/6/89 برگزار مي‌شود. 2- آزمون داوطلبان 20 كد رشته امتحاني شامل كد رشته‌هاي امتحاني 14 (كامپيوتر)، 33 (حسابداري، بازرگاني)، 34 (امور اداري)، 35 (كودكياري)، 36 (مديريت خانواده)، 37 (طراحي دوخت )، 38 (تربيت بدني)، 39 (گرافيك)، 40 (هنرهاي تجسمي)، 41 (فرش دستباف)، 42 (قلمزني)، 43 (امور دامي)، 44 (گاوداري صنعتي)، 45 (مرغداري صنعتي)، 46 (آبزيان)، 47 (پرورش زنبور عسل)، 48 (امور زراعي و باغي)، 49 (گل و گياهان زينتي)، 50 (ماشين‌‌هاي كشاورزي) و 51 (صنايع غذايي) در بعدازظهر جمعه 26/6/89 برگزار مي‌گردد 3- آزمون در شهرستانهاي (مراكز استانها) شامل: اراك ، اردبيل ،اروميه ، اصفهان ، اهواز، ايلام ، ساري ، بندرعباس، بوشهر، بويراحمد(ياسوج)، بيرجند، بجنورد، تبريز، تهران، خرم آباد، رشت ، زاهدان ، زنجان ، سمنان ، سنندج ، شهركرد، شيراز، قزوين، قم، كرمان ، كرمانشاه ، گرگان ، مشهد، همدان و يزد با توجه به جدول شماره 1 برگزار مي‌گردد.  ‌كارتهاي‌ شركت در آزمون ‌ براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه 22/6/89 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي بايستي "مطابق بند «ب» اين اطلاعيه"  به حوزه هاي رفع نقص كارت شركت درآزمون مندرج در جدول شماره 2 كه در روز دوشنبه 22/6/89 بهمراه كارت ورود به جلسه آزمون و برگ راهنماي شركت در آزمون بر روي سايت سازمان قرار داده مي شود ، مراجعه نمايند.   الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون    كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ از روز دوشنبه 22/6/89 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org   قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ ‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت اينترنتي سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روي كارت اعتباري ثبت نام خود و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده ، كد رهگيري و شماره شناسنامه و يا نام خانوادگي و نام ، شماره شناسنامه ، سال تولد و شماره ملي يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بنابراين داوطلبان اين آزمون براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايد شخصاً براي پرينت كارت شركت در آزمون اقدام نمايند. تذكر مهم: چنانچه هر يك از داوطلبان موفق به پرينت كارت شركت در آزمون نمي شوند و يا اطلاعات كارت اعتباري خود را در اختيار ندارند لازم است با همرا ه داشتن كارت ملي و يا شناسنامه عكسدار شخصا به باجه رفع نقص حوزه ذيربط مراجعه نمايند.   ب‌ ـ آدرس و  محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون    آدرس و محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كليه‌داوطلبان‌برمبناي‌ استان محل اقامت‌ فعلي‌ آنان‌ (براي تعيين حوزه امتحاني) كه‌ دربند 25 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ ، مشخص‌كرده‌اند به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 2 كه در روز دوشنبه 22/6/89 بهمراه كارت ورود به جلسه آزمون و برگ راهنماي شركت در آزمون بر روي سايت سازمان قرار مي گيرد، مي‌باشد. ج- درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد ، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند. 1- با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 2، 4، 5، 7، 12و13  (شامل نام خانوادگي و نام، سال تولد، شماره شناسنامه، شماره ملي ،كد استان محل اخذ ديپلم و كد وعنوان رشته محلهاي انتخابي ) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند ،لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور حداكثر تا تاريخ 25/6/89 منحصراً به سايت اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.orgمراجعه و با ورود به قسمت ويرايش اطلاعات نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند و درصورتي كه نسبت به بندهاي 3، 6 ،9 و 11 (جنس، دين ، معلوليت و زبان امتحاني ) تفاوتي مشاهده نمودند ضروري است از روز چهارشنبه مورخ 24/6/89 الي روز پنج شنبه 25/6/89 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند.. ضمناً ساير اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون هر داوطلب بر اساس اطلاعات مندرج در تقاضانامه ثبت‌نام خود داوطلب در نظر گرفته شده است. 2- چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بند 8 (سهميه ثبت‌نامي) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است به ترتيب ذيل عمل نمايند 1-2 – كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه هاي بنياد شهيد و امور ايثار گران جهت اعلام مغايرت حداكثر تا تاريخ 30/ 6 /89 به سايت اينترنتي ايثار به نشاني .irwww.isaar مراجعه نمايند در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي باشد. 2-2 –ساير داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه (به جز داوطلبان مندرج در بند 1-2 فوق)براي روشن شدن وضعيت سهميه خود به ارگان مربوطه مراجعه نمايند تا در صورت دارا بودن سهميه ، مشخصات ايندسته از داوطلبان از طريق ارگان مربوطه حداكثر تا تاريخ 30/6/89 در اختيار سازمان سنجش آموزش كشور قرار گيرد در غير اينصورت با سهميه آزاد گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل پذيرش نمي باشد.  3- چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب فاقد عكس مي باشد و يا چنانچه عكس روي كارت داراي اشكالاتي از جمله ، فاقد مهر بودن عكس ، واضح نبودن عكس و . . . مي باشد ضروري است از روز چهارشنبه مورخ 24/6/89 الي روز پنج شنبه 25/6/89 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 با به همراه داشتن 2 قطعه عكس 4 ×3 و كارت ملي يا شناسنامه عكسدار به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نماييد وموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد. 4- چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روي كارت شركت در آزمون چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي باشد ضروري است از روز چهارشنبه مورخ 24/6/89 الي روز پنج شنبه 25/6/89از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند وموضوع را پيگيري نموده تا مشكل برطرف گردد. 5ـ داوطلبان براي آگاهي بيشتر از ضوابط آزمون از برگ راهنماي شركت در آزمون كه بر روي سايت قرار دارد پرينت تهيه و نسبت به مطالعه دقيق آن اقدام نمايند. د- تذكرهاي‌ مهم‌ 1- در زمان حضور در جلسه آزمون ، همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون ، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار الزامي است . 2- درهاي ورودي ِحوزه هاي امتحاني صبح راس‌ ساعت‌ 7.00 (هفت) صبح و بعداز ظهر راس ساعت 14.30(دو و سي دقيقه بعدازظهر) بسته خواهد شد وشروع فرآيند آزمون صبح راس‌ ساعت‌ 7.30 (هفت و سي دقيقه) و
 بعد از ظهرراس ساعت 15.00 (سه بعدازظهر) آغاز مي گردد . لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد .
3-  هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار ، چند مداد سياه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد. 4- داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي ، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، جزوه، كتاب، ماشين حساب (بجز ماشين حسابهاي مندرج در بند 5 ذيل) ، هرگونه نت و يادداشت و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «هـ» آمده است ، رفتار خواهد شد. 5- به همراه داشتن ماشين حسابهاي مجاز با يكي از ماركهاي ذيل منحصراً براي حضور در جلسه آزمون بلامانع است .  

8-SR 270II سيتي زن مدل 9-SR 135T II سيتي زن 10-SR 275 سيتي زن 11-SR 270X سيتي زن   1-CASIO 3600 2-CASIO FX-82 3-CATIGA F-618 4- SHARP BL- 531 5-PARS 4600 6-SHARP 506W-Bk 7-SHARP 509W-BK
  تذكر مهم: چنانچه داوطلبي غير از ماشين حساب‌هاي فوق‌الذكر، ماشين حساب نوع ديگر به همراه داشته باشد به عنوان متخلف تلقي و برابر قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي ورودي با وي رفتار خواهد شد.   ه‍ ـ  قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري ماده 5- تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است: الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار. ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل : 1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون. 2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون. 3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي. ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار. د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات. هـ - دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها. و- هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون. ز- افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو. ح- خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد. ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند: الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال. ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد. تبصره- آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد. ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريا ل تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند. ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد. ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد. ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند. ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد. ماده 12- هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد. تبصره- در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.  درخاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد كه‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ آزمون‌ كارداني نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي وموسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي سال 1389 ‌ همه‌ روزه‌ بجز ايام تعطيل‌ و در 18 آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند با شماره‌ تلفنهاي‌  99-88923595 به‌ طور مستقيم‌ (واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌آزمون‌ كارداني نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي سال 1389) با روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ حاصل‌ و يا با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org  در ميان بگذارند.   جدول شماره 1- شهرستان محل برگزاري آزمون كارداني نظام جديد آموزشكده هاي فني و حرفه اي و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي و غير دولتي   سال 1389
نام استان نام شهرستان محل برگزاري توضيحات
آذربايجان شرقي تبريز كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
آذربايجان غربي اروميه كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
اردبيل اردبيل كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
اصفهان اصفهان كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
ايلام ايلام كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
بوشهر بوشهر كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
تهران تهران كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
چهارمحال و بختياري شهركرد كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
خراسان جنوبي بيرجند كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
خراسان رضوي مشهد كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
خراسان شمالي بجنورد كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
خوزستان اهواز كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
زنجان زنجان كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
سمنان سمنان كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
سيستان و بلوچستان زاهدان كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
فارس شيراز كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
قزوين قزوين كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
قم  قم كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
كردستان سنندج كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
كرمان كرمان كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
كرمانشاه كرمانشاه كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
كهگيلويه و بوير احمد ياسوج كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
گلستان گرگان كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
گيلان رشت كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
لرستان خرم اباد كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
مازندران ساري كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
مركزي اراك كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
هرمزگان بندر عباس كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
همدان همدان كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
يزد يزد كليه داوطلبان شهرستانهاي مختلف استان
 

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور


مطالب مشابه :


اطلاعیه سازمان سنجش در خصوص زمان کارت ورود به جلسه / محل آزمون/ داشتن ماشین حساب برای کنکور فنی وحرف

از دیار برازجان ودشتستان بزرگ تقدیم می نمایم: سلام بر چشم های زیبا ! آری به راستی چشمهایی که
زمان توزیع کارت و برگزاری کنکور کاردانی به کارشناسی سال 89/ رقابت189 هزار نفر. سازمان سنجش وآموزش کش

حل تستهای ریاضی با ماشین حساب. 6-sharp 506w-bk حساب نوع ديگر به همراه داشته باشد به عنوان متخلف
برچسب :