جرم سرقت و قانون مجازات اسلامی

تعریف سرقت از دیدگاه قانونی و حقوقی چیست؟

در ماده:197 از قانون مجازات اسلامی در تعریف سرقت آورده است سرقت عبارت است از ربودن مال غیر به طور پنهانی . مشاهیر فقهای اسلامی نیز سرقت را چنین تعریف کرده اند. سرقت یا دزدی آن است که شخص بالغ و عاقلی مال متعلق به دیگری را که در جایی محفوظ نگهداری می شود به طور مخفی و بدون اطلاع صاحبش ببرد .

1358867223.jpg

مشخصات سرقت

از نظر نحوه ارتکاب جرم

از نظر موضوع جرم

از نظر تعلق مال به دیگری

از عنصر روانی سرقت

حیثیت جرم سرقت

باید اشاره کرد که پایه اصلی  سرقت در عنصر خاص، ربودن مال دیگران بدون اجازه و رضایت صاحب اصلی آن می باشد از موضوع سرقت اساسا شامل مالی است که قابلیت تملک و ربودن را داشته باشد. بنابراین هر چیزی که قابل تغییر به پول باشد مال محسوب می شود.

دستورات قرآن کریم در خصوص سرقت و مجازات سارق چیست؟

در آیه شریفه 38 از سوره مائده مجازات سرقت را چنین آورده است: الساق و السارقه فاقطعوا ایدیهما جزا بما کسبو نکالا من ا... والله عزیز حکیم

دستهای مرد و زن دزد را قطع کنید که مجازات مذکور کیفر اعمال آنان است . مجازاتی که از جانب خداوند متعال تعیین شده و خداوند توانای بی همتا است و همه شئون را از حکمت انجام می دهد.

اقسام سرقت از نظر مجازات:

سرقت های موجب حد پیش بینی شده در قانون حدود سرقت های تعزیری ساده و مشدد پیش بینی شده در قانون تعزیرات .و قانون مجازات اسلامی و جرایم نیروی مسلح سرقت های تعزیری مشدد یش بینی شده در قوانین متفرقه جزایی مطابق مواد 198و 199 قانون حدود، ارتکاب سرقت در صورتی موجب مجازات حد خواهد شد .

از نظر شرع اسلام مجازات سارق چیست؟

مجازات سرقت موجب حد در بار اول قطع چهار انگشت دست راست خواهد بود. آیه 28 سوره مائده در مرتبه دوم پای چپ سارق قطع خواهد شد ( پایین بر آمدگی به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند).

و در مرتبه سوم سارق محکوم به حبس ابد می شود و در مرتبه چهارم اگر در زندان دزدی کند حدش اعدام است ( ماده 201 از قانون دود)

اجرای حد سرقت درباره سارق، موکول به تحقق چه شرایطی دارد؟

1-     صاحب مال از سارق نزد قاضی شکایت کند.

2-     صاحب مال قبل از شکایت مال را نبخشیده باشد .

3-     صاحب مال قبل از شکایت مال رابه سارق نبخشیده باشد.

4-     مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی محرز باشد.

5-     قبل از ثبوت جرم از این گناه کبیره توبه نکرده باشد .

با توبه بعد از اثبات جرم حد ساقط نمی شود و عفو جایز نیست
 

توبه به مفهوم پشیمانی از جرم و گناه و بازگشت مجرم و گناهکار به زندگی عادی و اطاعت از مقررات دینی و اجتماعی است حکم آیه شریفه 39 سوره مائده ضمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان ا... یتوب علیه ان ا... غفور رحیم

اگر سارق بعد از تجاوزش به مال دیگری توبه کند و عمل شایسته انجام دهد. خداوند توبه اش را می پذیرد زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است .

مجازات سرقتی که فاقد شرایط اجرایی حد باشد چیست؟

در ماده 230 قانون مجازات اسلامی، سرقتی که فاقد شرایط حد باشد اگر چه شاکی نداشته یا گذشت کرده باشد موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود .

مجازات سرقت تعزیری ساده چیست؟

در ماده 661 از قانون تعزیرات و مجازات های باز دارنده قانونگذار حکم سرقت های تعزیر ی ساده رابدین نحو پیش بینی کرده است در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در موارد فوق نباشد مجازات مرتکب حبس از سه ماه  و یک روز تا دوسال و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود.

سرقت مسلحانه مقرون به شرایط خاص به موجب ماده 651 قانون تعزیراتهر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد . ولی  مقرون به تمام پنج شرایط ذیل باشد مرتکب به پنج تا بیست سال حبس و تا 74 ضربه شلاق ، محکوم می شود.

1-     سرقت در شب واقع شده باشد.

2-     سارق 2 نفر یا بیشتر باشند.

3-     یک یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند.

4-  از دیوار بالا رفته یا کلید ساختگی در را به کار برده با این که عنوان یا لباس دولت را اختیارکرده و یا بر خلاف حقیقت خود را مامور دولت معرفی کرده باشد

5-     در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشد

در ماده 652 قانون تعزیرات آمده است هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد از سه ماه تا 10 سال  و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات در این ماده محکوم می شود.

سرقت در مناطق جنگی و سیل زده چه مجازاتی دارد؟

به استناد ماده 658 از قانون تعزیرات هرگاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی در محل تصادف صورت پذیرد و حایز شرایط حد نباشد مرتکب به مجازات از یک تا پنج سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد .

نویسنده:حسین امیدیانمطالب مشابه :


نمونه سوالات کارشناسی ارشد گرایش حقوق خصوصی

انجمن علمی رشته حقوق نمونه سؤال دروس حقوق و آزمون های حقوقی:: جزوات کتب حقوقی::
مفهوم قانون اساسی

انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی:: قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و
لغتنامه حقوقی آکسفورد

انجمن علمی رشته حقوق - لغتنامه حقوقی آکسفورد - - انجمن علمی رشته جزوات کتب حقوقی::
منابع کارشناسی ارشد و منابع شغلی رشته حقوق

انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی:: مشاور حقوقی: حقوق
تحقیقی مختصر در مورد عقد

انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی:: اختصاص به‏ قانون و کتب حقوقی دارد و مورد
احراز شخصیت اشخاص حقوقی

انجمن علمی رشته حقوق - احراز شخصیت اشخاص حقوقی - - انجمن علمی رشته جزوات کتب حقوقی::
تاملی در نظام حقوقی سفته

انجمن علمی رشته حقوق. جزوات کتب حقوقی:: كتب و جزوات دانشگاهی حقوق تجارت.
جرم سرقت و قانون مجازات اسلامی

انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی:: تعریف سرقت از دیدگاه قانونی و حقوقی
تعدای جزوه حقوق برای دوستان جزا و جرم شناسی

انجمن علمی رشته حقوق جزوات کتب حقوقی:: احسان زر رخ این جزوات را تهیه کردند و بر
حضانت

انجمن علمی رشته حقوق - حضانت - - انجمن علمی رشته حقوق. جزوات کتب حقوقی:: جواد ملک
برچسب :