لیست پایان نامه های حقوق جزا

12.00
لیست پایان نامه های حقوق جزا ج جایگزین زندان 6- تحلیل پیامدهای کار عام المنفعه به عنوان جایگزین زندان 27- بررسی تاثیر جایگزینهای زندان در استان اذر بایجان شرقی جبران خسارت 70- نقش بیمه درجبران خسارت بزه دیده با توجه به مدل عدالت ترمیمی جرایم 1-      بررسی جرایم ناشی از نقض مقررات راهنمایی و رانندگی درحقوق کیفری 19- نقش فناوریهای علمی و پلیسی درکشف جرایم جایگاه ادله اثبات جرایم در حقوق کیفری ایران و اسلام تحلیل حقوقی – جرم شناختی جرایم ناشی از جهان گردی جرایم اداری نقش نظارت در پیشگیری از جرایم و تخلفات اداری جرایم اقتصادی 33- جرایم اقتصادی ناشی از فعالیت شرکتهای هرمی جرایم انتخاباتی 18- جرائم انتخا با تی جرایم بزه دیده 28- فلسفه جرم انگاری در جرایم بزه دیده با تاکید بر نظام حقوقی ایران جرایم در حکم 39- تحلیل جرایم درحکم کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران جرایم رایانه ای 59- مسئولیت کیفری شخص حقوقی درحوزه جرایم رایانه ای درحقوق ایران و آمریکا مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی(دو موضوع واحد است)   جرایم زیست محیطی 24- مسئولیت کیفری اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی در جرائم زیست محیطی با نگرش به اسناد بین الملل جرایم سایبری 68- بررسی تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری جرایم علیه امنیت تحلیل جرایم علیه امنیت از منظر اطلاق و تقید جرایم قابل گذشت 77- جرایم قابل گذشت از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران جرایم مالیاتی 62- راههای پیشگیری از وقوع جرایم مالیاتی جرایم مالی خانواده 53- سیاست کیفری قانونگذار ایران در جرایم مالی خانواده جرایم مطبوعاتی 10- بررسی تحلیلی صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی 40- بررسی تطبیقی روند رسیدگی به جرایم مطبو عاتی در حقوق ایرن و انگلستان جرایم منافی عفت 12- بررسی بزه عمل منافی عفت غیراز زنا در فقه حقوق کیفری ایران 94- سیاست جنایی اسلام و ایران در مقابل جرایم منافی عفت 71- بررسی مبانی جرم نگهداری ابزارها و وسایل منافی عفت و اخلاق عمومی و قلمرو آن نقش حجاب در پیشگیری رشد مدار از جرایم منافی عفت جرایم مواد مخدر بررسی چالشهای مجازات های سالب آزادی در پیشگیری از جرایم مواد مخدر و راهکارهای برون رفت از آن مطالعه تطبیقی جرم قاچاق مواد مخدردر حقوق کیفری ایران و پاکستان  جرایم یقه سفیدی 46- اصلاح الگوی مصرف و تاثیر آن در پیشگیری از وقوع جرایم یقه سفیدی جرم انگاری تاثیر مقتضیات زمان و مکان در جرم انگاری و جرم زدایی در ایران و مصر جرم شناسی 69- تاثیر یافته های جرم شناسی بر حقوق کیفری 48- مبانی جرم شناختی رویکرد عدالت ترمیمی جرم ارتداد 74-تحلیل فقهی حقوقی جرم ارتداد و تطبیق آن با ماده 18 اعلامیه حقوق بشر جرم براندازی نظام 3- سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال جرم براندازی نظام جرم پول شویی 56- نقش سازمان بین المللی پلیس جنایی در مقابله با جرم پولشویی جرم زدایی تاثیر مقتضیات زمان و مکان در جرم انگاری و جرم زدایی در ایران و مصر جرم قاچاق 31- تحلیل جرم قاچاق کالای گمرکی از منظر جرم شناسی پیشگیرانه در نظام حقوقی ایران مطالعه تطبیقی جرم قاچاق مواد مخدردر حقوق کیفری ایران و پاکستان جرم کارکنان 18- چالشهای قانونی و نظری فراروی مسئولیت کیفری مدیران در عدم اعلام جرم کارکنان جرم کلاهبرداری 21- تقلب در انتخابات و ضمانت اجراهای آن در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با جرم کلاهبرداری 75- بررسی جرم کلاه برداری اینترنتی درحقوق کیفری ایران با تطبیق با حقوق آمریکا جرایم ناشی از جهان گردی تحلیل حقوقی – جرم شناختی جرایم ناشی از جهان گردی جرم نشر اکاذیب جرم نشر اکاذیب از طریق مطبوعات جرم نگهداری وسایل منافی عفت و اخلاق عمومی 71- بررسی مبانی جرم نگهداری ابزارها و وسایل منافی عفت و اخلاق عمومی و قلمرو آن جعل 17- جعل و تزویر درحقوق کیفری ایران 82- بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی جهان گردی تحلیل حقوقی – جرم شناختی جرایم ناشی از جهان گردی جوان مطالعه بسترهای زیستی - روانی جوان برای پیشگیری از جرم ح حالت خطرناک 50- تحلیل فقهی،حقوقی تجری،حالت خطرناک و ارتباط بین آنها حبس 85- بررسی علل ناکارآمدی کیفر حبس در نظام عدالت کیفری ایران 23- تحلیل آثار حبس بر زندانیان در پرتو قوانین سه گانه تقلید گابریل تارد بررسی چالشهای مجازات های سالب آزادی در پیشگیری از جرایم مواد مخدر و راهکارهای برون رفت از آن حجاب نقش حجاب در پیشگیری رشد مدار از جرایم منافی عفت حدود 34- اجرای حدود در عصر حاضر از منظر فقه امامیه و اهل سنت بررسی تاثیر مجازات حدی در جلوگیری از تکرار جرم حرام 20- تظاهر به فعل حرام از منظر فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری ایران حریم شخصی و خانوادگی(خصوصی) 51- سیاست جنایی تقنینی ایران درقبال حمایت از حریم شخصی و خانوادگی افراد 84- سیاست جنایی تقنینی قضایی  جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمایت از تصاویر شخصی و خانوادگی افراد 8- قلمرو حریم خصوصی در مقررات آیین دادرسی کیفری ایران 36- سازوکارهای حمایتی راجع به حریم خصوصی درآیین دادرسی کیفری ایران حفاظت از آماج های جرم 88- پیشگیری از بزهکاری از طریق حفاظت از آماج های جرم حق سکوت حق سکوت در فرایند دادرسی از منظر حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی حق وتو 39- حق وتو و آثار آن از منظر حقوق بین الملل کیفری حقوق اجتماعی 55- محرومیت از حقوق اجتماعی در نظام عدالت کیفری ایران حقوق اقلیتها 73- بررسی حقوق اقلیتهای شناخته ناشده از منظر حقوق کیفری ایران حقوق دفاعی متهم 8- بررسی حقوق دفاعی متهم درایران با نگرش به اسناد بین المللی 75- نقش وکیل در دفاع از حقوق متهمان در فرایند دادرسی کیفری 14- حقوق دفاعی متهمان در مرحله پلیسی 26- بررسی حقوق دفاعی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و مقایسه آن با حقوق دفاعی متهم در نظام عدالت کیفری ایران حقوق زنان 87- مبانی تفاوت احکام کیفری راجع به حقوق زنان از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری ایران حقوق بشر و شهروندی 26- حمایت از حقوق شهروندی در نظام عدالت کیفری ایران در پرتو اسناد وموازین بین الملل 1- پلیس والزامات حقوق بشری در قبال افراد با رویکردی تطبیقی 43- تورم قوانین کیفری و تاثیر آن بر حقوق شهروندی 60- پیشگیری از جرم و تقابل آن با حقوق شهروندی 61- سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پوشش با رویکرد به آزادیهای و حقوق شهروندی 66- بررسی منشور حقوق بشر کورش در قلمرو حقوق کیفری با تطبیق با اسناد بین المللی واسلام 74-تحلیل فقهی حقوقی جرم ارتداد و تطبیق آن با ماده 18 اعلامیه حقوق بشر جلوه های نقض حقوق شهروندی در فرایند دادرسی  حقوق مالکیت های فکری 47- تضمینات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت های فکری در قوانین ایران و مقررات بین المللی حقوق متهم 75- نقش وکیل در دفاع از حقوق متهمان در فرایند دادرسی کیفری 86- بررسی حقوق متهم قبل از محاکمه بارویکردی تطبیقی 98- الزامات نظام عدالت کیفری در رابطه با حقوق و آزادیهای متهمان در مرحله محاکمه حقوق محکوم علیه 74- بررسی حقوق محکوم علیه در مرحله اجرای حکم حقوق مصرف کننده 11- سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال حمایت از حقوق مصرف کنندگان حقوق ورزشی 17- حمایت تقنینی و قضایی از حقوق ورزشی در نظام عدالت کیفری ایران حکم 39- تحلیل جرایم درحکم کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران حمایت 26- حمایت از حقوق شهروندی در نظام عدالت کیفری ایران در پرتو اسناد وموازین بین الملل 51- سیاست جنایی تقنینی ایران درقبال حمایت از حریم شخصی و خانوادگی افراد 80- حمایت تقنینی و قضایی از اطفال بزه دیده در نظام حقوقی ایران در پرتو اسناد بین المللی 84- سیاست جنایی تقنینی قضایی  جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمایت از تصاویر شخصی و خانوادگی افراد 11- سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال حمایت از حقوق مصرف کنندگان 17- حمایت تقنینی و قضایی از حقوق ورزشی در نظام عدالت کیفری ایران 36- سازوکارهای حمایتی راجع به حریم خصوصی درآیین دادرسی کیفری ایران 72- مطالعه تطبیقی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر بزهکاری در ایران و کانادا اصول راهبردی حمایت از بزه دیده در حقوق ایران و اسناد دادگاه کیفری بین المللیICC حمایت از اطفال بزه دیده و بزه کار در سیاست جنایی ایران با تأکید بر لایحه مجازات اسلامی حوادث 43- جایگاه کارشناسی در تعیین مسئول حادثه درحوادث ناشی از کار و تصادفات رانندگی حیثیت افراد 45- اعاده حیثیت در حقوق کیفری ایران خ خانواده 41- تاثیر ساختار و نظام خانواده بر بزهکاری اطفال درنظام عدالت کیفری ایران 51- سیاست جنایی تقنینی ایران درقبال حمایت از حریم شخصی و خانوادگی افراد 84- سیاست جنایی تقنینی قضایی  جمهوری اسلامی ایران در خصوص حمایت از تصاویر شخصی و خانوادگی افراد 53- سیاست کیفری قانونگذار ایران در جرایم مالی خانواده پیشگیری خانواده محور نقش مشاوره در پیشگیری و کاهش جرایم کیفری مربوط به خانواده بررسی جرم شناختی جرم قتل خانوادگی در استان خوزستان خشونت جنسی 24-خشونت های جنسی و راهای مقابله با آن 45- تحلیل خشونت جنسی از منظر جرم شناختی در پرتو اسناد و معاهدات بین المللی 47- زمینه های خشونت و خشونت گرایی و راهکارهای مقابله با آن از منظر جرم شناسی د دادرسی کیفری 22- نقش پرونده شخصیت درفرایند دادرسی کیفری 61- بازپرسی در فرایند دادرسی کیفری ایران با رویکرد تطبیقی 63- تضمینات و تامینات قانونی شهود و بزه دیدگان درفرایند دادرسی کیفری 71- اطاله فرایند دادرسی کیفری در نظام حقوقی ایران 73- بررسی نظام دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران در پرتو اسناد بین المللی 75- نقش وکیل در دفاع از حقوق متهمان در فرایند دادرسی کیفری دادسرا و دادگاه 5- تحلیل ساختار وصلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت دارو 29- سیاست جنایی تقنینی وقضایی ایران درقبال قاچاق دارو درء 66- تحلیل و تبیین قاعده درء از منظر سیاست جنایی اسلام در حکم 39- تحلیل جرایم درحکم کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران دسته جات غیرقانونی 31- تشکیل، اداره و عضویت در دستجات غیر قانونی دفاع 8- بررسی حقوق دفاعی متهم درایران با نگرش به اسناد بین المللی 75- نقش وکیل در دفاع از حقوق متهمان در فرایند دادرسی کیفری 14- حقوق دفاعی متهمان در مرحله پلیسی 26- بررسی حقوق دفاعی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و مقایسه آن با حقوق دفاعی متهم در نظام عدالت کیفری ایران دعاوی کیفری 79- اصول قواعد و مقررات حاکم بر اثبات دعاوی کیفری دیه 3- فلسفه تفاضل دیه و آثار آن در حقوق کیفری ایران 44- مسئولیت بیت المال مسلمین درقبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری ایران تعمیم حکم برابری دیه زن و مرد در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به سایر موارد ذ ر رانت و رانت خواری 76- سیاست جنایی تقنینی و قضایی   در قبال رانت و رانت خواری راهزنی 38- سرقت مسلحانه و راهزنی در فقه جزایی و حقوق موضوعه کیفری ایران راهنمایی و رانندگی 1- بررسی جرایم ناشی از نقض مقررات راهنمایی و رانندگی درحقوق کیفری 43- جایگاه کارشناسی در تعیین مسئول حادثه درحوادث ناشی از کار و تصادفات رانندگی رایانه 59- مسئولیت کیفری شخص حقوقی درحوزه جرایم رایانه ای درحقوق ایران و آمریکا ربا 15- ربا از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری با تاکید بر نظام حقوقی ایران رسیدگی 40- بررسی تطبیقی روند رسیدگی به جرایم مطبو عاتی در حقوق ایرن و انگلستان رشد عقلی 91- تاثیر رشد عقلی در اهلیت جنایی رشد مدار پیشگیری رشد مدارانه در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی نقش حجاب در پیشگیری رشد مدار از جرایم منافی عفت رضایت 49- رضایت محکوم علیه در اهدای عضو پیش از قصاص نفس از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری رضایت مجنی علیه 5- تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری روان مطالعه بسترهای زیستی - روانی جوان برای پیشگیری از جرم روان پریشی 15- تاثیر بیماریهای روان پریشی در عرصه مسئولیت کیفری روان گردان 97- سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال مواد روانگردان روحانیت 5- تحلیل ساختار وصلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت روسپیگری 4- بررسی و نقد سیاست جنایی ایران در قبال پدیده روسپیگری سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال روسپیگری زنان معتاد رویت پذیری پلیس 44- رؤیت پذیری پلیس و نقش آن درپیشگیری از وقوع جرم رویه قضایی 54- نقش رویه قضایی در تحول حقوق کیفری ایران ز زمان و مکان تاثیر مقتضیات زمان و مکان در جرم انگاری و جرم زدایی در ایران و مصر زنان 87- مبانی تفاوت احکام کیفری راجع به حقوق زنان از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری ایران 22- مبانی نظری و قانونی تفاوت کیفر زن و مرد در سیاست کیفری اسلام و ایران بزه قاچاق زنان در حقوق کیفری ایران با رویکردی به اسناد بین المللی تعمیم حکم برابری دیه زن و مرد در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به سایر موارد پیشگیری غیر کیفری از بزهکاری زنان سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال روسپیگری زنان معتاد سیاست کیفری ایران در قبال زنان با رویکرد به اسناد بین المللی زندان 6- تحلیل پیامدهای کار عام المنفعه به عنوان جایگزین زندان 19- تاثیر زندان در تکرار جرم 27- بررسی تاثیر جایگزینهای زندان در استان اذر بایجان شرقی 55- آسیب شناسی زندان و تاثیر آن بر تکرار پدیده مجرمانه 85- بررسی علل ناکارآمدی کیفر حبس در نظام عدالت کیفری ایران بررسی چالشهای مجازات های سالب آزادی در پیشگیری از جرایم مواد مخدر و راهکارهای آن زندانیان 23- تحلیل آثار حبس بر زندانیان در پرتو قوانین سه گانه تقلید گابریل تارد زیست مطالعه بسترهای زیستی - روانی جوان برای پیشگیری از جرم زیست محیطی 24- مسئولیت کیفری اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی در جرائم زیست محیطی با نگرش به اسناد بین الملل ژ س ساختار 5- تحلیل ساختار وصلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت 42- ساختار و صلاحیت سازمان جنایی پلیس بین الملل (اینترپل) از منظر حقوق بین الملل کیفری سایبری 101- پیشگیری از جرایم سایبری 68- بررسی تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری سرقت مسلحانه 38- سرقت مسلحانه و راهزنی در فقه جزایی و حقوق موضوعه کیفری ایران سکوت حق سکوت در فرایند دادرسی از منظر حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی سیستم های تعقیب 64- بررسی سیستم های حاکم بر امر تعقیب با نگرش بر حقوق کیفری ایران ش شخص 24- مسئولیت کیفری اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی در جرائم زیست محیطی با نگرش به اسناد بین الملل 59- مسئولیت کیفری شخص حقوقی درحوزه جرایم رایانه ای درحقوق ایران و آمریکا مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی(با بالایی یکی است) شخصیت 22- نقش پرونده شخصیت درفرایند دادرسی کیفری 25- تناسب مجازاتهای تعزیری وبازدارنده با جرایم وشخصیات مجرمان در اسلام شرکت در قتل 37- شرکت در قتل از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری شرکت های هرمی 90- راههای پیشگیری از دسیسه شرکتهای هرمی 33- جرایم اقتصادی ناشی از فعالیت شرکتهای هرمی شهادت 65- جایگاه شهادت و تضمینات قانونی شهود درنظام عدالت کیفری ایران شهرستان 52- تحلیل بزهکاری در شهرستان سراب پس از انقلاب اسلامی ایران شهروند و شهروندی 26- حمایت از حقوق شهروندی در نظام عدالت کیفری ایران در پرتو اسناد وموازین بین الملل 1- پلیس والزامات حقوق بشری در قبال افراد با رویکردی تطبیقی 43- تورم قوانین کیفری و تاثیر آن بر حقوق شهروندی 60- پیشگیری از جرم و تقابل آن با حقوق شهروندی 61- سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در خصوص پوشش با رویکرد به آزادیهای و حقوق شهروندی شهود 63- تضمینات و تامینات قانونی شهود و بزه دیدگان درفرایند دادرسی کیفری 65- جایگاه شهادت و تضمینات قانونی شهود درنظام عدالت کیفری ایران ص صلاحیت 10- بررسی تحلیلی صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی 5- تحلیل ساختار وصلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت 42- ساختار و صلاحیت سازمان جنایی پلیس بین الملل (اینترپل) از منظر حقوق بین الملل کیفری صلاحیت واقعی 78- بررسی اصل صلاحیت واقعی از منظر حقوق کیفری بین الملل ض ضابطین قضایی مطالعه تطبیقی اختیارات ایست و بازرسی ضابطین قضایی در حقوق کیفری ایران و انگلیس ضمانت اجرا 60- ضمانت اجراهای فراسرزمینی از منظر حقوق کیفری 63- تضمینات و تامینات قانونی شهود و بزه دیدگان درفرایند دادرسی کیفری 65- جایگاه شهادت و تضمینات قانونی شهود درنظام عدالت کیفری ایران 21- تقلب در انتخابات و ضمانت اجراهای آن در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با جرم کلاهبرداری ط طلاق نقش طلاق در پیشگیری از وقوع جرم ظ ع  عام المنفعه 6- تحلیل پیامدهای کار عام المنفعه به عنوان جایگزین زندان 51- رویکرد نظام عدالت کیفری ایران در قبال کار عام المنفعه و مطالعه تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا عدالت ترمیمی 20- تاثیر  یافته های جنبش عدالت ترمیمی درسیاست تقنینی 48- مبانی جرم شناختی رویکرد عدالت ترمیمی 70- نقش بیمه درجبران خسارت بزه دیده با توجه به مدل عدالت ترمیمی عرف 32- عرف از منظر فقه جزایی در حقوق کیفری عضو 49- رضایت محکوم علیه در اهدای عضو پیش از قصاص نفس از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری عضویت در دسته جات 31- تشکیل، اداره و عضویت در دستجات غیر قانونی عفت 12- بررسی بزه عمل منافی عفت غیراز زنا در فقه حقوق کیفری ایران 94- سیاست جنایی اسلام و ایران در مقابل جرایم منافی عفت نقش حجاب در پیشگیری رشد مدار از جرایم منافی عفت 71- بررسی مبانی جرم نگهداری ابزارها و وسایل منافی عفت و اخلاق عمومی و قلمرو آن علم قاضی 81- تاثیر علم قاضی در اثبات قتل عمد علمی 19- نقش فناوریهای علمی و پلیسی درکشف جرایم علنی بودن 54- آسیب شناسی اجرای علنی مجازاتها از منظر جامعه شناسی جنایی عمد 81- تاثیر علم قاضی در اثبات قتل عمد 99- انتقال عمدی بیماری ایدز و ضمانت اجرای قانونی آن در نظام عدالت کیفری ایران 30- مبانی فقهی و قانونی قتل عمدی از طریق ترک فعل علل 85- بررسی علل ناکارآمدی کیفر حبس در نظام عدالت کیفری ایران عوامل 14- بررسی عوامل مؤثر بر بزهکاری اطفال در ایران بخصوص در استان آذربایجان غربی غ ف فردی کردن 28- اصل تفرید مجازات ها در حقوق کیفری با رویکردی به نظام حقوقی ایران فرزند 56- مجازات مادر در قتل فرزند از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری فرهنگ 42- ضرورت شناسایی و تصدیق تکثر فرهنگی در نظام عدالت کیفری فساد اداری 12- فساد اداری از منظر سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران فعل حرام 20- تظاهر به فعل حرام از منظر فقه جزایی اسلام و حقوق کیفری ایران فعل غیرمادی در قتل تحلیل قتل ناشی از فعل غیر مادی فکر 47- تضمینات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت های فکری در قوانین ایران و مقررات بین المللی فن آوری های پلیسی 19- نقش فناوریهای علمی و پلیسی درکشف جرایم ق قاچاق دارو 29- سیاست جنایی تقنینی وقضایی ایران درقبال قاچاق دارو قاچاق زنان بزه قاچاق زنان در حقوق کیفری ایران با رویکردی به اسناد بین المللی قاچاق کالای گمرکی 31- تحلیل جرم قاچاق کالای گمرکی از منظر جرم شناسی پیشگیرانه در نظام حقوقی ایران قاضی 81- تاثیر علم قاضی در اثبات قتل عمد قاعده 66- تحلیل و تبیین قاعده درء از منظر سیاست جنایی اسلام 13- اصول وقواعد حاکم بر اسناد و اسرار دولتی از دیدگاه حقوق کیفری قانون تعمیم حکم برابری دیه زن و مرد در قانون اصلاح قانون بیمه اجباری به سایر موارد قانونی بودن 36- جایگاه اصل قانونی بودن و اصل مقتضی بودن تعقیب در فرایند دادرسی کیفری ایران قانون گریزی 25- قانون گریزی و راههای مقابله با آن در نظام عدالت کیفری ایران قتل 23- بررسی تاثیر رضایت مجنی علیه قبل از وقوع قتل تحلیل قتل ناشی از فعل غیر مادی 37- شرکت در قتل از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری بررسی جرم شناختی جرم قتل خانوادگی در استان خوزستان قتل ناشی از فعل غیرمادی تحلیل قتل ناشی از فعل غیر مادی قتل عمد 81- تاثیر علم قاضی در اثبات قتل عمد 30- مبانی فقهی و قانونی قتل عمدی از طریق ترک فعل قتل فرزند 56- مجازات مادر در قتل فرزند از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری قرار اناطه 103- تحلیل قرار اناطه درفرایند دادرسی کیفری قصاص نفس 49- رضایت محکوم علیه در اهدای عضو پیش از قصاص نفس از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری قمار 27- قمار از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری قیام مسلحانه 70- قیام مسلحانه از منظر فقه جزایی و قوانین موضوعه کیفری ک کارشناسی 43- جایگاه کارشناسی در تعیین مسئول حادثه درحوادث ناشی از کار و تصادفات رانندگی جایگاه کارشناس در فرایند دادرسی در حقوق کیفری و فقه امامیه با رویکردی به حقوق انگلیس کار عام المنفعه 6- تحلیل پیامدهای کار عام المنفعه به عنوان جایگزین زندان 51- رویکرد نظام عدالت کیفری ایران در قبال کار عام المنفعه و مطالعه تطبیقی با نظام حقوقی آمریکا کارکرد مجازات 10- کارکرد مجازاتها در نظام عدالت کیفری ایران کارکنان 18- چالشهای قانونی و نظری فراروی مسئولیت کیفری مدیران در عدم اعلام جرم کارکنان کارگران 64- بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرایم علیه حقوق کارگران در پرتو حقوق کار وضمانت اجرای آن کالای گمرکی 31- تحلیل جرم قاچاق کالای گمرکی از منظر جرم شناسی پیشگیرانه در نظام حقوقی ایران کاهش جرایم 35- نقش مشاوره در کاهش جرایم کیفری مربوط به خانواده کرامت 57- تعقیب کیفری کرامت محور با تاکید بر ضرورت احیای پلیس قضایی در حقوق ایران کشف جرایم 19- نقش فناوریهای علمی و پلیسی درکشف جرایم کلاهبرداری 21- تقلب در انتخابات و ضمانت اجراهای آن در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با جرم کلاهبرداری 75- بررسی جرم کلاه برداری اینتر نتی درحقوق کیفری ایران با تطبیق با حقوق آمریکا کلاهبرداری(درحکم) 39- تحلیل جرایم درحکم کلاهبرداری در نظام حقوقی ایران کوروش 66- بررسی منشور حقوق بشر کورش در قلمرو حقوق کیفری با تطبیق با اسناد بین المللی واسلام کیفیت 46- کیفیت مشدده مجازات درحقوق کیفری ایران گ گذشت 77- جرایم قابل گذشت از منظر حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظام جمهوری اسلامی ایران گروگان گیری 37- گروگان گیری و آدم ربایی در حقوق کیفری با رویکردی بر نظام حقوقی ایران گمرک 31- تحلیل جرم قاچاق کالای گمرکی از منظر جرم شناسی پیشگیرانه در نظام حقوقی ایران ل م مادر 56- مجازات مادر در قتل فرزند از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری ماده ۶۳۸ تحلیل جرم موضوع ماده 638 قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها مالکیت فکری 47- تضمینات کیفری ناظر بر حقوق مالکیت های فکری در قوانین ایران و مقررات بین المللی مالکیت معنوی سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال مالکیت معنوی  مال نامشروع 2- تحصیل مال نامشروع درحقوق کیفری ایران 53- سیاست کیفری قانونگذار ایران در جرایم مالی خانواده مالیات 62- راههای پیشگیری از وقوع جرایم مالیاتی ماهواره 92- سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال تجهیزات دریافت از ماهواره مبانی 21- مبانی حقوق وشرایط قانونی اقرار در نظام  کیفری ایران 68- مبانی تبدیل مجازات درسیایت کیفری جمهوری اسلامی ایران 102- مبانی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران 48- مبانی جرم شناختی رویکرد عدالت ترمیمی 71- بررسی مبانی جرم نگهداری ابزارها و وسایل منافی عفت و اخلاق عمومی و قلمرو آن متهم 8- بررسی حقوق دفاعی متهم درایران با نگرش به اسناد بین المللی 75- نقش وکیل در دفاع از حقوق متهمان در فرایند دادرسی کیفری 86- بررسی حقوق متهم قبل از محاکمه بارویکردی تطبیقی 98- الزامات نظام عدالت کیفری در رابطه با حقوق و آزادیهای متهمان در مرحله محاکمه 14- حقوق دفاعی متهمان در مرحله پلیسی 26- بررسی حقوق دفاعی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی و مقایسه آن با حقوق دفاعی متهم در نظام عدالت کیفری ایران مجازات 7- بررسی تطبیقی مجازاتهای تعزیری و بازدارنده 9- بررسی مجازات اعدام در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی 25- تناسب مجازاتهای تعزیری وبازدارنده با جرایم وشخصیات مجرمان در اسلام 46- کیفیت مشدده مجازات درحقوق کیفری ایران 54- آسیب شناسی اجرای علنی مجازاتها از منظر جامعه شناسی جنایی 59- آسیب شناسی اجتماعی اجرای مجازاتهای تعزیری نامتناسب در نظام عدالت کیفری با تاکید بر نظام حقوقی ایران 68- مبانی تبدیل مجازات درسیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران 85- بررسی علل ناکارآمدی کیفر حبس در نظام عدالت کیفری ایران 89- تعلیق اجرای مجازات در نظام عدالت کیفری ایران با رویکردی تطبیقی 102- مبانی تشدید مجازات در حقوق کیفری ایران 6- سیاست کیفری ایران در قبال حذف یا قبول مجازات اعدام 10- کارکرد مجازاتها در نظام عدالت کیفری ایران بررسی چالشهای مجازات های سالب آزادی در پیشگیری از جرایم مواد مخدر و راهکارهای آن بررسی تاثیر مجازات حدی در جلوگیری از تکرار جرم مجازاتهای بدنی در حقوق کیفری ایران و حقوق بشر مجنی علیه 5- تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری 23- بررسی تاثیر رضایت منجی علیه قبل از وقوع قتل محاکم 10- بررسی تحلیلی صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی محرومیت از حقوق 55- محرومیت از حقوق اجتماعی در نظام عدالت کیفری ایران محکوم علیه 74- بررسی حقوق محکوم علیه در مرحله اجرای حکم 49- رضایت محکوم علیه در اهدای عضو پیش از قصاص نفس از منظر فقه جزایی و حقوق کیفری محکومیت مالی موثر 16- نقد و بررسی محکومیتهای کیفری مؤثر در حقوق ایران محیط 24- مسئولیت کیفری اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی در جرائم زیست محیطی با نگرش به اسناد بین الملل مخدر مطالعه تطبیقی جرم قاچاق مواد مخدردر حقوق کیفری ایران و پاکستان مدیران 18- چالشهای قانونی و نظری فراروی مسئولیت کیفری مدیران در عدم اعلام جرم کارکنان مذهب 52- نقش مذهب در پیشگیری ازوقوع جرم با رویکردی به حقوق ایران مسوول 43- جایگاه کارشناسی در تعیین مسئول حادثه درحوادث ناشی از کار و تصادفات رانندگی مسوولیت بیت المال 44- مسئولیت بیت المال مسلمین درقبال دیه غیر مسلمانان و بیگانگان از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری ایران مسوولیت کیفری 5- تاثیر رضایت مجنی علیه در مسئولیت کیفری 11- بررسی مسئولیت جزایی پزشک در حقوق کیفری ایران 15- تاثیر بیماریهای روان پریشی در عرصه مسئولیت کیفری 24- مسئولیت کیفری اشخاص اعم از حقیقی وحقوقی در جرائم زیست محیطی با نگرش به اسناد بین الملل 30- سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال مسولیت کیفری اطفال و نوجوانان 34- مسولیت کیفری معتادان در حقوق کیفری ایران 48- مسئولیت مطلق کیفری 18- چالشهای قانونی و نظری فراروی مسئولیت کیفری مدیران در عدم اعلام جرم کارکنان 59- مسئولیت کیفری شخص حقوقی درحوزه جرایم رایانه ای درحقوق ایران و آمریکا مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای و لایحه جدید قانون مجازات اسلامی(با بالایی یکی است) مسوولیت مطلق 48- مسئولیت مطلق کیفری مشارکت مردم 67- مشارکت مردم در پیشگیری از جرم ازمنظر سیاست جنایی مشاوره 35- نقش مشاوره در کاهش جرایم کیفری مربوط به خانواده مشدده 46- کیفیت مشدده مجازات درحقوق کیفری ایران مشروبات الکلی بررسی سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران در قبال مشروبات الکلی  مصر تاثیر مقتضیات زمان و مکان در جرم انگاری و جرم زدایی در ایران و مصر مصرف 11- سیاست جنایی تقنینی و قضایی جمهوری اسلامی ایران در قبال حمایت از حقوق مصرف کنندگان 46- اصلاح الگوی مصرف و تاثیر آن در پیشگیری از وقوع جرایم یقه سفیدی مطبوعات 10- بررسی تحلیلی صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی 40- بررسی تطبیقی روند رسیدگی به جرایم مطبو عاتی در حقوق ایرن و انگلستان جرم نشر اکاذیب از طریق مطبوعات معامله اتهام 67- بررسی تاسیس معامله اتهام با رویکرد به جرم شناسی و حقوق کیفری ایران معامله معارض 9- معامله معارض و راههای پیشگیری ازآن در حقوق کیفری ایران معاونت و معاون 2- معاون جرم و مجازات آن در حقوق کیفری اسلام و قوانین موضو عه ایران معتاد 34- مسولیت کیفری معتادان در حقوق کیفری ایران سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در قبال روسپیگری زنان معتاد مقتضیات تاثیر مقتضیات زمان و مکان در جرم انگاری و جرم زدایی در ایران و مصر مقتضی بودن 36- جایگاه اصل قانونی بودن و اصل مقتضی بودن تعقیب در فرایند دادرسی کیفری ایران مقدسات 93- توهین به مقدسات ز منظر فقه جزایی و حقوق کیفری ایران مقررات راهنمایی و رانندگی 1- بررسی جرایم ناشی از نقض مقررات راهنمایی و رانندگی درحقوق کیفری منافی عفت 12- بررسی بزه عمل منافی عفت غیراز زنا در فقه حقوق کیفری ایران 94- سیاست جنایی اسلام و ایران در مقابل جرایم منافی عفت 71- بررسی مبانی جرم نگهداری ابزارها و وسایل منافی عفت و اخلاق عمومی و قلمرو آن نقش حجاب در پیشگیری رشد مدار از جرایم منافی عفت مواد روان گردان 97- سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال مواد روانگردان مخدر مطالعه تطبیقی جرم قاچاق مواد مخدردر حقوق کیفری ایران و پاکستان ن نشر اکاذیب جرم نشر اکاذیب از طریق مطبوعات نظارت نقش نظارت در پیشگیری از جرایم و تخلفات اداری نگهداری وسایل منافی عفت 71- بررسی مبانی جرم نگهداری ابزارها و وسایل منافی عفت و اخلاق عمومی و قلمرو آن نقض حقوق شهروندی جلوه های نقض حقوق شهروندی در فرایند دادرسی  نوجوان 30- سیاست جنایی تقنینی و قضایی ایران در قبال مسولیت کیفری اطفال و نوجوانان 73- بررسی نظام دادرسی کیفری اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران در پرتو اسناد بین المللی و وتو 39- حق وتو و آثار آن از منظر حقوق بین الملل کیفری وجدان جمعی 69- تحلیل وجدان جمعی و تبیین آثار آن در نظام عدالت کیفری با رویکردی به نظام کیفری ایران ورزش 17- حمایت تقنینی و قضایی از حقوق ورزشی در نظام عدالت کیفری ایران وسایل نقلیه نقش وسایل نقلیه در ارتکاب جرایم جنایی در حقوق کیفری ایران وسایل منافی عفت بررسی مبانی جرم نگهداری ابزارها و وسایل منافی عفت و اخلاق عمومی و قلمرو آن  وکیل 75- نقش وکیل در دفاع از حقوق متهمان در فرایند دادرسی کیفری ه هرمی 33- جرایم اقتصادی ناشی از فعالیت شرکتهای هرمی همسر آزاری 32- نقد و بررسی سیاست جنایی ایران در مواجهه با همسرآزاری 58- تحلیل فقهی حقوقی همسر آزاری و راههای پیشگیری از آن ی یقه سفید 62- تحلیل جرمشناسی بزهکاران یقه سفید در نظام عدالت کیفری با تاکید بر نظام حقوقی ایران 46- اصلاح الگوی مصرف و تاثیر آن در پیشگیری از وقوع جرایم یقه سفیدی  


مطالب مشابه :


لیست پایان نامه های حقوق جزا

لیست پایان نامه های حقوق جزا ج » دانلود تست حقوق جزای » دانلود رایگان
قابل توجه دانشجویان ارشد حقوق جزا (نمونه پروپوزال تکمیل شده)

عنوان پایان­نامه به فارسی : اصول و مبانی جرم انگاری عنوان پایان­نامه به انگلیسی
پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی

پایان نامه اهدای گامت و جنین در حقوق جزا و حقوق مدنی دانلود رایگان
دانلود نرم افزار عناوین پایان نامه های حقوقی دانشگاه های کشور

وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - دانلود نرم افزار عناوین پایان نامه پایان نامه : دکتری حقوق جزا و
دانلود رایگان کتب حقوقی

دانلود رایگان کتب حقوقی دکتری حقوق جزا و مشاوره رایگان نحوه نگارش پایان نامه.
دانلود مجموعه کامل قوانین حقوقی و جزایی

» خدمات پایان نامه ارشد حقوق » دانلود پایان نامه 2 حقوق,پايان نامه حقوق جزا ¤ دانلود
موضوعات پیشنهادی پایان نامه جزا

موضوعات پیشنهادی پایان نامه جزا دکتری حقوق جزا و دانلود رایگان مقاله از
فروش جزوات ارشد حقوق و آزمون وکالت

دانلود رایگان پایان نامه ارشد جزوه جزا دانلود رایگان جزوات حقوق. دانلود رایگان جزوه
برچسب :