داروهای وارداتی

نام شرکت وارد کننده:     بهستان دارو     زمینه فعالیت:     وارد کننده
            تلفن تماس:      
ردیف     نام فارسی دارو    تولیدکننده [ کشور ]    کد IRC    نام علمی دارو (ژنریک)
1    
کپسول لیپانتیل 200 میلی گرم
LIPANTHYL Capsule 200 mg
   
ABBOTT [ FRANCE ]

RECIPHARM [ FRANCE ]
    1228135170    Fenofibrate
2    
پودر قابل تزریق رمیکید 100 میلی گرم
REMICADE Injection,Powder 100 mg
   
JANSSEN [ NETHERLAND ]

CENTOCOR [ NETHERLAND ]
    1228058301    Infliximab
3    
سوسپانسیون کلاریترومایسین ساندوز 125میلی گرم/5 میلی لیتر
CLARITHROMYCIN SANDOZ Powder For Oral Susp. 125 mg/5 ml
   
SANDOZ [ ITALY ]

    1228127526    Clarithromycin
4    
پودر قابل تزریق پانتوپرازول 40 میلی گرم
PANTOPRAZOL-SANDOZ Injection,Powder 40 mg
   
SANDOZ [ AUSTRIA ]

LEK [ SLOVENIA ]
    1228180286    Pantoprazole
5    
کپسول آرتامین 250 میلی گرم
ARTAMIN Capsule 250 mg
   
SANDOZ [ AUSTRIA ]

HAUPT PHARMA [ GERMANY ]
    1228094996    Penicillamine
6    
پودر قابل تزریق تیوپنتال ساندوز 500 میلی گرم
THIOPENTHAL SANDOZ Injection,Powder 500 mg
   
SANDOZ [ AUSTRIA ]

    1228061790    Thiopental Sodium
7    
پودر قابل تزریق تیوپنتال ساندوز 1 گرم
THIOPENTHAL SANDOZ Injection,Powder 1 g
   
SANDOZ [ AUSTRIA ]

    1228044366    Thiopental Sodium
8    
قرص آهسته رهش والپروات ساندوز 500 میلی گرم
VALPROATE SANDOZ Tablet 500 mg,Prolonged Release
   
SANDOZ [ GERMANY ]

    1228136047    Sodium Valproate
9    
قرص دتروزیتول 2 میلی گرم
DETRUSITOL Tablet 2 mg
   
PFIZER [ ITALY ]

    1228045813    Tolterodine Tartrate
10    
قرص دتروزیتول 1 میلی گرم
DETRUSITOL Tablet 1 mg
   
PFIZER [ ITALY ]

    1228045806    Tolterodine Tartrate
11    
آمپول پروستین وی آر 0.5 میلی گرم/میلی لیتر
PROSTIN VR Injection 0.5 mg/ml
   
PFIZER [ BELGIUM ]

    1228027666    Alprostadil
12    
آمپول پروستین ای2 10 میلی گرم/میلی لیتر 0.5 میلی لیتر
PROSTIN E2 Injection 10 mg/ml ,0.5 ml
   
PFIZER [ BELGIUM ]

    1228031441    Dinoprostone
13    
قرص واژینال پروستین ای 2 3 میلی گرم
PROSTIN E2 Tablet 3 mg,Vaginal
   
PFIZER [ BELGIUM ]

    1228027741    Dinoprostone
14    
قرص زولوفت 50 میلی گرم
ZOLOFT Tablet 50 mg
   
PFIZER [ ITALY ]

    1228062599    Sertraline Hydrochloride
15    
قرص زولوفت 100 میلی گرم
ZOLOFT Tablet 100 mg
   
PFIZER [ ITALY ]

    1228059919    Sertraline Hydrochloride
16    
قرص ویاگرا 50 میلی گرم
VIAGRA Tablet 50 mg
   
PFIZER [ FRANCE ]

    1228142512    Sildenafil Citrate
17    
قرص ویاگرا 100 میلی گرم
VIAGRA Tablet 100 mg
   
PFIZER [ FRANCE ]

    1228142482    Sildenafil Citrate
18    
کپسول لایریکا 300 میلی گرم
LYRICA Capsule 300 mg
   
PFIZER [ GERMANY ]

    1228085277    Pregabalin
19    
کپسول لایریکا 150 میلی گرم
LYRICA Capsule 150 mg
   
PFIZER [ GERMANY ]

    1228079290    Pregabalin
20    
کپسول لایریکا 75 میلی گرم
LYRICA Capsule 75 mg
   
PFIZER [ GERMANY ]

    1228072406    Pregabalin
21    
قطره چشمی زالاتان 50 میکروگرم/میلی لیتر
XALATAN Drop,Ophthalmic 50 mcg/ml
   
PFIZER [ BELGIUM ]

    1228027758    Latanoprost
22    
آمپول دپو-پروورا 500 میلی گرم
DEPO-PROVERA Injection 500 mg
   
PFIZER [ BELGIUM ]

    1228143892    Medroxyprogesterone Acetate
23    
پودر قابل تزریق سولو-مدرول 500میلی گرم
SOLU-MEDROL Injection,Powder 500 mg
   
PFIZER [ BELGIUM ]

    1228029011    Methylprednisolone
24    
آمپول دپو-مدرول 40میلی گرم/میلی لیتر
DEPO-MEDROL Injection 40 mg/ml
   
PFIZER [ BELGIUM ]

    1228025761    Methylprednisolone
25    
کپسول سلبرکس 200میلی گرم
CELEBREX Capsule 200 mg
   
PFIZER [ GERMANY ]

    1228093210    Celecoxib
26    
کپسول سلبرکس 100میلی گرم
CELEBREX Capsule 100 mg
   
PFIZER [ GERMANY ]

    1228081897    Celecoxib
27    
پودر قابل تزریق سیتوسار 1 گرم
CYTOSAR Injection,Powder 1 g
   
PFIZER [ ITALY ]

    1228063886    Cytarabine
28    
پودر قابل تزریق سیتوسار 100 میلی گرم
CYTOSAR Injection,Powder 100 mg
   
PFIZER [ ITALY ]

    1228091780    Cytarabine
29    
آمپول فراگمین 2500 واحد/0.2 میلی لیتر
FRAGMIN Injection 2500U/0.2 ml
   
PFIZER [ BELGIUM ]

    1228029035    Dalteparin Sodium
30    
آمپول فراگمین 5000 واحد/0.2 میلی لیتر
FRAGMIN Injection 5000U/0.2 ml
   
PFIZER [ BELGIUM ]

    1228029028    Dalteparin Sodium
31    
آمپول فراگمین 7500 واحد/0.3 میلی لیتر
FRAGMIN Injection 7500U/0.3 ml
   
PFIZER [ BELGIUM ]

    1228029042    Dalteparin Sodium
32    
پودر قابل تزریق دانوبلاستینا 20میلی گرم
DAUNOBLASTINA Injection,Powder 20 mg
   
PFIZER [ ITALY ]

    1228053863    Daunorubicin Hydrochloride
33    
قرص آریسپت 10 میلی گرم
ARICEPT ‏‏Tablet 10 mg
   
PFIZER [ FRANCE ]

    1228047374    Donepezil Hydrochloride
34    
قرص آریسپت 5 میلی گرم
ARICEPT ‏‏Tablet 5 mg
   
PFIZER [ FRANCE ]

    1228047367    Donepezil Hydrochloride
35    
قرص نورواسک 5 میلی گرم
NORVASC Tablet 5 mg
   
PFIZER [ GERMANY ]

    1228028304    Amlodipine Besilate
36    
قرص نورواسک 5 میلی گرم
NORVASC Tablet 5 mg
   
PFIZER [ GERMANY ]

    1228028304    Amlodipine Besilate
37    
سوسپانسیون زیتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 22.5 میلی لیتر
ZITHROMAX Powder For Oral Susp. 200mg/5ml,22.5 ml
   
PFIZER [ ITALY ]

    1228079870    Azithromycin
38    
سوسپانسیون زیتروماکس 200میلی گرم/5 میلی لیتر 15 میلی لیتر
ZITHROMAX Powder For Oral Susp. 200mg/5ml,15 ml
   
PFIZER [ ITALY ]

    1228049880    Azithromycin
39    
سوسپانسیون زیتروماکس اس دی 2 گرم
ZITHROMAX SD Powder For Oral Susp. 2 g
   
PFIZER [ USA ]

    1228186738    Azithromycin
40    
آمپول آتگام 250 میلی گرم/5میلی لیتر
ATGAM Injection 250 mg/5 ml
   
PFIZER [ USA ]

    1228068447    Antilymphocyte Immunoglobulins
41    
قرص کاباسر 1 میلی گرم
CABASER Tablet 1 mg
   
PFIZER [ BELGIUM ]

    1228047176    Cabergoline
42    
قرص داستینکس 0.5 میلی گرم
DOSTINEX Tablet 0.5 mg
   
PFIZER [ ITALY ]

    1228041020    Cabergoline
43    
کپسول دالاسین 150 میلی گرم
DALACIN Capsule 150 mg
   
PFIZER [ FRANCE ]

    1228035548    Clindamycin
44    
آمپول دالاسین 150 میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر
DALACIN Injection 150 mg/ml ,2ml
   
PFIZER [ FRANCE ]

    1228053719    Clindamycin
45    
آمپول کامپتو 40 میلی گرم/2میلی لیتر
CAMPTO 40 Injection 20 mg/ml,2 ml
   
PFIZER [ AUSTRALIA ]

    1228028076    Irinotecan Hydrochloride
46    
آمپول کامپتو 100 میلی گرم/5میلی لیتر
CAMPTO 100 Injection 20 mg/ml,5 ml
   
PFIZER [ AUSTRALIA ]

    1228028069    Irinotecan Hydrochloride
47    
پودر قابل تزریق سولو-کورتف 100 میلی گرم
SOLU-CORTEF Injection,Powder 100 mg
   
PFIZER [ BELGIUM ]

    1228028311    Hydrocortisone
48    
پودر قابل تزریق زاودوس 10 میلی گرم
ZAVEDOS Injection,Powder 10 mg
   
PFIZER [ BELGIUM ]

    1228027727    Idarubicin Hydrochloride
49    
پودر قابل تزریق زاودوس 5 میلی گرم
ZAVEDOS Injection,Powder 5 mg
   
PFIZER [ BELGIUM ]

    1228027710    Idarubicin Hydrochloride
50    
پودر قابل تزریق آدریبلاستینا 10 میلی گرم
ADRIBLASTINA Injection,Powder 10 mg
   
PFIZER [ ITALY ]

    1228099939    Doxorubicin
51    
پودر قابل تزریق فارماروبیسین 50 میلی گرم
FARMARUBICIN Injection,Powder 50 mg
   
PFIZER [ ITALY ]

    1228100048    Epirubicin Hydrochloride
52    
پودر قابل تزریق فارماروبیسین 10 میلی گرم
FARMARUBICIN Injection,Powder 10 mg
   
PFIZER [ ITALY ]

    1228100031    Epirubicin Hydrochloride
53    
قرص نورواسک 5 میلی گرم
NORVASC Tablet 5 mg
   
PFIZER [ GERMANY ]

    1228028304    Amlodipine Besilate
54    
قرص نورواسک 5 میلی گرم
NORVASC Tablet 5 mg
   
PFIZER [ GERMANY ]

    1228028304    Amlodipine Besilate
55    
پودر قابل تزریق آدری بلاستینا 50 میلی گرم
ADRIBLASTINA Injection,Powder 50 mg
   
PFIZER [ ITALY ]

    1228099946    Doxorubicin
56    
کپسول استراسیت 140 میلی گرم
ESTRACYT Capsule 140 mg
   
PFIZER [ BELGIUM ]

    1228043628    Estramustine Sodium Phosphate
57    
قرص آروماسین 25 میلی گرم
AROMASIN Tablet 25 mg
   
PFIZER [ ITALY ]

    1228029615    Exemestane
58    
قرص دوفاستون 10 میلی گرم
DUPHASTON Tablet 10 mg
   
ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS [ NETHERLAND ]

    1228157745    Dydrogesterone
59    
قرص بتاسرک 8 میلی گرم
BETASERC Tablet 8 mg
   
ABBOTT HEALTHCARE S.A.S [ FRANCE ]

    1228074103    Betahistine
60    
کپسول آهسته رهش کلوفک رتارد 200 میلی گرم
COLOFAC RETARD Capsule 200 mg,Extended Release
   
ABBOTT HEALTHCARE S.A.S [ FRANCE ]

    1228095313    Mebeverine Hydrochloride
61    
قرص کلوفک 135 میلی گرم
COLOFAC Tablet 135 mg
   
ABBOTT HEALTHCARE S.A.S [ FRANCE ]

    1228061516    Mebeverine Hydrochloride
62    
کپسول کرئون 25000 واحد 300 میلی گرم
CREON 25000 Capsule 300 mg
   
ABBOTT PRODUCTS [ GERMANY ]

    1228023651    Pancreatin
63    
کپسول پروگراف 0.5 میلی گرم
PROGRAF Capsule 0.5 mg
   
ASTELLAS [ NETHERLAND ]

YAMANOUCHI [ NETHERLAND ]
    1228073977    Tacrolimus
64    
آمپول پروگراف 5 میلی گرم/میلی لیتر
PROGRAF Injection 5 mg/ml
   
ASTELLAS [ NETHERLAND ]

YAMANOUCHI [ NETHERLAND ]
    1228058790    Tacrolimus
65    
کپسول پروگراف 1 میلی گرم
PROGRAF Capsule 1 mg
   
ASTELLAS [ NETHERLAND ]

YAMANOUCHI [ NETHERLAND ]
    1228058783    Tacrolimus
66    
کپسول پروگراف 5 میلی گرم
PROGRAF Capsule 5 mg
   
ASTELLAS [ NETHERLAND ]

YAMANOUCHI [ NETHERLAND ]
    1228058776    Tacrolimus
67    
کپسول آهسته رهش اومنیک 0.4 میلی گرم
OMNIC Capsule 0.4 mg,Extended Release
   
ASTELLAS [ NETHERLAND ]

    1228058486    Tamsulosin Hydrochloride
68    
ویال پروپوفول-لیپورو 20 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر
PROPOFOL-LIPURO Injection 20mg/ml,50 ml
   
B.BRAUN [ GERMANY ]

    1228171406    Propofol
69    
ویال پروپوفول-لیپورو 10 میلی گرم/میلی لیتر 50 میلی لیتر
PROPOFOL-LIPURO Injection 10mg/ml,50 ml
   
B.BRAUN [ GERMANY ]

    1228026454    Propofol
70    
ویال پروپوفول-لیپورو 10 میلی گرم/میلی لیتر 20 میلی لیتر
PROPOFOL-LIPURO Injection 10mg/ml,20 ml
   
B.BRAUN [ GERMANY ]

    1228026447    Propofol
71    
قطره چشمی بریمونیدین 0.2% 5میلی لیتر
BRIMONIDINE Drop,Ophthalmic 0.2%,5 ml
   
BAUSCH & LOMB [ USA ]

    1228076121    Brimonidine Tartrate
72    
ژل چشمی لیپوزیک 0.2%
LIPOSIC Gel,Ophthalmic 0.2%
   
BAUSCH & LOMB/CHAUVIN [ FRANCE ]

DR. GERHARD MANN CHEM [ GERMANY ]
    1228058387    Hypromellose
73    
قطره چشمی آرتلاک 1.6میلی گرم/.5 میلی لیتر
ARTELAC Drop,Ophthalmic 1.6 mg/0.5 ml
   
BAUSCH & LOMB/CHAUVIN [ FRANCE ]

DR. GERHARD MANN CHEM [ GERMANY ]
    1228057960    Hypromellose
74    
قطره چشمی اسنوتیرز 14 میلی گرم/میلی لیتر
SNO TEARS Drop,Ophthalmic 14 mg/ml
   
BAUSCH & LOMB/CHAUVIN [ FRANCE ]

    1228026706    Polyvinyl Alcohol
75    
پودر قابل تزریق یومان کمپلکس دی.آی 500واحد
UMAN COMPLEX D.I. Injection,Powder 500 IU
   
KEDRION [ ITALY ]

    1228119187    Factor VIII Inhibitor Bypassing Fraction
76    
آمپول ایمینو رو 300 میکروگرم
IMMUNO RHO Injection 300 mcg
   
KEDRION [ ITALY ]

    1228099441    Anti-D Immunoglobulin(IV)
77    
آمپول آیمافیکس 1000 واحد
AIMAFIX Injection 1000 IU
   
KEDRION [ ITALY ]

    1228054532    Factor IX
78    
آمپول آیمافیکس 500 واحد
AIMAFIX Injection 500 IU
   
KEDRION [ ITALY ]

    1228049217    Factor IX
79    
پودر قابل تزریق اموکلوت 500 واحد
EMOCLOT Injection,Powder 500 IU
   
KEDRION [ ITALY ]

    1228074868    Factor VIII
80    
ویال آی جی ونا 10 گرم 200 میلی لیتر
IG VENA Injection 10 g,200 ml
   
KEDRION [ ITALY ]

    1228072796    Normal Immunoglobulins
81    
ویال آی جی ونا 1 گرم 20 میلی لیتر
IG VENA Injection 1 g,20 ml
   
KEDRION [ ITALY ]

    1228037849    Normal Immunoglobulins
82    
ویال آی جی ونا 5 گرم 100 میلی لیتر
IG VENA Injection 5 g,100ml
   
KEDRION [ ITALY ]

    1228029974    Normal Immunoglobulins
83    
ویال ای جی ونا 2.5 گرم 50 میلی لیتر
IG VENA Injection 2.5 g,50 ml
   
KEDRION [ ITALY ]

    1228029967    Normal Immunoglobulins
84    
ویال ونبیگ 2500واحد/50میلی لیتر
VENBIG Injection 2500 IU/50 ml
   
KEDRION [ ITALY ]

    1228180682    Hepatitis B Immunoglobulins
85    
آمپول ونبیگ 500 واحد/10میلی لیتر
VENBIG Injection 500 IU/10 ml
   
KEDRION [ ITALY ]

    1228180675    Hepatitis B Immunoglobulins
86    
آمپول ایمنو اچ بی اس 180واحد/میلی لیتر
IMMUNOHBS Injection 180 IU/ml
   
KEDRION [ ITALY ]

    1228073878    Hepatitis B Immunoglobulins
87    
آمپول ایمیونو اچ بی اس 540واحد/3میلی لیتر
IMMUNOHBS Injection 540 IU/3ml
   
KEDRION [ ITALY ]

    1228073830    Hepatitis B Immunoglobulins
88    
کپسول ایزوترت هگزال 20 میلی گرم
ISOTRET HEXAL Capsule 20 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228078804    Isotretinoin
89    
شربت کتوف 1میلی گرم/5میلی لیتر 100 میلی لیتر
KETOF Syrup 1 mg/5 ml,100 ml
   
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
    1228111785    Ketotifen Fumarate
90    
پچ فنتانیل هگزال تی تی اس 50میکروگرم/ساعت
FENTANYL HEXAL TTS Patch 50 mcg/hour
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228095597    Fentanyl
91    
پچ فنتانیل هگزال تی تی اس 25میکروگرم/ساعت
FENTANYL HEXAL TTS Patch 25 mcg/hour
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228095474    Fentanyl
92    
قرص فلومید 250 میلی گرم
FLUMID Tablet 250 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
    1228062674    Flutamide
93    
قرص ا سی سی 200 میلی گرم
ACC 200 Tablet 200 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
    1228085376    Acetylcysteine
94    
قرص جوشان ا سی سی لانگ 600 میلی گرم
ACC LONG Tablet 600 mg,Effervescent
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228058899    Acetylcysteine
95    
آمپول کلسی هگزال 50واحد/میلی لیتر
CALCIHEXAL Injection 50 IU/ml
   
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
    1228051517    Calcitonins
96    
قرص آهسته رهش کابامازپین هگزال 400میلی گرم
CARBAMAZEPIN HEXAL Tablet 400 mg,Slow Release
   
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
    1228099915    Carbamazepine
97    
قرص کارودیلول-هگزال 12.5 میلی گرم
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 12.5 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
    1228071829    Carvedilol
98    
قرص کارودیلول-هگزال 25 میلی گرم
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 25 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
    1228071805    Carvedilol
99    
قرص کارودیلول-هگزال 6.25 میلی گرم
CARVEDILOL-HEXAL Tablet 6.25 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
    1228071812    Carvedilol
100    
قرص دونئورین 10 میلی گرم
DONEURIN Tablet 10 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
    1228051142    Doxepin Hydrochloride
101    
قرص دونئورین 25 میلی گرم
DONEURIN Tablet 25 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
    1228051159    Doxepin Hydrochloride
102    
قرص دومپریدون هگزال 10 میلی گرم
DOMPERIDONE HEXAL Tablet 10 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

TIOFARMA [ NETHERLAND ]
    1228099960    Domperidone
103    
کپسول سیکلورال 100 میلی گرم
CICLORAL Capsule 100 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228038914    Ciclosporin
104    
کپسول سیکلورال 25 میلی گرم
CICLORAL Capsule 25 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228031403    Ciclosporin
105    
کپسول سیکلورال 50 میلی گرم
CICLORAL Capsule 50 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228031410    Ciclosporin
106    
قرص آهسته رهش متوهگزال 47.5 میلی گرم
METOHEXAL Tablet,Extended Release 47.5 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228118777    Metoprolol
107    
قرص آهسته رهش متوهگزال 95 میلی گرم
METOHEXAL Tablet,Extended Release 95 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228118753    Metoprolol
108    
قرص آهسته رهش متوهگزال 190 میلی گرم
METOHEXAL Tablet,Extended Release 190 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228118760    Metoprolol
109    
قرص سوتاهگزال 80 میلی گرم
SOTAHEXAL Tablet 80 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228051920    Sotalol Hydrochloride
110    
قرص ال-تیروکس 50 میکروگرم
L-THYROX Tablet 50 mcg
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228107139    Levothyroxine Sodium
111    
قرص ال-تیروکس 100 میکروگرم
L-THYROX Tablet 100 mcg
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228095283    Levothyroxine Sodium
112    
قرص متفورمین هگزال 1000 میلی گرم
METFORMIN HEXAL Tablet 1000 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228104411    Metformin Hydrochloride
113    
قرص متفورمین هگزال 500 میلی گرم
METFORMIN HEXAL Tablet 500 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228104374    Metformin Hydrochloride
114    
قرص پروپافنون هگزال 300 میلی گرم
PROPAFENON HEXAL Tablet 300 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228070228    Propafenone Hydrochloride
115    
قرص پروپافنون هگزال 150 میلی گرم
PROPAFENON HEXAL Tablet 150 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228070174    Propafenone Hydrochloride
116    
قرص زولدم 10 میلی گرم
ZOLDEM Tablet 10 mg
   
HEXAL [ GERMANY ]

SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
    1228089404    Zolpidem Tartrate
117    
آمپول تریام هگزال 40میلی گرم/میلی لیتر
TRIAMHEXAL Injection 40 mg/ml
   
HEXAL [ GERMANY ]

    1228025426    Triamcinolone
118    
پودر قابل تزریق پیورگون 75واحد/0.5 میلی لیتر
PUREGON Injection,Powder 75 IU/0.5 ml
   
MERCK SHARP & DOHME [ NETHERLAND ]

ORGANON [ NETHERLAND ]
    1228091292    Follicle-stimulating Hormone
119    
سرنگ آماده تزریق اورگالوتران 500 میکروگرم/میلی لیتر 0.5میلی لیتر
ORGALUTRAN Injection 500 mcg/ml,0.5 ml(Prefilled Syringe)
   
MERCK SHARP & DOHME [ NETHERLAND ]

    1228067846    Ganirelix Acetate
120    
قرص زاناکس 0.5 میلی گرم
Xanax Tablet 0.5 mg
   
PHARMACIA [ BELGIUM ]

    1228025792    Alprazolam
121    
سرنگ قابل تزریق اینفلوواک
INFULVAC Injection,Prefilled syringe
   
ABBOTT BIOLOGICALS [ NETHERLAND ]

    1228033162    Influenza Vaccines
122    
پماد دایونکس 50میکروگرم/گرم 50گرم
DAIVONEX Ointment 50 mcg/g,30 g
   
LEOPHARMA [ IRELAND ]

LEOPHARMA [ DENMARK ]
    1228030000    Calcipotriol
123    
کپسول آندریول تستوکپز 40 میلی گرم
ANDRIOL TESTOCAPS Capsule 40 mg
   
ORGANON [ NETHERLAND ]

CATALANT PHARMA [ FRANCE ]
    1228068980    Testosterone
124    
شیاف واژینال دالاسین اوالز 100 میلی گرم
DALACIN VAGINAL OVULES Suppository 100 mg,Vaginal
   
PHARMACIA & UPJOHN [ USA ]

    1228085239    Clindamycin
125    
آمپول اینتگریلین 2میلی گرم/میلی لیتر 10 میلی لیتر
INTEGRILIN Injection 2 mg/ml,10 ml
   
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

PATHEON [ ITALY ]
    1228074721    Eptifibatide
126    
ویال اینتگریلین 0.75 میلی گرم/میلی لیتر 100 میلی لیتر
INTEGRILIN Injection 0.75mg/ml,100 ml
   
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

PATHEON [ ITALY ]
    1228074714    Eptifibatide
127    
کپسول ربتول 200 میلی گرم
REBETOL Capsule 200 mg
   
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

    1228066511    Ribavirin
128    
پودر قابل تزریق پگ اینترون 150 میکروگرم
PEGINTRON Injection,Powder,Lyophilized 150 mcg
   
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

    1228062513    Interferon Alfa
129    
پودر قابل تزریق پگ اینترون 120 میکروگرم
PEGINTRON Injection,Powder,Lyophilized 120 mcg
   
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

    1228062506    Interferon Alfa
130    
پودر قابل تزریق پگ اینترون 100 میکروگرم
PEGINTRON Injection,Powder,Lyophilized 100 mcg
   
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

    1228062490    Interferon Alfa
131    
پودر قابل تزریق پگ اینترون 80 میکروگرم
PEGINTRON Injection,Powder,Lyophilized 80 mcg
   
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

    1228062483    Interferon Alfa
132    
پودر قابل تزریق پگ اینترون 50 میکروگرم
PEGINTRON Injection,Powder,Lyophilized 50 mcg
   
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

    1228062476    Interferon Alfa
133    
اسپری بینی نازونکس 0.05%
NASONEX Spray 0.05%,Nasal
   
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]

    1228091391    Mometasone Furoate
134    
پچ نیترو-دور 10میلی گرم/24 ساعت
NITRO-DUR Patch 10 mg/24 hour,Transdermal
   
SCHERING PLOUGH [ SPAIN ]

    1228072109    Nitroglycerin
135    
پچ نیترو-دور 5 میلی گرم/24 ساعت
NITRO-DUR Patch 5 mg/24 hour,Transdermal
   
SCHERING PLOUGH [ SPAIN ]

    1228072093    Nitroglycerin

   

               


مطالب مشابه :


منیرز!

گفت این دارو ها رو مصرف کن و 1 ماه دیگه بیا برای یه تست دیگه. دارو ها بتاسرک (Betaserc)
داروشناسی 2

بتاسرک. Solvay-62/365. نیتروگلیسرین 6/2و نیکوراندیل mg 10-لوزارتان25. ایجاد لکنت زبان شدید در فرد که
داروهای وارداتی

قرص بتاسرک 8 میلی
برچسب :