فرمولهای مشتق

k00jyb.jpg

1oqdli.jpg

mb7dzb.jpg

9u6g3o.jpg

مشتق توابع معکوس مثلثاتی

nef28y.jpg

مشتق توابع نمایی

yfn9h.jpg

مشتق تابع مرکب و قدر مطلق

4vqpev.jpgمطالب مشابه :


نکاتی پیرامون ریاضی عمومی

جدول مشتق توابع (قالب pdf) توضیحات: در این جدول، قوانین کلی مشتق گیری و نیز فرمولهای مشتق
فرمولهای مشتق و انتگرال

مشتق توابع (قالب pdf) توضیحات: در این جدول، قوانین کلی مشتق گیری و نیز فرمولهای مشتق توابع
تابع لگاریتمی

توابع لگاریتم در پایه می دانیم که اگر عدد مثبتی به جز یک باشد، تابع مشتق پذیر و یک به یک است.
خلاصه تبدیل لاپلاس و مباحث وابسته

(t,n مشتق nام تابع ضربه یا همان دیراک دانلود جدول تبدیل توابع توانی. توابع
مقاله ها و نکات کوتاه و بلند ریاضی

در هر جدول، مقاله های تخصصی مربوط به آن رشته و نیز خلاصه ای از موضوع مقاله جدول مشتق توابع
تابع-حد مشتق

امروزه به توابعی که توسط لایبنیز تعریف شدند، توابع مشتق‌پذیر می با جدول‌بندی
رياضي سمستر اول

طوریکه تا حال مطالعه نمودیم تنها لوگاریتم یک عدد 4 رقمی را از روی جدول مشتق توابع
لگاریتم

برای ضرب دو عدد مثبت x,a از یک جدول ، لگاریتم مشتق تابع تابع میزان‌های نسبی رشد توابع
فرمولهای مشتق

مشتق توابع نمایی. مشتق تابع مرکب و قدر ایجاد سریع جدول در اکسل . حل یک نمونه سوال ارزیابی
برچسب :